Sunteți pe pagina 1din 5

Țurcanu Adrian

N Domeniu
r.
Stimate elev, citește cu atenție întrebările de mai jos și răspunde la ele succint.
Succes !

I Limbaj geografic
1. Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera
în caz contrar, încercuiește litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie alte cuvinte în loc
celor subliniate, care ar face afirmația adevărată.
A A F   În traficul intern de mărfuri al Japoniei rolul principal revine transportului ferov
_______terestru__________________________________________________________
_____
A F  Norvegia este specializată în industria aluminiului, deoarece dispune de resurse
bauxită ._ Nu dispune de rezerve de bauxită.

A A F Cea mai mare cantitate de energie electrică din China se produce la centralele
termoelectrice. ____________________________________________________

2. În coloana A sînt indicate organizațiile de integrare economică, iar în coloana


unele caracteristici ale lor. Scrie pe liniile din coloana A cifrele din coloana B,
corespunzătoare fiecărei organizații (cifrele pot fi scrise o singură dată, iar una dintre
opțiuni este în plus).
Coloana A Coloana B
1. A fost înființată prin Tratatul de la Maastricht.

1 Uniunea Europeană 2.  Scopul principal a fost de a stimula comerțul


dintre țările din blocul estic.
3 NAFTA 3.  A intrat în funcțiune la 1 ianuarie 1994.
4. Scopul principal al organizației, este întocmirea și
4 OPEC adoptarea metodelor pentru a garanta stabilizarea
prețurilor pe piețele acțiunilor petroliere
5 ASEAN internaționale.
5. Este o organizație politică și economică care
include 11 departamente de ramură.

3. În listele propuse mai jos subliniază:


- două state ce dispun de rezerve mari de minereu de fier: 
Japonia, Germania, Brazilia, Italia, Australia, Polonia.

- două bazine carbonifere din Federația Rusă:


Datong, Apalaşi, Kuzneţk, Lancashire, Peciora, Damodar. 
4. Clasifică subramurile industriei enumerate mai jos, conform ramurilor industri
cărora le corespund. Indică în tabel denumirea ramurii și cîte două ramuri
corespunzătoare

Industria mecanicii de precizie, acizilor, industria panificației, industria farmaceuti


industria tutunului, utilajului industrial.

Ramura: Industria Ramura: Industria chimica Ramura: Industria


constructore de mașini și de Alimentară
prelucrare a metalelor.

1. Industria mecanicii de 1. Acizilor 1. Industria tutunului


precizie

2. Industria utilajului 2. Industria farmaceutică 2. Industria panificației


industrial

II Atitudine și comportament privind mediul geografic.


5. Descrie PEG a Germaniei indicînd:

a) particularitățile statelor vecine din punctul de vedere al influenței lor asupra


economiei țării.
Germania are vecini state înalt dezvoltate, care fac parte din Uniunea Europeana:
Danemarca, Polonia, Cehia, Austria, Elveția, Franța, Olanda, Belgia, Luxemburg.

b) PEG față de căile de transport terestre și maritime.


Germania se află la intersecția celor mai importante căi terestre de comunicație care s
Sunt pe larg folosite în menținerea legăturilor economice cu statele europene. Germani
ieșire directă la Marea Nordului și Marea Baltică prin care trec căi maritime comercial
însemnătate mondiala și prin care se țin legături strânse cu statele de pe alte continente
intermediului canalului Rhin-Main-Dunăre are ieșire la Marea Neagră și Mediterană, a
obținând acces la bazile mondiale petroliere din Africa de Nord și Orientul Apropiat.

c) opinia ta privitor la factorii ce influențează asupra dezvoltării economice a statului.


Investițiile mari de capital propriu, precum și american, prezența resurselor umane de
muncă calificată, exploatarea resurselor umane de muncă străine ieftine, crearea
,,Pieței Comune”, economia se caracterizează printr-un grad sporit de concentrare a
producției industriale și agricole în întreprinderi mari, precum și printr-un înalt nivel de
monopolizare.
III
Relații cauzale dintre componentele mediului geografic.
6. Explică patru factori ce au contribuit la dezvoltarea accelerată a economiei SU
a) Folosirea pe larg a tehnicii și tehnologiilor avansate în procesul de industrializare ș
construirea unor întreprinderi moderne cu o înalta productivitate.

b) Prezența unor bogate și variate resurse de materii prime și combustibili

c) Prezența unei largi piețe de desfacere

d) Exportul impunător de producție industrială, agricolă și de capital

7. Dedu trei factori naturali care determină densitatea mică a populației în China
Vest, utilizînd hărțile tematice.
a) Relieful în partea de veste vest este muntos ce nu favorizează dezvoltarea agricultur
în est relieful este de câmpie.

b) În partea de est este mai favorabil, deoarece are ieșire la mare, astfel densitatea
populației aici este mai mare din cauza poziției favorabile de amplasare.

c) În partea de vest nu pot fi construite orașe, din cauza poziției nefavorabile, fiind un
muntos.

8. Utilizează hărțile tematice și compară specializarea creșterii plantelor (fitotehn


în regiunile indicate ale Ucrainei, structurînd răspunsul în tabel.

Regiunea de Nord Regiunea de Sud


Indicați subramura Plante furajere Viticultura, pomicultura,
principală de legumicultura
specializare

Indicați cîte o cauză Relieful este de podiș ce Clima în regiunea de Sud a t


ce determină favorizează creșterea plantelor este mai calda, astfel în aceast
specializarea în furajere, deoarece aici se cresc regiune se practică această
subramura și animale. ramură.
respectivă
9. Este cunoscut că în perioada postbelică creşte importanţa căilor maritime ce
traversează Oceanul Pacific şi cel Indian. Deduceţi două cauze ce au determinat acest
fapt. 

a) Trasportul maritim devine unul popular din cauza inveții a conteinerului în care pot
transportate mai multă marfă decât în alte tipuri de transport. Transportul maritim fiind
mai ieftin tip e transport.
b) Multe state au devenit membre sau state ce colaborau, ceea ce au deschis unor țări
perspective comerciale de export și de import de mărfuri. De exemplu India.

10. Analizînd hărțile tematice, argumentează:

a) cauza principală ce determină localizarea (amplasarea) centrelor metalurgiei nefero


din SUA în vestul țării;
Deoarece sunt amplasate lângă materie primă : cupru, zinc, plumb.

b) cauza principală ce determină localizarea (amplasarea) centrelor de producere a util


agricol din Federația Rusă în regiunea europeană.
Deoarece sunt amplasate aproape de consummator, este foarte deficil de a le transpor
aceea sunt amplasate mai aproape de zona în care vor fi exportate.

11. Analizează hărțile tematice și dedu:

a) factorul de amplasare a întreprinderilor de producere a electronicii și electrotehnici

În apropiere de resursele umane de muncă calificată și de centre științifice.

b) factorul de amplasare a întreprinderilor de producere a cauciucului sintetic.


Apropiere de bază de amaterie primă.

12. Demonstrați printr-un exemplu rolul construcției în comun a obiectivelor mari


stabilirea relațiilor economice internaționale.
Firmele străine, care au acordat credite pentru înălțarea obiectivelor respective, du
darea în exloatare a acestora primesc ca recopensă pentru finanțele investite producție
întreprinderile contruite. De exemplu Franța , Marea Britanie, Germania, Spania, Olan
Belgia construiesc în comu aerobusul supermodern ,,A-380”. Fiecare dintre aceste stat
produce anumite piese, iar asamblarea avionului are loc în orașul Toulouse.

Total 58 puncte
Baremul de notare

Nr. 58-56 55-50 49-44 43-38 37-30 29-19 18-14 13-9 8


puncte
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2