Sunteți pe pagina 1din 11

FINANȚE PUBLICE

- SEMINAR 8 -
Lect. univ. dr. Mihaela IACOB
FABBV, ASE București
mihaela.iacob@fin.ase.ro

Sistemul cheltuielilor publice.


Indicatori de nivel, structură și dinamică
ai cheltuielilor publice

 Cheltuielile publice:
- concretizează repartizarea resurselor financiare publice pe diverse destinații;
- acoperă necesitățile publice de bunuri și servicii considerate prioritare în fiecare perioadă.

 Cheltuielile publice totale consolidate : C ptc  CBGC  C pt  Tr  Crexi  Ri


unde:
C ptc  cheltuielile publice totale consolidate;
CBGC  cheltuielile Bugetului General Consolidat;
C pt  cheltuielile publice totale neconsolidate, care cuprind cheltuielile administrației publice
centrale finanțate de la Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor de Sănătate, Bugetul Asigurărilor
Sociale de Stat, Bugetul Fondului pentru Ajutorul de Șomaj și cheltuielile colectivităților locale,
finanțate de la bugetele unităților administrativ-teritoriale;
Tr  transferuri între bugetele din sistem;
Crexi  intrări anuale de credite în fiecare buget;
Ri  rambursări anuale de credite, mai puțin dobânzile.

Obs!!!
1. Transferurile se elimină pentru a evita dubla evidențiere a acestora;
2. Intrările anuale de credite reprezintă cheltuieli, și nu venituri, fiind cheltuieli finanțate din surse externe;
3. Este necesară eliminarea cheltuielilor reprezentând rambursări de credite pentru a evita o dublă înregistrarea a
acestora. În momentul contractării creditului, sumele respective au fost cuprinse în buget și au intrat în calculul
cheltuielilor totale. La rambursare, sumele respective sunt prevăzute din nou sub forma ratelor de capital, în
consecință trebuie eliminate. Atenție! Numai ratele de capital, în sens de principal, sunt eliminate, nu și
dobânda aferentă, care nu a fost trecută la partea de cheltuieli în momentul contractării creditului, ea apărând
distinct pe măsura rambursării acestuia, într-un cont distinct.

1
 Indicatori de nivel, structură și dinamică ai cheltuielilor publice
1. Nivelul cheltuielilor publice

a) Volumul cheltuielilor publice, în expresie nominală și reală (indicator exprimat în


moneda națională, nu are putere de comparație internațională)
- în expresie nominală: totalitatea ch. publice exprimate în prețurile curente ale anului de
calcul: C Pn
- în expresie reală: exprimă efortul financiar real, eliminând influența inflației:
C Pn
C Pr 
DeflatorPIB _ sau _ IPC
PIB0 PIB1
Deflator PIB: I P0 / cst  ; I P1 / cst 
PIBcst PIBcst
IPC = indicele prețurilor de consum

b) Ponderea cheltuielilor publice în PIB (partea din PIB alocată satisfacerii nevoilor colective
C Pn
ale societății): CP/ PIB   100
PIB n

c) Volumul cheltuielilor publice ce revine în medie pe un locuitor (exprimate în USD, pentru


comparabilitate internațională; sumă alocată fiecărui locuitor în urma redistribuirii
C Pn
fondurilor publice pe destinații): C USD 
P / loc
N  CS
N = număr locuitori
CS = curs de schimb

2
2. Structura cheltuielilor publice

Analiza cheltuielilor publice ale unei țări poate fi efectuată din punctul de vedere al structurii lor
pe diferite categorii potrivit unui anumit criteriu de clasificare (specific fiecărei țări și cu
valabilitate generală în cadrul organismelor internaționale).

 Clasificație bugetară – gruparea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie


și după criterii unitare:
 Clasificație economică – gruparea cheltuielilor după natura și efectul lor economic;
 Clasificație funcțională – gruparea cheltuielilor după destinația lor pentru a evalua alocarea
fondurilor publice unor activități sau obiective care definesc necesitățile publice.

Clasificația economică:

Indicatori
Cheltuieli – TOTAL
din care:
I. Cheltuieli curente (din care)
1. cheltuieli de personal
2. bunuri și servicii
3. dobânzi
4. subvenții
5. fonduri de rezervă
6. transferuri între unități ale administrației publice
7. alte transferuri
8. asistență socială
9. alte cheltuieli
II. Cheltuieli de capital
III. Operațiuni financiare (din care)
1. Împrumuturi acordate
2. Rambursări de credite
Pentru clasificația economică detaliată, a se consulta:
http://www.mfinante.gov.ro/clasificatii.html?pagina=domenii (Anexa I (economică))

3
Clasificația funcțională (pe destinații):

Indicatori
Cheltuieli – TOTAL,
din care:
Partea I. Servicii publice generale 1
Partea a II-a. Apărare, ordine publică și siguranță națională
- cheltuieli pentru apărare2
- cheltuieli pentru ordine publică și siguranță națională3
Partea a III-a. Cheltuieli social culturale
- învățământ
- sănătate
- cultură, recreere și religie
- asigurări și asistență socială4
Partea a IV-a. Servicii dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape
- locuințe, servicii și dezvoltare publică5
- protecția mediului6
Partea a V-a. Acțiuni economice
- acțiuni generale economice, comerciale și de muncă7
- combustibili și energie
- industria extractivă, prelucrătoare și construcții
- agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare
- transporturi8
- comunicații
- cercetare și dezvoltare în domeniul economic
- alte acțiuni economice 9
Pentru clasificația funcțională detaliată, a se consulta:
http://www.mfinante.gov.ro/clasificatii.html?pagina=domenii (Anexa I)

a) stabilirea ponderii (greutății specifice) a fiecărei categorii de cheltuieli publice în totalul


acestora, în funcție de clasificația economică și cea funcțională
C
gsCPi  Pi  100 : se poate stabili în ce proporție au fost orientate resursele financiare ale
C Pt
statului spre anumite obiective (sociale, militare, economice)

1
Administrația prezidențială, Autorități legislative, Autorități executive, Alte organe ale autorităților publice.
2
Apărare națională, ajutor militar extern, cercetare și dezvoltare pentru apărare, etc.
3
Poliție, jandarmerie, paza și supravegherea frontierei, protecție civilă și protecție contra incendiilor, penitenciare,
cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională, etc.
4
Pensii și ajutoare pentru bătrânețe, asistență socială în caz de boli/invaliditate, ajutoare pentru urmași, etc.
5
Dezvoltarea sistemului de locuințe, alimentarea cu apă, iluminat public, alimentarea cu gaze naturale.
6
Salubritate, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
7
Stimularea exportului, stimulare întreprinderi mici și mijlocii, măsuri pentru combaterea șomajului, etc.
8
Transport rutier (drumuri și poduri), transport feroviar (pe cale ferată și transport cu metroul), transport pe apă,
transport aerian (aviația civilă, zboruri speciale), etc.
9
Turism.

4
3. Indicatori de dinamică ai cheltuielilor publice

a) Creșterea nominală și cea reală a cheltuielilor publice

a.1. Modificarea absolută


- în expresie nominală: C Pn1 / 0  C Pn1  C Pn0
- în expresie reală: C Pr1 / 0  C Pr1  C Pr0

a.2. Modificarea relativă


 Indicele creșterii cheltuielilor publice
C Pn1
- expresie nominală: I C n  n  100
P1 / 0
C P0
C Pr1
- expresie reală: I C r   100
P1 / 0
C Pr0
 Creșterea relativă
- expresie nominală:
C n
C C C n n n

%C Pn1 / 0   100   100  n  100  100  I C n  100


P P1 P0 P1
n n
C P0 C P0 C P0 P1 / 0

C Pr C Pr1  C Pr0 C Pr1


- expresie reală: %C r
P1 / 0  r  100   100  r  100  100  I C r  100
C P0 C Pr0 C P0 P1 / 0

b) Modificarea ponderii cheltuielilor publice în PIB (exprimă modificarea proporției de alocare a


C P1 C P0
PIB destinată acoperirii nevoilor colective): C P / PIB1 / 0   100   100
PIB1 PIB0

c) Modificarea nivelului mediu al cheltuielilor publice pe locuitor (exprimă modificarea


gradului de alocare a ch. publice pe cap de locuitor): C P / loc1 / 0  C P / loc1  C P / loc0

d) Modificarea structurii cheltuielilor publice: gsC Pi1 / 0  gsC Pi1  gsC Pi0

e) Indicatorul privind corespondența dintre creșterea cheltuielilor publice și creșterea PIB


C p1 C P1
 100  100
I CP C P0 PIB1
K 1/ 0
  , dacă:
I PIB1 / 0 PIB1 C P0
 100  100
PIB0 PIB0
K > 1: creșterea cheltuielilor publice depășește dinamica PIB;
K < 1: creșterea cheltuielilor este mai mică decât dinamica PIB.

5
f) Elasticitatea cheltuielilor publice față de PIB:
= modificarea procentuală a cheltuielilor publice la modificarea procentuală a PIB:
C P1 / 0
%C p C P0
eC P   ,
%PIB PIB1 / 0
PIB0

dacă:
e > 1: la modificarea PIB cu 1%, cheltuielile publice cresc cu mai mult de 1%. Cheltuielile publice
sunt elastice în raport cu PIB;
e < 1: la modificarea PIB cu 1%, cheltuielile publice cresc cu mai puțin de 1%. Cheltuielile publice
sunt inelastice în raport cu PIB.

6
APLICAȚIE

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) decide să realizeze o analiză comparativă asupra stării
finanțelor publice din România la trei momente diferite:
(i) anul 2007 (debutul crizei financiare);
(ii) anul 2009 (vârful recesiunii în România);
(iii) anul 2018 (momentul curent pentru care datele sunt complete).

Pentru început, MFP solicită o examinare amănunțită a nivelului, dinamicii și structurii


cheltuielilor bugetare în cei trei ani.

În acest sens, MFP pune la dispoziția analiștilor financiari situația privind Bugetul General
Consolidat la României în anii 2007, 2009 și 2018, conform documentelor atașate (2019-2020 -
FP - Seminar 8 - Anexa date).

De asemenea, recomandă utilizarea datelor furnizate de Banca Națională a României pentru


cursul valutar în perioada analizată și de Ameco pentru indicele armonizat al prețurilor și
numărul de locuitori. Datele sunt prezentate mai jos.

- Curs valutar (RON/EUR): 2007=3,3373; 2009=4,2373; 2018=4,6535


- Indicele prețurilor de consum (%, 2015=100): 2007=72,6%; 2009=82,7%; 2018=104,3%
- Total populație (mil.locuitori): 2007=20,883 mil.; 2009=20,367 mil.; 2018=19,432 mil.

Rezolvare:

1. Consolidarea bugetară – determinarea cheltuielilor Bugetului General Consolidat (CBGC)


Conform datelor din Anexă, cunoaștem
Indicatori (milioane lei) 2007 2009 2018
Cheltuieli totale 148.719,6 235.006 382.393,8
Transferuri între bugete 9.590,4 37.826 54.672,4
Operațiuni financiare 2.572,6 4.154,6 5.256,9
PIB 390.800 505.503,0 949.600,0

2. Indicatori de nivel ai cheltuielilor Bugetului General Consolidat

a) Volumul cheltuielilor Bugetului General Consolidat

- în expresie nominală (rezultatul de la punctul 1)

7
- în expesie reală (aducem toate valorile la nivelul prețurilor anului 2015)
milioane lei

milioane lei

milioane lei

b) Ponderea cheltuielilor Bugetului General Consolidat în PIB (dacă nu se face nicio precizare,
atunci valorile sunt în expresie nominală)

c) Volumul cheltuielilor Bugetului General Consolidat pe locuitor (în euro)

8
3. Indicatori de dinamică ai cheltuililor Bugetului General Consolidat

a) Creșterea nominală și cea reală a cheltuielilor publice

a.1. Modificarea absolută

- în expresie nominală:
mil. lei

mil. lei

- în expresie reală:
mil. lei


mil. lei

a.2. Modificarea relativă


 Indicele creșterii cheltuielilor publice
- expresie nominală:

- expresie reală:

 Creșterea relativă
- expresie nominală:


9
- expresie reală:


b) Modificarea ponderii cheltuielilor Bugetului General Consolidat în PIB


( ) puncte

procentuale
( ) puncte

procentuale

c) Modificarea nivelului mediu al cheltuielilor Bugetului General Consolidat pe locuitor

( ⁄ ) ⁄ ⁄

euro/locuitor

( ⁄ ) ⁄ ⁄

euro/locuitor

d) Modificarea structurii cheltuielilor Bugetului General Consolidat – nu avem datele

e) Indicatorul privind corespondența dintre creșterea cheltuielilor Bugetului General Consolidat


și creșterea PIB
10
f) Elasticitatea cheltuielilor Bugetului General Consolidat față de PIB
⁄ ⁄

⁄ ⁄

Cheltuielile publice sunt elastice în raport cu PIB: la o creștere cu 1% a PIB, cheltuielile publice
crescu cu 1,41%.

⁄ ⁄

⁄ ⁄

Cheltuielile publice sunt inelastice în raport cu PIB: la o creștere cu 1% a PIB, cheltuielile publice
crescu cu 0,76%.

11