Sunteți pe pagina 1din 1

>~

Suprafata:
Ir
83 855 krn'
A;ezarea geografică:
intre 46°30'-49 latitudine nordică O ra$ cu peste 50 000 de locuitori
si 9°30'-17 longitudine estcă . Oras cu peste 10 000 de locuitori
Populatia : • aş cu mai putin de 10 000 de locuitori
- 883600 locuitori Km
Densitatea populatiei : ap CEHIA
90 locuitori/km' 0 40
Capitala ;i cel mai mare ora;: Milă
Viena (1539843 locuitori) e VE
Limba oficială : O
gemiana . Goy1NEyE GE N O Austria lnferioară zistersdort

Produse importate :
maşini şi utilaje, autovehicule, lstria Superioară
produse chimice, titei, textile,

Aschach
alimente
Produse exportate: Braunau Ried

En- ' • St. Polten ∎
VIENA
(Wien)

0 lee
r
am Inn
maşini şi utilaje, tontă. şi otel, !b Steyr Schwechat
carton şi hărtie, textile, lactate f~ Lacul
A s • Gmumien veusteiy
Ion+l Traun
Salzbu • Ebensee Wien Neustadt

d
L Bad Isch1 vases
neat
senemerlng
Br. tz ~
Kufstein
Cit+'ne
Uo tt buhel C 40 Kapfenberg
Leoben
t • $otbad
r Kai run $tyria
nsbruck
11110 A11,4 udWrberg
s - ..
Pasul
• Graz
Brenner UNGARIA
1 pit-
7 +u) 'N llai N
Spittal
K rufa
an der Drau
L~cxpn .ia d
Vi(lach • • Klagenfu
ITALIA
SLOVENIA

Moneda : clima este mult mai rece . Piscu- minte importante de gaze natura- brut . Principalele ramuri indus- răscruce de drumuri importante,
schillingul austriac rile inalte sunt acoperite de le, minereuri de fier, wolfram, triale: industria chimică, industria o verigă imporantă între tările
(1 schilling=100 groschen ) zăpadă pe toată perioada anului. plumb şi zinc, cărbune brun şi electrotehnică, industria celulozei europene vecine . Unele din prin-
Produs intern brut (PIB): magnezită . Se extrag anal 1,1 şi a hârtiei şi mineritul . Industra cipalele drumuri se afă pe malul
147 360 milioane dolari SUA AGRICULTURA milioane tone de titei, majoritatea siderurgică produce o treime din Dunării iar peste Alpi se circulă
Forma de stat: În general gospodăriile în zona Zistersdorf. În Ştyria lân- produsul intern brut, cu centre pe trecători importante . Lungi-
republică confederativă stiti mici, dar foane eficiente, şi gă Eisenerz prin exploatări de siderurgice renumite în zonele mea căilor ferate este de 5800
cu toate că numai 18% din teri- suprafată anual se extrag 2,3 oraşelor Linz şi Donawitz, locali- km ; liniile principale sunt electri-
A$EZARE GEOGRAFICĂ toriul tării este semănat, iar alte milioane tone de minereu de tăti care au dat numele unui ficate . Lungimea totală a drumu-
Austria este o tară alpină, 24% sunt folosite ca păşuni, Aus- fier, 2,1 milioane de tone de procedeu de elaborare a otelului, rilor rutiere este de 107503 km .
find una dintre cele mai mun- tria singură îsi produce 80% din cărbune brun si 1,1 milioane procedeul LD, În multe localităti Sunt importante si căile naviga-
toase tări ale Europei . Lanturile necesarul de alimente. Agricultu- tone de magnezită . În Austria functionează uzine chimice. bile ale Dunării şi ale afluentilor .
muntoase estice ale Alpilor ocu- ra ocupă 8%/u din frrta de mun- stint multe mine de sare şi este
pă 70% din teritoriul său, lanturi că. Fermierii din Alpi se ocupă una dintre cele mai mari surse TURISMUL ORA$E
care se înind 'de la est la vest şi cu creşterea vitelor şi cu produc- mondiale de graft pur . Turismul constituie o ra- Aproape 20 % din popula-
sunt despărtite între ele de afu- (ia de lapte . Până la altitudinea mură cle bază a economiei, mai tie trăieşte în Viena, capitala tăei
entii Dunării : Inn, Salzach, şi de 2000 m se cultivă grâu, po- INDUSTRIA ENERGETICĂ ales în Alpi ; turiştii sunt atmşi si în principalele centre industria-
Enns . Câmpiile mai mari se află rumb, orz, şi anumite zarzavaturi, l'iteiul, gazele naturale şi iama de posibilitătile practicării le . Viena este un centru al in-
pe cele două maluri ale Dunării . dar produsul principal al acestor cărbunele brun stint surse utile schiului, iar vara de frumusetile dustriei constructoare de maşini,
zone este fânul . În jurul oraşului de energie . Dar in Austria 66% peisajului montan . În tant existd al industriei tipografice, al indus-
© CLIMA Graz şi in uncle zone din sud se din necesarul de energie elec- peste 50 de statiuni de schi, cele triei textile şi al industriei alimen-
Muntii înalti ai Alpilor găsesc livezi si vil . trică este obtinută din energia mai renumite fiind : St. Anon, tare ; totodată este si un centru
determină conditii climaterice apelor, utilizănd debitul constant Kitzbi hel si Innsbruck . Foarte turistic, cu atrac(ii culturale şi
locale specifce, dar Austria in SILVICULTURA al raurilor izvorâte din Alpi . La multi vizitează Salzburgul, in distractive, Graz, al doilea oraş
sine are o dimă continentală : ~
L-L=DIn suprafata tării 45%
45/u Kapnm, regiunea Salzburg func- parte pentru atrac(iile locale - ca număr de locuitori (237 810)
iemile sunt reci, iar verile sunt este acoperită de păduri, mai tionează o hidrocenuali la o cetatea, casa natală a lui Mozart este un denim universitar şi in-
calde şi însorite . Vara este ano- ales în Alpi şi în muntii nordici înăl(ime de 2036 m . Lacurile de - în parte pentru frumusetea ti- dustrial . Al treilea oraş ca mări-
timpul cu cele mai multe preci- de lungs Cehia . Austria produce acumulare din depresiunea Kap- nutului . Pe lângă zonele muntoa- me este Linz-ul (203 044 locui-
pitatu datorită averselor putemice anual 2,4 milioane tone de hărtie nun stint iezere mărite. Atât în se o atractie mare constituie o şi tori) fiind renumit pentru indus-
cu multe descărcări electrice, iar şi cartoane, 1,4 milioane tone de văile Alpilor cât si pe râul Kamp, Viena, un centru cultural impor- tria lui diversificată, aici functio-
iama deseori se înregistrează celuloză . Alte produse importan- un afluent al Dunării, sunt mai tant - tin centru cultural muzical . nează întreprinderi textile, uzine
ninsori abundente. Viena şi îm- te specifice economiei forestiere multe hidrocentrale mici . Austria este vizitată de 19 mili- chimice si fabrici constructoare
prejurimile sale aflate in Depre- şi industriei lemnului sunt chibri- oane de turişti anual. de maşini . Unnează ca mărime
siunea Vienei sum zonele cele turile, răşinile şi terebentina . INDUSTRIA Salzburgul (143 978 locuitori) si
mai calde şi mai secetoase: tem- tndustra ocupă 35% din TRANSPORTUL Innsbruckul (118 112 locuitori),
peratura medic in ianuarie este - MINERITUL forta de muncă austriacă şi pro- Cu toate că este o tară amândouă centre turistice
1'C, iar in iulie 20"C. În Alpi ®Subsolul tării contine zăcă- duce 37% din prcxlusul intern muntoasă, Austria este totuşi o importante.

EUROPA CENTRALA