Sunteți pe pagina 1din 4

A. GENUL LIRIC (schematic, ceea ce elevii trebuie să urmărească!

)
Titlul
Fiind un element paratextual care introduce tema operei literare, titlul îi creează
cititorului un orizont de așteptare, anticipând astfel mesajul textului literar.
Consider că între titlul poeziei... de... și mesajul acesteia se conturează o
legătură profundă.
După cum reiese și din titlu, tema acestei poezii este..., fiind prezentată
imaginea ...
În primul rând, titlul este analitic/sintetic, la nivel morfologic fiind format din....
(din ce părți de vorbire este format titul?)
-dacă este denotativ (sens propriu) sau conotativ (metaforic)
-(dacă apare!) La nivel stilistic, titlul poate conține o figură de stil sau o imagine
artistică (vizuală, olfactivă auditivă etc. ) De asemenea, titlul poate conține
indici spațiali sau temporali (ex.)
-De asemenea, relația dintre titlul și mesajul textului este subliniată prin reluarea
titlului în primul vers al poeziei (acest lucru este valabil, în general, în cazul
poeziilor al căror titlu constă într-o expresie).
-titlul este reluat de mai multe ori în cadrul poeziei (mai ales atunci când constă
într-un singur cuvânt) devenind astfel un laitmotiv.
-Corespondența dintre titlu si mesajul poeziei este accentuată de prezența în text
a unor termeni aparținând aceluiași câmp lexical (ex.)
În al doilea rând, la nivelul mesajului poetic, titlul se află în strânsă legătură cu
ideea centrală a operei literare. Imaginarul poetic prelungește semnificațiile
titlului prin figurile de stil și imaginile artistice regăsite în text. Astfel, ...
(ex+comentat!)
În concluzie, titlul x, se află în deplină concordanță cu mesajul textului, fiind un
prag simbolic în constituirea semnificațiilor acestuia și ajutând la receptarea
adecvată a operei literare.
Mesajul unei opere literare
Mesajul unei opere literare reprezintă împletirea ideilor, a sentimentelor și a
semnificațiilor exprimate cu ajutorul mijloacelor artistice, prin care scriitorul își
invită cititorul să pătrundă dincolo de țesătura textuală a operei sale, în căutarea
sensurilor ascunse.
Opera literară ,,X'' de Y este o creație lirică, care are ca temă (ex. natura,
surprinsă odată cu venirea primăverii).
În opinia mea mesajul desprins din acest text este acela că... (care este ideea
textului?)
În primul rând, mesajul este sugerat de conținutul de idei al textului liric.(care
sunt?)
-Eul liric se află în ipostază (care?) și își face simțită prezența la nivelul textului
printr-o serie de indici morfologici (ex.).
1
-În al doilea rând, perspectiva poetului reiese din atitudinea eului liric, care
oferă o cheie de interpretare în ceea ce privește mesajul textului liric ,,exemplu
de vers''.
-În plus, modul în care poetul își transmite trăirile este inedit, mai ales că la
nivelul textului, se regăsesc mărci ale afectivității (ex.)
-De asemenea, limbajul artistic are un rol important în relevarea mesajului
textului, întrucât poetul are menirea de a impresiona prin autenticitatea
resurselor expresive folosite. Astfel, (se comentează cât mai multe figuri de
stil/imagini artistice)
În concluzie, consider că opera literară ,,x'' pune în lumină ideea că (care idee?)
Doina populară
Doina este una dintre speciile reprezentative ale folclorului românesc, fiind o
operă lirică în versuri prin care se exprimă, în mod direct, sentimente și trăiri
profunde, prin valorificarea resurselor de expresivitate ale limbii populare.
Opera literară X este o doină populară, deoarece prezintă, la nivel formal și de
conținut, toate trăsăturile acestei specii, având caracter oral, colectiv, anonim,
sincretic și tradițional și are o versificație specifică.
Un prim argument este redat de tema acestei poezii, (ex. ...iubirea, în fața căreia
eul liric se simte lipsit de apărare, lăsându-se cuprins de vraja ei
puternică/...frumusețea plaiurilor natale, pe care eul liric le evocă pe un ton
admirativ și în care își regăsește liniștea/...libertatea/lupta pentru dreptate...)
-Doina citată este una (de dragoste, de cătănie, de sărăcie, pastorală, de
haiducie, de înstrăinare, de soartă și de noroc), lucru subliniat de intensitatea
sentimentelor (de admirație, de dragoste, de revoltă, de tristețe, de dor) trăite de
poet. Motivul dorului, propriu doar registrului nostru de gândire și de simțire, se
regăsește și în doina X, fiind o dovadă a caracterului tradițional al acestei opere
literare (exemplu vers).
-Se remarcă oralitatea stilului, susținută de prezența cuvintelor și a expresiilor
de factură populară (exemple). Se pot identifica motive literare folclorice (ex.)
-Modul de expunere predominant este monologul liric, se îmbină cu descrierea,
care surprinde frumusețea peisajului/ ființei iubite etc. (ex.) Sentimentele eului
liric sunt subliniate de prezența mărcilor subiectivității, redate prin forme
verbale și pronominale la persoana I și a II-a (ex.)
-(dacă apar!) mărci ale afectivității (exemplu de diminutive, substantive în
vocativ, verbe la imperativ, exclamații, interogații).
Un alt argument este reprezentat, la nivel stilistic, de prezența figurilor de stil și
a imaginilor artistice. Doina, cântectul liric al singurătății, se individualizează
între celelalte creații populare prin expresivitate. În text, se regăsesc...(ex.
+comentate)
-Totodată, se remarcă paralelismul sintactic, specific creațiilor populare, care
conferă textului simetrie compozițională ex.

2
-Versificația este specifică operelor lirice populare: ritmul trohaic, rima...
(împerecheată/monorima, și de versurile scurte, cu măsura de .... (7-8).
Muzicalitatea versurilor pune în lumină caracterul sincretic al doinei, aceasta
fiind însoțită de o linie melodică. Fiind o operă ce aparține folclorului, doina
are, totodată, caracter anonim și colectiv, punând în valoare imaginația
creatoare a poporului român.
În concluzie, întrucât reprezintă ecoul celor mai profunde trăiri omenești, opera
X ilustrează toate trăsăturile unei doine populare.
Genul liric
Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare, în care poetul îşi confesează, în
mod direct, prin excelenţă, cele mai adânci stări sufleteşti şi emoţii, prin
intermediul vocii eului liric, dar şi cu ajutorul resurselor expresive, astfel,
creând un Univers de mare forţă sugestivă, ce se adresează sensibilităţii
cititorului.
Opera literară X de Y aparține genului liric, deoarece prezintă, la nivel formal și
de conținut, caracteristicile acestuia: prezența vocii eului liric și a resurselor
expresive.
În primul rând,
-tema poeziei este...(dragostea, natura, trecerea ireversibilă a timpului, copilăria,
creația, etc. +ce anume este prezentat ? Exemplu: tema poeziei este natura, fiind
surprinsă frumusețea acesteia într-o zi călduroasă de vară/ la căderea serii/în
primele zile de toamnă etc.)
-Eul liric este surprins în ipostaza confesivă/ de contemplator/îndrăgostit/creator
etc. și își exprimă sentimente de (dragoste, de tristețe, de admirație, de
nostalgie, de revoltă etc.), prin intermediul mărcilor subiectivității, redate în
acest text prin verbe și/sau forme pronominale de persoana I și/sau a II-a (ex.).
-(dacă apar!!!) -mărci ale afectivității, precum ...( ex. Utilizarea diminutivelor,
punctelor de suspensie, substantivelor în cazul V, a verbelor la imperativ, a
interjecțiilor etc.)
-modul de expunere predominant descrierea literară de tip tablou/monologul
liric
În al doilea rând,
-imaginarul poetic este redat prin intermediul figurilor de stil și al imaginilor
artistice. La nivel stilistic, se remarcă folosirea epitetelor (ex.) comparațiilor
(ex.), personificărilor (ex.) etc. Aici explicați măcar două figuri de stil
(preferabil metafore).
(Nu este obligatoriu!) -La nivel prozodic, poezia X este structurată în n strofe de
câte n versuri (eventual tipul de strofă), versurile sunt scrute/lungi, cu măsura de
n silabe și rimă împerecheată/încrucișată/îmbrățișată/monorimă/ variată/versuri
albe.

3
În concluzie, fiindcă se remarcă prezența mărcilor subiectivității, iar autorul își
exprimă, în mod direct, sentimentele, consider că poezia X de...este o operă
lirică.
Pastelul
Pastelul este o specie a genului liric, în versuri, în care este descris un tablou din
natură și prin care poetul, aflat în ipostaza de contemplator, își exprimă, în mod
direct, sentimentele trăite în fața peisajului zugrăvit.
Consider că poezia X de Y este un pastel, deoarece prezintă particularitățile
acestei specii literare: limbajul abundă în expresivitate și apare grupul nominal.
Un prim argument privind apartenența acestui text la specia pastel este
reprezentat de tema abordată de poet-natura, surprinsă;
- Eul liric se lasă fermecat de frumusețea naturii, exprimându-și, în mod direct,
sentimentele de (dragoste, admirație, încantare, nostalgie, resemnare, neliniște,
teamă, revoltă etc.) trăite în fața peisajului contemplat.
-Fiind un pastel, modul predominant de expunere utilizat este descrierea literară
(ex.)
-Descrierea este completată de câteva note confesive, mărci ale subiectivității.
(ex.)
(dacă apar!) Ca mărci ale afectivității se remarcă prezența diminutivelor,
exclamațiilor/ interjecțiilor/substantivelor în vocativ/ verbelor la imperativ, a
punctelor de suspensie. etc.
-un alt argument este prezența grupurilor nominale (ex.), care ajută la
conturarea elementelor ce compun peisajul. Verbele la timpul prezent/imperfect
(ex.) au valoare evocativă și eternizează frumusețea naturii. Tabloul prezentat
este construit pe baza alternanței planurilor ( cosmic, terestru, uman-ex.)
-Realitatea este transfigurată artistic cu ajutorul limbajului expresiv, (exemplu
de procedee artistice pe care le vei comenta!)
(Nu este obligatoriu!) La nivel prozodic se remarcă echilbrul compozițional,
poezia fiind structurată în n strofe (tipul de strofă), cu versuri scurte, cu măsura
de ...silabe și rimă...
În concluzie, deoarece este o operă literară, în versuri, în care este descris un
aspect din natură prin intermediul căruia sunt exprimate sentimentele eului liric,
consider că poezia X de Y este un pastel.

S-ar putea să vă placă și