Sunteți pe pagina 1din 15

Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si

Dezvoltare

REFERAT

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Iași

2012
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

Cuprins

Cap1.Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1.1 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare-Prezentare generală


1.2 BERD și Cofinanțarea
1.3 Misiunea și obiectivele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Cap 2.Organizarea și Capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

2.1.Organizarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

2.2.Resursele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

2.3.Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

3.Concluzii

4.Bibliografie
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

Cap 1.Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1.1 BERD-Prezentere generală

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este o instituție multinațională


înființată în 1991, în scopul de a acorda asistență țărilor din Europa Centrală și de Est în
dezvoltarea unor economii de piață.Cei 59 de acționari include atât țari din această regiune
cât și din restul lumii la care se adaugă Comunitatea Europeană și Banca Europeană de
Investiții.
Cel mai puternic avantaj comparative al Băncii relative la alte instituții financiare
internaționale,pe langă concentrarea regioanală,constă in abilitatea de a opera atat in sector
public cat și in cel privat și de a avea la dispoziție cel mai larg și mai flexibil spectru de
instrumente financiare pentru a sprijini diferitele stadia ale tranzacției.Banca dispune de
resurse deosebite in ceea ce privește personalul și instrumentele de lucru.
BERD caută să promoveze sectorul privat în cadrul acestor economii prin operaținile sale de
investiții și prin mobilizarea capitalului străin și local.În comparație cu băncile comerciale
private ,principalul avantaj al BERD constă,datorită structurii acționarilor,în dorința de a-și
asuma riscul colaborând și cu alte entități ce aparțin sectorului privat,cum ar fi bănci
comerciale și fonduri de investiții,ca si cu creditorii multilaterali și agenții naționali pentru
creditarea exporturilor. BERD sprijină companiile care au dificultăți în a-și asigura
finanțarea:prin acest lucru ea completează eforturile altor creditori.
Deși structura sa este diferită de cea a unei bănci comerciale ,BERD are o abordare similară a
proiectelor și își evaluează propriile servicii pe baze comerciale.Banca este capabilă să obțină
fonduri la cele mai avantajoase dobanzi de pe piețele internaționale de capital.

1
Brezeanu,Petre,”Finante Europene”,Ed.C.H.Beck.Bucuresti.2007.
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

Pentru a aborda un proiect ,acesta trebuie sa fie viabil din punct de vedere comercial.Banca
nu emite garanții pentru credite de export și nici nu asigura servicii bnacare cu amanuntul.
Sediul central al Băncii se află la Londra ,avand Reprezentanțe în multe dintre țările în care
banca operează,pentru coordonarea activității locale.
BERD asigură o finanțare directă,specifică fiecărui proiect,în cadrul activităților sectorului
privat,restructurarea și privatizarea,sau finanțarea infrastructurii pe care se bazează aceste
activități.Societățile mixte au fost unul dintre beneficiarii majori ai împrumuturilor Băncii ,în
special cele cu parteneri străini.
Banca oferă o gamă largă de instrumente financiare și o abordare flexibilă in structurarea
servicilor sale financiare.Ca indicație ,împrumutul minim standard este de 5 milioane
ECU,dar această cifră poate fi flexibilă dacă proiectul aduce beneficii fundamentale pentru
țară.În timp ce banca nu asigură o finanțare direct întreprinderilor mici și mijlocii,are o serie
de instrumente care se adresează acestora (linii de credit,garanții,fonduri de participare la
capital și capital primar).

1.2 BERD și cofinanțarea

În cazul în care BERD poate ,va încuraja alți cofinanțatori să participe la finațarea unor
proiecte .Succesul în atragerea altor surse de finanțare duce la creșterea totalului resurselor
pentru finanțarea altor proiecte.
Potențialele surse de cofinnațare include băncile comerciale și instituțiile
financiare,agențiile pentru creditarea exporturilor și alte surse oficiale .Pentru cei mai mulți
debitori ,accesul la cofinanțarea comercială de la o instituție financiară internațională este
primul pas către accesul independent la piețe financiare comerciale.
Finanțarea comună:în cazul în care împrumuturile BERD și cofinnanțatoriisunt folosite
pentru finanțarea, în proporții prestabilite,aceluiași set de bunuri și servicii cerute pentru o
operațiune.
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

Finanțarea paralelă :în cazul ăn care finanțarea de la BERD și cofinanțarea,sunt folosite


pentru finanțarea unor pachete diferite de bunuri și servicii.
Sindicalizare:procesul prin care BERT identifică alte instituții financiare care se angajează să
imprumute pe baza documentației effectuate de Bancă,în termini aproximativ similari cu cei
2
ai Băncii.
Participare sindicalizată:în cazul în care BERD se angajează să finanțeze intregul împrumut
și,la încheierea împrumutului său ulterior,vinde unuia sau mai multor bănci o participare la
împrumutul săi.În aceste cazuri BERD rămâne angajată pentru întreaga sumă,dar finanțează
o parte din angajamentul său prin cumparatorul participării.

1.3Misiunea și obiectivele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare susține dezvoltarea economică a țărilor


din central și estul Europei,intensificarea traziției la economia de piață,promovarea inițiativei
private,și aplicare principiilor pluripartidiste ,pluralismului și economiei de piață.
În vederea realizării acestui scop de a sprijini tranziția la economia de piată a țărilor din
central și estul Europei,Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare asistă tările în
implementarea reformelor economice strructurale și sectoriale respective
demonopolizarea,descentralizarea și privatizarea prin o serie de măsuri:
 Promovarea prin intermediul investitorilor privați și a altor a creării,îmbunătățirii și
extinderii sectorului privat productive și îndeosebi a întreprinderilor mici și mijlocii.
 Mobilizarea capitalurilor interne și externe și îmbunătățirea managementului pentru
realizarea investițiilor.
 Promovarea investițiilor în domeniu productive,în servicii.în infrastructură,realizarea
unui mediu competitive și susținerea creșterii productivității muncii.

2
Brezeanu,Petre “Institutii financiare international”,Ed.Economica.
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

 Furnizarea de asistență tehnică în pregatirea,finanțarea și implementarea proiectelor


de investiții individuale sau în cadrul unor programe de investiții.
 Stimularea și incurajarea dezvoltării piețelor de capital.
 Sprijinirea realizării unor proiecte viabile in timp din punt de vedere economic care
implică mai multe țări membre.
 Promovarea unor activități și realizarea unor proiecte în domeniul mediului.
 Realizarea altor activități și furnizarea altor servicii care să asigure tranziția la
economia de piață și promovarea inițiativei private.

În realizarea funcțiilor sale,Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare


cooperează cu țările membre,cu Fondul Monetar Internațional,Coporația Financiară
Internațională,Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor și cu alte organism publice
sau private,implicate în dezvoltarea economică a țărilor din centrul și estul Europei.

Membrii fondatori ai Băncii Europene pentru Reconstruccție și Dezvoltare au fost țările


membre ale Comunității Economice
Europene:Belgia,Danemarca,Franța,Germania,Grecia,Irlanda,Luxemburg,Marea
Britanie,Olanda,Portugalia,Spania.Printre membrii BERD se află
SUA,Canada,Japonia,Australia,Noua Zeelandă,Coreea de
Sud,Maroc,Cipru,Malta,Bulgaria,Polonia,Romania,Ungaria.

Calitatea de membru al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare poate fi


acordată:

 țărilor europene sau altor țări membre ale FMI


 Comunității Economice Europene și Băncii Europene de Investiții.
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

Cap 2.Organizarea și capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1.1.Organizarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este condusă de către:

 Consiliul Guvernatorilor
 Consiliul Directorilor
 Un președinte
 Unul sau mai mulți vicepreședinți

Consiliul Guvernatorilor este format din reprezentanții țărilor și instituțiilor


memvre,respective miniștri de finanțe ,guvernatori ai băncilor central sau miniștri de
externe.La fiecare reuniune anuală a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Consiliul allege un guvernator in calitate de director.

Consiliul Guvernatorilor al BERD deleagă Consiliul Directorilor unele din atribuțiile sale cu
excepția următoarelor: admiterea de noi membri și condițiile de admitere,majorarea sau
reducerea capitalului,suspendarea unui membru,acordurile de cooperare cu alte
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

organizații,numirea directorilor și președintelui,aprobarea bilanțului și contul de profit sau


pierdere,a rezervelor,aprobarea modificării statutului băncii.

Consiliul Directorilor,este alcatuit din 23 de membri ,din care 11 sunt aleși de guvernatorii
care
reprezintă:Belgia,Danemarca,Franța,Germania,Grecia,Irlanda.Italia,Luxemburg,Olanda,Portu
galia,Spania,Marea Britanie,Comunitatea Economică Europeană,și Banca Europeană de
Investiții,iar 12 sunt aleși de guvernatorii care reprezintă alte țări membre.Directorii sunt
personae de înaltă competență în domeniul financiar,aleși pe o perioadă de trei ani și au un
supleant care adoptă deciziile ce vizează operațiunile băncii.

Consiliul Directorilor răspunde de administarea oerațiunilor băncii și anume:pregătirea


lucrărilor Consiliului Guvernatorilor,fundamentarea politicilor și a deciziilor privind
împrumuturile ,garanțiile,investițiile,asistență tehnică,fundamentarea costurilor anuale sprea
aprobarea Consiliului Guvernatorilor și aprobarea bugetului băncii.

Președintele BERD este ales de către Consiliul Guvernatorilor cu majoritatea voturilor


exprimate,pentru o perioadă d patru ani,reprezintă legal banca,conduce
personalul,gestionează afacerile curente ale băncii.Consiliul directorilor numește unul sau
mai mulți vicepreședinți la recomandarea președintelui pentru un madat determinat și cu
atribuții delimitate care să sprijine președintele prin coordonarea direct a unor compartimente
din cadrul băncii.

Dreptul de vot al fiecărui membru depinde de numărul de acțiuni subscrise la capiatlul


social al BERD.În cazul în care un membru nu plătește suma corespunzătoare obligațiilor
sale privind acțiunile BERD nu își poate exercita puterea de vot.Deciziile Consiliului
Guvernatorilor și ale Consiliilor Directorilor se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate ,cu
unele excepții la care deciziile se adoptă cu cel puțin două treimi din votul total al membrilor
BERD.
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

1.2. Resursele BERD

Instrumentele financiare folosite de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare


sunt:

 Împrumuturi
 Capital social
 Facilități comerciale

1.Împrumuturi

Banca acordă împrumuturi în valută, pe criterii comerciale,clienților,din sectorul privat


.Rambursarea se face în valută ,cu o dobandă fixă sau variabilă ca o marjă peste LIBOR.
Împrumuturile se rambursează în mod normal între 5 și 7 ani începând după o perioadă de
garanție care durează de la 1 la 2 ani. Termenii sunt negociabili.

Împrumutul se acordă pe baza capacității proiectului de a genera fluxuri de numerar și pe baza


abilității clientului de a efectua plata după o anumită perioadă agreată.

Majoritatea împrumuturilor sunt garantate cu un set de activele și /sau creanțele


clientului.Cheltuielile administrative ale Băncii precum și cheștuielile neprevăzute apărute pe
durata proiectului sunt suportate de asemenea de către sponsor.Acolo unde este posibil,Banca

3
www.ebrd.com

4
Voinea, Gheorghe,”Mecanisme si tehnici valutare si financiare international”,Ed.Sedcom Libris,Iasi 2004
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

caută oportunități de co-finanțare a proiectului cu alți investitori ,în scopul creșterii sumei totale
a împrumutului ți a calitîții finanțării disponibile către sponsori.

2.Capitalul social

Capitalul autorizat al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare se cifrează la 10


miliarde Euro,reprezentat de un million de acțiuni(nominale și la purtător) cu valoarea nominală
de 10.000 Euro care sunt disponibile pentru subscrierea membrilor.Numărul inițial de acțiuni
subscrise de țările admise drept membri se decide de către Consiliul Guvernatorilor.

Consiliul Guvernatorilor revede la interval de 5 anu capitalul Băncii pentru Reconstrucție și


Dezvoltare cu o putere de vot de cel puțin două treimi din numărl total.În cazul unei creșteri a
capitalului autorizat,fiecare membru are oportunitatea rezonabilă dea subsrie ,în condițiile și
termenii determinați de Consiliul Guvernatorilor în raport de proporția la capitalul subsris
anterior.

Subscrierile inițiale la capitalul social au fost realizate de țările Uniunii


Europene(55,8%),Comisia Comunității Europene și Banca Europeană de Investiție(3%),alte țări
ale Europei de Vest (12%),SUA (10%),Japonia,Germania,Franța,Italia,Marea Britanie (fiecare
8,5%),Canada (3,4%),Australia (1%) ,Coreea de Sud (0,65%) ,Mexic(0,3%) ,Maroc,Egipt,țările
Europei Centrale și Orientale și din fosta URSS(10,7%).

Resursele ordinare de capital ale Băncii europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare mai
cuprind pe lângă capitalul autorizat al bșncii,fondurile obșinute din împrumuturi,fondurile
primate prin restituirea împrumuturilor sau garanțiilor,venitul obținut din împrumuturi și
investiții.

3.Facilități comerciale

Banca include băncile locale în diferite Programe pentru Facilități Comerciale,pentru a le ajuta
să-și formeze o reputație solidă și pentru a le face mai ușor acceptate pe piața financiară de
comerț internațional.În cadrul acestor programe,BERD emite garanții parțiale de plată,pentru a
susține tranzacțiile bazate pe scrisori de credit emise de băncile locale.
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

2.3.Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Resursele Băncii europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare se dirijează în vederea realizării


scopului și îndeplinirii funcțiilor sale.Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
orientează operațiunile sale în țările din central și estul Europei, care promovează inițiativa
privată ,aplică principiile democrației pluripartidiste și ale economiei de piață.

Operațiunile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare se delimitează în operațiuni


finanțate din resursele ordinare de capital și operațiuni finanțate din fondurile special.Resursele
ordinare de capital se utilizează ,angajează și investesc separate de resursele din fonduri speciale.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare efectuează operațiunile pentru realizarea


scopului și funcțiilor sale prin mai multe metode:

 Prin finanțarea sau cofinanțarea împreună cu instituțiile multilateral,băncile comerciale


sau prin participarea la împrumuturi a întreprinderilor ,pentru a facilita tranzacția la
proprietatea privată și sporirea capitalului privat.
 Investirea în capitalul echitabil al întreprinderilor dinsectorul privat ,în capitalul
înterprinderilor de stat competitive care sunt orientate sper economia de piață, pentru a
consolida partciciparea capitalului privat în cadrul întreprinderilor.
 Facilitate accesului pe piețele de capital naționale sau intenaționale a întreprinderilor din
sectorul privat.
 Coordonarea de resurse din sectorul privat.
 Acordarea de resurse din fondurile special.
5
Minica,Boaja,Claudiu,Sorin Radu,”Relatii financiar monetare international”,Ed.Universitara Bucuresti.
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

 Efectuarea sau participarea la împrumuturi sau furnizarea de aistență tehnică pentru


reconstituirea sau dezvoltarea infrastructurii,inclusive programe de mediu.
În operațiunile de creditare,BERD nu încearcă prin investiții să exercite un control
asupra întreprinderii,nu îsi asuma o responsabilitate în conducerea întreprinderilor.Suma
investițiilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare nu trebuie să depășească
suma corespunzătoare a capitalului subscris ,surplusurile și rezervele.
La baza funcționării Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare sunt
6
următoarele principii:
 Banca aplică principiile de gestiune bancară la toate operațiunile.
 Banca creditează proiecte specific individuale sau din cadrul unor programe de
investiții specific sau pentru asistența tehnică.
 Banca nu finanțează o activitate pe teriroriul unei țări membre,dacă aceasta se
opune.
 Banca nu accept ca o parte din resursele sale să fie folosită in beneficial unui
singur membru.
 Banca se preocupă de menținerea unei diversități rezonabile în toate investițiile
sale.
 Banca nu acordă împrumuturi sau alte facilități ,dacă solicitantul poate obține
finanțări sau facilități suficiente în termini și condiții rezonabile de pe piețele
financiare.
 În calitate de creditor sau garant, banca analizează capacitatea debitorului și
măsurile adoptate pentru realizarea proiectului de investiții.
 În cadrul investițiilor,banca asigură finanțarea în termini și condițiile pe care le
consideră potrivite proiectului aprobat.
 Banca adoptă măsurile necesare pentru ca investițiile și garanțiile să se realizeze
numai pentru scopurile pentru care au fost solicitate.

În cazul împrumuturilor și garanțiilor,termenii și condițiile (dobanda,scadența,moneda în care se


va efectua plata) se prevăd în contracte încheiate cu beneficiarii.

6
Voinea,Gheorghe,”Mecanisme si tehnici valutare si financiare internationale”,Ed.Sedcom Libris,Iasi 2004.
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

Concluzii

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare promovează dezvoltarea sectorului privat


prin operațiunile sale de investiții și mobilizarea capitalului străin și local.În comparație cu
băncile private,principalul avantaj al BERD constă,datorită structurii acționarilor,în dorința și
disponibilitatea de a-și asuma riscul lucrând și cu alte entități ce aparțin sectorului privat,cum
sunt băncile comerciale și fondurile de investiții,ca și creditorii multilaterali și agenții naționali
pentru creditarea exporturilor.BERD sprijină companiile care au dificultăți în a-și asigura
finanțarea .
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare

Bibliografie

1.Brezeanu ,Petre,”Finanțe Europene”,Editura C.H,Beck,București 2007

2.Brezeanu,Petre,”Instituții financiare internaționale”,Editura Economica

3.Voinea ,Gheorghe,”Mecanisme și tehnici valutare și financiare internaționale”,Editura,


Sedcom Libris.

4.Minică,Boaja,Claudiu,Sorin Radu,”Relații Financiar Monetar


Internaționale”,Editura,Universitară București.

5.www.ebrd.com
Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si
Dezvoltare