Sunteți pe pagina 1din 13

Cuprins

Cap 1. Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare – scurt istoric............2


1.1 Misiunea și principiile BERD.......................................................................3
1.2 Organizarea și managemetul BERD.............................................................5
Cap 2. Formarea capitalului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 8
2.1 Formarea capitalului BERD.............................................................................8
2.2 Instrumentele BERD.....................................................................................10
Concluzii..................................................................................................................12
Bibliografie..............................................................................................................13

1
Cap 1. Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare – scurt istoric

Ideea BERD a fost pusă de președintele Franței, Francois Mitterand în Parlamentul


European, pe data de 25 octombrie 1989, intrând în vigoare în 1990 când toate țările membre și
Banca Europeană de Investiții au semnat acordul.
Pe 15 aprilie anul 1991, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-
a început activitatea, fiind prima instituție financiară creată după prăbușirea regimului comunist
din Europa. Aceasta are sediul la Londra, conducerea fiind asigurată de Consiliul Guvernatorilor
care au ca funcție alegerea unui președinte. Limbile oficiale sunt: engleza, franceza, rusa și
germana.
Scopul înfințării acestei instituții a fost acela de a putea consolida economile de piață și
promova inițiativele private și anteprenoriale în țările din Europa Centrală și de Est. Pe parcursul
anilor BERD și-a extins aria geografică în care aceasta acționează, astăzi cuprinzănd țări din
Asia Centrală, dar și țări din Sudul și Estul Mediteranei ( Maroc, Egipt etc).1
BERD își are orientată activitatea mai mult spre sectorul privat, chiar dacă majoritatea
acționarilor aparțin sectorului de stat, voind să îl promoveze cu ajutorul operațiunilor sale de
investiții și prin mobilizarea capitalului local și străin. Deși aceasta are o structură diferită de cea
a băncilor comerciale, abordarea proiectelor este similară și poate obține fonduri la cele mai
avantajoase dobânzi de pe piețele de capital. Spre deosebire de băncile regionale, BERD are un
pronunțat caracter politic acela de a benficia de împrumuturi doar de la țările cu democrații
pluripartite.
Aceasta înfățișează o gamă largă de instrumente finaciare cu o abordare adaptabilă în
aranjarea serviciilor sale financiare. Împrumutul minim pentru finanțarea proiectelor este 5
milioane ECU, această sumă poate varia în funcție de beneficiile aduse de proiect pentru fiecare
țară. Berd nu asigură finanțarea directă a întreprinderilor mici și mijlocii, dar are o gamă de

1
Anton Sorin Gabriel, Instituții financiar- bancare internaționale, Ed C.H. Beck, București 2013 ;

2
instrumente care se adresează acestora, liniile de credit și fondurile de participare la capital și la
capitalul primar.
Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare colaborează cu statetele membre,
alte instituții finaciare internaționale: Fondul Monetar Internațional, Banca Internaționlă pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională, agenții specializate ale
Națiunilor Unite și alte organisme publice sau private, fiind implicate în dezvoltarea economică
a băncii.

1.1Misiunea și principiile BERD

Evenimentele aduse de Războiul Rece în Europa Centrală și de Est, au generat apariția


unor probleme pe plan finaciar, un număr important de țări au trecut de la economia de piața,
intrând în faza de tranziție. Astfel putem spune, ca misiunea BERD este cea de susținere a
dezvoltării economice a tărilor, mărirea principiilor economiei de piață, promovarea inițiativei
private și antreprenoriale.
Prin politicile și strategiile adoptate de bancă, se urmărește susținerea finaciară din
cadrul mai multor sectoare de activitate, din tările care beneficiază de finanțare: media,
telecomunicații, transport etc. De asemenea BERD dezvoltă programe individuale, în scopul
susținerii fiecărei țări aflate în tranziție.
Pentru indeplinirea misiunii de sprijinire a tranziției la economia de piață BERD trebuie
să îndeplinească principalele funcții care constau în acordarea de asistență în implemetarea
reformenlor economice structurale și sectoriale (inclusiv demonopolizarea, descentralizarea și
privatizarea) și sprijinirea economiilor pentru a se integra în economia mondială.
Pentru realizarea acestor funcții BERD adoptă urmăroarele măsuri2:
- promovarea prin intermediul investitorilor privați și a altor investitori interesați, de
crearea, îmbunătățirea și lărgirea sectorului privat productiv și în special, a
întreprinderilor mici și mijlocii;

2
Idem p.127

3
- mobilizarea capitalurilor naționale și străine, și managementul experimentat pentru
realizarea obiectivelor asumate:
- sprijinirea investițiilor din domeniul productiv (plus sectorul servicii și financiar) și în
infrastructură pentru promovarea inițiativelor private și antreprenoriale;
- furnizarea de asistență tehnică pentru a pregăti, finanța și implementa proiectele de
investiții individuale sau în cadrul unor programe de investiții;
- încurajarea și stimularea piețelor locale de capital;
- sprijinirea pentru îndeplinirea unor proiete viabile;
- promovarea pentru a proteja mediul înconjurator și dezvoltare sustenabilă în toate
activitățile sale;
- realizarea de alte activități care să furnizeze alte servicii, care să asigure îndeplinirea
acestor funcții.

Pentru îndeplinirea acestor funcții Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare


colaborează cu țările membere, cu alte instituții financiare internaționale, Fondul Monetar
Internațional, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Corporația Financiară
Internațională, cu alte organisme publice sau private, implicate în dezvoltarea economică pentru
tările membere ale băncii.
Membrii fondatori ai BERD au fost țările membere ale Comunității Economice Eurpene:
Belgia, Franța, Danemarca, Germania, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Irlanda, Spania,
Portugalia. De asemenea printre membrii BERD mai regăsim: SUA, Japonia, Coreea de Sud,
Maroc, Australia, Cipru, Bulgaria, România, Ungaria.
Pentru a putea fi membru a BERD, această calitate poate fi acordată:

- Comunităților Economice Europene ș Băncii Europene de Investiții;


- Tărilor europene sau altor țări member ale FMI.

4
1.2 Organizarea și managemetul BERD

La sfârșitul anului 2012, acționarii BERD erau 64 de state și 2 instituții interguvernamentale


(BEI și Comisia Europeană). Din punct de vedere a accesului la fnanțare oferită de BERD,
statele membre se împart în două categorii:
 țări membre care doar contribuie la formarea resurselor;
 țări membre care contribui la formarea resurselor și beneficiază de investiții.

Astăzi BERD finanțează operațiuni în 30 de state din Europa și Asia Centrală. Principalele
organe de conducere ale BERD sunt Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Directorilor,
președintele și cinci vicepreședinți. Conform statutului BERD, fiecare stat membru sau instituție
interguvernamentală acționară este reprezentată în Consiliul Guvernatorilor de un membru plin
sau supleant. În fiecare dintre reuniunile anuale a BERD este ales un președinte al consiulului din
cei 66 de guvernatori.
Consiliul guvernatorilor au de îndeplinit următoarele atribuții:
- admiterea de noi membri și condițiile de admitere;
- majorarea sau reducerea capitalului băncii;
- suspendarea unui membru;
- autorizarea acordurilor de cooperare cu alte organizații internaționale;
- alegerea președinților executivi și președintelui băncii;
- stabilirea condițiilor de renumerare;
- aprobarea bilanțului și contului de profit și pierdere;
- determinarea valorii rezervelor și stabilirea modului de alocare, cât și distribuirea
profitului net;
- aprobarea, în cazul modificării statutului băncii.
Consiliul directorilor este alcătuit din 23 de membri aflat sub conducerea președintelui
BERD. Fiecare dintre director reprezintă unul sau mai mulți acționari, care sunt aleși pentru o
5
perioadă de trei ani, existând posibilitatea de reînnoire a mandatului. Cei mai inportanți dintre
acționari, opt la număr (Franța, SUA, Japonia, Marea Britanie, Italia, Germania plus cele două
instituții guvernamentale) își numesc singure câte un director. Celelalte state își aleg în comun un
director pentru grupul respectiv al țării. De asemena fiecare director își numește un supleant cu
putere deplină de acționare atunci când președintele nu este prezent. Directorii și suplenații
trebuie să provină dintr-un stat membru al băncii.
Consiliul directorilor are funcția de conducere a operațiunilor curente ale BERD. Aceștia mai
îndeplinesc o serie de atribuții, principalele fiind:
- pregatirea lucrărilor Consiliului Guvernatorilor;
- elaborarea politicilor și adpotarea deciziilor cu privire la crediele acordate, garanțiile,
investițiile, împrumuturile , acordarea de asistență tehnică și alte operațiuni;
- depunerea conturilor anuale;
- aprobarea bugetului băncii.
Consiliul Directorilor a efectuat următoarele trei comitete menite cu scopul de a asista la
activitatea sa: Comitetul de Audit, Comitetul Buget și Afaceri Admistrative și Comitetul Politicii
Operaționale și Financiare.
Președintele BERD este ales de către Consiliul Guvernatorilor, cu un mandat de 4 ani,
existând posibilitatea de reînnoire. Acesta este reprezentantul legal al băncii și conduce
personalul băncii, având aproximativ 1,650 persoane. De asemenea acesta este responsabil cu
gestionarea operațiunilor curente ale băncilor și conduce Comitetul Executiv, care include vice-
președinții și alți membri ale managemetului superior a băncii.

Perioada mandatului Numele Preșendintelui


Aprilie 1991- Iunie 1993 Jacques Attali
Septembrie1993-Ianuarie 1998 Jacques de Larosiere
Septembrie 1998- Aprilie 2000 Horst Kohler
Iulie 2000- Iulie 2008 Jean Lemierre
Iulie 2008- Iulie 2012 Thomas Mirow
Iulie 2012- prezent SIR SUMA CHAKRABARTI

Vicepreședinții sunt numiți de către Consiliul Directorilor la ordinul președintelui băncii


pentru o perioadă de 4 ani. Salariile și beneficiile acestora sunt aprobate de către Consiliul

6
Directorilor. Puterea de vot a membrilor se datorează numărului de acțiuni subscrise la capitalul
social al băncii. Fiecare membru a consiliului au dreptul la vot, acesta fiind dat de statul sau
statele care au ales să le reprezinte.
Deciziile se iau cu majoritatea voturilor, cu mici excepții- care se găsesc în acordul de
înființare, deciziile se adoptă cu cel puțin trei treimi din puterea de vot a membrilor băncii.

7
Cap 2. Formarea capitalului Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare

2.1 Formarea capitalului BERD

Capitalul BERD provine din resursele subscrise de acționarii băncii, resursele atrase de pe
piețele financiare internaționale și din profitul băncii pe care îl obține. Capitalul inițial al băncii a
fost de 10 miliarde de ECU, respectiv 1 milion de acțiuni cu o valoare nominala de 10.000 ECU.
Astazi BERD are un capital subscris de 30 mld. Euro (de la 31 august 2012, după finalizarea
majorării de capital faţă de nivelul precedent de 20 mld. Euro), cele mai semnificative contribuţii
aparţinând SUA (10% din capital), Franţei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britanii (câte 8%).
Capitalul Berd este reprezentat în tabelul de mai jos:

Sursa: http://www.ebrd.com/

8
Resursele ordinare de capital ale Băncii europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare mai
cuprind pe lângă capitalul autorizat al bancii, fondurile obișnute din împrumuturi, fondurile
primare prin restituirea împrumuturilor sau garanțiilor, venitul obținut din împrumuturi și
investiții. În cadrul reuniunii anuale din mai 2010, Consiliul Guvernatorilor au stabilit strategia
băncii cu privire la resursele de capital, pentru perioada 2011- 2015 și s-a făcut o analiză asupra
tranziției, activității operaționale a băncii, o evaluare a perspectivelor economice, dar și o analiza
detaliată cu privire la viitorul băncii. S-a constatat că banca se bazează pe o piață de capital
puternică și sa subliniat necesitatea unor politici de finanțare prudente. În urma conferinței
Consiliul Guvernatorilor a aprobat o creștere a capitalului de 10 miliarde de euro în două etape: o
creștere de 1 miliard euro a acțiunilor din capitalul vărsat și 9 miliarde de euro în acțiunile
capitalului nevărsat. Majorările de capital realizate au făcut ca, la 31 decembrie 2012 capitalul
BERD să atingă nivelul de 29,6 miliarde de euro, din care 6,2 miliarde euro reprezită capitalul
vărsat.

În funcție de valoarea capitalului subscris, principalii acționarii ai băncii sunt:


Țara membră Data aderării Capitalul subscris (mil
euro)
SUA 28 martie 1991 3.001.480
Franța, Germania, Italia, 28 martie 1991 2.556.510
Japonia, Marea Britanie
Fererația Rusă 9 aprilie 1992 1.200.580
Canada, Spania 28 marie 1991 1.020.490
Banca Europeană de Investiții, 28 martie 1991 900.440
Uniunea Europeană
Olanda 28 martie 1991 744.350
... ... ...
România 28 martie 1991 144.070
Sursa: www.ebrd.com

Din tabelul nr. 2 se poate observa că la fel ca și în cazul altor bănci regionale de
dezvoltare printre acționarii principali se regăsesc statele dezvoltate economic din zonele

9
geografice precum SUA, Canada și Japonia, care doar au contribuit la capitalul băncii. Pe de altă
parte în structura acționariatului se află două instituții interguvernamentale: BEI și UE.
Mare parte din resursele băncii provin din emisiunea și plasarea de obligațiuni
corporative pe piețele finaciare internaționale. Avănd o baza a capitalului puternică și un bilanț
solid, determinate de politica prudentă de alocare a creditelor și gestionării eficientă a riscurilor,
banca are un rating triplu a împrumuturilor contractate de pe piețele finaciare internaționale, ceea
ce îi permite un cost scăzut.
BERD a dezvoltat o gamă largă de produse inovative și dispune de o bază variată de
investitori potențiali. Avantajele acestea ale băncii îi permit să acceseze resurse finaciare oricând
și într-un volum suficient pentru susținerea obiectivelor de dezvoltare ale băncii.
Până la 31 mai 2013 BERD a realizat emisiuni de obligațiuni în valoare de 60 miliarde
euro, denominate în 40 de valute.

2.2 Instrumentele BERD

Instrumentele financiare folosite în cadrul băncii sunt următoarele:


- creditele;
- participanții la capital;
- facilități comerciale.

1. Creditele acordate: BERD acordă credite în valută pe criterii comerciale clienților din
sectorul privat, valoarea minimă fiind de 5 milioane euro (pentru unele țări valoare fiind
mai mică). Rambursarea se face tot în valută, la o rată a dobânzii fixă sau variabilă. Rata
variabilă este formată din rata de referință, LIBOR și o primă marjă de risc ce arată riscul
de țară și riscul specific proiectului.
Împrumuturile se rambursează între 5 și 7 ani, după o perioadă de garanție care durează
de la 1 pană a 2 ani. Creditele se dau în baza capacității proiectului de a genera fluxuri de
numerar și pe baza clientului de a face plata după perioada agregată. Mai toate creditele
acordate sunt garantate de un set de active sau creanțe ale clientului.

10
2. Capitalul social: BERD poate achiziționa participanții la capitalul unor companii din
industrie, infrasctructură sau sector financiar, având ca scop obținerea unui randament din
aceste investiții. Investițiile de capital sunt făcute în scopul de a sprijini proiecte în fazele
inițiale, în acest caz planul de finanțare trebuie să precizeze clar cum și unde va fi văzută
în viitor participarea băncii (strategie de ieșiere).
Termenii și condițiile de participare la capitalul social al băncii, depind direct de riscurile
și profiturile viitoare ale proiectului. BERD poate sprijini o emisiune de acțiuni în
companii existente doar în cazul privatizării unde un astfel de transfer va crește în mod
evident eficiența.
3. Facilitățile comerciale: Banca include băncile locale în diferite programe pentru a furniza
facilități comerciaela, cu scopul de a le crea o reputație solidă și pentru a putea fi mai
ușor acceptate pe piața financiară de comerț internațional. În cadrul acestor programe,
banca emite garanții parțiale de plată, cu scopul susținerii tranzacțiilor bazate pe scrisori
de credite emise de băncile locale.

11
Concluzii

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare susține reconstrucția și


dezvoltarea economică a tărilor din Centrul și Estul Europei, intensificarea tranziției la economia
de piață, promovarea initiative private și antreprenoriale precum si aplicarea princiipiilor
pluripartidiste la economia de piață.

BERD își are orientată activitatea mai mult spre sectorul privat, chiar dacă
majoritatea acționarilor aparțin sectorului de stat, voind să îl promoveze cu ajutorul operațiunilor
sale de investiții și prin mobilizarea capitalului local și străin. Deși aceasta are o structură diferită
de cea a băncilor comerciale, abordarea proiectelor este similară și poate obține fonduri la cele
mai avantajoase dobânzi de pe piețele de capital

Resursele BERD provin din emisiunea și plasarea de obligatiuni corporative pe


pietele finaciare internationale. Are o bază de capital puternică cu un bilant solid. Avantajele
acestea ale băncii îi permit să acceseze resurse finaciare oricând și într-un volum suficient pentru
susținerea obiectivelor de dezvoltare ale băncii.

12
Bibliografie

http://www.ebrd.com/

13

S-ar putea să vă placă și