Sunteți pe pagina 1din 7

Simulare UMF Cluj 16.05.2020 5.

Selectați afirmațiile corecte referitoare la


limbă:
Varianta 1 A. este inervată somatomotor prin fibre cu
origine bulbară
1. Despre trunchiul cerebral sunt adevărate B. baza rădăcinii limbii este inervată de fibre
afirmațiile: gustative ale nervului facial
A. pe fața anterioară prezintă originea aparentă C. la polul bazal al celulelor gustative sosesc
a tuturor nervilor cranieni, cu excepția terminații nervoase și din ganglionii anexați
trohlearului nervului vag
B. la nivelul pedunculilor cerebeloși superiori și D. este localizată într-o cavitate care comunică
inferiori prezintă fibre cu origine la nivelul direct cu nazofaringele
măduvei spinării E. prezintă receptori care transmit informația
C. apeductul Sylvius traversează mezencefalul unui nucleu comun nervilor IX, X, XI din bulb
și asigură comunicarea dintre ventriculul IV și
cei laterali 6. Selectați asocierile corecte:
D. reprezintă sediul reflexului lacrimal și al celui A. articulația genunchiului – epifiza proximală a
de clipit femurului şi epifiza distală a tibiei
E. prin nucleii salivatori bulbari și pontini asigură B. între oasele pubiene – țesut cartilaginos
secreția salivei vâscoase C. articulația cotului – pârghie de ordinul II
D. suturile bolții craniene – articulații cu grad
mare de mobilitate
2. Despre ficat se pot afirma următoarele: E. fața posterioară a articulației genunchiului –
A. secretă continuu bilă care este depozitată în artera poplitee
vezica biliară
B. este un organ care, ca și pancreasul, face 7. Caracteristicile comune gonadei feminine
parte din glandele anexe ale tubului digestiv și masculine sunt :
C. prin vena portă primește sânge ȋncărcat cu A. vascularizație arterială asigurată exclusiv de
O2 și substanţe nutritive absorbite intestinal ramuri ale aortei abdominale
D. este format din hepatocite dispuse radiar în B. localizare în cavitatea pelvină
jurul venelor hepatice C. prezența unei structuri conjunctive,
E. asigură glicogenoliza sub acțiunea albugineea
impulsurilor transmise prin nervul splanhnic D. drenaj venos, direct sau indirect, în vena
mare iliacă internă
E. prezintă secreție endocrină controlată prin
feed-back negativ hipotalamo-hipofizo-gonadal
3. Despre splină sunt adevărate enunțurile:
A. este un organ limfatic central localizat între
colonul ascendent și diafragmă 8. Selectați caracteristicile morfologice ale
B. este drenată venos printr-o venă ce se unește sistemului excretor:
cu venele mezenterice A. vezica urinară este localizată, la ambele
C. participă la formarea de anticorpi și monocite sexe, între simfiza pubiană și rect
D. este vascularizată de o ramură a trunchiului B. hormonii acționează la nivelul tubilor contorți
celiac distali și colectori
E. prin contracția determinată prin stimulare C. ureterul pătrunde oblic în vezica urinară
simpatică poate trimite în circulație până la 200- D. prezența anselor Henle lungi, care pot ajunge
300 ml de sânge la papilele renale, pentru nefronii juxtamedulari
E. rinichiul și vezica urinară sunt inervate
4. Bronhia principală: parasimpatic de fibrele nervilor pelvieni
A. se formează la nivelul vertebrei T6 și aparține
spațiului mort
B. este structură pereche rezultată în urma
diviziunii traheei
C. este vascularizată de ramuri ale arterei
pulmonare
D. asigură difuziunea gazelor respiratorii
E. prin diviziuni succesive intrapulmonare
formează arborele bronșic
9. Despre artera aortă se pot afirma 13. Alegeţi afirmaţiile corecte!
următoarele : A. rădăcinile nervilor spinali ies din canalul
A. la origine prezintă valva bicuspidă ce se vertebral prin orificiul vertebral specific fiecăruia
închide între sistola și diastola ventriculului B. primele 7 perechi de coaste nu au cartilaj şi
stâng se articulează direct cu sternul
B.în efort, în timpul sistolei ventriculare, poate C. în regiunea anterioară, scheletul toracelui
primi 150 mL de sânge este format din vertebrele toracale şi partea
C. la nivelul arcului aortic emite două perechi de posterioară a primelor 7 coaste
artere ce irigă capul și membrul superior D. osul sacru este un os median, nepereche, la
D. se împarte în ramuri terminale la nivelul fel ca axisul
articulației sacro-iliace E. osul coxal, alcătuit din ilion, ischion şi pubis,
E. abdominal, prezintă trei ramuri nepereche este un os pereche
pentru a asigura irigarea sistemului digestiv
abdominal și a rinichilor 14. Următoarele afirmaţii sunt corecte:
A. postura corpului este menţinută ca urmare a
10. Antebrațul prezintă următoarele structuri lucrului mecanic extern realizat de muşchii
anatomice: implicaţi
A. ulna – lateral și radiusul – medial, oase care B. în contracţia musculară, 30% din energia
cresc în lungime sub acțiunea STH chimică este utilizată pentru eliberarea de
B. ramuri arteriale ce iau naștere la plica cotului căldură
C. vene superficiale care însoțesc arterele C. procesele chimice desfășurate ȋn mușchi
omonime și se varsă în venele profunde furnizează energia necesară contracţiei
D. mușchii lojei anterioare, responsabili de flexia D. manifestarea electrică a contracţiei are loc
și pronația mâinii numai ȋn faza de relaxare a secusei musculare
E. oase ce se dezvoltă în grosime datorită zonei E. contracţia auxotonică implică modificări de
interne osteogene a periostului lungime şi tensiune musculară

11. Selectați enunțurile corecte referitoare la 15. Pentru neuron, faza de depolarizare a


controlul nervos al motilității tubului potenţialului de acţiune:
digestiv: A. este spontană, după ce potenţialul de
A. sistemul nervos enteric este responsabil de membrană atinge valoarea prag
peristaltismul secundar esofagian B. este rapidă, potenţialul de membrană
B. contracțiile inițiate la granița dintre fundul și ajungând până la + 40 mV
corpul gastric sunt stimulate de acetilcolină și C. are o durată de 5 ms
gastrină D. nu permite, ȋn timpul său, obţinerea unui nou
C. sfincterul cardia se contractă prin stimuli potenţial de acţiune
inițiați în aria motorie primară E. se datorează creșterii permeabilităţii
D. contracția musculaturii veziculare și relaxarea membranei celulare pentru Na
sfincterului Oddi sunt asigurate prin stimuli
vagali 16. Fasciculul spinotalamic lateral poate
E. contracția musculaturii netede a rectului este conduce:
asigurată de impulsurile transmise prin nervii A. sensibilitatea termică din teritoriul trunchiului
pelvieni B. sensibilitatea dureroasă de la faţă
C. sensibilitatea epicritică de la membrele
12. Selectaţi afirmaţiile incorecte: inferioare
A. ADH și oxitocina sunt transportate din D.sensibilitatea kinestezică de la membrele
hipotalamusul anterior în neurohipofiză prin superioare
sistemul port hipotalamo-hipofizar E. sensibilitatea dureroasă din teritoriul
B. secreţia celulelor β pancreatice stimulează membrelor
glicoliza și lipogeneza
C. hormonii tiroidieni cresc forța de contracție a 17. Calea acustică:
inimii, la fel ca și stimularea parasimpatică A. cuprinde și nervul cohlear
D. catecolaminele stimulează sistemul reticulat B. are al treilea neuron situat ȋn nucleii cohleari
activator ascendent determinând inhibiție C. are protoneuronul situat ȋn ganglionul spiral
corticală Corti
E. glucagonul și cortizolul favorizează D. se proiectează ȋn girusul temporal superior
transformarea acizilor grași în glucoză E. are al patrulea neuron ȋn corpul geniculat
extern
18. Dintre efectele metabolice ale 24. Filtrarea glomerulară:
glucagonului fac parte: A. are loc numai ȋn nefronii corticali
A. transformarea glucozei ȋn glicogen B. crește când scade presiunea coloid osmotică
B. sinteza de trigliceride din capilarele glomerulare
C. stimularea secreţiei biliare C. formează ȋn fiecare minut 125 mL de urină
D. transformarea aminoacizilor ȋn glucoză primară
E. procese de catabolism proteic D. este un proces desfășurat cu consum de
energie
19. Sărurile biliare: E. scade ȋn condiţiile scăderii presiunii din
A. se reabsorb activ din ileon capsula Bowman
B. se formează prin combinarea acizilor biliari cu
aminoacizi și sodiu 25. Estrogenii:
C. sunt secretate activ ȋn canaliculele biliare A. au și efecte metabolice
D. au rol ȋn absorbţia aminoacizilor B. sunt secretaţi atât ȋn perioada preovulatorie
E. reduc motilitatea intestinală cât și post ovulator
C. influenţează eliberarea de TSH
20. Ȋn inspiraţie: adenohipofizar
A. presiunea din cavitatea pleurală nu se D. stimulează activitatea osteoclastelor
modifică E. intervin ȋn depunerea caracteristică a
B. mușchii drepţi abdominali se contractă ţesutului adipos subcutanat la femeie
C. scade presiunea ȋn venele mari din torace
D. sternul se apropie de coloana vertebrală 26. Precizaţi afirmaţiile corecte.
E. aerul alveolar e ȋnlocuit complet cu aer A. La dizolvarea acetonei în apă se formează
atmospheric legături de hidrogen între moleculele de acetonă
şi moleculele de apă.
21. Următoarele afirmaţii sunt corecte: B.Presupunând că temperatura soluţiei obţinute
A. oxigenarea sângelui are loc ȋn capilarele prin dizolvarea acetonei în apă este mai mare cu
bronșice 5°C decât temperatura iniţială a celor două
B. centrii respiratori din bulb și punte reglează componente, dizolvarea este endotermă.
ventilaţia pulmonară C. Un litru de soluţie apoasă de acetonă care
C. catecolaminele determină dilatarea bronhiilor conţine 2.9 g de acetonă are concentraţia
D. oxihemoglobina se transformă ȋn molară de 0.05M.
hemoglobină redusă ȋn capilarele pulmonare D. Concentraţia ionilor hidroniu într-o soluţie
E. sternocleidomastroidianul este un mușchi apoasă de acetonă de concentraţie 0.1M este
neted care, prin contracție, coboară grilajul de 10-1 moli/litru.
costal E. Acetona se dizolvă în apă pentru că este o
substanţă polară.
22. Selectaţi informaţiile adevărate:
A. anticorpii sunt proteine plasmatice cu rol ȋn 27. Precizaţi în ce raport trebuie amestecate
imunitate două soluţii apoase de acid acetic, una cu pH
B. trombina intervine ȋn hemostaza primară = 1 şi cealaltă cu pH = 9, pentru a obţine o
C. fibrinogenul este o proteină prezentă ȋn soluţie cu pH = 2.
plasmă A. Raport de 1:9.
D. factorul Rh este un antigen prezent la 85 % B. Raport de 2:1.
din populaţie C. Raport de 1:2.
E. volemia contribuie la menţinerea presiunii D. Raport de 9:1.
arteriale E. Nu există soluţie apoasă de acid acetic cu pH
= 9.
23. Pulsul arterial:
A. este o expansiune a peretelui toracelui 28. Precizaţi afirmaţiile corecte.
B. oferă informaţii privind frecvenţa cardiacă A. Elementele organogene ale metoxidului de
C. se ȋnregistrează grafic sub formă de sodiu sunt C, H şi O.
sfigmogramă B. În metoxidul de sodiu există patru legături
D. apare ca urmare a creșterii bruște a presiunii covalente şi o legătură ionică.
sângelui C. În glucoză raportul de masă C:H:O este
E. este o manifestare acustică 6:1:8.
D. În molecula acidului acetic raportul dintre
electronii σ şi electronii π este de 10:1.
E. Formula moleculară a ureei este CH4ON2.
33. În vederea obţinerii N-metilanilinei, se
29. Să se stabilească formula moleculară a tratează anilina cu iodura de metil, în
unui compus organic care are masa prezența hidroxidului de sodiu. Să se
moleculară de 92 g/mol, ştiind că prin calculeze conversia totală şi randamentul
combustia totală a 0.46 g de compus se procesului de transformare a anilinei, dacă
formează 0.336 dm3 de dioxid de carbon şi compoziția în procente molare a amestecului
0.36 g de apă. (Mase atomice: C = 12; H = 1, de amine este: 10% anilină, 70% N-
O = 16) metilanilină și 20% N,N-dimetilanilină. (Mase
A. C3H8O3. atomice: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14)
B. C1.5H4O3. A. Ct = 50%, η = 90%.
C. C1.5H4O1.5. B. Ct = 90%, η = 50%.
D. C3H4O3. C. Ct = 90%, η = 77.77%.
E. C3H4O1.5. D. Ct = 50%, η = 50%.
E. Ct = 55.55%, η = 90%.
30. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la
compuşii hidroxilici. 34. Precizaţi reacţiile corecte.
A. Alcoolii și fenolii fac parte din categoria A. CH3-COOH + CH3-CH2-NH2 ⇆ CH3-COOˉ +
acizilor slabi. CH3-CH2-NH3+.
B. Alcoolii formează legături de hidrogen. B. CH3-COOH + CH3-CH2-NH2 → CH3-CONH-
C. Fenolii reacţionează cu acizii carboxilici şi CH2-CH3 + H2O (t°C).
formează esteri. C. CH3-CH2-NH2 + H2O ⇆ CH3-CH2-NH3+ + OHˉ.
D. Alcoolii deplasează fenolii din fenoxizi. D. CH3-CH2-NH2 + oxid de etenă → CH3-CH2-
E. În reacţia fenolului cu oxidul de etenă se NH-CH2-CH2-OH.
formează celosolv. E. CH3-CH2-NH2 + C6H5-OH → CH3-CH2-NHˉ +
C6H5-OH2+.
31. O cantitate de 4.7 g de fenol se supune
mononitrării cu o soluţie de acid azotic 30%. 35. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la
Ştiind că acidul azotic se adaugă în exces de amine.
100% şi că tot fenolul se consumă, precizaţi A. Dimetilamina este solubilă în apă.
concentraţia procentuală a acidului azotic B. Etilendiamina se dizolvă într-o soluţie de acid
rezidual în amestecul final, după clorhidric.
îndepărtarea nitrofenolului. (Mase atomice: C C. Anilina reacţionează cu apa conform reacţiei:
= 12; H = 1; O = 16; N = 14) C6H5-NH2 + H2O ⇆ C6H5-NH3+ + OHˉ.
A. 3.15%. D. În reacţia etilaminei cu azotitul de sodiu se
B. 6.3%. formează o sare de diazoniu.
C. 1.68%. E. La sulfonarea anilinei, cu acid sulfuric
D. 18.6%. concentrat la încălzire, produsul principal este
E. 16.8%. acidul m-aminobenzensulfonic.

32. Precizaţi care dintre reacţiile de mai jos 36. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la
sunt corecte. aldehide şi cetone.
A. CH3-COOH + CH3-OH ⇆ CH3-COOH2+ + CH3- A. Aldehidele cu rest aciclic se denumesc prin
Oˉ. adăugarea terminaţiei carbaldehidă la numele
B. Cl-CH2-COOH + C6H5-OH ⇆ Cl-CH2-COO- hidrocarburii corespunzătoare.
C6H5 + H2O. B. Propanalul este izomer de constituţie cu
C. C6H5-OH + NaHCO3 → C6H5-ONa + CO2 + propanona.
H2O. C. Punctul de fierbere al propanonei este mai
D. C6H5-OH + CH2=O → C6H5-O-CH2-OH. mic decât cel a izopropanolului.
E. C6H5-OH + H2O ⇆ C6H5-Oˉ + H3O+. D. Acetofenona este o cetonă cu nucleu
aromatic.
E. Prin oxidarea benzaldehidei se formează
alcool benzilic.
37. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la 41. O cantitate de 2.9 g de amestec de acid
produşii majoritari obţinuţi prin condensarea formic şi acid benzoic se neutralizează cu 1.2
bimoleculară a propanalului cu propanona. g de hidroxid de sodiu. Să se precizeze
A. Produsul de condensare aldolică este o raportul molar al acizilor carboxilici în
moleculă chirală. amestec şi volumul soluţiei de hidroxid de
B. Prin reducerea produsului de condensare sodiu 1M necesar reacţiei. (Mase atomice: C
aldolică rezultă un compus cu doi atomi de = 12; H = 1; O = 16)
carbon asimetrici care prezintă mezoformă. A. Acid formic:acid benzoic = 1:2, 0.03
C. Prin oxidarea cu KMnO4/H2O/HOˉ a dm3 soluţie de NaOH 1M.
produsului de condensare crotonică se B. Acid formic:acid benzoic = 2:1, 0.03
formează un compus cu funcţiuni mixte care dm3 soluţie de NaOH 1M.
prezintă patru stereoizomeri. C. Acid formic:acid benzoic = 1:1, 0.03
D. Prin oxidarea produsului de condensare dm3 soluţie de NaOH 1M.
crotonică cu reactiv Tollens se formează acid D.Acid formic:acid benzoic = 1:1, 0.02
propanoic, un cetoacid şi apă în raport dm3 soluţie de NaOH 1M.
echimolecular. E. Acid formic:acid benzoic = 1:1, 20 ml soluţie
E. Produsul de condensare crotonică se de NaOH 1M.
numeşte 5-ceto-hexan-3-ol.
42. Precizaţi câţi atomi de carbon are restul
38. Precizaţi reacţiile corecte referitoare la acil saturat dintr-un ester metilic, dacă 1 g de
obţinerea şi la comportarea chimică a ester reacţionează cu 0.2616 g de hidroxid de
aldehidelor şi a cetonelor. potasiu. (Mase atomice: C = 12; H = 1; O = 16;
A. C6H5-CH2-CCl3 + 2H2O → C6H5-CH2-CH=O + K = 39)
3HCl. A. Treisprezece atomi de carbon.
B. C6H6 + CH3-COCl → C6H5-CO-CH3 + HCl B. Paisprezece atomi de carbon.
(cat. AlCl3 anhidră). C. Cincisprezece atomi de carbon.
C. Cl-C6H4-CH=O + 2C2H5-OH + 2Na → Cl- D. Şaisprezece atomi de carbon.
C6H4-CH2-OH + 2C2H5ONa. E. Doisprezece atomi de carbon.
D: C6H5-CH2-OH + [O] → C6H5-CH=O + 2H2O.
E. C6H5-CH=O + CH3-CH2-CH=O → C6H5- 43. Precizaţi care dintre reacţiile de mai jos
CH=CH-CH2-CH=O. sunt corecte.
A. CH3-COCl + NaOH → CH3-COONa + HCl.
39. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la B. (CH3-CO)2O + HO-CH2-CH2-OH → CH3-
acizii carboxilici şi la derivaţii lor. COO-CH2-CH2-OOC-CH3 + 2H2O.
A. Acidul lauric este un acid gras nesaturat. C. CH3-COOˉ NH4+ + HCl → CH3-COOH + NH4+
B: Oleatul de calciu este solubil în apă. Clˉ.
C. Acidul p-clorbenzoic se poate obţine prin D. CH3-COOH + HO-CH2-C6H4-OH ⇆ CH3-COO-
oxidarea alcoolului p-clorbenzilic cu KMnO4/H+. CH2-C6H4-OH + H2O (t°C, cat. H+).
D. Concentraţia ionilor hidroniu într-o soluţie E. 2HCOOH + Na2O → 2HCOONa + H2O.
apoasă de acid acetic este mai mare de 10-
7
moli/litru. 44. Precizaţi care dintre compuşii enumeraţi
E. Acidul benzoic se dizolvă într-o soluţie mai jos sunt surfactanţi.
apoasă de hidroxid de sodiu. A. R-O-SO3ˉ Na+.
B. CH3-(CH2)10-SO3H.
40. Precizaţi care dintre compuşii de mai jos C. Clorura de dodeciltrimetilamoniu.
formează prin hidroliză acizi carboxilici. D. CH3-CH2-O-(CH2-CH2-O-)10H.
A. Clorura de acetil. E. CH3-(CH2)14-COOH.
B. Anhidrida benzoică.
C. Benzoatul de metil. 45. Precizaţi afirmaţiile corecte.
D. CH3-CH2-C≡N. A. Proteinele se clasifică în funcţie de:
E. Clorura de benziliden. compoziţie, solubilitate, rol biologic.
B. Procesele de denaturare schimbă
conformaţia naturală a enzimelor.
C. Aminoacizii monoamino dicarboxilici nu au
caracter amfoter.
D. Peptida glicil-valina prezintă diastereoizomeri
optici.
E. Lizina este un aminoacid bazic.
46. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la 50. Precizați afirmațiile adevărate referitoare
peptida cu formula de structură de mai jos. la compușii aromatici cu formula moleculară
(Mase atomice: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; C9H12.
S = 32) A. Există doi compuși monosubstituiți la nucleu.
B. Există un singur compus care prin oxidare cu
KMnO4/H+ se transformă într-un acid
dicarboxilic.
A. Se numește aspartil-cisteinil-glicil-alanina. C. Există șapte compuși izomeri de constituție.
B. Are un conţinut de oxigen, exprimat în D. Un singur compus are șase atomi de carbon
procente de masă, de 29.629%. terțiari.
C. Pentru neutralizarea unui mol de peptidă se E. Trei compuși au câte trei atomi de carbon
consumă doi moli de hidroxid de sodiu. cuaternari.
D. Formează un compus colorat cu ionii Cu2+ în
mediu de hidroxid de sodiu.
E. Un mol de peptidă reacționează cu maximum
doi moli de iodură de metil.

47. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la


un amestec echimolecular de glucoză şi
fructoză cu masa de 7.2 grame. (Mase
atomice: C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64).
A. Pentru oxidarea amestecului se consumă
0.02 moli de reactiv Fehling.
B. La reducerea amestecului cu H2/Ni se
consumă 0.672 dm3 H2 (c.n.).
C. La reducerea amestecului cu H2/Pd se obţin
0.01 moli de sorbitol şi 0.03 moli de manitol.
D. Pentru arderea totală a amestecului se
consumă 26.88 dm3 aer cu 20% O2 (c.n.).
E. La oxidarea amestecului cu dicromat de
potasiu în mediu acid reacţionează numai
glucoza.

48. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la


zaharide.
A. Celuloza se dizolvă în hidroxid de
tetraaminocupru (II).
B. Amilopectina se dizolvă în apă.
C. Zaharoza se dizolvă cu uşurinţă în etanol.
D. Prin oxidarea aldozelor cu acid azotic rezultă
acizi aldarici.
E. Prin fermentaţia alcoolică a zaharidelor
rezultă etanol.

49. Precizaţi care dintre plantele de mai jos


conţin compuşi cu efect de drog.
A. Salcia.
B. Arborele de coca.
C. Macul.
D. Unele varietăți de cânepă.
E. Busuiocul.

S-ar putea să vă placă și