Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa A.1.

Nr. de înregistrare:(se va completa de


către Fundaţia pentru Parteneriat)

PROGRAMUL SPAŢII VERZI


Componenta Spaţii Verzi Urbane

CERERE DE FINANŢARE–2020

CATEGORIA DE PROIECT ÎN CARE SE DEPUNE CEREREA DE FINANȚARE

Reabilitare/creare spații verzi, combinat cu programe interactive de


educație ecologică și de sănătate

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

Numele organizaţieiaplicante:

Adresa de contact
Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Cod poștal: Localitate: Judeţ:
Telefon:
E-mail: Web:
Adresa la care este înregistrată organizaţia
Strada: Nr. Bl. Sc. Ap.
Cod poștal: Localitate: Judeţ:
Tipul organizaţiei
asociaţie fundație altele
Nivelul organizaţiei
național regional local altele
Numărul membrilor/membrii activi:
Banca și alte detalii
Numele Băncii: sucursala agenția
Cod IBAN (lei):
Cod de înregistrare fiscală:
Bugetul pe anul 2019:
Bugetul preconizat pentru anul 2020:
Echipa de conducere
1 Contact: spatiiverzi@repf.ro
Programul Spaţii Verzi
Componenta Spaţii Verzi Urbane
Cerere de finanțare – 2020
Nume: Funcția: Adresa:
Nume: Funcția: Adresa:
Nume: Funcția: Adresa:

2. DETALII PRIVIND PARTENERII PROIECTULUI

Partener 1
Numele:
Adresa de contact:
Tipul organizaţiei: instituție de învățământ ONG altele
Telefon:
E-mail: Web:
Persoana de contact:

Partener 2 (Partener 3, etc.)


Numele:
Adresa de contact:
Tipul organizaţiei: instituție de învățământ ONG altele
Telefon:
E-mail: Web:
Persoana de contact:

3. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT

Titlul proiectului:
Titlul proiectului în limba engleză:
Data de începere a proiectului: Data de încheiere a proiectului:
(cel mai devreme la data de01 aprilie 2020) (cel mai târziu la data de 31 august 2020)

Bugetul total al proiectului: Suma cerută de la MOL – FP:………………………….RON,


….......% din bugetul total al proiectului
Nr. arbori, arbuști planificați pentru plantare:
Nr. flori planificați pentru plantare:
Suprafața planificată pentru amenajare:……………..m2
Nr. activități de educație ecologică și/sau de sănătate planificate:
Locația suprafeței planificate pentru amenajare
curte școală curte grădiniță altele
Coordonator proiect
Nume: Prenume:
Loc de muncă: Funcția:
Domiciliul
localitate: str. nr. judeţ:
telefon: e-mail:

2 Contact: spatiiverzi@repf.ro
Programul Spaţii Verzi
Componenta Spaţii Verzi Urbane
Cerere de finanțare – 2020
4. DESCRIEREA PROIECTULUI

4.1. Prezentarea organizaţiei


(scop, grup ţintă vizat prin intermediul activităţilor, data de înfiinţare, principalele rezultate
obţinute, proiecte derulate, finanţări precedente - max. 30 rânduri)

4.2. Prezentarea partenerului/partenerilor


(scop, grup ţintă vizat prin intermediul activităţilor, data de înfiinţare, principalele rezultate
obţinute, proiecte derulate, finanţări precedente - max. 30 rânduri)

4.3. Scopul proiectului


(Scopul este stadiul în care dorim să ajungă problema ca urmare a derulării proiectului – max. 3
rânduri)

4.4. Scopul proiectului în limba engleză

4.5. Obiectivele proiectului – max. 3 obiective(în max. 10 rânduri)

4.6. Justificarea proiectului – max. 1 pagină

4.6.1. Prezentarea și justificarea alegerii zonei


(mărimea spaţiului verde, situaţia actuală, justificarea alegerii zonei, situaţia din punct de
vedere al proprietarilor, destinația zonei respective - să se anexeze o hartă şi fotografii
despre zonă)

4.6.2. Grupul ţintă, aria geografică


(participanți, voluntari, beneficiari ai proiectului)

3 Contact: spatiiverzi@repf.ro
Programul Spaţii Verzi
Componenta Spaţii Verzi Urbane
Cerere de finanțare – 2020
4.7. Descrierea activităţilor proiectului

Persoana
PERIOADA*
responsabilă**
ACTIVITATE DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Septembrie
August
Aprilie

Iunie
Iulie
Mai
Activitatea 1.
Promovarea proiectului***

Activitatea 2. Activități de (Vă rugăm să descrieți cât mai detaliat activitățile planificate – acțiuni concrete,
educație ecologicăși de implicarea beneficiarilor/participanților/grupurilor țintă, locul de desfășurare, etc. )
sănătate****

Activitatea 3. ………….
denumire activitate

* Vă rugăm să marcați lunile corespunzătoare fiecărei activități a proiectului. Durata maximă a unui proiect este de 5 luni.
** ex. coordonator proiect, partener 1, etc.
*** activitățile de promovare a proiectului sunt obligatorii
****includerea activităților de educația ecologică și de sănătate este obligatorie. (Se recomandă planificarea a mai multor activități de educație ecologică.IMPORTANT: în cazul
activităţildesfăşurate cu elevi nu se vor lua în considerare orele de biologie, geologie, ore de educație fizică, etc. din curricula şcolară.)
4.8. Rezultate concrete (cuantificate) aşteptate şi evaluarea rezultatelor
(nr. participanţi, nr. puieţi, arbuști, flori plantați, suprafaţa spaţiului verde ce va fi amenajată, nr.
elevilor implicaţi în activităţi de plantare, amenajare, în activități de educaţie ecologică și de
sănătate, etc.)
EVALUAREA
DENUMIREA REZULTATE CONCRETE AȘTEPTATE REZULTATELOR
ACTIVITĂȚII (calitative și cantitative) (mijloace de
verificare)

Activitatea 1. De exemplu:
Promovarea proiectului
– 2 comunicate de presă
– 5 articole în mass media, etc.

Activitatea 2. …………. De exemplu: De exemplu:


– 100 de persoane au dobândit cunoștințe – liste de prezență
legate de plantare de puieți și flori
– fotografii, etc.

4.9. Descrierea modului de implicare a comunităţii și promovarea activităților proiectului


în mass media
(cum vor fi aduse evenimentele din cadrul proiectului la cunoştinţa comunităţii şi mass mediei, ce fel de
metode se vor folosi în vederea implicării a cât mai mulţi participanţi – max. ½ pagină)

4.10. Descrierea rolului partenerului/partenerilor în cadrul proiectului

4.11. Viabilitatea şi continuarea proiectului


5. BUGETUL PROIECTULUI

5.1. Buget

CONTRIBUŢIA
CONTRIBUŢIA SUMA APROBATĂ DIN
ORGANIZAŢIEI BUGET TOTAL
CAPITOL DE BUGET SOLICITATĂ CONTRIBUŢIA SOLICITATĂ
APLICANTE RON
RON (va fi completată de FP)
RON
VOLUNTARIAT (aprecierea muncii
efectuate pe bază de voluntariat – max. 0,00
50% din contribuția organizației)

COMUNICAŢII

ECHIPAMENT

MOBILIER pentru parc (max.


30% din contribuţia solicitată)

TRANSPORT

MASĂ

PUIEŢI, ARBUŞTI, FLORI

ALTE CHELTUIELI

TOTAL

………. % .………% 100%


Contribuţia organizaţiei trebuie să fie deminim 10% din bugetul total al proiectului.

5.2. Cheltuielile prevăzute detaliate

Unitatea Cost/ Nr. de Costul Suma Contribuţia


CAPITOL DE BUGET de unitate unit. total solicitată organizaţiei
măsură (RON) (RON) (RON) (RON)
VOLUNTARIAT (aprecierea De exemplu: 0,00
oră
muncii efectuate pe bază de
voluntariat)
De exemplu: Voluntar 1 –
responsabil comunicare
Voluntar 2 – responsabil
organizare eveniment

Total Voluntariat
COMUNICAŢII (telefon, poştă) De exemplu:
lună
- ,

Total Comunicații
ECHIPAMENT De exemplu:
Buc.
- ,
Total Echipament
MOBILIER pentru parc*
- ,
Total Mobilier
PUIEŢI, ARBUŞTI ,FLORI
- ,
Total Puieți, arbuști, flori
TRANSPORT**
- ,
Total Transport
MASĂ***
- ,
Total Masă
ALTE CHELTUIELI****
- ,
Total Alte cheltuieli
TOTAL
* La categoria de buget „Mobilier pentru parc ” se pot include următoarele: bănci, mese, coşuri de gunoi, elemente teren de
joacă (tobogan, leagăn,etc.)
**La categoria de buget „Transport” se descriu detaliat călătoriilenecesare derulării proiectului
***La categoria de buget „Masă” se pot include următoarele: produse alimentare pentru diferite acţiuni de teren, pentru
întâlniri, voluntari. Se exclud categoric băuturile alcoolice şi tutunul.
****La categoria de buget „Alte cheltuieli” se pot include orice alte cheltuieli care nu pot fi introduse în celelalte capitole de
buget.Cheltuieli eligibile pentru acest capitol de buget: comisioane bancare, servicii copiere, cheltuieli legate de activităţile de
educaţie ecologică și de sănătate, servicii foto,etc.

5.3. Alţi finanţatori


(Precizaţi dacă aţi solicitat fonduri pentru acest proiect şi altor finanţatori şi care este stadiul
acestor cereri.)
Declarăm pe proprie răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele coordonatorului de proiect Preşedinte (Director) organizaţie

___________________________ ___________________________

Semnătura__________________ Semnătura___________________

Data_______________________

Localitatea__________________ Ștampila
Cererea de finanțare se va prezenta în 2 exemplare tipărite (1 original și 1copie) – conform formularului tipizat, în limba
română.
Data limită de depunere a cererilor de finanţare este 20 februarie 2020, ora 16:00 (cererile de finanţare trebuie să ajungă la sediul
Fundaţiei pentru Parteneriat până la data de 20 februarie 2020, ora 16:00).
Cererea de finanțare trebuie să fie însoţită de următoarele anexe:
 Într-un singur exemplar:
– contract de parteneriat între toate organizaţiile/instituţiile implicate în implementarea proiectului (în contractul de
parteneriat să se menționeze rolul și responsabilitățile fiecărei părți),
– C.V.-ul coordonatorului de proiect,
– C.V.-ul persoanei responsabile de educaţia ecologică/de sănătate,
– acordul proprietarului sau administratorului de teren (în cazul instituțiilor de învățământ - acordul directorului
instituției).
 În două exemplare:
– câteva fotografii relevante, tipărite despre spațiul care va fi amenajat în cadrul proiectului,
– planul de amenajare a spaţiului verde (aşa cum va arăta spațiul după implementarea proiectului).
Copia simplă a statutului, a înregistrării juridice aferente vor trebui trimise DOAR de către organizațiile ale căror aplicații vor fi
selectate pentru finanțare.
Cererea de finanțare împreună cu anexele solicitate vor fi expediate prin poştă/curier sau pot fi depuse personal la adresa:
Fundaţia pentru Parteneriat
Str. Arsenalului nr.13
530120 Miercurea-Ciuc
Judeţul Harghita

Datele personale colectate prin intermediul acestui formular de cerere de finanțare vor fi folosite exclusiv pentru comunicare între
finanțator și aplicant.Totodată, aceste date vor fi accesibile și evaluatorilor proiectelor în perioada de evaluare a cererilor de
finanțare.
Fundația pentru Parteneriat se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate în cadrul actualului program de
finanțare, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.