Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea ,,Spiru Haret” Bucureşti

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


An III- P.I.P.P.
An şcolar 2019-2020
Studentă- Gavrilă (Danilov) Carmen- Valentina

METODE DE ÎNVĂȚĂMÂNT UTILIZATE ÎN PREDAREA- ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR

- Referat-
 Metoda didactică este o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării,
un mod comun de a proceda pentru îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică
pentru informarea şi formarea educabililor.

 In didactica modernă „metoda de învăţământ este înţeleasă ca un anumit mod


de a proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai
puţin dirijată.

Aceste metode, se clasifică dupa mai multe criterii, precum :

a) Activitatea dominantă în procesul instruirii:

 - De predare :

 de prezentare, de urmărire a unor norme, prescripţii, reguli de tip algoritmic, prin

expunere,

 explicaţie, demonstraţie, programare, exerciţiu;

 de activizare a elevilor în predare, prin intercalarea metodelor şi procedeelor


activ- participative, a muncii independente sau în grupuri mici;

 de combinare a celor două modalităţi de predare, în variate proporţii de


asamblare;

 de combinare a predării în mod expozitiv cu sarcini de învăţare euristică (de desc

operire),  prin metode expozitiv-euristice;

 De învăţare :

 algoritmică:

  prin imitare de modele date;


Universitatea ,,Spiru Haret” Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
An III- P.I.P.P.
An şcolar 2019-2020
Studentă- Gavrilă (Danilov) Carmen- Valentina

  prin repetare, exersare, memorare;

 prin cunoaştere concret-intuitivă;

  prin algoritmizare, pas cu pas

 euristică:

 prin observare nemijlocită;

 prin rezolvare de probleme deschise;

 prin experimentare;

 prin dezbateri, dialoguri euristice;

 prin cercetări în grup;

 prin simulare, modelare, aplicaţii;

 prin tehnici de creativitate (prezentate de noi);

 mixtă (prin combinarea celorlalte moduri).

-De evaluare :

b) Natura obiectivelor dominante :

 Cognitive;

 Afective ;

 Psihomotorii;

c) Modul de dirijare a învăţării:

 De dirijare pas cu pas (algoritmice);

 De semidirijare (semialgoritmice);
Universitatea ,,Spiru Haret” Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
An III- P.I.P.P.
An şcolar 2019-2020
Studentă- Gavrilă (Danilov) Carmen- Valentina
 De nedirijare (creative).

d) Tipul de raţionament abordat 

 Inductive;

 Deductive;

 Analogice;

 Combinate.

Pedagogii au fost preocupaţi permanent de perfecţionarea metodologiei didactice,


din raţiuni dictate în primul rând de evoluţia societăţii. Termenul
„perfecţionare―desemnează mai multe aspecte:
-reconsiderarea metodelor tradiţionale şi adaptarea lor în raport cu „atributele
specificităţii populaţiei şcolarizate― (O. I. Pânişoară),
Perfecţionarea metodologiei didactice trebuie să fie realizată, mai ales,
respectându-se
principiile didactice. Individualizarea şi diferenţierea, participarea conştientă în învăţare
(care trebuie să devină autoînvăţare) sunt criterii care nu pot fi eludate.
Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i
sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa.

Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile,


deprinderile şi capacitaţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele
cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi
dezvoltându-şi pesonalitatea.

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a


asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de
muncă independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă
interdependentă.
Universitatea ,,Spiru Haret” Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
An III- P.I.P.P.
An şcolar 2019-2020
Studentă- Gavrilă (Danilov) Carmen- Valentina
Deşi învătarea este eminamente o activitate proprie ,învăţarea în grup exersează
capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai  personală muncii, dar şi o

complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o


participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente  de stimulare
reciprocă.

BIBLIOGRAFIE

http://psihopedagogie.blogspot.ro

Pintilie M.,Metode moderne de învăţare evaluare”, Editura Eurodidact, Cluj


Napoca, 2002;.