Sunteți pe pagina 1din 6

GENUL EPIC (planurile schematic, sper să ajute mai mult!

)
Basmul popular
Basmul este o specie a epicii populare sau culte, în care se povestesc întâmplări
fantastice, puse pe seama unor personaje sau forțe supranaturale, aflate în luptă
cu forțele răului, pe care le înving.
Consider că fragmentul citat din opera literară X întrunește caracteristicile
acestei opere literare: are caracter oral, anonim, sincretic și tradițional, timpul și
spațiul sunt vag precizate.
-Un prim argument este reprezentat de faptul că tema constă în lupta dintre bine
și rău-REZUMAT!
Timpul și spațiul în care se desfășoară acțiunea sunt vag precizate (ex.)
Se remarcă prezența formulelor tradiționale (inițiale, mediane/finale-
exemple+ce rol au?)
-Basmul X are caracter oral, tradițional, colectiv și anonim, observându-se
folosirea expresiilor/cuvintelor populare, (exemple!), care sunt mărci ale
oralității (ex.)
-O altă caracteristică a basmului este reprezentată de împletirea elementelor
reale cu cele supranaturale.
-se identifică motive specifice basmelor-motivul călătoriei/al împăratului fără
urmași/al probelor/al animalului năzdrăvan/al luptei, dar și prezența cifrelor
magice (trei fete de împărat, trei mere, trei palate etc.) și a obiectelor
miraculoase (oglindă, perie, amnar, paloș, apa vie, apa moartă etc.).
De asemenea, se identifică personaje specifice basmelor populare. Eroul
(personajul principal) este ..., care învinge forțele răului prin calitățile sale (de
menționat măcar o calitate, bunătate, curaj, cinste, modestie, generozitate,
inteligență...).
În concluzie, deoarece este prezentată ideea binelui care triumfă în fața răului,
iar elementele reale se împletesc cu cele supranaturale, consider că textul X
(cules de Y) este un basm popular.
Fabula
Fabula este o specie a genului epic, în versuri sau în proză, cu o acțiune puțin
dezvoltată, din care se desprinde o învățătură și prin care sunt satirizate fapte și
atitudini omenești greșite cu scopul de a le îndrepta. Defectele umane sunt puse
pe seama necuvântătoarelor, personajele fiind reprezentanți ai lumii
animale/vegetale și minerale.
Consider că textul ,,X’’ de Y este reprezentativ pentru specia literară de fabulă,
deoarece prezintă trăsăturile specifice acesteia: structura specifică și tipologiile
de personaje.
În primul rând,
1
-ideile sunt relatate în mod indirect, de un narator..., prin intermediul
personajelor și al acțiunii. Textul respectă structura specifică unei fabule. Partea
narativă/sceneta urmărește acțiunea la care participă personajele/În această
fabulă, morala este implicită, însă poate fi dedusă cu ușurință din povestirea
alegorică...(se explică morala).
Coordonatele spațio-temporale conferă caracter de generalitate întâmplărilor,
accentuând astfel rolul moralizator al operei literare. (unde și când?)
În al doilea rând,
-textul este unul alegoric, ideile abstracte fiind exprimate prin mijloace
concrete, cu scopul de a reda viziunea autorului asupra greșelilor omenești.
Personajele sunt construite în antiteză și reprezintă diferite defecte/tipuri umane
(se explică tipul uman reprezentat de personajele din text. Câte un citat pentru
fiecare personaj!).
În concluzie, deoarece textul are o structură specifică și se construiește în jurul
unei alegorii, cu scopul de a satiriza anumite defecte umane, consider că opera
X de Y întrunește caracteristicile specifice unei fabule.
Mesajul unui text epic/ sau/Opinia despre semnificațiile unui text epic
Mesajul unei opere literare reprezintă împletirea ideilor, a sentimentelor și a
semnificațiilor exprimate cu ajutorul mijloacelor artistice, prin care scriitorul își
invită cititorul să pătrundă dincolo de țesătura textuală a operei sale, în căutarea
sensurilor ascunse.
Textul literar X de Y este o operă epică, care are ca temă... . În opinia mea
mesajul desprins din acest text este acela că...
În primul rând, mesajul este sugerat de conținutul de idei al textului. (Rezumatul
textului.)
-În al doilea rând, perspectiva naratorului obiectiv oferă o cheie de interpretare
în ceea ce privește mesajul fragmentului citat. ( se găsește și se explică o
secvență din care reiese părerea naratorului legată de temă, de deciziile unui
personaj, de comportamentul acestora, etc).
- În plus, modul în care sunt construite personajele sugerează viziunea autorului
asupra...
De asemenea, limbajul artistic are un rol important în relevarea mesajului
textului. (ex. de resurse expresive și comentate!)
În concluzie, consider că opera literară X de Y pune în lumină...
Astfel, textul impresionează prin ideile exprimate și prin mesajul profund
desprins din fragmentul citat.
TITLUL OPEREI EPICE
Titlul, cheie de lectură a operei X de Y, îi anticipează semnificaţiile, fiind o
fereastră deschisă către mesajul acesteia; situează cititorul într-un anumit
2
orizont de aşteptare, aflându-se în concordanţă cu întreg conţinutul ideatic al
textului. Acesta este un element paratextual care contribuie la decodarea temei
discursului epic…(care este?)
În primul rând, din punct de vedere structural, titlul este de tip...analitic/sintetic ,
fiind alcătuit din…(ce cuvinte alcătuiesc titlul-valori morfologice).
-El anticipează tema/motivul central/numele personajului central/coordonatele
spatial/temporale ale cadrului descris/starea dominantă/insinuează o anumită
atitudine…. (formulezi concret; )
-De asemenea, titlul este în strânsă legătură cu semnificaţiile profunde ale
operei. Astfel, un termen/întreg titlul este reluat în incipitul/finalul textului
fragmentar, devenind laitmotivul), accentuând ideea că…/ deşi titlul nu apare
reluat în textul epic, el prefigurează esenţa ideatică a acestuia şi concentrează
semnificaţiile aparte. -Semnificaţiile titlului se întregesc şi prin prezenţa în
operă a termenilor/sintagmelor ce alcătuiesc câmpul lexico-semantic al...(ex.)
-Totodată, titlul este emblematic pentru conținutul ideatic al textului epic,
acțiunea fragmentului fiind construită pe baza narațiunii/dialogului/descrierii-
rezumatul textului).
În al doilea rând,
-apar procedeele artistice variate care susţin mesajul poetic prefigurat de titlu
(numeşti şi exemplifici 2-3 figuri de stil diferite)
-Totodată, având caracter rezumativ, titlul este purtătorul mesajului
fragmentului epic, a gândurilor, ideilor, și sentimentelor transmise indirect, prin
intermediul instanțelor narative, naratorul și personajele…(formulezi, pe scurt,
părerea ta despre mesajul fragmentului, în relație cu titlul și faci referire și la
personaje).
Aşadar, titlul fragmentului…de…se constituie într-o cheie de lectură a textului,
determinând cititorul să pătrundă în universul ficţional care transfigurează
original realitatea, din perspectiva subiectivă a autorului.
Regulile rezumatului
! Cele 4 repere pe care trebuie să le urmărești în redactarea unui rezumat sunt:
1-Respectarea fidelității față de textul/fragmentul de text respectiv;
2-Deprinderea ideilor principale ale textului/fragmentului de text;
3-Prezentarea concisă, pe baza ideilor principale, a succesiunii întâmplărilor la
care participă personajele;
4-Respectarea altor convenții specifice rezumatului;
+redactarea la persoana a III-a;
+utilizarea modurilor și a timpurilor verbale potrivite (perfectul compus sau
prezentul, dar NU perfectul simplu);

3
+trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, fără dialog inserat;
+relatarea obiectivă, fără intervenții emotional-subiective și fără citate.
Schița
Schița este o specie a genului epic în proză, de mici dimensiuni, în care este
relatată o singură întâmplare semnificativă din viața unui personaj sau a unui
număr redus de personaje. Acțiunea este alertă, se petrece într-un interval de
timp scurt și într-un spațiu restrâns.
În opinia mea, fragmentul citat din opera literară X de Y respectă la toate
nivelurile, de formă și de conținut, trăsăturile acestei specii literare: accentul
este pus pe o întâmplare din viața unui personaj și timpul și spațiul sunt
restrânse.
Un prim argument este prezența acțiunii, care este simplă, liniară, fără episoade
laterale și evoluează alert. Există un singur fir narativ, care urmărește un
moment...(ce anume se întâmplă în text? REZUMAT).
-timpul și spațiul sunt restrânse (ex.)
De asemenea, fiind o operă epică, modul de expunere predominant este
narațiunea, care are rolul de a relata întâmplările (ex), se împlește cu dialogul
(ex+ce rol are).
Nu în ultimul rând, numărul personajelor este redus, fiind pus în lumină
protagonistul, care este caracterizat prin trăsăturile sale esențiale, conturând un
anumit tip uman. X (numele lui) este caracterizat sumar...
În concluzie, deoarece sunt îndeplinite toate caracteristicile acestei specii
literare, consider că textul X de Y este o schiță.
Nuvela
Nuvela este o specie a genului epic, în proză, de dimensiuni relativ reduse în
raport cu romanul, dar mai ample decât schita, cu o actiune care urmăreste un
singur fir narativ, cu o intrigă complexă si cu un conflict care determină întreaga
actiune. Personajele, nu foarte numeroase, sunt caracterizate succint, în funcție
de contribuția lor la desfășurarea acțiunii. Accentul se pune mai puțin pe acțiune
și mai mult pe evoluția personajelor.
Fragmentul citat din opera literară X de Y respectă la toate nivelurile, de formă
și de conținut, trăsăturile acestei specii literare: accentul cade pe caracterizarea
personjului centra, este prezent un conflict puternic.
În primul rând, fiind o operă epică, principala instantă a comunicării narative
este naratorul (obiectiv/subiectiv) care relatează întâmplările la persoana I sau a
III-a. Modul predominant de expunere este naratiunea, care se imbină cu
descrierea si cu dialogul.

4
-nuvela/textul fragmentar urmăreste un singur fir narativ, dezvoltat în jurul unui
conflict puternic (exterior/interior - precizare), care antrenează o serie de
personaje (se face rezumatul).
De asemenea, mobilitatea acțiunii în timp și în spațiu este marcată prin
intermediul indicilor.(ex.)
În al doilea rând, accentul cade asupra evolutiei personajulului principal (asupra
caracterizării acestuia), nu asupra întâmplărilor (caracterizare!)
În concluzie, întrunind toate aceste caracteristici, textul fragmentar X de Y este
o nuvelă.
Caracterizarea unui personaj
X de Y este o operă...în care autorul pune în lumină...(tema, ideea centrală a
textului).
Z este personajul principal/protagonistul al acestei opere literare/al acestui
fragment, deoarece autorul evidențiază comportamentul acestuia în raport cu
celelalte personaje. Acesta este...(o frază despre rolul personajului, meseria sa,
starea civilă etc.).
Trăsăturile lui Z sunt redate atât prin caracterizarea directă, cât și prin
caracterizarea indirectă, ce reiese din limbaj, comportament, relațiile cu alte
personaje și întâmplările la care participă. Aici, Z este surprins în momentul în
care...(rezumatul fragmentului în 2-3 rânduri, insistând pe faptele personajului).
Portretul fizic al personajului este realizat în mod direct de câtre narator/de către
celelalte personaje-cu exemple. (! Dacă portretul fizic lipsește: Nu sunt
precizate detalii de ordin fizic în ceea ce privește personajul X, deoarece autorul
a vrut să evidențieze trăsăturile sale morale/, deoarece personajul reprezintă un
tip uman, generalizând o întreagă categorie socială.).
Personajului i se conturează un portret moral complex, (ex.)
=Între procedeele de caracterizare indirectă un rol important îl ocupă și numele
personajului Z, care sugerează....
=De asemenea, atitudinea naratorului față de personaj oferă o perspectivă aparte
asupra acestuia (care este!)
În concluzie, consider că în acest fragment, autorul Y vrea să contureze un
anumit tip de personaj/să ilustreze o anumită trăsătură umană etc., portretizat (ă)
în personajul Z.
Argumentare genul epic
Genul epic cuprinde totalitatea operelor literare, în proză sau în versuri, care se
bazează pe naratiune, ca modalitate principală de expunere, autorul
exprimându-și, în mod indirect, ideile și sentimentele, prin intermediul
naratorului, personajelor care sunt implicate într-o actiune, plasată în timp şi în
spatiu.

5
Textul fragmentar selectat din opera X, de Y respectă la toate nivelurile, de
formă și de conținut, convențiile specifice unui asemenea tip de text: prezența
acțiunii și prezența personajelor.
Un prim argument este prezența unui fir narativ, care urmărește...(ce anume se
întâmplă în text-REZUMAT).
Un alt argument constă în prezența naratorului (obiectiv sau subiectiv, narator-
martor, narator-personaj, narator neimplicat etc.), care relatează faptele la
persoana I/a III-a (exemple). Alături de narațiune, se întâlnesc și alte moduri de
expunere, precum...(exemple și explicații).
-Mobilitatea acțiunii în timp și în spațiu este marcată prin intermediul indicilor
temporali și spațiali, povestirea desfășurându-se...(unde și când, cu exemple din
text).
Nu în ultimul rând, la acțiune participă numeroase personaje/un număr restrâns
de personaje. Despre personaje: (?)
În concluzie, deoarece se remarcă prezența acțiunii, a naratorului și a
personajelor, fragmentul citat din textul X, aparținându-i lui Y, aparține genului
epic.
Morala fabulei
Caracterul educativ al fabulei constituie trăsătura fundamentală a acestei specii
epice, prin morală fiind promovate valori etice și sunt criticate, în mod indirect,
defectele umane. După părerea mea, morala fabulei X critică, prin intermediul
personajelor alegorice…(numești aspectele criticate: orgoliul, trufia, lașitatea,
ignoranța, zgârcenia, naivitatea, lenea, viclenia, răutatea, trădarea, egoismul).
În primul rând, semnificațiile textului se desprind din întâmplarea pilduitoare
care pune în evidență o morală. Subiectul fabulei (?) Morala fabulei este
formulată explicit de narator la finalul fabulei/ este exprimată de unul dintre
personaje-o citezi și interpretezi SAU este implicită și se deduce din întreg firul
epic și din dialogul dintre personaje-care este morala?
În al doilea rând, mesajul fabulei se conturează prin raportare la
comportamentul personajelor alegorice prezentate antitetic-care sunt
personajele, ce tipuri umane reprezintă, ce trăsături au?
În concluzie, mesajul fabulei transmite ideea că e bine să...și să evităm să...,
mesajul fiind în concordanță cu intenția moralizatoare a autorului care
sugerează că astfel de situații pot apărea și în zilele noastre și ne îndeamnă să nu
procedăm precum personajul/ personajele criticate.

S-ar putea să vă placă și