Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data _________________
Clasa: a VII-a A
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Cultura civică
Unitatea de învaţare: “Viaţa în societate”
Tipul lecţiei: evaluare;

Competenţe specifice:

 1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte;


 2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup
social, al comunităţii;
 2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului
acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul grupurilor
 3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi
prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
 4.1. Manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă şi faţă de
problemele comunităţii

Metode didactice: munca independentă;


Instrumente: testul docimologic.
Explicatie: testul a fost conceput prin combinarea mai multor tipuri de itemi.

 Secţiunea I: itemi obiectivi cu alegere duală;


 Secţiunea II: itemi semiobiectivi cu răspuns scurt, de completare;
 Secţiunea III: itemi obiectivi cu alegere duală;
 Secţiunea IV: itemi subiectivi, care solicită elevului folosirea inedită a informaţiei.
Barem de corectare:
 Fiecare item din secţiunile I, II şi III primeşte 0,5 puncte.
 Itemul din secţiunea a treia primeste 3 puncte (câte un punct pentru fiecare criteriu de
evaluare);
 Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 50 minute


Timp de lucru: 50 minute

Numele şi prenumele elevului _______________________ Data _____________


Clasa: A VII-A___

Test scris la Cultură Civică


I. Alegeţi variantele corecte:
1. Diviziuni administrativ - teritoriale din ţara noastră sunt:
a. judeţele; d. oraşele;
b. satele; e. provinciile;
c. regiunile; f. comunele;
2. Asupra unei naţiuni pot acţiona forţe care încearcă să deplaseze puterea dincolo de graniţele
naţionale

a. spre minorităţile naţionale şi regiunile pe care acestea le ocupă;


b. spre organizaţii internaţionale;
II. Completaţi spaţiile libere:

3. Drepturile omului au un caracter……………………, ele se referă la …………………………………

1. În grupurile sociale mici relaţia este .......................................................... Grupurile sociale mici sunt
caracterizate prin existenţa .......................................................................................................................
2. Funcţiile familiei sunt urmatoarele:
a. …………………………… b. …………………………….
c. …………………………… d. …………………………….

3. Câteva dintre problemele globale ale umanităţii sunt:


a. …………………………… b. …………………………….
c. ……………………………. d. …………………………….
e. ……………………………. f. …………………………….
g. ……………………………. h. …………………………….
III. Răspunde cu adevarat (A) sau fals (F) la următoarele enunţuri:
4. Normele formale sunt reguli nescrise, păstrate prin tradiţie.
5. Solidaritatea internaţională este o relaţie de ajutor reciproc stabilită între diferite state ale lumii.
6. Dreptul la protecţie socială este unul dintre drepturile civile şi politice generale.
7. Celibatul este un tip de relaţie între un bărbat şi o femeie care trăiesc în aceeaşi casă şi pot avea
copii, dar care nu şi-au oficializat relaţia prin căsătorie.
8. Atunci când colectivităţile locale sunt conduse de funcţionari aleşi de puterea centrală, autonomia
locală este redusă.
9. Tendintele de supunere oarbă şi de subordonare pot duce un grup la dizolvarea sa.
IV. Realizaţi un eseu scurt
Analizaţi rezultatele activităţii primăriei din sectorul 6 al Municipiului Bucureşti care se pot observa
până în acest moment şi propuneţi modalităţi de îmbunătăţire sub forma unei scrisori deschise adresate
primarului sau cetăţenilor sectorului.
BAREM
Test scris la Cultură Civică

Secţiunea I Tip itemi (1 punct)


1. a. judeţele; d. oraşele; f. comunele; Itemi 0,5 puncte
2. b. spre organizaţii internaţionale; obiectivi cu 0,5 puncte
alegere duală
Secţiunea II (2 puncte)
3. universal; toate persoanele de pe planeta noastra; Itemi 0,5 puncte
4. directă, de tip “faţă în faţă”; rolurilor sociale, a normelor (regulilor), semiobiectivi 0,5 puncte
cu răspuns
a sarcinilor şi valorilor comune; scurt, de
5. funcţia biologică; funcţia psiho-afectivă; funcţia economică; funcţia completare 0,5 puncte
educativă
6. terorismul; criza economică; lipsa apei; lipsa hranei; lipsa materiilor 0,5 puncte
prime; războaiele; pandemiile; încălzirea globală; defrişările; poluarea
apelor;

Secţiunea III (3
puncte)
7. F Itemi 0,5 puncte
8. A obiectivi cu 0,5 puncte
alegere duală
9. F 0,5 puncte
10. F 0,5 puncte
11. A 0,5 puncte
12. F 0,5 puncte

Secţiunea IV (3
puncte)
1. Precizarea temei care urmează a fi supusă atenţiei şi analizarea temei Itemi 1 punct
precizate; subiectivi cu 1 punct
raspuns
2. Organizarea prezentării, coerenţa exprimării; deschis
1 punct
3. Manifestarea originalităţii şi creativităţii prin prezentarea unui punct
de vedere personal referitor la tema precizată.

Total test: 9 puncte;


Se acordă 1 punct din oficiu.