Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, •


Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 - MINISTIRUL EDUCATIEI jl CERCETARll
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro

NOTA Nr. / / () din 20.05.2020

Catre: TOATE UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT ~i PARTICULARE


Referitor la: EURO 200-Tncarcarea cererilor solicitantilor pe portalul dedicat

in anul 2020 Programul Euro 200 se deruleaza pe baza legislap.ei in vigoare:


1. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar 1n vederea stirnuliirii achizip.onarii
de calculatoare, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare;
2. Hotararea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Norrnelor rnetodologice pentru
aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar 1n vederea stirnularii
achizij:ionarii de calculatoare, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.
3. Hotararea de Guvern nr. 225/26 martie 2020 (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 270
din 01 aprilie 2020) privind rnodificarea Norrnelor rnetodologice pentru aplicarea Legii nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar 1n vederea stirnularii achizij:ionarii de
calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1294/2004.
4. Ordonanta de Urgenta nr. 70/14 mai 2020 privind reglernentarea unor rnasuri, mcepand cu
data de 15 rnai 2020, 1n contextul situaµei epidemiologice determinate de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor terrnene, pentru rnodificarea si
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaµei naµonale nr. 1/2011,
precum si a alter acte normative.
Conform art. 44 din OUG nr. 70/14 mai 2004, introducerea ~i centralizarea datelor pe
portalul dedicat se face in perioada 02 - 05 iunie 2020, urmand ca, dupa validarea ~i corectarea
datelor introduse, lista beneficiarilor sa fie afi~ata pe portal ministerului in data de 8 iunie 2020.

Comisia judeteana Euro200, pana la data de 4 iunie 2020, o adresa de inaintare semnata de
directorul unitap.i, din care sa reiasa finalizarea introducerii datelor, verificarea corectitudinii
acestora, precum ~i NlIMARUL CERERILOR INTRO DUSE.
Unitap.le la care nu s-au inregistrat cereri vor trimite ca riispuns la prezenta nota, prin
fax, o adresa in care se insereaza textul: ,,NU A VEM CAZURI". Termen limita: 4 iunie 2020.
Ata~iim la prezenta nota calendarul modificat.

Secretar comisie,

Ramft}!~TANCESCU
_J//f/r;r
}
Ordonanla uraenla 70 14·05-2020 Guvemul Acliv important Monttorul Oficial 394 14-May-2020

!si~hiiir~~-~i-~~~rea-c~~i~;i~~~!r;i~, ~-~~;i~iikir j~d~\~~~~ ~-c;~i~iiI~r-ciin- o ..•_ --·-·r P~~ii;·6 ~-;;riii;-


iunitatile ~i inslituiiile de invlitamiint
1-----_:.:..;~·-----"
l -
___ ..::::::.::.: . . -==-.::.;:......_:;---··--·--------·--·-·-.;. __ ;____-- --:.:.::.:. .:;____ . -:.....::..:::._·--.------~ -- .----- ~------····--~-~----
!Depunerea cererilor Pana la 17 .J
Ir.··-------. -----------------------------
_._ _ _ . __- ---- ---- -----------------------------------------·
_ _ 'l
--,,---- aprilie
-·------·-----
1Efectuarea anchetelor sociale ~i evaluarea cererilor de ciltre comisiile din unita\ile ~i i! 18 mai - 29 mai
JinstituJi_i!e_de i!1va\iimiin!_l~p~¥!1li_c_u comi_siile de a~c!!_etii s~_c:_~~a _ . l J .
:c~~~;;;~_ar;;·cererilo_r_~a (:omi~i;:c-;;~;;,;-la prl;
ii;~·;;ediul portalului cl;cii;;at ---- - --[2"i;;-~i;·:·5·lunic '
i:A:i~area·p;·p-~;:t;i~IMi~l;t;r~l~lEduc~\iei ~lCer~~!irii;;--Iisi;i noici;;-~(~;----·----------·--l·---8i~--;;ie - - I
:beneficiarilor •.
iA'.fi~~~e~J!1 r1_~~;;~~ii:i~'ci;'i;~~l~;~~!~li;t~i he~;fi~i~~i1~~ =~~~_:=-:-~-~---1r~~-:i~~----,1
0

r.·· ---- -- - --·--- -: :----------------------------- --------·- --·-·-------------------------· ----- ir·-------:---·--:---- -·


.1Depunerea c_ontesta\nlor I 8 - 12 mme I
:!i;iiiy;;~o~te~ti\ii-1:;~:=_~-~=_,~ --=-~--==.~_:'-~"°::~=--~:~·--·---.~--""Jl~is_ -19i~;ni~""-;'
r ------·-· .----·----·--··----------------- ·-·---------·--r··--·-:-·-·-----·-
:Afi~arearezultatului contestaiiilor in fiecare unitate de inva\limant
'f ' 22 iunie
IA!i~are;~;~or~;l~l-Ml~iste~l~i Educa\i-;i-~i-C~;~;t~~U a ll~ei fin~le-a be~efi-cl~;i[~~. "'"·6itiii;-·---.
lagr~~~t~~~~~:~~-~!_i:i~nistn_i!.t1_~""-""'""'"'""''=~-=-~-=--=-===-==-=,~~==~' ~=~·~~~-··
·

_.1
·[Achizi\ia bonurilor valorice de catre Ministerul Educa\iei ~i Cercetarii ~i distribuirea i[ 6 - 27 iulie '

:~J~:!!::~~;~~~~~::i::i~~~~!~~;~eficl;;i··---==~===~~- -- --- =;~'2"'1lcli;:14·-1


t--==-=,,.=-==-=-='="'"·===~-=~-~~=---------='''''""'='~'~=~~=-"""'==-=-~=-=~1:_~--- --~~g_ll~~'··=----1
!Achizi\ionarea de calculatoare
I
i 27 iulie - 12
b •1
1

·\o~~~~~=;-;:~~;-~1;;<l~~=;~[~~;ri;i·<l~-~~ ~r;~;~~1;'~~~,rb~Ie <l~,;~~<l~;~-~-~;i~l;~d~="[ ·-- 2~~i~1r~-~ is-


1catre elevi ~i st_uden~~-------- -=---'---- _, ~~==~=-'-~ [____°-:1?_~?~:_ __
,Depunerea de catre operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi :I 25 iulie - 30 ..
:~i de pe procesele - verbale de predare - primire spre decontare. la comisia jude\eana, '.j octombrie '
,respectiv la comisiile din institu\iile de inva\amiint superior; inregistrarea operatorilor 'l
,!ec~!JO_!!li~i-~J>~i:t~~-~dica~------- _ _ ___ _ _________ -· _______________,! _
lnp~~:·;~:::-,.~trP nnPl'~tnrii-:~~~~i~-i-·~--·-----·------·-------·--r--~-o-i~;i~:-~· .,n·--
r~~-~:~::.~::~~·~:--~-~·~~~~·:~~~~:~:···~--- -~-- ----··=-=- ·-=---=---=-~~=--~---1-~;i_;~~?~~~--- ,_