Sunteți pe pagina 1din 2

APROB

,,_____” __________________20__

Conducătorul/adjunctul subdiviziunii
din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

_____________________
( numele, prenumele )

_____________________
( semnătura )

Act de carență

Nr 1 02 martie 2020

Subsemnații, dl Cozari Victor, inspector fiscal la serviciul Fiscal teritorial Ungheni,


( numele, prenumele ) (
și dl (dna) Zama Maria, specialist din cadrul primariei Magurele, conducîndu-ne de prevederile
art. 200 alin. (17) din Codul fiscal, am întocmit prezentul act, fiind luate în considerare
următoarele circumstanțe:

I. La situația din ,01” ianuarie 2020, de către contribuabilii ( Lista contibuabililor se anexeaza)

, s-a admis o restanță față de bugetul public național în sumă totală de 105217.72 lei, fiind
constituită din:

Nr. Denumirea Codul clasificației Plați de bază Majorări de Amenzi Total pe capitol
crt. impozitelor bugetare întîrziere
sau a taxelor (penalități)

1 113171 1007601003231 53773.29 50706.69 - 104479.98


2 113220 1007601003231 424.76 14.48 - 439.24
3 114412 1007601003231 240.00 58.50 - 298.50
Restanța TOTALĂ 54438.05 50779.67 105217.72

II. Pornind de la faptul că contribuabilii enumerati in anexa nr.1 contrar prevederilor art. 8
alin. (2) lit. e), j), k)

din Codul fiscal, n-a achitat sumele obligațiilor fiscale menționate, SFS în perioada
de ,,01”ianuarie 2007pînă la ,,01”ianuarie 2020, a întreprins acțiuni de asigurare și/sau
executare silită, conform prevederilor legislației fiscale, și anume.

In urma examinarii contribuabililor restantieri la impozite si taxelor locale au fost luate un sir de
masuri pentru incasarea impozitelor :
- deplasarea nemijlocita la la domicuiliu contribuabililor pentru a incasa mijloacele banesti
restante
- au fost iminate in temeni prevazuti de legislatie avizele de plata tuturor contribuabililor
- avizele de plata pentru contribuabili decedati au fost inminate rudelor –potentiali
mostenitorisi si vecinilor.
- au fost trimise prin Oficiul postal 46 scrisori cu notificari privind restantele la impozite.
- au fost invitati la sedinta consiliului 42 rau platnicii si rudele contribuabililor decedati
- convorbiri telefonice periodice si aducerea la cunostinta despre restantele la impozite

Concluzie

În urma măsurilor întreprinse s-a stabilit că contribuabilii nu dispune de bunuri care,


conform legislației fiscale, ar putea fi urmărite prin executare silită, în scopul stingerii restanței
admise de către acesta la situația din ,,01” ianuarie 2020 .

Primar: Caldare Andrei

Inspector fiscal Cozari Victor

Executor: Zama Maria