Sunteți pe pagina 1din 13

MANAGEMENTUL

COMUNICARII

CURS 5
Dr.Ing.Ec. Alina Mihaela NICUTA
STRUCTURA CURS
1. Introducere în managementul comunicării
2. Tipologiile comunicării. Comunicarea interpersonală şi
comunicarea în echipă
3. Strategii de comunicare în medii organizaţionale

4. Tehnologii de informare şi comunicare


5. Provocările procesului comunicaţional în sfera
construcţiilor
6. Perspective teoretice asupra comunicării în construcţii
7. Tendinţe viitoare pentru comunicarea în domeniul
construcţiilor
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE
Ipoteze de comunicare

1.Comunicarea internă optimă în organizaţii are un impact pozitiv


asupra eficienţei organizaţionale.
2.Structura sistemului de comunicare internă din organizaţii este
influenţată de mărimea firmei şi de domeniul de activitate, alături
de alţi factori.
3.Eficacitatea comunicării în organizaţie depinde de cantitatea şi
calitatea informaţiei furnizată angajaţilor în procesul muncii.
4.Calitatea comunicării interne determină eficienţă organizaţională,
performanţe în productivitatea muncii şi satisfacţia beneficiarilor şi
colaboratorilor.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE
• Managementul modern accentuează rolul comunicării în
activitatea managerială. Se consideră că managerii petrec între
60 şi 80% din timp comunicând sau fiind implicaţi în activităţi
bazate pe comunicare,
• Leadership-ul eficient presupune folosirea constantă a
instrumentelor de comunicare pentru a crea sens, a împărtăşi
viziuni şi a construi un scop comun.
• Dimensiuni comunicaţionale pentru leadership:
 susţinere: intensificarea sentimentelor unei persoane faţă de sine,
 facilitarea interacţiunii: membrii unui grup sunt încurajaţi să
relaţioneze,
 accentuarea scopurilor: stimularea entuziasmului pentru realizarea
obiectivului grupului,
 facilitarea activităţii: realizarea obiectivelor unei activităţi prin
planificare, coordonare etc.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE

Managerii ca emiţători:

• Să trimită mesaje clare şi complete;


• Să codifice mesajul în simboluri pe care receptorul să le
înţeleagă;
• Să selecteze mediul cel mai potrivit pentru transmiterea
mesajului;
• Să selecteze un mediu pe care receptorul îl monitorizează;
• Să evite filtrarea şi distorsionarea informaţiei;
• Să se asigure că mecanismul de feedback este încorporat în
mesaje;
• Să ofere informaţie precisă pentru a se asigura că zvonurile
înşelătoare nu se răspândesc.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE

Managerii ca receptori:

• Să fie atenţi (managerii, oricât de ocupaţi ar fi, trebuie să


acorde atenţie tuturor mesajelor pe care le primesc),
• Să fie buni ascultători (să se abţină din a-i întrerupe pe
ceilalţi, să menţină contactul vizual, să pună întrebări după
primirea mesajului pentru clarificarea elementelor confuze,
să parafrazeze sau să refrazeze punctele importante ca şi
formă de feedback);
• Să manifeste empatie;
• Să înţeleagă stilurile lingvistice prin conştientizarea
diferenţelor culturale.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE

Este comunicarea în organizaţii


o activitate planificabilă?
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE

• Comunicarea trebuie instituţionalizată şi inclusă în planul


strategic al firmei
• Instrumentele de comunicare trebuie ajustate publicului ţintă
• Ex. comunicarea în BCR şi Lafarge
 Principala diferenţă este publicul intern ţintă
 BCR: public cu studii superioare, receptiv la mesajele primite,
comunicare directă şi activă, nu are nevoie de exprimare simplificată a
mesajului,
 Lafarge: public eterogen (manageri, personal cu studii superioare,
ingineri, muncitori, şoferi). Probleme specifice de comunicare influenţate
de răspândirea în teritoriu a companiei, personal variat ca provenienţă
etnică, geografică, educativă şi pregătire profesională. Informaţia
trebuie transmisă într-un limbaj accesibil tuturor categoriilor de personal
de la muncitorii din staţiile de betoane până la managerii de la sediul
central.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE
Tendinţe de comunicare în medii organizaţionale

• Îmbunătăţirea performanţelor: schimbări în domeniul construcţiilor în direcţia


satisfacerii cerinţelor în creştere ale beneficiarilor în realizarea proiectelor.
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi produselor furnizate,
 Îmbunătăţirea performanţei prin căi de comunicare mai eficiente,
 Căi de comunicare inovatoare şi eficiente care depăşesc limitele tradiţionale şi
discontinuităţile proceselor.
• Trecerea către un domeniu orientat pe servicii : deşi orientate către producţie,
construcţiile nu sunt imune la schimbarea către o economie orientată pe servicii. Provocare
pentru firmele de construcţii prin crearea unor servicii suplimentare.
• Necesitatea influenţării comportamentului forţei de muncă : Comunicarea în
organizaţie este factor cheie în modul de lucru la nivel de organizaţii de construcţii.
Comunicarea nu este doar mecanism de transmitere a informaţiilor, ci şi instrument prin care
atitudinile şi comportamentul forţei de muncă pot fi modificate şi manipulate. Inputul
comportamental în dezvoltarea unui proiect este cel care determină succesul acestuia.
Aceste comportamente sunt manifestate şi transmise celorlalţi prin felul în care participanţii
la proiect comunică. Pregătirea, dezvoltarea şi susţinerea oamenilor în direcţia îmbunătăţirii
competenţelor de comunicare este fundamentală pentru îmbunătăţirea performanţei
sectorului în viitor.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE
Tendinţe de comunicare în medii organizaţionale

• Acceptarea diversităţii forţei de muncă: multiculturalismul este trăsătură


predominantă a construcţiilor. Sectorul are tendinţa de a angaja mai multe femei,
minorităţi entice sau alte grupuri, anterior nereprezentate. Consecinţa va fi schimbarea
modului în care se comunică în sector. Dacă în trecut comunicarea specifică a bărbaţilor
era considerată acceptabilă şi adecvată, acesta nu va fi şi cazul în viitor. Se va impune
necesitatea ca cei care lucrează în domeniu să ţină cont de nevoile comunicaţionale ale
celorlalţi. Similar, integrarea UE a condus la un flux de muncitori străini în sector necesari
pentru echilibrarea penuriei de competenţe în construcţii. Oameni cu trecut cultural şi
social diferit pot acorda semnificaţii diferite comunicării avute. A ne asigura că acest fapt
nu blochează performanţa şi munca în colaborare reprezintă o provocare majoră în viitor
pentru firmele de construcţii.
• Globalizarea: Asaltarea pieţelor de construcţii globale se face resimţită în întregul sector.
Economiile în creştere, precum industria construcţiilor din China, oferă un potenţial de
piaţă enorm pentru companiile Europene care sunt dispuse să investească. Totuşi, a
beneficia de avantajul unor pieţe noi prezintă importante provocări comunicaţionale.
Dintre acestea, dificultăţi de limbă şi culturale necesare angajaţilor pentru comunicare în
medii nefamiliare. Nevoia de adaptare la pieţele competitive şi dinamice furnizează un
subiect de interes major.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE
Tendinţe de comunicare în medii organizaţionale

• Noile tehnologii comunicaţionale: au revoluţionat comunicarea în construcţii, au


schimbat modul în care oamenii interacţionează, reducând contactul faţă în faţă. Utilizarea
comerţului electronic şi Internetului trebuie tratate cu precauţie astfel încât utilizarea lor să
nu submineze comunicarea umană.
• Reducerea perturbărilor şi supraîncărcarea procesului de comunicare în
construcţii: trebuie controlate perturbările de orice natură care pot deteriora înţelegerea
mesajului de catre receptor. In construcţii pot apare probleme legate de zgomot datorită
amplasamentului construcţiei. O alta problemă supraîncărcarea cu informaţii, prin apariţia
concomitentă a unei abundenţe de tipuri comunicationale fapt ce afectează procesarea
eficientă a informaţiilor.
• Transmiterea unei imagini noi pentru construcţii: imaginea proastă a sectorului
construcţiilor în diferite state poate îndepărta beneficiarii, subminând încrederea acestora
cât şi a acţionarilor. Deoarece construcţiile colaborează cu toate sectoarele pentru
desfăşurarea activităţii, crearea unei imagini positive şi profesionale reprezintă componenta
cheie pentru dezvoltarea sa viitoare. Campaniile de promovare în vederea îmbunătăţirii
imaginii sectorului sunt tot mai des folosite. De exemplu, Campania Săptămâna Naţională a
Construcţiilor se derulează în fiecare an şi furnizeaza tinerilor posibilitatea de a experimenta
oportunităţile domeniului.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE
Rolul comunicării în crearea schimbării

• Construcţiile trec printr-o perioadă de schimbări semnificative către o etapă în care


activitatea contradictorie şi relaţiile deficitare între participanţii la proiect nu vor fi
tolerate si unde performanţa este atinsă prin colaborare.
• Se impune ca organizaţiile de construcţii să dezvolte o strategie robustă şi flexibilă de
comunicare bazată pe nevoile de comunicare interne şi externe, precum şi pe cultura
organizaţiei.
• Planificarea strategiilor comunicaţionale înseamnă existenţa unei viziuni
organizaţionale şi nevoia de a comunica în funcţie de personalul implicat.
• Trebuie respinsă politica comunicaţională “one size only” la nivel de proiect.
• Interacţiunea cu părţile implicate în proiect şi cu membrii echipei presupune abilităţi
de comunicare. Competenţa unui manager de proiect în codarea şi decodarea
informaţiilor are rol fundamental în proiect. Comunicarea eficientă presupune ca
managerul să „croiască” strategii comunicaţionale personalizate contextual.
PERSPECTIVE COMUNICAŢIONALE

Cum să abordăm comunicarea?

• Ca şi cale de dezvoltare individuală şi organizaţională,

• Ca traseu către un management eficient al resursei umane,

• Ca şi cale către activităţi bazate pe încredere şi colaborare.