Sunteți pe pagina 1din 1

IRLANDA

Suprafata:
70282 km
Aşezarea geografică :
latitudinea nordică 51°27'-55 ° 25' Kilometri
longîtudinea vestică 6°-10°27 4° 8p
Populatia : î
0 20 40
3.548.000 locuitori Mile
Densitatea populatiei:
50 locuitori/km' • Oraş cu peste 100 000 de locuitori a laptelui . Ovine se cresc în
Capitala 5i cel mai mare ora5: O
• Oras cu peste 50 000 de locuitori zonele de munte si în Donegal .
Dublin (1 .024 .000 locuitori) Oras sub 50 000 de locuitori

Limba oficială: ORA$E :


irlandeza si engleza 9y Dublinul aşezat la estuarul
Principalele produse de 3 râului Liffey este de secole un
import: $, port important ; alături de Dun
ao
maşini, textile, autovehicule, fier • Londonderry "a Laoghaire sunt de imponantă
şi otel, produse chimice, DERRY a natională in comertul tării . Este
Letterkenny .AnrRIM
alimente, animale vii, furaje noN,GnL Strabane Larn 3-l însemnat si în industria textilă,
gcac
R
Principalele produse de gee 1'YRONII de alimente, industria berii si a
n0
export: "' .,., IRLANDA constructiilor de maşini . Oraşul
bovine, lactate, metale pretioase, one g al • DE NORD ~


Cork, aşezat lângă malul râului
BELFAST
sisteme de prelucrare a datelor La°ul E- Dungannon O
• Portadown
Lee, este cel de-al doilea oraş ca
Moneda oficială : Golful D
°" ;gal
.f e OArmagh
mărime, având 174.000 locuitori .
lira irlandeză e Sli go I Eie. l
Este portul cel mai mare al
n,u
(1 punt/pound=100 penny) O
• CR011AM
Newry 511me coastei de sud si are si aeropott
0• a D°na d
Produsul national brut (PIB): Muntii lron
IlIAR .,yq*un
tii
852 m (Ballygravan) . Aici este bine
SLIGO Mourne
52 .995 milioane dolari SUA Runs' ° Dundalk •
O dezvoltată industria chimică, de
Forma de stat: Carrick on CAVAN alimente si cea a constructiilor
Shannon LOI°TI I
republică de m aşlnl . AI treilea oraş ca
Textul următor confine .gi Drogheda mărime este Limerick, este o
descrierea Irlandei de Nord • Westport •
Q MAREA IRLANDEZA pială de desfacere imponantă a
LONGFORD
(14 .120 lent', 1 .578.000 locuitori) SIFATII
agriculturii locale . Cea mai mare
Laml Ree aESIMEA'111 DUBLIN localitate a Irlandei de Nord este
CARACTERISTICI Lacul Corrib DUBLIN Belfastul, aici trăiesc 279 .000
GEOGRAFICE REPUBLICA IRLANDA e°KILDARE
~ce
locuitori din totalul de 1 .578 .000 .
Dun
• Athlone
Câmpia centrală a Irlandei este BOG OF Ail EN
• Laoghaire AI doilea oraş al Irlandei de
0
mărginită de munti. Cea mai OFFALY Kildare *Bray Nord este Londonderry asezat pe
mare parte a ei este folosită Iful GaIW ay
• Tynagh M4°aga„leecaun malul râului Boyle .
Bloom 848 .
Muntu Sljeya
pentru agricultură . Muntii sent
foarte abrupti in multe locuri, cu
0
Lanai Derg
LAOIS
f M-h) Wicklow
A Lugnaqullla 926 m
MINERITUL $1 ENERGIA:
văi adânci . Vârful cel mai înalt al Avoca 1 Chiar dacă din minele de
Z Carlow WICKLOW
insulei este vârful Carranutohill i; Silvermines cărbuni este extrasă huilă, nece-
Aeioportul CARLOW
Shannon m°
(1040 m) din muntii h 'IIP1'LRARY sarul de cărbune şi titei, al indus-
Macgilicuddys Reeks din sud - • • Kilkenny triei energetice trebuie importat .
°l~F~ KICKERS',' WEXFORD
vest . Vârful cel mai înalt din Limerick 87% din energia electrică este

Foynes ~q
muntfi de granit Wicklow din Clonmel
produsă de termocentrale . În
LIMERICK
sud - est este vârful Lugnaquilla t'I Galsv E. •
O Waterford partea centrală a Irlandei se
Tralee
M
(926 m). Muntii Mourne sunt O osslare extrage turbă pentru micile ter-
constituiti tot din granit, aici se SEA rERI'ORD et mocentrale locale . Extragerea
KERRY O~
aflâ cel mai înalt vârf al Irlandei Lawrlle Klllemey rocllor din cariere este o
• Killarney
de Nord, Slieve Donard (852 m) . I .oRK Jv industrie esentială atât n
Muntii Antrim, aflati si mai la
1 Cerrantsehlll Cork Republica Irlanda cât si în
1040 m

nord sunt munti bazaltici . De-a • Cobh Irlanda de Nord (calcar, bazalt,
lungul coastei se înşiruie eu pietriş, piatră de granit, mar-
mille stâlpii de bazalt care mură) . Există câteva mine de
formeazi renumitul Giant's muke fânete si sunt cultivate si minereuri, şl explorări recente au
Causeway ("umplutura urlaşu- alto plante furajere pentru a arttat existenta resurselor
lui") . Lacul cel mai mare este satisface eerintele ramuril prin- importante de plumb si zinc în
Lough Neagh (396 km') din cipale a agrieulturii, creşterea adâncurile pâmântului,
Irlanda de Nord . 1 1 ir. În apropierea
' cultivarea zarzavatu- INDUSTRIA :
® CLIMA >`
TURISMUL: Nord are le u prin cale feratil rilor reprezintă preocuparea prin- Este foarte importantâ
Este dominatâ de vânturiie Constltuie principala sursă eu Ltrne, Londonderry si Dublin . cipalâ . Se cultivă mai ales : car- industria alimentart, în multe
domoale si umede din sud - de venit a tării, este foarte activ Mai Important este traficul rutier tofi, sfeclâ de zahâr, grâu, orz in localitâti existând fabrici de prelu-
vest si de curentil calzl dinspre mai ales in Dublin şl de-a lungul de persoane si de marfâ, lungi- regiunile mai secetoase din est. erane a cârnli si a lapteiui, si fa-
Atlanticul de Nord . Calea mase- coastel vestice in apropierea mea retelei de drumuri a Iriandei brici de bere . Este dezvoltatâ
lor de aer nu este tâiatâ de oraşelor Kiilamey si Galway, de Nord este de 23670 km, iar a CRE$TEREA industria textilâ şl a constructillor
munti foarte înalti de ace** în Irlanda este vizitată anual de Republicli Irlanda de 92300 km . ANIMALELOR: de maşini miel, industria ehimk .
afara teritoriilor din est unde aproximativ 4 milioane de turişti . Navigalla de-a lungul coastei creşterea animalelor pâşunâtoare (în cadrul acestela producerea
clima este mai secetoasâ, peste prezintâ importantă majoră în este de o importantă deosebitâ . firelor sintetice), industria maşini-
tot se întâlneşie climd umedâ, TRAFICUL : comertul oraşelor Dublin, Dun Creşterea animalelor pentru lor de birotieâ si a calculatoarelor .
ploioasă . lama temperature me- Dublinul este legat prin Laoghaire si Belfast. Existâ 4 came se face mai ales In partea Guvemttl irlandez eu ajutorul
die este de 4°C la est si 7°C la cale ferată principalâ eu unnă- aeroporturl internationale de est a tării pe câmpia din unor stimulente financiare impul-
vest. Temperatura medie a veri toarele cri şe, Sligo, Galway, (Belfast, Dublin, Shannon, Cork) . apropierea Dublinulul, Golden sionează investitiile străinilor, de
este de 14-16°C. Precipitatiile Tralee si Killarney (la vest), Vale ("Valea de our") din exemplu in industria filmului,
anuale în vest sunt de 1000 mm, Cork, Waterford, Wexford (la AGRICULTURA : Limerick este una dintre cele mai Industria Irlandei de Nord se con-
iar in est de 750 mm . sud) . Beifastul din Irlanda de În Irlanda de Nord exista importante centre de gospoddrire centrt . zd in jurul Belfastuiui .

EUROPA DE VEST