Sunteți pe pagina 1din 3

Dosarul nr.

2c-1040/2020

ÎNCHEIERE

13 mai 2020 municipiul Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, judecător Roman Pascari, verificând


întrunirea exigențelor prevăzute de lege la semnarea și depunerea cererii de către
avocatul ***** în interesele Fundatiei Republicane pentru Copii ”Speranta” către
*****, intervenient accesoriu *****, privind repararea prejudiciului,

A CONSTATAT:

1. La data de 06.05.2020 avocatul ***** în interesele Fundatiei Republicane


pentru Copii ”Speranta” a semnat și a depus în instanța de judecată cererea de
chemare în judecată împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu
*****, privind repararea prejudiciului.
2. Studiind cererea înaintată, judecătorul consideră necesar de a dispune
restituirea acesteia din următoarele considerente.
3. În conformitate cu art.170 alin.(1) lit.e) Cod de procedură civilă, judecătorul
restituie cererea de chemare în judecată, dacă cererea nu este semnată ori este
semnată de o persoană neîmputernicită de a o semna ori este semnată fără a se
indica funcția semnatarului.
4. Potrivit art.170 alin.(1) lit.f) Cod de procedură civilă, judecătorul restituie
cererea de chemare în judecată, dacă cererea a fost depusă în numele
persoanei interesate de către o persoană neîmputernicită de a porni şi a susţine
procesul
5. Astfel, judecătorul la soluționarea chestiunii privind posibilitatea acceptării
cererii spre examinarea va ține cont de prevederile art.75 alin.(2) Cod de
procedură civilă, care prevăd exhaustiv, că procesele persoanelor juridice se
susţin în instanţă de judecată de către organele lor de administrare, care
acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte
normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alţi angajați
împuterniciți ai persoanei juridice, de către avocaţi sau avocaţi stagiari.
6. Alin.(3) prevede, că conducătorul organizației îşi confirmă împuternicirile
prin documentele prezentate în judecată ce atestă funcţia sau calitatea lui de
serviciu ori, după caz, prin actele de constituire. În caz de dizolvare sau
lichidare a persoanei juridice, interesele ei pot fi reprezentate de
administratorul din oficiu sau de lichidator, desemnați în condițiile legii.
7. De asemenea, împuternicirea de reprezentare în judecată îi acordă
reprezentantului în conformitate cu art.81 Cod de procedură civilă dreptul de
a exercita în numele reprezentatului toate actele procedurale, cu excepţia
dreptului de a semna cererea şi de a o depune în judecată, de a strămuta
pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din
acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica
temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a
intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte
persoane, de a ataca hotărârea judecătorească, de a-i schimba modul de
executare, de a amâna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu
executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărârii
judecătoreşti, drept care trebuie menţionat expres, sub sancțiunea nulității, în
procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat
avocatului.
8. În sensul art.413 alin.(1) și alin.(2) lit.c) Cod civil, drepturile, actele și faptele
privitoare la starea și capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care
aparțin acestora, precum și orice raporturi juridice sînt supuse publicității în
cazurile expres prevăzute de lege, se realizează prin registrul de stat al
persoanelor juridice.
9. De asemenea, potrivit art.177 alin.(1) Cod civil, persoana juridică își exercită,
de la data constituirii, drepturile și își execută obligațiile prin administrator.
10. Important de a consemna și ceea, că alin.(6) al aceluiași articol prevede, că
raporturilor juridice dintre persoana juridică și administrator li se aplică
dispozițiile legale cu privire la reprezentare și mandat dacă legea sau actul de
constituire nu prevede altfel.
11. Astfel, împuternicirea de reprezentare a persoanei juridice în instanța de
judecată, inclusiv dreptul de a semna cererea şi de a o depune în judecată este
exhaustivă, și fără posibilitate de a interpreta norma, și poate fi exercitată de
administrator fără procură, de către alţi angajați împuterniciți ai persoanei
juridice, precum și de către avocaţi sau avocaţi stagiari.
12. Judecătorul a constatat, că versoul mandatului avocatului ***** este aplicată
ștampila Fundatiei Republicane pentru Copii ”Speranta” cu mențiunea
”Председатель О.Долинга”.
13. Însă, după cum rezultă din normele sus-citate, împuternicirile
administratorului se confirmă doar prin informația deținută în Registrul de stat
al persoanelor juridice deținută de I.P. ”Agenția Servicii Publice”.
14. Subsecvent, normele de care s-a ținut cont la soluționarea exigențelor
prevăzute de lege la depunerea cererii, denotă imposibilitatea primirii unei
cereri semnate de un avocat, care la rîndul său a fost împuternicit de o
persoană în privința căruia nu sunt înscrisuri pertinente și admisibile prin care
s-ar confirma că este administrator.
15. În acest sens, judecătorul ajunge la concluzia de a restitui cererea de chemare
în judecată pe motiv că, aceasta a fost semnată și depusă de o persoană
neîmputernicită în modul stabilit, și respectiv nu poate fi considerată ca fiind
semnată și depusă de o persoană împuternicită.
16. Judecătorul consideră necesar de a explica Fundației Republicane pentru
Copii ”Speranta”, că pentru intentarea acțiunii în cauză este necesară anexarea
informației deținute în Registrul de stat al persoanelor juridice deținută de I.P.
”Agenția Servicii Publice” în privința administratorului, ceea ce ar confirma
împuternicirile și dreptul ultimului de a exercita în numele potențialului
reclamant toate actele procedurale, inclusiv semnarea mandatului avocațial.
17. Se explică, că potrivit art.170 alin.(4) Cod de procedură civilă restituirea
cererii de chemare în judecată nu exclude posibilitatea adresării repetate în
judecată a aceluiaşi reclamant, cu aceeași acţiune, împotriva aceluiaşi pîrît, cu
acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri dacă reclamantul a lichidat încălcările.
18. În conformitate cu art.art.170 alin.(1) lit.e) 269-270 Cod de procedură civilă,
judecătorul,

D I S P U N E:

Se restituie cererea depusă de către avocatul ***** în interesele Fundatiei


Republicane pentru Copii ”Speranta” către *****, intervenient accesoriu *****,
privind repararea prejudiciului.
Se explică că restituirea cererii nu exclude posibilitatea adresării repetate în
judecată a aceluiaşi reclamant cu aceeaşi acţiune, împotriva aceluiaşi pârât, cu
acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri dacă reclamantul a lichidat încălcările.
Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Judecător Roman PASCARI