Sunteți pe pagina 1din 5

Dosarul nr.

1-19122998-05-21r-24122019 Judecătoria Cahul, (sediul Taraclia)


Judecător Svetlana Uzun

Curtea de Apel Cahul


DECIZIE
În numele Legii

10 februarie 2020 municipiul Cahul


Colegiul judiciar al Curții de Apel Cahul,
judecând în componența:
președintelui completului de judecată, dlui: Ruslan PETROV,
judecătorilor: dnei Natalia BONDARENCO și dlui Serghei PILIPENCO ,
cu participarea:
avocatului: Eugen Grosu,
condamnatului: Gaidarji Dmitri *****,
interpretului: Liudmila Moldovanu ,

Judecând în ședință de judecată deschisă, recursul declarat de către condamnatul Gaidarji


Dmitri *****, împotriva încheierii Judecătoriei Cahul, (sediul Taraclia), din data de 25
noiembrie 2019, pronunțată în cauza la plângerea condamnatului Gaidarji Dmitri *****
împotriva acțiunilor colaboratorilor Penitenciarului nr. 5 – Cahul,
Asupra recursului, în baza materialelor și actelor dosarului cât și a argumentelor
prezentate în ședință, Colegiul judiciar al Curții de Apel Cahul

CONSTATĂ:
În fapt.
Pe data de 25 iulie 2019, în adresa Judecătoriei Cahul, ( sediul Taraclia), a parvenit cauza
la plângerea depusă de către condamnatul Gaidarji Dmitri *****, împotriva acțiunilor
colaboratorilor Penitenciarului nr. 5 – Cahul, prin care a solicitat obligarea Penitenciarului nr. 5 –
Cahul, să-i restituie suma bănească reținută ilegal.
În motivarea cererii s-a invocat că, Administrația Penitenciarului nr. 5 – Cahul,
intenționat, folosindu-se de situația de serviciu, i-a reținut ilegal banii de pe contul său de
peculiu, pentru achitarea consumului energiei electrice de utilajele electrice, pe care el nu le-a
folosit. Mai mult ca atât, utilajele electrice respective, s-au aflat în altă celulă și nu în celula în
care se deținea acesta.
Acest fapt se demonstrează prin plângerea depusă în adresa Penitenciarului nr. 5 – Cahul,
din data de 18 aprilie 2018, nr. G-15118 și copia facturii privind achitarea plății pentru energia
electrică ( PECI ,, ERBA ”).

Poziția instanței de fond.


Cauza penală la plângerea depusă de către condamnatul Gaidarji Dmitri *****, împotriva
acțiunilor colaboratorilor Penitenciarului nr. 5 – Cahul, prin care a solicitat obligarea
Penitenciarului nr. 5 – Cahul, să-i restituie suma bănească reținută ilegal, se examinează repetat
în instanța de recurs din următoarele considerente.
Prin încheierea Judecătoriei Cahul, (sediul Central), din data de 11 iulie 2018, plângerea
condamnatului Gaidarji Dmitri *****, a fost respinsă ca inadmisibilă.
Prin decizia Curții de Apel Cahul din data de 10 august 2018, a fost admis recursul
declarat de către condamnatul Gaidarji Dmitri *****, cu casarea integrală a încheierii
Judecătoriei Cahul, ( sediul Central), din data de 11 iulie 2018, și dispunerea rejudecării cauzei
de prima instanță, în același complet de judecată.
Prin încheierea Judecătoriei Cahul, ( sediul Central), din data de 12 decembrie 2018,
plângerea condamnatului Gaidarji Dmitri ***** s-a admis ca întemeiată. S-a obligat
Penitenciarul nr. 5 – Cahul, să restituie pe contul deținutului Gaidarji Dmitri *****, suma de de
362, 70 lei, transferate neîntemeiat pentru consumul energiei electrice.
Prin decizia Curții de Apel Cahul din data de 19 martie 2019, a fost admis recursul
declarat de către Administrația Penitenciarului nr. 5 – Cahul, cu casarea integrală a încheierii
Judecătoriei Cahul, ( sediul Central), din data de 12 decembrie 2018, fiind dispusă rejudecarea
cauzei de către prima instanță, în alt complet de judecată.
Prin încheierea Judecătoriei Cahul, ( sediul Taraclia ), din data de 25 noiembrie 2019,
plângerea condamnatului Gaidarji Dmitri *****, împotriva acțiunilor colaboratorilor
Penitenciarului nr. 5 – Cahul, s-a respins ca neîntemeiată.

Solicitarea recurentului.
În dezacord cu încheierea menționată, pe data de 2 decembrie 2019, condamnatul
Gaidarji Dmitri *****, în termenul legal de atac, a contestat-o cu recurs, solicitând admiterea
acestuia, casarea încheierii Judecătoriei Cahul, ( sediul Taraclia), din data de 25 noiembrie 2019,
cu rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie recunoscute drept ilegale
acțiunile colaboratorilor Penitenciarului nr. 5 – Cahul.
În motivarea recursului s-a menționat faptul că, încheierea în cauză recurentul o
consideră pasibilă casării din motiv că instanța de judecată nu a dat o apreciere tuturor
materialelor cauzei, or, în actele dosarului judecătoresc se află copia cererii facturii privind
achitarea plății pentru energia electrică ( PECI ,, ERBA ”).
Menționează recurentul că în respectiva cerere, este indicat cu certitudine
din contul cui se extrage plata pentru energia electrică. Mai mult ca atât, în cererea dată sunt
indicate datele acestuia, achitarea sumei fără semnătura ultimului, respectiv, fără acordul
acestuia.
Invocă recurentul că Administrația Penitenciarului nr. 5 – Cahul, nu a prezentat nici o
dovadă că respectivul cuptor electric, îi aparținea acestuia.
Procedura de citare a părților a fost legal executată.
În ședința instanței de recurs, apărătorul condamnatului, avocatul Eugen Grosu, a
solicitat admiterea recursului declarat de către condamnatul Gaidarji Dmitri *****, în sensul în
care a fost formulat, cu casarea încheierii Judecătoriei Cahul, ( sediul Taraclia), din data de 25
noiembrie 2019, pe care o consideră neîntemeiată.
Condamnatul Gaidarji Dmitri *****, în ședința instanței de recurs a solicitat admiterea
recursului declarat, cu casarea încheierii instanței de fond pe care o consideră neîntemeiată.
În ședința instanței de recurs nu s-a prezentat reprezentantul Penitenciarului nr. 5 – Cahul,
deși a fost legal citat despre data, ora și locul desfășurării ședinței de judecată. Cu toate acestea,
Administrația Penitenciarului nr. 5 – Cahul, la data de 10 februarie 2020, a înaintat o cerere prin
care a solicitat examinarea recursului în lipsa reprezentantului Administrației Penitenciarului nr.
5 – Cahul.
Audiind opina participanților la proces, călăuzindu-se de lege precum și de intima
convingere, Colegiul judiciar a dispus examinarea cauzei în lipsa reprezentantului Administrației
Penitenciarului nr. 5 – Cahul.
Poziția instanței de recurs.
Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, analizând încheierea
primei instanțe în raport cu argumentele invocate în cererea de recurs, Colegiul judiciar conchide
asupra necesității admiterii recursului declarat de către condamnatul Gaidarji Dmitri *****, cu
casarea încheierii primei instanţe, şi restituirea cauzei spre rejudecare în aceeaşi instanţă de
judecată, dar în alt complet de judecată.
În sprijinul concluziei enunţate se invocă următoarele argumente.
Potrivit art. 449 alin. (1) pct. 2) lit. c) din Codul de procedură penală, judecînd recursul,
instanţa adoptă una din următoarele decizii: 2) admite recursul, casînd hotărîrea, parţial sau
integral, şi ia una din următoarele soluţii: c) dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de
fond dacă este necesară administrarea de probe suplimentare.
Conform art. 450 alin. (1) și (2) din Codul procedură penală, instanța de recurs,
soluționând recursul, rezolvă şi chestiunile complementare prevăzute în art.416, aplicându-le în
mod corespunzător. Când instanţa de recurs remite cauza spre rejudecare conform art.449
pct.2) lit. c), ea se pronunţă şi asupra probelor ce urmează a fi administrate.
Potrivit art. 451 din Codul procedură penală, procedura de rejudecare şi limitele acesteia
se reglementează de prevederile art.436, care se aplică în mod corespunzător.
Verificând legalitatea şi temeinicia încheierii contestate, Colegiul judiciar constată că
prima instanță, nu a elucidat pe deplin toate circumstanțele importante pentru justa soluționare a
cauzei, fapt care a dus la soluționarea eronată a plângerii adresate de către condamnatul Gaidarji
Dmitri *****.
Astfel, Colegiul judiciar menționează că din cererile condamnatului Gaidarji Dmitri
*****, ultimul a solicitat Administrației Penitenciarului nr. 5 – Cahul, permisiunea de a utiliza
următoarele aparate electrice: cererea nr. 1 – DVD BBK mod: DV 62651; cererea nr. 2 – TV
Myster mod: MTV 1428; cererea nr. 6 - reșou electric de 1500 Wt; cererea nr. 7 – ceainic electric
IRIT mod : IR – 1320.
Totodată, potrivit extrasului de pe contul de peculiu al condamnatului Gaidarji Dmitri
***** pentru anul 2016 - 2017, rezultă că a fost reținută suma de 362, 70 lei, pentru consumul
energiei electrice în rezultatul folosirii ceainicului electric IRIT mod : IR – 1320, conform cererii
nr. 7 a condamnatului Gaidarji Dmitri ***** ( f.d. 60-61).
În același timp, Colegiul judiciar atestă că potrivit aceluiași extras al contului de peculiu
al condamnatului Gaidarji Dmitri *****, Administrația Penitenciarului nr. 5 – Cahul indică
reținerea repetată a sumei de 362,70 lei, pentru consumul energiei electrice în baza cererii nr. 3 a
condamnatului Gaidarji Dmitri *****.
Instanța de recurs menționează în acest sens că, nu este clar în baza cărui temei
Administrația Penitenciarului nr. 5 – Cahul, a reținut repetat suma de 362, 70 lei, or, potrivit
materialelor cauzei nu a fost constată vreo cerere cu nr. 3, scrisă de către condamnatul Gaidarji
Dmitri *****, pentru a cere permisiunea utilizării unui anumit aparat electric.
Mai mult ca atât, condamnatul Gaidarji Dmitri ***** a menționat în recursul declarat că,
Administrația Penitenciarului nr. 5 – Cahul, nu a prezentat nici o dovadă că respectivul cuptor
electric, îi aparținea acestuia, invocând în acest sens, copia cererii facturii privind achitarea plății
pentru energia electrică ( PECI ,, ERBA ”), și asupra căreia instanța de fond a omis să se expună,
fapt ce echivalează cu neexpunerea în fond asupra tuturor circumstanțelor importante ale cauzei.
Instanța de recurs constată că prima instanță doar a trecut în revistă cele constatate fără a
le da o apreciere obiectivă cuvenită raportată prin prisma celor invocate de condamnat în
plângerea adresată.
Astfel, Colegiul judiciar consideră întemeiate alegațiile recurentului precum că,
încheierea Judecătoriei Cahul, ( sediul Taraclia), din data de 25 noiembrie 2019, o consideră
pasibilă casării din motiv că instanța de judecată nu a dat o apreciere tuturor materialelor cauzei.
Prin urmare instanța de fond nu şi-a motivat încheierea asupra tuturor circumstanţelor de
fapt şi de drept, or, neexpunerea asupra unei cerinţe, se egalează cu faptul că nu au fost auzite
părţile. Conform practicii CEDO, în cauza Fomin c. Moldovei, Cererea nr. 36755/06, Curtea a
statuat că: „Rolul unei Decizii motivate este să demonstreze părţilor că ele au fost auzite. Mai
mult, o Decizie motivată oferă părţilor posibilitatea de a o contesta precum şi posibilitatea ca
Decizia să fie revizuită de către o Instanţă de Recurs”. Doar prin adoptarea unei decizii
motivate, poate avea loc un control public al administraţiei Justiţiei (c.f. Hirvisaari v. Finland, nr.
49684/99, parag. 30, 27 septembrie 2001).
În atare situație, potrivit legii, se impune corectarea erorilor judiciare constatate prin
administrarea suplimentară a materialului cauzei și aplicarea corectă a legii, activitate ce este de
competența instanței de fond.
Din perspectiva soluționării fondului cauzei, în vederea respectării drepturilor persoanelor
participante la un proces echitabil și, respectiv, la un recurs efectiv, se consideră necesară soluția
privind admiterea recursului, în sensul considerentelor expuse.
Rejudecarea cauzei și limitele acesteia se va desfășura conform procedurii prevăzute la
articolul 451 din Codul de procedură penală.
La o nouă examinare, instanţa de fond urmează să ţină strict cont de circumstanţele
enunţate mai sus, cât şi cele stabilite în cauză şi în cele din urmă, să adopte o hotărâre,
întemeiată, legală şi motivată.
Dată fiind situația factuală și juridică ale cauzei, călăuzindu-se de prevederile articolelor
447 și 449 alin.(1) pct. 2) lit. c) din Codul de procedură penală, Colegiul judiciar al Curții de
Apel Cahul
DECIDE:

Se admite recursul declarat de către condamnatul Gaidarji Dmitri *****.


Se casează integral încheierea Judecătoriei Cahul, ( sediul Taraclia), din data de 25
noiembrie 2019, pronunțată în cauza la plângerea condamnatului Gaidarji Dmitri *****
împotriva acțiunilor colaboratorilor Penitenciarului nr. 5 – Cahul, cu restituirea cauzei spre
rejudecare în aceiași instanță, dar în alt complet de judecată.
Decizia este irevocabilă de la pronunțare.

Președintele colegiului, judecător: Ruslan PETROV

Judecătorii : Natalia BONDARENCO

Serghei PILIPENCO