Sunteți pe pagina 1din 9

Victimele traficului de fiinţe umane

servicii şi intervenţii specializate

Legislatia din Romania


vs
Legislatia din Italia

Profesor coordonator : Lect. univ. dr Alexandru Luminița Monica

Student : Lincan Armando Eduard


Master: Consiliere in asistenta sociala
Anul 1, Sem 1
Legislația din România

Se poate spune ca cea mai importantă lege în domeniul traficului de ființe umane, o lege de
referinţă la nivel naţional, este legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de
persoane, cu normele de aplicare intrate în vigoare în anul 2003.

Prin Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane s-a
dorit un cadru juridic pentru utilizarea tehnicilor moderne de investigaţie, necesare descoperirii
acestor fapte, s-au introdus norme pentru protecţia şi asistenta victimelor traficului, a familiilor
acestora, precum şi a martorilor. Victima conform legii are dreptul la următoarele servicii:,
suport psihologic şi asistenta necesară integrării sociale asigurate de Inspectoratul General al
Poliţiei Romane, în cooperare cu instituţiile interesate, protecţie fizică asigurată de Ministerul
Administraţiei şi Internelor, asistenta medicală asigurată în conformitate cu actele normative,
asistenta juridică şi asistenta socială (Legea nr. 678/2001
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30767)

La art. 2 din Legea nr. 678/2001 explica formele de exploatare ale victimelor traficului
de persoane, iar prin exploatarea unei persoane se înțelege:

a. executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori cu încălcarea
normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare,sănătate şi securitate;

b. ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de
aservire;
c. obligarea la practicarea prostituţiei, cerşetoriei, la reprezentări pornografice în vederea
producerii şi difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;
d. prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, cu încălcarea dispoziţiilor
legale;
e. efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi
fundamentale ale omului” (Legea nr. 678/2001 cu modificările și completările ulterioare,
art. 2) (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32589)
În Legea nr. 678/2001 se realizează o distincție a termenului de trafic în general și traficul
de minori, prevăzut cu o pedeapsă diferită. Astfel în articolul 13, alineat 1, ,,recrutarea,
transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia,
constituie infracțiunea de trafic de minori si se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 15 ani si
interzicerea unor drepturi.”

Traficul de ființe umane în scopul exploatării sexuale se pedepsește cu închisoare de la 3


la 12 ani și interzicerea anumitor drepturi pe o perioadă determinată de timp de la 1 la 10 ani.
Instanța poate decide interzicerea unuia sau mai multor drepturi: dreptul de a vota sau de a fi ales
într-o funcție publică, dreptul de a deține o funcție referitoare la exercitarea autorității de stat,
dreptul de a fi într-o funcție sau de a practica o profesie similară cu cea deținută la momentul
comiterii infracțiunii, drepturi părintești, dreptul de a fi tutore. Această măsură se aplică la
executarea pedepsei, după clemență parțială sau totală.
Traficul de ființe umane săvârșit de două sau mai multe persoane împreună sau care a
cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății, precum și cazul în care
fapta a fost săvârșită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsește cu
închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau
sinuciderea victimei pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.
(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32589)

Legea 230/2010 modifică şi completează Legea nr. 678/2001 este cea privitoare la
pedepsirea persoanei beneficiare a serviciilor oferite de victimele traficului, în cazul în care
această persoană are cunoștință că cea care prestează serviciile este victimă a traficului de
persoane. În art. 14 din Legea nr. 678/2001 modificată și completată prin Legea nr. 230/2010 se
precizează că „fapta de a utiliza serviciile prevăzute la art. 2 pct. 2, prestate de o persoană despre
care beneficiarul știe că este victima a traficului de persoane ori a traficului de minori, se
pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, daca fapta nu constituie o
infracțiune mai grava."( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/124159)
În cazul în care infracțiunea de trafic de persoane „a fost săvârșită de o persoană juridică,
pe lângă pedeapsa amenzii se aplică și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice
sau a suspendării activității ori a uneia dintre activitățile persoanei juridice, după caz" (art. 18
Legea nr. 678/2001 modificată și completată prin Legea 230/2010).
Persoana care a săvârșit o infracțiune legată de traficul de persoane beneficiază de
reducerea la jumătate a pedepsei, dacă în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează
identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracțiuni
(art. 20, alin 2 Legea nr. 678/2001 modificată și completată prin Legea 230/2010).
Conform art. 32 din Legea nr. 678/2001, modificat și completat prin Legea nr. 230/2010
„victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistență și
protecție a victimelor traficului de persoane, sau în locuințe protejate pentru victimele traficului
de persoane, înființate prin prezenta lege. Durata cazării în centre, respectiv în locuințele
protejate este stabilită prin hotărâre a consiliului județean, pentru cel mult 90 de zile. Durata
cazării în centre sau în locuințele protejate poate fi prelungită, prin hotărâre a consiliului
județean, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau, după caz, până la finalizarea
procesului penal. (https://lege5.ro/Gratuit/gmztcobv/legea-nr-678-2001-privind-prevenirea-si-
combaterea-traficului-de-persoane)

Centrele și locuințele protejate sunt amenajate și dotate astfel încât să ofere condiții
civilizate de cazare și igienă personală, hrană, asistență psihologică și medicală. Finanțarea
cheltuielilor curente și de capital pentru centre, precum și pentru locuințele protejate se
realizează de la bugetele locale ale județelor pe a căror rază administrativ-teritorială
funcționează”.

Victimelor traficului de persoane li se poate asigura de către asistenții sociali informații și


consiliere în vederea reintegrării sociale. Statul poate subvenționa asociațiile și fundațiile care
oferă servicii de asistență socială victimelor traficului de persoane.

Potrivit Legii nr. 230/2010 și străinii victime ale traficului de persoane pot fi cazați în
România în centre special amenajate, sau locuințe protejate, pot beneficia de medicamente și
hrană, de consiliere psihologică, de asistenţă medicală şi socială în aceleaşi condiţii ca şi
victimele cetățeni români. Cazarea acestora este aprobată de directorul general al Oficiului
Român pentru Emigrări.
Art.30 Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României în străinătate
vor desemna un diplomat din cadrul acestora ca responsabil cu aplicarea metodologiei de
repatriere a cetăţenilor români, victime ale traficului de persoane, în sensul prezentei legi.

Metodologia de repatriere a cetăţenilor români, victime ale traficului de persoane, se


elaborează de către Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Ministerul de Interne şi
Ministerul Justiţiei, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei legi.
(http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30767)

Art. 42. - Asociaţiile şi fundaţiile care fac dovada că desfăşoară programe de servicii de
asistenţă socială pentru victimele traficului de persoane, cum ar fi: cazare, hrană, consiliere
psihică, psihologică şi juridică, asistenţă medicală, vor putea beneficia de subvenţii de la bugetul
de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în condiţiile legii.
(http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30767)

Legislatia din Italia

Odata cu adoptarea legii 228/2003 pentru “Masuri impotriva traficului de persoane”


traficul uman a devenit o crima grava in codul penal italian (art. 601). Definitia traficului uman
inclus in cadrul legislativ italian corespunde pe deplin elementelor principale ale Protocolului
2000 pentru prevenirea, suprimarea si pedepsirea traficului de persoane, in special femei si copii,
completand Conventia Natiunilor Unite impotriva crimei organizate transnationale. Legea
prevede totodata si confiscarea obligatorie a profiturilor derivate din trafic si finantarea unui
program special de asistenta (Articolul 13 din Program) pe o durata de 3 luni (care se poate
extinde pe durata a mai multor luni). Cu legea 228/2003 traficul de fiinte umane devenise o
crima distincta si specifica in codul penal si pedepsele sunt puse in aplicare pentru toate formele
de crima. (http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Report_ro_web.pdf)
Legea 11 august 2003, n. 228 „Măsuri împotriva traficului de persoane” publicată
în Monitorul Oficial nr. 195 din 23 august 2003, scopul acestei legi este punerea în aplicare a
măsurilor care vizează prevenirea și pedepsirea traficului de persoane, asistarea și protejarea
victimelor acestora. (https://www.camera.it/parlam/leggi/03228l.htm)

Reducerea sau menținerea într-o stare de supunere are loc atunci când conduita este
realizată prin violență, amenințare, înșelăciune, abuz de autoritate sau exploatarea unei situații de
inferioritate fizică sau psihică sau a unei situații de nevoie sau prin promisiune sau dăruire. a
sumelor de bani sau a altor beneficii pentru cei care au autoritate asupra persoanei.

In domeniul protectiei victimelor, din 1998 legislatia italiana a optat pentru o norma
sepcifica, mai précis Articolul 18 din Legea Imigratiei Consilidate (Decretul Legislativ 286/98)
care e intitulat “Permis de rezidenta din ratiuni de protectie sociala”. Victimele traficului uman
pot asadar sa beneficieze de astfel de masuri pe o cale juridica (daca victima decide sa coopereze
cu autoritatile judiciare si politienesti in timpul investigatiilor si a demersurilor penale impotriva
traficantilor) sau pe o cale sociala (cand exista o situatie de violenta sau exploatare grava,
indiferent de disponibilitatea victimei de a depune marturie). Aceste masuri sunt integrate de Art.
13 din Legea 11 August 2003, nr. 228, care a pus bazele unui program special de asistenta pentru
victime prin Articolele 600 si 601 al Codului Penal menite sa asigure temporar potentialelor
victime gazduire adecvata, mancare si ingrijire medicala astfel incat sa garanteze recuperarea
fizica si psihologica a acestora. Totodata, programe din Articolul 18 vizeaza asistenta si
integrarea sociala a potentialelor victime in termini mai generali. Pentru activarea unor astfel de
programe, ar trebui sa se stabileasca faptul ca individual e victima a violentei ori a exploatarii
severe cuplata cu pericole actuale pentru siguranta sa. (http://unipd-
centrodirittiumani.it/public/docs/Report_ro_web.pdf)

Art. 601. Traficul de persoane (1) Este pedepsit cu închisoare de la 8 la 20 de ani cel
care recrutează, introduce pe teritoriul ţării, transferă şi în afara acestuia, transportă, cedează
autoritatea asupra persoanei, găzduieşte una sau mai multe persoane care se afl ă în condiţiile
prevăzute la art. 600 sau comite aceleaşi acţiuni asupra uneia sau mai multor persoane prin
înşelăciune, violenţă, ameninţare, abuz de autoritate sau profi tare de o situaţie de
vulnerabilitate, de inferioritate fizică, psihică sau de necesitate sau prin promiterea sau darea de
bani sau de alte foloase persoanei asupra căreia are autoritate, cu scopul de a o instiga sau
constrânge la prestaţii de muncă sau sexuale, la cerşit sau la realizarea de activităţi ilegale ce
implică exploatarea ori să se supună prelevării de organe. (
http://codexpenal.just.ro/downloads/Cod-Penal-Italia-RO.pdf)

Pedeapsa este majorată de la o treime la jumătate, dacă faptele menționate la primul


paragraf sunt comise în detrimentul minorilor sub vârsta de optsprezece ani sau au ca scop
exploatarea prostituției sau pentru a supune persoana jignită la recoltarea organelor

După articolul 516 al cincilea alineat al codului penal, se adaugă următorul text: "Dacă
asociația este îndreptată să comită oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 600, 601 și
602, închisoarea de la cinci la cincisprezece ani se aplică în cazurile prevăzute de primul paragraf
și de la patru la nouă ani în cazurile prevăzute la al doilea paragraf".

Art. 600-octies. Folosirea minorilor la cerşit (1) Cu excepţia cazului când fapta
constituie o infracţiune mai gravă, cel care se foloseşte pentru cerşit de o persoană minoră de 14
ani sau care nu poate fi trasă la răspundere, sau permite ca această persoană, dacă este supusă
autorităţii sale sau încredinţată lui spre pază sau supraveghere, să cerşească, sau ca alţii să o
folosească pentru a cerşi, este pedepsit cu închisoare până la 3 ani.
(http://codexpenal.just.ro/downloads/Cod-Penal-Italia-RO.pdf)

Dacă entitatea sau o unitate organizatorică este utilizată permanent în scopul exclusiv sau
principal de a permite sau de a facilita săvârșirea infracțiunilor indicate la alineatul (1), se aplică
sancțiunea interdicției definitive de la exercitarea activității în conformitate cu articolul 16. ,
paragraful 3 " (https://www.camera.it/parlam/leggi/03228l.htm)

ART. 13. Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 16- bis din decretul-lege din 15
ianuarie 1991, nr. 8, convertită, cu modificări, prin lege 15 martie 1991, n. 82, și modificările
ulterioare, pentru victimele infracțiunilor prevăzute la articolele 600 și 601 din codul penal,
înlocuite, respectiv, de articolele 1 și 2 din această lege, se instituie una specială, în limita
resurselor menționate la alin. 3, program de asistență care garantează, în mod tranzitoriu, condiții
adecvate de cazare, mâncare și îngrijire medicală. Programul este definit printr-un regulament
care urmează să fie adoptat în conformitate cu articolul 17.

Art. 1 alin. 1 din Legea nr. 236 din 11 decembrie 2016. Trafic de organe prelevate de
la o persoană în viaţă (1) Cel care în mod ilegal comercializează, vinde, cumpără sau, în orice
fel şi sub orice titlu, procură sau expune organe sau părţi de organe prelevate de la o persoană în
viaţă este pedepsit cu închisoare de la 3 la 12 ani şi cu amendă de la 50.000 euro la 300.000 euro.
Dacă fapta este comisă de persoana care practică o profesie medicală, condamnării îi urmează
interdicţia pe viaţă de a exercita profesia. Exceptând cazul când fapta constituie o infracţiune mai
gravă, este pedepsit cu închisoare de la 3 la 7 ani şi cu amendă de la 50.000 euro la 300.000 euro
cel care organizează sau face propagandă cu călătorii, face publice sau difuzează, indiferent cum,
inclusiv prin instrumente informatice sau de telecomunicaţii, anunţuri destinate traficului
organelor sau părţilor de organe prevăzute la primul alineat.
(http://codexpenal.just.ro/downloads/Cod-Penal-Italia-RO.pdf)

Referindu-ne in mod special la exploatarea in scopul constrangerii la comiterea de


infractiuni, prima mentiune de precizat este lipsa prevederilor legale. In acest sens, ar trebui luat
in considerare faptul ca Italia inca nu a introdus nicio hotarare care sa excluda acuzarea sau
pedepsirea victimelor pentru infractiunile comise prin constrangere ca urmare directa a
experientei de trafic. Bineinteles ca acest element reprezinta o limita in aparitia si identificarea
unor potentiale victime implicate in aceasta forma particulara de exploatare din cauza utilizarii
circumstantelor extenuante care incurajeaza cooperarea in stadiile timpurii ale investigatiilor.
(http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Report_ro_web.pdf)
Bibliografie

1. Legea nr. 678/2001, Privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30767

2. Legea 230/2010, Pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind


prevenirea si combaterea traficului de persoane. Lege nr. 230/2010

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/124159

3. Legea 11 august 2003, n. 228, Măsuri împotriva traficului de persoane

https://www.camera.it/parlam/leggi/03228l.htm

4. Legea nr. 236 din 11 decembrie 2016, Trafic de organe prelevate de la o persoană
în viaţă

http://codexpenal.just.ro/downloads/Cod-Penal-Italia-RO.pdf