Sunteți pe pagina 1din 3

Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică

Nr. Secvenţele Ob.


crt. instruirii Op. Metode şi Material Forme de Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor
procedee didactic organizare
Moment Asigur condiții optime Se pregătesc pentru ora de conversaţia materialele frontal observarea
1. organizatoric pentru buna desfășurare a limba română. necesare la sistematică
1' lecției. lecție controlul
Despre ce am discutat ora Textul se numește ”Lecția
trecută la limba română? de zbor”, de Jull Murphy. conversaţia frontal
Ce temă ați avut pentru
astăzi?
Verific tema cantitativ și Rezolvă sarcinile din fișa de fișe de aprecieri
Reactualizarea
calitativ, corectând muncă independentă în care exercițiul muncă individual verbale
cunoștințelor și
2. eventualele greșeli. În acest trebuie să înlocuiască conversația indepen-
verificarea temei
timp elevii rezolvă o fișă de cuvintele subliniate cu cele dentă
5'
muncă independentă folosite de autor în text.
(ANEXA 1, ANEXA 2)
Verific rezolvarea fișelor videopro-
cu ajutorul jocului la iector
videoproiector.
În poveștile citite ce alte Răspund la întrebări,
Captarea atenției personaje apar? spunând că în poveşti apar și
3.
3' vrăjitoare.
Cum sunt vrăjitoarele? Răspund la întrebări.
4. Anunțarea temei Astăzi în cadrul orei de Elevii recepționează
și a obiectivelor limba română vom continua mesajul. expunerea frontal
1' să lucrăm pe baza textului
”Lecția de zbor”. individual
Se anunță într-o formă
accesibilă obiectivele lecției
– ei vor trebui să citească
lecția, să lucreze exercițiile
propuse, să-și exprime
părerea în legătură cu
întâmplările din text.

5. O1 Lectura explicativă a
Dirijarea textului literar. aprecieri
învățării Cer elevilor să citească Citesc textul în lanț, pe lectura frontal verbale
20’ textul în lanț, pe roluri. roluri. explicativă
Lectura selectivă a textului . Răspund la întrebările
Întrebări cu caracter referitoare la conținutul conversația
O2 general: textului.
Cum s-a comportat
Mildred? metoda
De ce? Patru elevi sunt ”gurile”, iar „guri – urechi”
Cer elevilor să citească restul clasei ”urechile”. Gurile
textul folosind metoda ”guri- citesc, urechile sunt atente.
O3 urechi”. Urechile fac aprecieri explicația aprecieri
privind modul în care au citit verbale
gurile. Gurile pun întrebări în
legătură cu conținutul textului,
urechile răspund. observarea
Ascultă explicațiile despre coli A4 cu sistematică
O4 Se lucrează pe echipe prin metoda cubul. sarcinile pe grupe
metoda CUBUL: pe cele 6 cubului
fețe sunt scrise cuvintele:
descrie, compară, asociază,
analizează, aplică,
argumentează.
Intervin cu explicații
suplimentare pentru fiecare
acțiune solicitată. Descriu personajul principal
Descrie personajul – vrăjitoarea Mildred. pe grupe
principal din text. Asociază pașii cu cifra problematizarea aprecierea
Asociază pașii pentru a corespunzătoare. verbală
zbura cu cifra Alcătuiesc două propoziții explicația
corespunzătoare. cu sensurile cuvântului.
Aplică în enunțuri exercițiul
corespunzătoare sensurile
diferite ale cuvântului markere
”vrăjitorii”.
Analizează grupurile de Descoperă cuvântul.
cuvinte și descoperă-l pe cel
O4 nepotrivit. pe grupe observarea
Argumentează: De ce Argumentează gestul cubul sistematică
Mildred a pus pisoiul în vrăjitoarei Mildred.
geantă? fișe
O5 Compară:
Mildred tânăra vrăjitoare exercițiul
Sarcinile 1, 3, 4 vor fi
completate pe fişa „Harta
conceptuală a textului”.
(ANEXA 3)
O3 Pentru obținerea explicația evaluare
Obținerea
performanței elevii vor avea Completează fișa de lucru. fișe de individual formativ
6. performanței
de completat o fișă de lucru. exercițiul lucru scrisă
5’ O4
(ANEXA4, 5– diferențiat)
Realizarea feed- Eseu de cinci minute ”Elev Prezintă dorințele elevilor de eseul pe grupe evaluare
7. backului la Școala Vrăjitoarelor”. la Școala Vrăjitoarelor. fișă de formativ
5’ lucru orală
Tema pentru acasă va fi Notează tema. explicaţia
Tema diferențiată: GRUPA I
8.
1’ -exercițiul 1 și 2; GRUPA II
– exercițiul 2
Fac aprecieri verbale în
legătură cu desfășurarea calculator
Concluzii și
activităților, evidențiind
9. aprecieri
elevii care au participat activ.
4’
Lecția se încheie cu un Intonează cântecul.
cântec: ”O lume a basmelor”.

S-ar putea să vă placă și