Sunteți pe pagina 1din 1

ATLASUL LUMII 17

Suprafata :
N
110 .912 km'
A5ezarea geografică :
4115' - 44"10' latitudine
nordică, 22"20' - 28"25'
longitudine estică .
Populaxia :
8 .982 .000 locuitori
Densitatea popula)iei :
81 locuitori/km`
Capitala ;i ora ;ul cel mai
mare:
Sofia, 1 .114.925 locuitori
Limba oficială :
bulgară
Produse importate :
produse ale industriei construc-
toare de maşini, minerale, meta-
le feroase, produse petroliere
Produse exportate : Panaghiurişte
produse ale industriei Pasardzhik Cirpan
constructoare de maşini, utilaje
de transport, piei, ligarete, Plovdiv Ma r/ta
produse textile MACEDONIA "
Moneda oficială : c
leva (1 leva = 100 stotinki) 3
M picioare( S
AVf. Go am Perelik
Produsul intern brut (PIB) : E 1
2000 6560 • Smolean
98 .813 milioane dolari SUA
Forma de stat : 1000 3280
500 1640
• Orate cu peste 200000 locuitori
republică
200 _ 656 ® Orate cu populatia între 100000-200000 locuitori

M A$EZARE GEOGRAFICĂ
Tara este împărtită in
0 0
GRECIA
• Orate cu sub 100000 locuitori

patru zone orizontale principale .


Depresiunile nordice au o
înăltime de aproximativ 100 m zionale . Munlii Rodopi alcătuiesc uleiurilor eterice din parfumuri
si coboară abrupt spre Dunăre, un scut care protejează de de trandafiri, iar 80% din uleiul
la granita cu România. Munlii efectul temperat mediteranean al de trandafir produs in lume îl
Balcani se înind de-a curme- Mării Egee, în timp ce Câmpiile fumizează Bulgaria . Pădurile
zişul tării şi ating înăllimea Dunării sunt expuse extremelor acoperă 35% din suprafata tării.
maximă de 2376 m la Botev . Europei centrale . Temperatura duse; acestea includ îngră- Pernikului este folosit în indus-
Între Muntii Balcani şi Masivul anuală medie este de 10,5 "C . INDUSTRIA şăminte, parfumuri, cosmetice, tria prelucrătoare de fier, iar
Rodop se află o serie de lacuri Sofia, aflată la o înăltime de 545 În Bulgaria industria s-a vopsele si materiale plastice . 0 lignitul din mine este folosit la
de acumulare si văi întinse între m, are o temperatură medie de dezvoltat considerabil şi a con- importanlă mare au şi culturile Dimitrovgrad . 40% din energie
Sofia şi Marea Neagră, cu o 21 "C vara şi -1 "C iama . La tribuit cu mai mult de jumătate industriale, ca cele de floarea- provine din cea nucleară, restul
linie de litoral de 354 km. Stara Sofia cantitatea de precipitatii la produsul national brut . Tutu- soarelui şi de sfeclă de zahăr . din statiile de energie termică
Planina este cel mai întins lant este de 65 cm pe an . nul şi tigaretele alcătuiesc jumă- şi din hidroelectricitate . În
muntos, cu o lungime de 530 tate din exporturile din dome- ® ORA$E muntii Rodop se exploatează
km şi o ISlime de 15-20 km şi AGRICULTURA niul agricol, la care vinul contri- Sofia, înfiintat cu peste minereuri de plumb, zinc si
- cota maximă de 2376 m în Aproximativ 50% din buie cu încă 20% . Constructiile, 000 de ani in urmă, este prin- cupru . În Stara .Planina, la nord
Vărful Botev . Numit şi Balcan populatia Bulgariei î5i câştigă prelucrarea bumbacului şi cipalul centru industrial precum de Sofia, se găsesc filoane
(cuvântul turcesc pentru venitul din agricultură. Marea industria chimică sunt ramuri si capitala tării . Aşezată pe o bogate in minereuri de fier si
mante), el dă numele întregii majoritate a terenului arabil este importante ale industriei. Sofia şi câmpie înaltă de 545 m in ves- metale neferoase.
regiuni şi împarte tara în două cultivată cu cereale, grău, Pernik sunt principalele centre tul Bulgariei, la poalele Muntilor
părti. Sudul Bulgariei este pre- porumb, orz, secară, ovăz şi ale industriei grele, pe când în Vitoşa şi la vest de râul Iskăr, TRANSPORT
ponderent muntos . Muntele cel orez . 37% din terenul arabil este Burgas sunt produse bunuri este capitala situată cel mai Un element avantajos
mai înalt situat între Alpi si folosit pentru agricultură iar 18% metalice şi produse petrochimi- malt din Europa . Plovdiv, al pentru industria de transport a
Transcaucaz este Vărful Musala pentru păşunat . Pe o suprafată ce . Turismul a fost dintotdeauna doilea oraş ca mărime (341 .058 Bulgariei este aşezarea sa geo-
(2925 m), aflat în Munlii Rila, la de peste 100 .000 ha se întind o pane importanlă a industriei locuitori), se află pe râul Marila, grafică . Pozitia sa ii permite
sud de Sofia. Spre sud, in podgorii care produc vin din Bulgariei, in special litoralul în centrul Câmpiei Traciei . legături vitale cu Europa de
Masivul Pirin, este Vârful Vihren soiuri clasice de struguri, precum Mării Negre dintre Burgas şi Capitala formală a celui de-al Vest, Rusia, Asia Mică, Marea
(2915 m) . În afară de Dunăre Merlot şi Cabernet Sauvignon - Vama, cu faimoasele Nisipuri de Doilea Regat al Bulgariei este Adriatică, Marea Egee şi Marea
sunt puline răuri mari, totuşi unul din cele mai importante şi Ant, care atrag milioane de Velico Tămovo . Oraşul dună- Neagră, printr-o retea de auto-
reteaua râurilor este densă . Nu- mai cunoscute produse exportate vizitatori in fiecare vară. Alte rean Ruse este un important străzi internationale care aco-
mărul de lacuri este şi el redus de Bulgaria . Regiunea cea mai atractii turistice sunt vechile centru cultural, care alături de peră întreaga tară . Din cei 4586
(330), deşi există peste 600 de productivă este Câmpia Traciei, mănăstiri din munli, bazele de Varna şi Burgas, este unul din km de cale ferată 2050 km
izvoare naturale de apă minerală . unde solurile aluvionare fertile schi în Munlii Rodopi, precum principalele oraşe ale Bulgariei. sunt electrificati, iar reteaua de
sunt folosite atât pentru grâu şi şi ana şi muzica populară bul- drumuri însumează 36.908 km.
CLIMA mălai, cât şi pentru culturi gară . După căderea comunis- MINERITUL $I ENERGIA Burgas şi Varna sunt principa-
171 Climă predominant con- industriale, precum cele de mului în turism a avut loc o Bulgaria are o productie lele porturi pentru navele trans-
tinentală, cu extreme sezoniere bumbac, de tutun şi de floarea- încetinire, dar acum se revigo- de 34 de milioane de tone de oceanice . În Bulgaria sunt cinci
de temperatură . Vara este caldă soarelui . Kazanlăk este centrul rează . S-a dezvoltat şi industria lignit, provenită în principal din aeroporturi internalionale, cel
şi secetoasă, iama ploioasă şi culturii de trandafri, Petalele electronică iar sectorul chimic Pernik si Stara Zagora . Cărbu- mai important find cel din
rece cu ninsori abundente oca- aunt folosite pentru prepararea produce o gamă largă de pro- nele brun din apropierea oraşul dunărean Ruse.

EUROPA DE SUD-EST