Sunteți pe pagina 1din 1

ATLASUL LUMII 15

Suprafata :
41562 km'
A5ezare geografică :
între 50°45'-53°30' latitudine
nordică şi 3°20'-7°10'
longitudine estică . Ameland
Populatia : Terschelling .-7
155 239 000 locuitori
Densitatea populatiei:
449 locuitori/km'
Capitala ;i oraşul cel mai Viielan
mare:
Amsterdam (1091000 locuitori) Leeuwarden s
Re;edinta guvernamentală :
Haga ('s Gravenhage ; 694000
locuitori)
Limba oficială : Kilometru
39
olandeza
Produse importate : 0 15 30
maşini şi utilaje, produse Milă
textile, autovehicule şi utilaje
de transport, fontă şi otel,
confectii, produsele industrei
de alimente, metale neferoase . Schoonebeek
Produse exportate: Oraş cu peste 400000 de locuitori
maşini şi utilaje, produse
Orai cu peste 100000 de locuitori !RW_l41d)
chimice, titei, came, fontă si
otel, zarzavaturi, flori, gaze Oraş cu mai putin de 100000 de locuitori Zaanstad
naturale .
~ oosLLZgr~ ~ ;~ • 2wolle
ELL,YOLAND
Moneda oficială: Ijmuiden •~'~or zee

gulden (1 gulden =100 centi) ~u=u AMSTERDAM


O • An0/r ./ AtSDELJK
Produsul intern brut (PIB) : m picior Haarlem F[F/OJtan
312 .300 milioane dolari SUA
Forma de stat : 200 656 Schipol
Hengelo
regat • Hilversum
0 0 Enschede
Apeldoorn O
A$EZARE GEOGRAFICÂ • Leiden GELDFRLAND
Este tara cea mai dens 200 656
Utrecht OLANDA GERMA-
populată din Europa, o densitate m picior • Haga
de populatie mai mare se înre- • Rijswijk NIA
gistrează doar în Taiwan şi în Delft • •Zestienhoven Lek Waal
câteva mini-state ca Hong-Kong. Nieuwe Waterwe~ O Arnhem
Olanda se află pe malul râurilor • Rotterdam
Rin, Maas şi Schelde, răuri care Dordrecht
se varsă în Marea Nordului pe O
teritoriul acestei tări . Aluviunile
acestor răuri au creat o deltă şi o
câmpie uniform netedă . Jumătate
din teritoriul tării se afă sub
nivelul mării, numai partea cea
mai sudică are o înăltime de 30
m peste nivelul mării . În trecut
e TRANSPORTUL
Câmpia întinsă a creat
conditii bune pentru înfiintarea
mare parte a câmpiei apartinea unor retele întinse de transporturi,
ducatului Holland, actuala regiune cu toate că multimea de răuri,
a Olandei de Nord şi Sud, şi în canale şi şanturi au creat proble-
multe limbi obtinând denumirea me . Lungimea căilor ferate este
după acest tinut. Coasta este de 2753 km din care 1987 elec-
marcată de dune de nisip . trificată . Lungimea drumurilor
Suprafata după dune, sau in BELGIA rutiere este de 111891 km . Este
multe locuri suprafata între coasta foarte important transportul pe
naturală şi digurile artificiale este nave maritime, mare parte a
un pământ recuperat de la mare, străinătate. Se extrage si o activitătii comerciale a Comunită9i comertului Europei Occidentale
denumit poldere. cantitate destul de mică de titei. Europene 5i în transporturi . se efectuează pe cale maritmă
prin Olanda . Transportul action

Il CLIMA
Vats este caldă, tempera-
mra medie a lunii ionic este de
ORA$E
Amsterdamul este cel mai
mare centm industrial şi adminis-
AGRICULTURA
Din totalul suprafetei tării
27% este pământ cultivat, alte
intern este nesemnificativ, dar
KLM-ul (Societatea Regală
Olandeză de Transport Aerian)
1617 ° C, iama este răcoroasă,
temperatura medie a lunii ianuarie
pe coast este în jur de 2 `C, în
interiorul tării mai scăzută. Masele
trativ . Dezvoltarea lui a început în
secolul XIII-lea in locul unde se
varsă râul Amstel în Zuiderzee. A
început să se extindă pe insulele
32% sunt utilizate ca păşuni, iar
9% sunt păduri. Agricultura foarte
modernă, intensivă şi foarte
productivă ocupă 4% din forta de
w
are multe linii internationale .

C-1 INDUSTRIA
Olanda este o tară cu o
de aer polar scad în multe iemi mlăştinoase învecinate, are peste muncă şi produce 4% din industrie modernă si dezvoltată.
temperatura aerului sub tempe- 800 de poduri, iar multe produsul intern brut . Cea mai Principalele ramuri industriale :
ratura de înghet ; când ninge,
canalele şi lacurile se acoperă eu
gheată . Cantitatea anuală de
constructii sunt ridicate pe piloni
pentru a fi ferite de inundatii . Este
şi azi oraş portuar, legătura cu
dezvoltată ramură este creşterea
vitelor prin păşunat, dar in multe
locuri şi cultivarea florilor ocupă
O PĂMÂNTURI NOI
Locuitorii tinutului cucereau
pămânml din mare încă pe vre-
industria consţructoare de maşini,
electronică, producerea titeiului,
constructia de nave şi avioane,
precipitatii este in jur de 800 mm, marea find realizată prin un loc important . În cantităti mari mea romanilor . Primele poldere productia otelului, a produselor
în tinuturile aflate mai departe de Noordzee Kanal (canalul Mării se produc cartoful, sfecla de au fost create in secolul al XIII- textile, a mobilei şi a hârtiei, a
mare este ceva mai mică . Nordului), executate între oraşele zahăr şi cerealele. Pe poldere lea şi de atunci au fost transfor- confectiilor şi a berii . Amsterdamul
Amsterdam şi Ijmuiden. Aceasta cresc peste 4,5 milioane vaci de mate în pământuri roditoare, este centrul mondial al prelucrării
MINERITUL 51 este capitala oficială a tărE, dar lapte . Olanda se află pe locul imense suprafete pe lângă gurile 5i al comertului cu diamante .
® INDUSTRIA ENERGETICA sediul guvemului, al reprezentan- cinci in Europa la productia de de vărsare ale râurilor si pe lângă Industria grea: rafinarea petrolului,
i=~nă in 1975 în Limburg se telor diplomatice şi al câtorva unt, pe locul al patrulea la coasta mării aflate initial sub fabricile de otel şi constmctoare
rxtrăgea cărbune . În localitătile ministere se află în Haga. Al doi- productia de ca5caval iar pe locul apă . Cele mai mari lucrări de de maşini se concentrează în zona
Hengolo şi Delfzijl sunt mine de lea oraş ca mărime este unu în productia de bulbi de drenaj s-au executat în anti 1930 de coast, mai ales în Rotterdam,
sate, productia anuală hind de 4 Rotterdamul cu 1069000 locuitori - flori. Pe multe poldere se cultivă şi 1940 . După inundatiile din dar centre industriale importante
milioane de tone . Un zăcământ aici se afă cel mai mare port al lalele, zambile şi crini, mai ales in 1953 (când marea a rupt in mai sunt şi Ijmuiden, Amsterdam şi
important îl constituie gazele na- lumii . Portul Rotterdamului a fost zonele Leiden şi Haarlem, de multe locuri digurile de apărare) Nijmegen - toate aflate pe maluri-
turale, in extractia căruia Olanda completat de un Europort de mare unde anual se exportă milioane guvernul a demarat programul le unor râuri sau canale . Sunt
se afă pe locul patru in lume . capacitate aflată pe malul lui de bulbi de flori. Un produs Delta, în cadrul căruia au fost foarte populare caşcavalurile, pro-
Gazele naturale din Groningen Nieuwe Waterweg (Noul drum pe important de export constituie închise gurile de vărsare naturale dusele de cacao şi de ciocolată,
sunt transponate prin conducte in apă), după ce fluviul Rin a primit zarzavaturile pentru salate, ale râurilor şi navigatia a fost trabucurile, conservele de legume,
toate tinuturile tării şi chiar şi in un rol important in derularea cultivate in general în sere . transferată pe canale artificiale. ginul şi berea fabricate in Olanda .

EUROPA DE VEST