Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ÎMPRUMUT

14.02.2019 Or. Briceni

Lupu Nina, numit (a) in continuare „ imprumutătoare„ cu buletin de identitate


seria A numărul 99876525, pe deoparte și SRL „ Moldindconbank„ in persoană
directorului Lupașcu Ion, numit in continuare „împrumutant„ pe de alta parte, au
incheiat prezentul contract in ceia ce urmează:

I.Obiectul contractului
1.1 Împrumutătorul se obligă, să transmită, iar împrumutantul se obligă să
primească mijloace bănești in suma de 250 000 lei ( doua sute cincizci mii lei ).
1.2. Mijloace bănești, nominalizate in p1.1 al prezentului contract se transmite
imprumutătorului fără callcularea dobândei, in ordinea prestării ajutorului financiar
necesar.
II. Obligațiile părților
2.1 Împrumutătorul este obligat :
2.1.1 La data semnării contractului să introducă:

-pe contul de decontare a împrumutantului


-in casa împrumutantului suma mijloacelor bănești, care se oferă conform
p1.1 al prezentului contract .
2.2 Împrumutantul este obligat:
2.1.1 să folosească mijloace băneși nominalizate în p1.1 pentru desfășurarea
activității de antreprenoriat.
2.2.2 Să rambuseze mijloacele bănești în termenii stabiliți de prezentul contract.
2.2.3 În cazul întirzierii achitărilor stipulate împrumutantul plătește
împrumutătorului o penalitate de întârziere in mărime de 0,1% din suma
nerambursată pntru fiecare zi întîrziată.

III. Termenul contractului.


3.1 Mijloacele bănești stipulate în p1.1 al contractului, se transmit
împrumutantului pe un termen nedeterminat.
3.2 Împrumutantul se obligă să intoarcă suma indicată în p1.1 al prezentului
contract la cererea împrumutătorului.

IV. Modul de soluționare a litigiului.


4.1 În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a condițiilor
prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în
vigoare a Republicii Moldova.
4.2 Părțile sunt eliberate de răspundere pentru îndeplinirea parțială sau totală a
obligaților conform prezentului contract dacă ea a avut loc ca urmare a forței
majore și anume: incendii, inundații, cutremur de pământ, grvă , răscoale.
4.3 Litigiile apărute la îndeplinirea prezentului contract se soluționează prin
înaintarea pretențiilor, cererilor de acțiune se examinează de instanțele
judecătorești competente.

V. Modificare condițiilor contractului.


5.1 Toate modificările și anexele la prezentul contract intră in vigoare numai în
cazul oformării lor în formă scrisă, semnate de ambele părți.
5.2 Rezilierea prealabilă a contractului poate avea loc la acordul ambilor părți.
5.3 Prezentul contract este alcatuit in 2 (două) exemplare, ambele avind aceiași
valoare juridică.

VI. Adresele și rechizițile părților.


Împrumutător: Împrumutant:
Lupu Nina Director al SRL
„Moldindconbank„

Adresa: str. Cosmonauților15/1 Adresa: Or Briceni, str Prieteni


2/1.
Bloc.2: scara 6 , ap 12 or Briceni.