Sunteți pe pagina 1din 4

Numele Zarija

Prenumele Viorel

Grupa 1806

Data 05.05.2020

Atestarea a II-a

Soluționați următoarea speță

„A” la volanul autoturismului tatălui său s-a tamponat cu un troleibus la volanul căruia era „B”.
În rezultatul coliziunii au fost deteriorate mijloacele de transport şi cauzate vătămări grave
intergrităţii corporale pietonului „C” care atraversa strada, ultimul fiind internat în spital în
comă.

1. Determinaţi tipurile de răspundere care survin în speţa dată; (1 punct)


2. Enumeraţi condiţiile necesare pentru survenirea răspunderii; (1 punct)
3. Determinați eventualele cauze de exonerare de răspundere; (1 punct)
4. Stabiliţi cercul persoanelor responsabile, argumentând statutul lor juridic; (2 puncte)
5. Stabiliţi felurile de prejudicii cauzate actorilor în speță; (1 punct)
6. Determinaţi cine este în drept să beneficieze de despăgubiri, inclusiv în ipoteza în care
„C” ar fi decedat din cauza leziunilor; (2 puncte)
7. Analizaţi mecanismul de solicitare a despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate. (2
puncte)

Răspunsurile vor fi complete dacă vor fi fi însoțite de argumentarea legală cu trimitere la


normele legale corespunzătoare din Codul civil modernizat.

Soluția speței

1.În cazul speței date, conform circumstanțelor în care a avut loc coleziunea în urma căreea au
fost deteriorate mijloacele de transport ale lui A și B și cauzarea de vătămări grave ale integrității
corporale lui C survine răspunderea contractuală dintre A și B deoarece exista contractul de
asigurare auto care este un temei de survenire a raspunderii date, dintre A, B și C mai survine și
răspunderea delictuală, deasemenea dintre A și B survine și răspunderea solidară dintre A și B
pentru prejudiciul cauzat lui C.

2.Pentru a surveni răspunderea delictuală este necesar de a întruni următoarele condiții:

a. existenţa unui prejudiciu;

b. existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu;

c. existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul, constînd în intenţia, neglijenţa sau


imprudenţa cu care a acţionat.

Prejudiciul în cazul nostru reprezintă rezultatul dăunător de natură patrimonială, ca efect a


încălcării drepturilor subiective şi a intereselor legitime a lui C și anume vătămarea gravă a
integrității corporale soldate cu provocarea stării de comă.

Pentru a fi angajată răspunderea unei persoane este necesar ca între fapta ilicită şi prejudiciu să
existe un raport de cauzalitate, în sensul că acea faptă a provocat acel prejudiciu. În cazul
speței noastre în urma împrejurărilor prin care a avut loc, prin ea a fost încălcat dreptul obiectiv
şi a fost cauzat un prejudiciu dreptului subiectiv al persoanei și anume lui C.

Vinovăţia reprezintă atitudinea psihică a autorului faptei ilicite în raport cu fapta respectivă şi


urmările pe care aceasta le produce. În cazul speței noastre în urma neglijenţei sau imprudenţei
cu care a acționat A și B care dă dovadă de vinovăție a fost cauzat un prejudiciu dreptului
subiectiv al persoanei și anume lui C.

Pentru a surveni răspunderea contractuală este necesar de a întruni următoarele condiții:

1. Să existe fapta ilicită, prejudiciul.

2. Prezența raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

3. Prezența vinovăţiei.

Pentru a surveni răspunderea solidară este necesar de a întruni următoarele condiții:

Prejudiciul să fie cauzat de cel puțin 2 persoane care au acționat cu vinovăție, se află într-un
raport de cauzalitate.

3. Legitima apărare care este prevăzut la art.2001

Prejudiciul cauzat în starea de extremă necesitate prevăzut la art. 2002

Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege ori a ordinului superiorului prevăzut la
art.2004
Eveniment înafara controlului prevăzut la art. 2005

Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani prevăzut la
art. 2008

Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană asupra căreea s-a instituit o măsură de
ocrotire judiciară prevăzut la art.2010

Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului prevăzut la art. 2005

4. A este responsabil pentru prejudiciul cauzat față B adică pentru deteriorarea autovehicolului
conform art.2025 deasemnea este responsabil față de C pentru leziunile care i sau produs și
anume vătămarea gravă a integrității corporale care a dus la starea de comă conform art.2028.

B la fel este responsabil împreună cu A pentru prejudiciul cauzat lui C, pentru care vor răspunde
solidar în baza art.2013 alin(4), iar ulterior în baza circumstațelor dacă se demonstrează că B sa
aflat în eveniment înafara controlului A va compensa cheltuielile suportate de B pentru repararea
prejudiciului.

5. Conform speței lui C în urma coleziunii prin care sa creat vătămarea gravă a integritățiii
corporale i sa creat prejudiciu material conform art.2028 din care deducem răspunderea prin care
s-a creat vătămare gravă a integrității corporale se compensează prin conținut economic,
deasemenea și conform art.19 CC al RM.

Deasemenea lui C i sa creat un prejudiciu biologic conform art.2033 care prevede repararea
prejudiciului biologic cauzat prin vătămare a integrității corporale sau prin altă vătămare a
sănătății.

Lui B în urma coleziunii fiindu-i deteriorat trolebuzul i sa creat un prejudiciu material conform
art. 2025 CC al RM.

6. În cazul în care C ar fi decedat în urma vătămărilor grave a integrității corporale, conform


art.2034 alin.3 Cod civil, deasemenea conform art.2031 Cod civil persoana care este cointeresată
și în drept de a solicita, poate înainta o cerere în instanța de judecată pentru a dispune de
despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin decesul lui C.

Dacă instanța decide că există motive întemeiate și satisface cererea, ea trebuie să constate
achitarea despăgubirilor care poate avea loc în formă de plată unică pentru o perioadă de până la
3 ani, iar conform art.2031 alin 4 apare obligația la plata serviciilor pentru înmormântare.
7. B prin intentarea unei actiuni civile în instanța de judecată și anume invocând art.2025 alin(1)
care se referă la modul de reparare a prejudiciului, îl va obliga pe A spre repararea prejudiciului
său prin anexarea de probelor de confirmare a pagubelor suportate, deoarece conform
prevederilor art.2025 alin 1 repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situației
anterioare iar dacă aceasta nu este cu putință ori dacă persoana vătămată nu este interesată de
repararea în natură, prin plata echivalentului bănesc stabilit prin acordul părților sau, în lipsa
unui asemenea acord, prin hotărîre judecătorească.În cazul deteriorării unui bun, despăgubirea va
fi egală cu pierderea valorii bunului și nu a costului reparației dacă costul reparației depășește
disproporționat pierderea valorii.

C prin intentarea unei acțiuni civile în instanța de judecată și anume invocând art.2028 alin 1
care se referă la repararea prejudiciului în caz de vătămare a integrităţii corporale sau de altă
vătămare a sănătăţii , îl va obliga pe A spre repararea prejudiciului său prin anexarea de probelor
de confirmare a pagubelor suportate autorul prejudiciului are obligaţia să compenseze persoanei
vătămate salariul sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii capacităţii de muncă, precum
şi cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătăţii – de tratament, de alimentaţie
suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, de cumpărarea unui vehicul special, de reciclare
profesională etc.