Sunteți pe pagina 1din 2

ASIGURAREA

Încheiat astăzi :09.09.2019

1. Părțile contractului.
1.1. S.A „Moldasign„, cu sediul social, în or.Chișinău, str. Gr.Vieru, nr .63,
înregostrată la Oficiul din .Registrului Comerțului sub nr.00174, din 27.12.2007, cod
fiscal nr.1002600053315 din 01.11.2008, având contul nr. MOLDMD 2X820, deschis
la BC MoldindconBank S.A. reprezentată de director general în calitate de
„Asigurat„ pe deoparte și
1.2. D-na Ceaicovscaia Natalia, domiciliată în or.Singerei, str.Independenței nr 6,
bl 6, scara 2, et 3, ap 18, născuta la 29 martie 1989, în r-nul Săngerei , s.Grigorăuca ,
fica lui Nicolae Lunca și al Maria Lunca, posesorul buletinului de identitate seria A nr.
20068948. Eliberat de of.7, IDNP 2005006849041 în calitate de „Asigurat„pe altă parte.

2. Obiectul contractului.
2.1. Asigurătorul, în temeiul condiţiilor de asigurare prevăzute în anexa nr. .1 Ia
prezentul contract, îl asigură pe asiguratul sus-menţionat, în calitate de deţinător aI
autovehiculului:
a. Marca: SKODA
b. Model : Superb
c. Tipul : Autoturism
d. Număru de înmatriculare : NCM 200
e. Numărul certificatului de înmatriculare: 604284309
f. Anul fabricări : 2016
g. Serie la motor : 62680467410800
h. Capacitatea cilindru : 2000
i. Numărul de locuri : 5
j. Masa totală : 3500kg
k. Starea de întreținere : bună
2.2. Felul asigurări, suma asigirări și prima de asigurare sunt cele prevăzute de mai
jos:
Felu asigurări : Casco
Moneda : Euro( €)
Suma asigurări : 924€
Prima de asigurare : 300€
2.3. Prima de asigurare de 300€ s-a achitat cu chitanța nr. 1940 din 09.09.2019.

3. Termenul de asigurare.
3.1. Asigurarea se încheie pe timp de 1 (unu) an de la 09.09.2019 până la
09.09.2020.
3.2. Asigurarea este valabilă în caz de furt a automobilului sau de accidente rutiere.

4. Clauze finale.
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante
4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent
bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său
4.4. Acest contract a fost întocmit într-un număr de două exemplare , din care unul se
află la Asigurat , iar celalt la Asigurător.

Asigurat :
Asigurător :
.