Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 2390 din 15.05.

2020

În atenția cadrelor didactice înscrise pentru obținerea gradului


didactic II-sesiunea 2020, respectiv examenul național de definitivare în
învățământ -sesiunea 2020!

Având în vedere O.U.G. nr.70 din 14.05.2020, care prevede modificări privind
organizarea și desfășurarea examenelor pentru definitivare în învățământ și pentru obținerea
gradelor didactice, vă aducem la cunoștință următoarele:

„ Art. 38. -
Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în
învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru
didactic calificat.
Art. 39. -
Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la eliminarea restricțiilor
privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art.242 alin.
(4), lit. a), b) și c) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare , pentru sesiunea
2020, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de
cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe:
a.) cel puțin două inspecții școlare;
b.) o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din
metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei
programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte. “

Astfel candidații înscriși pentru examenul de definitivare sesiunea 2020 și se află în situația în
care nu au efectuat niciuna dintre cele două inspecţie de specialitate pot solicita în scris spre IȘJ
recunoașterea, respectiv echivalarea notei de la ultima inspecţie de specialitate susținută în calitate de
cadru didactic calificat (de exemplu: definitivare 2019 sau titularizare 2019).

Inspector școlar general, Inspector școlar


dezvoltarea resurselor umane,
prof. KISS IMRE prof. KARDA ÁDÁM

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Str. dr. Victor Babeș nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, 520004, Jud. Covasna
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 267 314 782, Fax: +40 267 351 482
www.edu.ro isj.educv.ro

Pagina 1 din 1