Sunteți pe pagina 1din 29

1

PROIECT AUDIT INTERN –


AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA
S.C. AGROSABY CLAUNIK S.R.L.

MASTERAND: ANTONIU CĂTĂLIN


CUPRINS
1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII
2. RAPORTUL AUDITORULUI

3. EVALUAREA
4. AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE LA S.C. AGROSABY CLAUNIK S.R.L

5. ANEXE – BILANT , CONT DE PROFIT SI PIERDERI


RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății S.C. AGROSABY


CLAUNIK S.R.L., care cuprind situația individuală a poziției financiare la data de 31
decembrie 2017, situația individuală a rezultatului global, situația individuală a
modificărilor capitalului propriu și situația individuală a fluxurilor de trezorerie pentru
exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile
semnificative și alte note explicative.

2 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a


poziției financiare neconsolidate a Societății.

3 Bază pentru opinie. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele


Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde
sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al
situațiilor financiare individuale din raportul nostru. Suntem independenți față de
Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor
financiare individuale din Romania și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică
profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut
sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

4 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional,
au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare individuale din
perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditul situațiilor
financiare individuale in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora. Nu
oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie de audit.

Alte aspecte — Aria de aplicabilitate a auditului

5 Situațiile financiare individuale ale societății S.C. AGROSABY CLAUNIK S.R.L, pentru
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 au fost auditate de alt auditor care a
exprimat o opinie fără rezerve asupra acelor situații financiare individuale in data de
08.02.2018.
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare individuale nu acoperă Raportul
administratorilor.

În legătură cu , responsabilitatea noastră este sa citim Raportul administratorilor și, în acest


demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și
situațiile financiare individuale, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele
semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 2844/2016, punctele 15-19 din Reglementările
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și dacă în baza
cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale
cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor
sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportam cu privire la aceste aspecte. În baza
activității desfășurate, raportam că:

a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în


toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare
individuale anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative,


informațiile cerute din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale
de Raportare Financiara.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor


financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 cu
privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul
administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile


financiare individuale

6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare individuale


care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 ș i pentru acel
control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de
situații financiare individuale lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie
de eroare.
7 În întocmirea situațiilor financiare individuale, conducerea este responsabilă pentru
evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este
cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe
baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să
lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alternativă realistă în afara
acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de


raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale


9 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care
situațiile financiare individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative,
cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care
include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu
este o garanție a faptului ca un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta
întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie
de frauda, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod
rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale
utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare individuale.

10 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și


menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor
financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam și executăm
proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit
suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat
decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de
5
înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului
intern.
 Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de
proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a
exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul
rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații
realizate de către conducere.
 Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către
conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe
baza probelor de audit obținute, dacă exista o incertitudine semnificativă cu
privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative
privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care
concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem
atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile
financiare individuale sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate,
să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit
obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau
condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în
baza principiului continuității activității.
 Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare
individuale, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile
financiare individuale reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza
acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
11 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv
orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul
auditului.

12 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat


cerințele de etică profesionale relevante privind independența și că le-am comunicat toate
relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează
independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

13 Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt


aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare individuale din perioada
curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în
raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea
publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un
aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil
că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei
comunicări.

Alte aspecte

14 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în


ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele
aspecte pe care trebuie să le raportam într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.
În măsura permisă de lege, nu acceptam și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de
Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau
pentru opinia formată.

Partenerul misiunii de audit în baza căreia s-a întocmit acest raport al auditorului independent
este Antoniu Cătălin.
PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE
adoptate de către Uniunea Europeana („EU IFRS"), cu excepția prevederilor IAS 21 Efectele
variației cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda funcțională. În scopul întocmirii
acestor situații financiare, în conformitate cu prevederile legislative din România, moneda
funcțională a Societății este considerată a fi Leul Romanesc (RON).

Bazele contabilizării
Situațiile financiare au fost pregătite pe baza principiului continuității activității, conform
convenției costului istoric ajustat la efectele hiperinflației până la 31 decembrie 2003 pentru
activele fixe, capital social și rezerve, cu excepția anumitor elemente de mijloace fixe și investiții
imobiliare, după cum se prezintă în notele explicative. Situațiile financiare sunt pregătite pe baza
evidențelor contabile statutare ținute în conformitate cu principiile OMFP 2844/2016 (aliniate la
EU IFRS). Principalele politici contabile sunt prezentate mai jos.

Continuitatea activităţii
Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activităţii care
presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua
aplicabilitatea acestei prezumţii, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările
viitoare de numerar.
Bugetul pregătit de conducerea Societăţii și aprobat de către Consiliul de Administraţie pentru
anul 2017, indica fluxuri de numerar pozitive din activităţile de exploatare, o creştere în vânzări
și profitabilitate care contribuie direct la îmbunătăţirea lichidităţii si va permite Societăţii să
îndeplinească clauzele contractuale cu băncile finanţatoare. Conducerea Societăţii consideră că
susţinerea primită de la bănci va fi suficientă pentru ca Societatea sa continue activitatea în
condiţii normale, în baza principiului continuităţii activităţii.
Pe baza acestor analize, conducerea considera că Societatea va putea să-și continue activitatea în
viitorul previzibil și, prin urmare, aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea
situaţiilor financiare este justificată.
. Standarde, amendamente și interpretări noi ale standardelor
A) Modificări ale politicilor contabile și ale informaţiilor de
furnizat
Politicile contabile adoptate sunt consecvente cu cele din exerciţiul financiar anterior.
. Numerar și echivalent de numerar
Numerarul și echivalentul de numerar includ active lichide și alte valori echivalente, ce cuprind
numerar în bancă, casa și depozite pe termen scurt cu scadența până la 3 luni.

. Recunoaşterea veniturilor
Veniturile sunt măsurate la valoarea justa a sumelor încasate sau încasat reduse cu
de valoarea retururilor, rabaturilor comerciale si a altor costuri
similare
Venituri din vânzare de servicii si alte venituri

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe măsura prestării acestora.


Veniturile din redevențe sunt recunoscute pe baza contabilit d
principiilor angajament in conformitate cu substanţa economica ăţii e
a contractelor aferente.
Venituri din dividende si dobânzi
Veniturile din dividendele aferente investiţiilor sunt recunoscute când este stabilit dreptul
acţionarilor de a le încasa.
Pentru toate instrumentele financiare evaluate la cost amortizat și activele financiare purtătoare
de dobânda clasificate ca disponibile în vederea vânzării, veniturile din dobânzi sunt înregistrate
utilizând metoda dobânzii efective (EIR), reprezentând rata care actualizează exact plăţile și
încasarile viitoare în numerar pe durata de viață preconizată a instrumentului financiar sau, acolo
unde este cazul, pe o durata mai scurtă, la valoarea contabilă netă a activului financiar sau a
datoriei financiare. Veniturile din dobânzi sunt incluse în contul de profit și pierdere la venituri
financiare.

. Leasingul
Leasingurile sunt clasificate ca leasinguri financiare atunci când termenii leasingului transferă în
mod substanţial toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate către locatar. Toate
celelalte leasinguri sunt clasificate ca leasinguri operaționale.
Activele deţinute prin leasing financiar sunt recunoscute iniţial ca active ale Societăţii la valoarea
justa din faza iniţiala a leasingului sau, dacă aceasta este mai mica, la valoarea actualizata a
plaţilor minime de leasing. Datoria corespunzătoare fata de locator este inclusa in bilanţul
contabil ca obligaţie de leasing financiar.
Plăţile de leasing sunt împărţite intre costurile financiare și reducerea obligaţiei de leasing, astfel
încât să se obtină o rata constantă a dobânzii aferenta soldului rămas al datoriei. Costurile de
finanţare sunt înregistrate direct în contul de profit si pierdere.
Plătite de leasing operaţional sunt recunoscute ca și cheltuială prin metoda liniară, de-a lungul
termenului de leasing. închirierile potenţiale în leasing operaţional sunt recunoscute drept
cheltuiala în perioada în care apar.

Tranzacţii în valuta
Societatea operează în România, iar moneda sa funcţională este leul romanesc (RON). În
pregătirea situaţiilor financiare ale Societăţii, tranzacţiile în alte monede (valute) decât moneda
funcţionala sunt înregistrate la rata de schimb în vigoare la data tranzacţiilor. Lunar, și la data
fiecărui bilanţ contabil, elementele monetare denominate în valuta sunt convertite la cursurile de
schimb în vigoare la acele date.
Activele și datoriile monetare exprimate în valută la sfârşitul anului sunt convertite în RON la
cursul de schimb valabil la sfârşitul anului. Câştigurile și pierderile din diferenșe de curs valutar
nerealizate sunt prezentate in contul de profit si pierdere.

Costurile aferente împrumuturilor pe termen lung


Costurile aferente împrumuturilor pe termen lung atribuibile direct achiziţiei, construcţiei sau
producţiei de active, care sunt active ce necesita o perioada substanţiala de timp pentru a putea fi
folosite sau pentru vânzare sunt adăugate costului acelor active, până în momentul în care
activele respective sunt gata de a fi folosite pentru scopul lor sau pentru vânzare. Veniturile din
investiţiile temporare ale împrumuturilor, până când aceste împrumuturi sunt cheltuite pe active
sunt deduse din costurile aferente împrumuturilor pe termen lung eligibile pentru capitalizare.
Toate celelalte costuri aferente împrumuturilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în
perioada în care apar.
Costul amortizat pentru activele și datoriile financiare este calculat utilizând metoda dobânzii
efective. Calculul ia în considerare orice primă sau reducere la achiziţie și include costurile
tranzacţiei și taxe care sunt parte integrantă a ratei dobânzii efective.

Subvenţii guvernamentale
Subvenţiile guvernamentale nu sunt recunoscute până când nu există o asigurare rezonabila ca
Societatea va respecta condiţiile aferente acestor subvenţii și până când subvenţiile nu sunt
primite.
Alte subvenţii guvernamentale sunt recunoscute sistematic ca venituri în aceeaşi perioada cu
costurile pe care intenţionează să le compenseze.

. Costuri aferente drepturilor de pensionare


În baza contractului colectiv de munca, Societatea are obligaţia sa plătească un beneficiu de
pensionare angajaţilor săi în funcţie de vechimea acestora în Societate, între 2 si 3,5 salarii.
Societatea a inregistrat o datorie pentru astfel de plaţi și revizuieşte în fiecare an valoarea acestei
datorii în funcţie de vechimea angajaţilor în Societate.

. Contribuţia pentru angajaţi


Societatea plăteşte contribuţii la bugetul de stat al asigurărilor sociale, la fondul de pensii și la cel
de şomaj, la nivelele stabilite de legislaţia actuala. Valoarea acestor contribuţii este înregistrata în
contul de profit și pierdere în aceeaşi perioada cu cheltuiala corespunzătoare cu salariile.

. Repartizarea profitului către angajaţi


Societatea recunoaşte o datorie și o cheltuială pentru repartizarea profitului către angajaţi, pe
baza unei formule care ține cont de profitul atribuibil deţinătorilor de capital propriu al Societăţii
în urma anumitor ajustări considerate necesare. Grupul recunoaşte o datorie atunci când este
obligat prin contract sau unde
Cheltuiala cu impozitul pe profit reprezintă suma impozitului curent si a impozitului amânat.
Impozitul curent
Impozitul curent se bazează pe profitul impozabil al anului. Profitul impozabil diferă de profitul
raportat în contul de profit si pierdere, deoarece exclude elementele de venituri și cheltuieli care
sunt impozitabile sau deductibile în alti ani și exclude de asemenea elementele care nu sunt
niciodată impozabile sau deductibile. Datoria Societăţii privind impozitul curent este calculată
utilizând ratele de impozitare în vigoare sau aflate in mod substanţial în vigoare la data bilanţului
contabil.

Impozitul amânat
Impozitul amânat este recunoscut asupra diferențelor dintre valoarea contabilă a activelor și
datoriilor din situaţiile financiare și bazele corespunzătoare de impozitare utilizate în calculul
profitului impozabil și este determinat utilizând metoda pasivului bilanțier. Datoriile cu
impozitul amânat sunt recunoscute pentru toate diferențele impozabile temporare, în timp ce
activele de impozit amânat sunt recunoscute în măsura în care este probabil să existe profituri
impozabile asupra cărora să poată fi utilizate acele diferențe temporare deductibile. Astfel de
active si datorii nu sunt recunoscute daca diferenţa temporară provine din fondul de comerţ sau
din recunoaşterea iniţiala (alta decât dintr-o combinare de întreprinderi) a altor active și datorii
într-o tranzacţie care nu afectează nici profitul impozabil și nici profitul contabil.
2. Evaluarea
Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale anului 2017 este făcută conform
următoarelor principii contabile:

a) Principiul continuităţii activităţii - societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un
viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea
semnificativă a acesteia.
b) Principiul permanenţei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind evaluarea,
înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
c) Principiul prudenţei - s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de
valoare a activelor, precum şi de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au
luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior.
d) Principiul independentei exerciţiului - au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile
exerciţiului, fără a se ţine seama de data încasării sau efectuării plaţii.
e) Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv - în vederea stabilirii valorii totale
corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual
de activ sau de pasiv.
f) Principiul intangibilităţii exerciţiului - bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu
bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.
g) Principiul referitor la necompensări - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost
compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu
excepţia compensărilor între active şi pasive admise de Ordinul Ministerului de Finanţe nr.
1802/2015.
h) Principiul referitor la prevalenţa economicului asupra juridicului - informaţiile prezentate în
situaţiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma
lor juridică.
i) Principiul referitor la pragul de semnificaţie - orice element care are o valoare semnificativă
este prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare.
Situaţiile financiare sunt întocmite în ipoteza că Societatea îşi va continua în mod normal
funcţionarea într-un viitor previzibil. Situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate în lei.

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991,


republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 şi cu prevederile cuprinse în
reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009.
Tranzacţiile în monedă străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacţiei.
Creanţele şi datoriile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data bilanţului,
publicat de Banca Naţională a României şi diferenţele de curs sunt înregistrate în contul de profit şi
pierdere.

Imobilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea cumulată şi pierderile din
depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directă şi un
procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcţiei de active corporale. În cazul în
care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viaţă diferite, acestea sunt contabilizate
individual.

Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menţine
valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării lor. Cheltuielile
efectuate în scopul îmbunătăţirii performantelor tehnice sunt capitalizate şi amortizate pe perioada rămasă
de amortizare a respectivului mijloc fix.

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puţin valoarea reziduală, cu rate egale pe
toată durata de funcţionare a mijloacelor fixe şi a componentelor lor care sunt contabilizate separat.
Metoda de amortizare este cea liniară, iar durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004.
Terenurile şi imobilizările în curs nu se amortizează. Investiţiile în curs se amortizează începând cu
momentul punerii în funcţiune. Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei punerii
în funcţiune.

Alte imobilizări necorporale achiziţionate de Societate sunt prezentate la cost, mai puţin
amortizarea cumulată şi deprecierile de valoare.

Cheltuielile ulterioare privind imobilizările necorporale sunt capitalizate numai atunci când
sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se referă. Cheltuielile ce nu îndeplinesc
aceste criterii sunt recunoscute ca şi cheltuială în momentul realizării lor.

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Valoarea netă
realizabilă reprezintă preţul de vânzare estimat în condiţiile desfăşurării normale a activităţii mai puţin
costurile aferente vânzării.

Costul stocurilor se bazează pe principiul „Primul intrat - primul ieşit” şi include cheltuielile
ocazionate de achiziţia acestora şi aducerea în locaţia curenta. În cazul stocurilor produse de Societate şi
în cazul producţiei în curs, costul include o proporţie corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcţie
de capacitatea normală de funcţionare.

Nu s-au inclus în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de
administraţie, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.

Conturile de clienţi şi alte creanţe sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea lor recuperabilă netă.
Disponibilităţile băneşti includ conturile curente în lei şi în valută, şi disponibilul din casă.
Descoperitul de cont, care este plătibil la cerere şi este parte integrantă din politica de gestiune a
numerarului, este inclus în cadrul numerarului şi echivalentelor de numerar la întocmirea situaţiei
fluxurilor de numerar.

Valoarea netă a activelor Societăţii, altele decât stocurile şi impozitele amânate, este analizată la
data fiecărui bilanţ pentru a determina posibilele scăderi de valoare.

Dividendele sunt recunoscute ca şi datorie în perioada în care sunt aprobate. Societatea a creat
rezerve de capital în limita de 5 % din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale.

Conturile de furnizori şi alte datorii sunt evidenţiate la cost.

S-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte în suma de 958.430 lei. Nu s-au
constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere când riscurile şi
beneficiile asociate proprietăţii sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplică principiul separării
exerciţiilor financiare pentru recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor.

Impozitul pe profit se recunoaşte în contul de profit şi pierdere cu excepţia elementelor care ţin de
capitalul social şi care sunt prezentate în Situaţia Modificărilor în Capitalurile Proprii.

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit în
vigoare la data bilanţului.

Părţile se considera afiliate în cazul în care una din părţi, fie prin proprietate, drepturi
contractuale, relaţii familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a
influenţa în mod semnificativ cealaltă parte.

Pentru întocmirea situaţiilor financiare, conducerea Societăţii face anumite estimări şi


presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor la data bilanţului, precum şi
veniturile şi cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat
în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere
odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului
român.

Societatea este societate pe acţiuni, având un capital subscris de 200 lei. Capitalul
social este divizat în acţiuni cu o valoare nominală lei/acţiune. Evidenţa acţiunilor este
ţinută de S.C. Regisco S.A. Bucureşti. Societatea este închisă netranzacţionată la Bursă.

Contractele de leasing sunt pentru imobilizări corporale în care Societatea îşi asumă toate
riscurile şi beneficiile aferente proprietăţii, ele fiind clasificate ca şi contracte de leasing
financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăţilor,
fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată
constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datorii pe termen
scurt în sumă de 107075 lei fără a înregistra datorii pe termen lung. Elementul de dobândă
este trecut în contul de profit şi pierderi pe durata contractului. Activele deţinute în cadrul
contractelor de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate pe durata lor de viaţă utilă.

Cifra de afacere reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de T.V.A., precum şi


rabaturile comerciale, pentru bunurile livrate sau serviciile prestate de terţi.

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă. Pentru a da o


imagine reală a patrimoniului, a situaţiilor financiare şi a rezultatelor obţinute, conducerea
unităţii nu a făcut abateri de la regulile privind evaluarea patrimoniului şi de la celelalte principii
contabile:
4. AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE LA S.C.

Studiul de caz a fost făcut la S.C.AGROSABY CLAUNIK S.R.L. Au fost analizate situaţiile
financiare din perioada
2016-2017, formate din Bilanţ, Contul de Profit şi Pierderi precum şi Anexe.

Conducerea societăţii răspunde de fapt de întocmirea şi prezentarea clară a unei imagini fidele a
situaţiilor financiare în conformitate cu legea contabilităţii.

S.a încercat realizarea unui audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit
ce prevăd conformitatea cu cerinţe etice, planificarea şi desfăşurarea auditului în vederea obţinerii
asigurării rezonabile cu privire la modalitatea în care situaţiile financiare sunt lipsite de mari erori.

Auditul a implicat desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire la


valorile şi prezentările din Bilanţ şi Contul de Profit şi Pierderi.

Probele puse la dispoziţie de către conducerea societăţii au fost suficiente şi adecvate pentru a
putea furniza baza de plecare.

Din analiza Bilanţurilor contabile pe perioada cuprinsă între 31.12.2016 şi 31.12.2017 s-au
desprins următoarele concluzii (tab. 4.1 şi fig. 4.1).
Tabelul 4.1

Dinamica activului patrimonial la S.C. AGROSABY CLAUNIK S.R.L. - lei

Perioada Dinamica
Nr. Specificaţie
crt. 2016 2017 %

1 Imobilizări corporale 66,833 77,611 116,13

2 Active imobilizate 66,833 77,611 116,13

3 Stocuri 0 46,772 46772

4 Creanţe 9,211 0 -

Investiţii financiare pe
5 0 0 -
termen scurt

6 Casa şi conturi 1,243 10,803 869,10

7 Active circulante 10,454 57,575 550,74

8 Conturi de regularizare 0 0 0

Total activ 77,287 135,186 174,91

Sursa: Bilanţurile Contabile şi calcule proprii

În urma analizei datelor din Bilanțurile Contabile putem observa ascendența imobilizărilor corporale. Dacă
în anul 2015, acestea se situau în jurul valorii de 18333 lei, la sfârsitul urmatoarelor două exerciții financiare
înregistreazâ creșteri de 364,55% , respectiv 423,34%, ajungând la finalul anului 2017 la nivelul de 77611
lei.
Dacă în ceea ce privește situația activelor circulante, se menține creșterea acestora pe toată
perioada analizată, înregistrând o majorare cu 890% fața de anul 2015, situația conturilor de trezorerie
variază. Această situatie fiind cauzată de majorarea creanțelor in anul 2016 și a stocurilor in anul următor.
Aceste aspecte sunt reprezentate şi în figura de mai jos.

Dinamica activului patrimonial


160000
140000
120000
100000 Active imobilizate
Active circulante
80000 Total Activ
60000
40000
20000
0
2015 2016 2017
Figura 4.1 "Dinamica activului patrimonial"
Figura 4.1. Dinamica activului patrimonial la S.C.

La nivelul anului 2016, imobilizările corporale au fost formate din terenuri, construcţii, instalaţii
tehnice şi maşini, mobilier, investiţii imobiliare, active biologice productive. Pe total, în anul 2016,
creşterile au fost de 555.463 lei, iar cedările, transferurile şi alte reduceri au fost de 1.570.973 lei (tab.
4.2).

Tabelul 4.2

Active imobilizate în anul 2016 la S.C. S.A. - lei

Valoare bruta **)


Denumirea elementului Sold la Cedări, Sold la
de imobilizare *) începutul Creşteri ****) transferuri si sfârşitul
exerciţiului alte reduceri exerciţiului
financiar financiar
0 1 2 3 4 = 1+2-3

Imobilizări necorporale 60.3 0 0 60.3


55 55
Terenuri 2.578.0 0 79.2 2.498.8
93 02 91
Construcţii 15.848.7 261.5 828.3 15.281.9
63 52 31 84
Instalaţii tehnice şi maşini 3.973.4 239.0 236.9 3.975.4
00 02 59 43
Alte instalaţii,
185.2 11.2 0 196.4
utilaje şi mobilier
61 15 76
Investiţii imobiliare 2.054.5 0 0 2.054.5
00 00
Active biologice productive 1.292.9 805 173.4 1.120.2
00 40 65
Imobilizări financiare 74.3 0 0 74.3
02 02
Avansuri şi
233.8 42.8 253.0 23.6
imobilizări
07 89 41 55
corporale în curs
Total 26.301.3 555.4 1.570.9 25.285.8
81 63 73 71
Ajustări de valoare***)

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)


Denumirea elementului
de imobilizare *) Ajustări
Sold la Sold la
înregistrate în Reduceri
începutul sfârşitul
cursul sau
exerciţiului exerciţiului
exerciţiului reluări
financiar financiar
financiar
0 5 6 7 8 = 5+6-7

Imobilizări necorporale 58.4 1.881 0 60.3


74 55
Terenuri 25.6 2.835 0 28.4
54 89
Construcţii 573.0 85.2 13.2 645.0
13 03 14 02
Instalaţii tehnice şi maşini 3.279.6 253.7 60.0 3.473.4
74 69 34 09
Alte instalaţii,
134.0 13.0 0 147.1
utilaje şi mobilier
71 84 55
Investiţii imobiliare 22.4 0 0 22.4
91 91
Active biologice 497.3 69.8 9.735 557.4
46 75 86
Total 4.590.7 426.6 82.9 4.934.3
23 47 83 87

Amortizările şi ajustările de valoare au înregistrat la nivelul anului 2016 o creştere cu


aproximativ 400.000 lei

În perioada luată în studiu, la posturile patrimoniale de pasiv înregistrate în societate se


observă diverse fluctuaţii şi anume (tab. 4.3 şi fig. 4.2):

 pasivele atrase şi împrumutate urmează un trend descendent. Astfel datoriile mai mici de un
an au scăzut cu peste 35 %, în timp ce datoriile mai mari de un an doar cu 6,7 %;
 veniturile înregistrate în avans au sporit cu doar 3 %, iar capitalul propriu cu 4 %.
Tabelul 4.3

Dinamica pasivului patrimonial la S.C.. - lei

Perioada Dinamica
Nr. Specificaţie
crt. 2015 2016 %

1 Datorii mai mici de un an 11.347.195 7.582.668 66,82

2 Datorii mai mari de un an 128.264 119.674 93,30

3 Venituri înregistrate în avans 393.926 406.505 103,19

4 Capital propriu 21.968.025 22.924.902 104,36


Total pasiv 33.837.410 31.033.749 91,71

Aceste traiectorii sunt prezentate şi în figura de mai jos:

120

100

80

Datorii mai mici de Datorii mai mari de Venituri înregistrate Capital propriu Total pasiv
60 un an un an în avans

40 Figura 4.2. Dinamica pasivului patrimonial la S.C.. - lei

20
Prin compararea dinamicii şi nivelului elementelor din structura veniturilor şi cheltuielilor
preluate din Contul de Profit şi Pierderi se constată următoarele ( tab. 4.4).
0

Veniturile totale au fost corect determinate, cu respectarea principiilor independenţei


exerciţiului şi necompensării. În sinteză, situaţia veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului financiar
înregistrat în perioada analizată se prezintă după cum urmează( tab. 4.4, fig. 4.3):

 în structura Contului de Profit şi Pierderi s-a înregistrat o creştere a veniturilor totale cu


peste 20 % la sfârşitul anului 2016 faţă de 2015;
 cheltuielile totale aferente au înregistrat o sporire cu 12 % la nivelul anului 2016 fată de
anul de bază, 2015. Datorită sporirii într-o mare măsură a veniturilor faţă de cheltuieli,
societatea înregistrează un rezultat net de 1.085.899 lei la data de 31.12.2016.
Tabelul 4.4

Analiza principalilor indicatori la S.C.. - lei

Perioada Dinamica
Nr. Specificaţie
crt. 2015 2016 %

1 Venituri totale 17.428.789 21.006.013 120,52

2 Cheltuieli totale 17.401.430 19.647.654 112,91

3 Rezultat brut 27.359 1.358.359 4.964,94

4 Impozit 12.185 272.460 2.236,00

5 Rezultat net 15.174 1.085.899 7.156,31


8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000
Venit total CheltuieliRezultat brut ImpozitRezultat net
1000 totale

Figura 4.3. Dinamica principalilor indicatori la S.C.. - lei

Din activitatea de exploatare, societatea a realizat un volum de venituri în sumă de 20.679.867


lei. Veniturile financiare înregistrate au crescut până la sfârşitul perioadei cu 53 % (tab. 4.5, fig. 4.4).

Tabelul 4.5

Analiza veniturilor totale la S.C.. - lei

Perioada Dinamica
Nr. Specificaţie
crt. 2015 2016 %

1 Venituri din exploatare 17.215.975 20.679.867 120,12

2 Venituri financiare 212.814 326.146 153,25

Total venituri 17.428.789 21.006.013 120,52

160

140

120

100

80

60

Venituri din exploatareVenituri financiare Total venituri


40

20
Figura 4.4. Dinamica veniturilor totale la S.C.. - lei
0

Veniturile din activitatea de exploatare realizate în societate, în perioada luată în calcul, se


compun din producţia vândută, vânzarea mărfurilor, subvenţii şi alte venituri din care au fost scăzute
reducerile comerciale.Producţia vândută înregistrează o creştere cu peste 11 %.
Dacă la sfârşitul anului 2015 volumul de venituri era de 3.748.393 lei, la 31.12.2016, conform
datelor contabile, era de 4.193.340 lei. Veniturile din vânzarea mărfurilor au sporit doar cu 2 %, valoarea
subvenţiilor a crescut cu 40 %. Creşteri puternice se înregistrează la categoria alte venituri (tab. 4.6, fig.
4.5).

Tabelul 4.6

Analiza veniturilor din exploatare la S.C.. - lei

N Perioada Dinamica
Specificaţie
r 2015 2016 %
.
1 Producţia vândută 3.748.393 4.193.340 111,87

2 Venituri din vânzarea mărfurilor 8.907.396 9.091.327 102,06

3 Reduceri comerciale 192.532 400.793 208,17

4 Venituri din subvenţii 105.155 148.863 141,56

Venituri aferente costului


5 4.564.358 2.659.334 58,26
de producţie în curs de
execuţie
6 Alte venituri 83.205 4.987.796 5.994,59

Total 17.215.975 20.679.867 120,12

6000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00
Producţia Venituri din Reduceri Venituri din Venituri Alte venituri Total
vândută vânzarea comerciale subvenţii aferente mărfurilorcostului de
producţie în curs de execuţie

Figura 4.5. Dinamica veniturilor din exploatare la. -


lei

La nivelul anului 2016, societatea înregistrează o cifră de afaceri în sumă de 13.032.737 lei,
aceasta crescând faţă de 2015 cu aproape 4 % (tab. 4.7, fig. 4.6).

Tabelul 4.7

Dinamica cifrei de afaceri la S.C.. - lei


Perioada Dinamica
N
Specificaţie
r %
2015 2016
.
c
1 Cifra de afaceri, total, din care: 12.568.412 13.032.737 103,69

- Producţia vândută 3.748.393 4.193.340 111,87

- Venituri din vânzarea mărfurilor 8.907.396 9.091.327 102,06

- Reduceri comerciale 192.532 400.793 208,17

- Venituri din subvenţii 105.155 148.863 141,56

Acest aspect se poate observa şi în figura de mai jos:

250

200

150

100 Figura 4.6. Dinamica cifrei de afaceri la. - lei

Veniturile totale50au fost obţinute pe baza cheltuielilor înregistrate în balanţele de verificare şi


preluate din Contul de Profit şi Pierderi.
0
Cifra de- Producţia - Venituri din - Reduceri - Venituri din afaceri, total, vândutăvânzarea comerciale subvenţii
Cheltuielile totale s-au format pe baza activităţii de exploatare şi financiare. Ele înregistrează o
din caremărfurilor

sporire de 13 %.O pondere importantă o au cheltuielile financiare, acestea sporind cu 60%.În activitatea
de exploatare, cheltuielile au înregistrat o sporire de 11 %( tab. 4.8).

Tabelul 4.8

Analiza cheltuielilor totale la S.C.– lei

Perioada Dinamica
Nr. Specificaţie
crt. 2015 2016 %

1 Cheltuieli de exploatare 16.749.031 18.608.007 111,10

2 Cheltuieli financiare 652.399 1.039.647 159,36

3 Cheltuieli totale 17.401.430 19.647.654 112,91


Trendul cheltuielilor se poate observa şi in figura de mai jos (fig. 4.7):

160

140

120

100

80

60

40 Cheltuieli de exploatareCheltuieli financiare Cheltuieli totale

20

0 Figura 4.7. Dinamica cheltuielilor totale la S.C.–


lei

In ceea ce privesc cheltuielile de exploatare, acestea au fost colectate din diverse activităţi.
Cheltuielile cu materiile prime au înregistrat o creştere cu peste 35 %. Cheltuieli privind mărfurile
urmează un trend descendent, acestea înregistrând o scădere cu 15 %. Cheltuielile cu personalul au
sporit cu 15 % şi alte cheltuieli înregistrate in perioada analizată au crescut de la 2.897.717 lei în anul
2015, la 4.160.087 în anul 2017, sporind cu peste 40 % (tab.4.9, fig. 4.8).

Tabelul 4.9

Analiza cheltuielilor de exploatare la S.C.. - lei

Perioada Dinamica
Nr. Specificaţie
crt. 2015 2016 %

1 Cheltuielile cu materiile prime 2.705.766 3.657.791 135,19

2 Alte cheltuieli materiale 1.071.968 1.126.598 105,09

3 Alte cheltuieli externe 426.648 417.757 97,92

4 Cheltuieli privind mărfurile 6.840.600 5.863.488 85,72

5 Reduceri comerciale 67.030 110.654 165,08

6 Cheltuieli cu personalul 2.391.100 2.739.704 114,58

Ajustări de valoare
7 469.921 5.881 125,15
privind imobilizările

Ajustări privind
8 12.341 165.116 1.337,95
activele circulante

9 Alte cheltuieli de exploatare 2.897.717 4.160.087 143,56

Total cheltuieli de exploatare 16.749.031 18.608.007 111,10


1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Cheltuielile AlteAlte Cheltuieli Reduceri Cheltuieli cu Ajustări de AjustăriAlteTotal
uieli cheltuieli privind comerciale personalul valoare privind cheltuieli de cheltuieli de prime materiale externe mărfurileprivind activele exploatare exploatare
imobilizările circulante

Figura 4.8. Dinamica cheltuielilor de exploatare la S.C.. - lei

Pe baza datelor extrase din situaţiile financiare anuale, au fost calculaţi principalii indicatori,
mai exact (tab. 4.10):

 indicatorii de lichiditate, compuşi din:


 indicatorul lichidităţii curente şi
 indicatorul lichidităţii imediate.
În ceea ce priveşte indicatorul lichidităţii curente, calculat pe baza raportului dintre active
curente şi datorii curente, putem afirma că valoarea obţinută la nivelul anului 2016 este de 1, 41,
oferind astfel garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul lichidităţii imediate a fost calculat pe baza diferenţei dintre activele curente şi stocuri
raportate la datoriile curente. Acesta are o valoare acceptabila de 0,44. Indicatorii de gestiune calculați
au fost: Viteza de rotaţie a debitelor (clienţi), Viteza de rotaţie a activelor imobilizate , Viteza de rotaţie a
activelor totale , Viteza de rotaţie a creditelor (furnizori). În categoria indicatorilor de profitabilitate, au
fost calculați: Rentabilitatea capitalului angajaţi, Marja brută din vânzări.
Tabelul 4.10

Indicatori economico-financiari semnificativi la S.C.. - lei

31.12.2015 31.12.2016
N
Explicaţie Mod calcul Realizări Realizări Valori optime
r
.
c
I. INDICATORI DE LICHIDITATE

Active 11.935.315 10.662.767


1 Lichiditate curentă 1,0518 1,41 ,1 – 2
circulante 11.347.195 7.582.668

Datorii
Active
3.966.714 3.347.121
2 Lichiditate imediată circulante – 0,349 0,44 0,8 – 1,5
Stocuri 11.347.195 7.582.668
Datorii curente
II. INDICATORI DE GESTIUNE

Stoc mediu
3.476.988 x 365 3.063.723 x 365
1 Viteza de rotaţie a debitelor (clienţi) clienţi x 100,97 86 valoare
365 12.568.412 13.032.737 minimală
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri 12.568.412 13.032.737
2 Viteza de rotaţie a activelor 0,578 0,64 valoare
imobilizate netă Active 21.710.658 20.351.484 maximală
imobilizate
Cifra de afaceri 12.568.412 13.032.737
3 Viteza de rotaţie a activelor totale 0,373 0,42 valoare
netă Active 21.710.658 31.033.749 maximală
Sold totale
mediu valoare mai
4 Viteza de rotaţie a creditelor 2.404.043 x 365 69,81 1.509.607 x 365 51,00
furnizori x mică
(furnizori)
365 11,3

24
Achiziţie de bunuri 12.568.412 10.853.910
fără servicii

III. INDICATORI DE PROFITABILITATE

Profitul înaintea plăţii


dobânzii şi _356.12 _1.591.37
1 Rentabilitatea capitalului angajat impozitul pe profit 0.0162 0,07
3_ 3_
Capital angajat
21.968.0 23.451.0
Profitul brut din
_466.944_
25 x _2.071.860_
81 x
2 Marja brută din vânzări vânzări x 100 0,037 15,90
100 100
Cifra de afaceri
12.568.412 13.032.737
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Inventarierea anuală s-a desfăşurat la începutul anului 2017, inclusiv a clasei de conturi de terţi,
pentru care s-au întocmit şi s-au primit extrase de cont.

Datele înscrise în conturi la 31.12.2016 sunt cele rezultate din balanţa de verificare a conturilor
sintetice, întocmită la 31.12.2016.

Datoriile contingente ale firmei sunt formate din plafon acordat de bancă pentru emiterea de
scrisori de garanţie bancară pentru autorizaţiile de antrepozit fiscal care se prelungeşte anual până la
data de 30.04 în fiecare an, în sumă de 118.500 lei.

Datoriile contingente şi creditele bancare ale firmei sunt garantate în comun cu linia de credit
contractată la OTP BANK.

Cifra de afaceri netă a crescut în anul 2016 comparativ cu 2015 cu suma de 464.325 lei, respectiv
3,69%.

Această creştere se datorează faptului că s-a continuat procesul de dezvoltare a distribuirii şi


comercializării directe a produselor proprii, susţinerea continuă a calităţii, promovarea şi prezentarea
produselor într-un cadru larg.

În anul 2016 societatea a înregistrat profit în valoare de 1.085.899 lei.

Asociaţii au decis ca profitul înregistrat după constituirea rezervelor legale să rămână


nerepartizat, urmând ca acesta să fie distribuit în exerciţiul următor conform Hotărârii AGA.

La 31.12.2016 cheltuielile înregistrate în avans sunt în sumă de 19.497,93 lei.

Creanţele şi datoriile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală.

Situaţiile financiare anuale de la sfârşitul celor doi ani luaţi în calcul au fost întocmite şi
redactate sub responsabilitatea conducerii.

Înregistrările s-au făcut pe baza documentelor contabile, existând o concordanţă între


contabilitatea sintetică şi cea analitică.

26
În fiecare lună au fost întocmite balanţele contabile sintetice cu patru serii de egalităţi.

Situaţiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din balanţa sintetică
întocmită la 31.12.2016, depuse la organul fiscal, respectându-se principiul intangibilităţii, respectiv
bilanţurile de deschidere pentru exerciţiile financiare auditate corespund cu bilanţurile de închidere.

Documentele obligatorii, şi anume: Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare şi Registrul Inventar
sunt completate la zi. Societatea luată în studiu foloseşte pentru evidenţa contabilă un program
informatic corespunzător.

Recomandăm ca în continuare, la aplicarea tratamentului alternativ, reevaluarea să se facă


simultan la toate elementele din grupa respectivă pentru a se evita reevaluarea selectivă.

În ceea ce priveşte amortizarea, recomandăm societăţii ca, în cazul în care mijloacele fixe ce
sunt amortizate nu sunt utilizate cel puţin o lună, să analizeze art. 24 din codul fiscal şi punctul 70 din
Normele metodologice de aplicare prin prisma impactului fiscal de interpretare a acestui articol.

Recomandăm analizarea activelor societăţii prin prisma politicilor contabile aprobate de


administratori, a deprecierii şi a vechimii lor şi ajustarea lor pe baza principiului prudenţei şi procedurilor
stabilite.

Considerăm că auditul poate constitui o bază rezonabilă pentru opinia auditorului.