Sunteți pe pagina 1din 10

PROGRAMA – OPȚIONAL

“ÎN LUMEA POVEŞTILOR”


AN ŞCOLAR: 2020 – 2021

Durata: 1 AN
Clasa: a III-a SBS
Nr. ore pe săptămână: 1 ORĂ
Prof. înv. primar: Hudea Daniela
Nistor Mihaela
Tipul opţionalului:
La nivelul mai multor arii curriculare

 Limbă şi comunicare

 Om şi societate

 Arte şi tehnologii

Director,

Prof. Câmpean Ioan- Marius


Lumea poveştilor este o lume fascinantă! Poveştile i-au fascinat
întotdeauna pe cei mici, le-au captat atenţia, i-au făcut să se implice, să se
viseze eroi care înving mereu.
Din momentul în care cei mici au descoperit tainele cititului trebuie cu
foarte mult tact să le îndrumăm paşii spre lectură. Actul lecturii înseamnă
priceperi şi deprinderi, tehnici, în ultima instanţă, obişnuinţă, trebuinţă, datorie,
condiţie obligatorie a devenirii. Cititul ca ştiinţă sau artă rămâne stimulentul
cardinal al căutării, reflexiei, imaginaţiei şi memoriei, gândirii, simţirii şi trăirii.
Prin activităţile desfăşurate în această oră de opţional ne propunem să
formăm şi să schimbăm comportamente, să îi determinăm pe elevi să judece
adecvat idei sau fenomene întâlnite în textele literare, să exersăm operaţiile
gândirii şi nu în ultimul rând să îmbunătățim capacităţile specifice lecturii şi
scrierii.
Îmbinând munca cu creaţia şi jocul, se poate realiza o legătură
constructivă între gândire şi imaginaţie, între realitate şi fantezie, dezvoltând în
acelaşi timp puterea de analiză şi sinteză a elevilor.
Lumea poveştilor este lumea de unde copiii îşi aleg modele de viaţă, este
o lume a imaginaţiei în care orice este posibil. Copiii pot crea propriile poveşti
sau le pot schimba pe cele conoscute.
Universul mirific al literaturii pentru copii poate fi redescoperit de către
micii şcolari prin iniţierea şi parcurgerea unor teme atractive, bogate în conţinut
informaţional, cu valenţe formative, capabile să redea adevăratul sens al
copilăriei.

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE


EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de audiere şi receptare a mesajului oral

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.1. Sesizarea legăturii logice între -exerciţii de ordonare a secvenţelor, a


secvenţele mesajului oral faptelor dintr-un text literar;

-selectarea unor imagini dintr-un set


pentru a indica despre ce este vorba în
text

- repovestirea unor secvenţe dintr-un text


audiat
1.2. Sesizarea mesajului, a învăţăturii -exerciţii de identificare a moralei, a
ce se desprinde dintr-un text literar învăţăturii ce se desprinde dintr-un text.
adecvat

2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


2.1. Recunoaşterea unor detalii dintr- -exerciţii de exprimare prin cuvinte
un mesaj pe teme familiare, rostit proprii a concluziilor desprinse dintr-o
clar si rar operă literară cunoscută;
2.2. Identificarea unor elemente -exerciţii de identificare a timpului, a
specifice naraţiunii (timpul, locul, locului de desfăşurare a acţiunii, a
personajele) personajelor;

-exerciţii de dramatizare a unor opere


literare respectând intonaţia, accentul,
ritmul, pauzele, tonul şi nuanţa vocii;
2.3. Manifestarea interesului pentru -organizarea unor expoziţii cu desene ce
lectura unor texte literare diverse oglindesc aspecte din textele citite.
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1. Construirea unor texte orale pe -alcătuirea unor dialoguri;
baza unui suport vizual dat sau a
-inventarea unui alt deznodământ;
unui plan propriu
-exerciţii de alcătuire a unor propoziţii
simple ordonate logic;

-exerciţii de exprimare a unor opinii


proprii în legătură cu un personaj;

3.2. Construirea unor enunţuri -completarea unor propoziţii;


corecte din punct de vedere
-rezolvarea unor rebusuri pe teme date;
gramatical
-jocuri de rol.

- exerciţii de completare a propoziţiilor


lacunare;

-exerciţii de despărţire în silabe a


cuvintelor;

-exerciţii de completare a unui rebus;

-exerciţii de folosire corectă a semnelor


de punctuaţie.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:

 Să urmărească linia unei poveşti, concomitent cu imaginile din carte, ori


ascultând povestea spusă/citită de educatoare sau înregistrate pe diferite
suporturi magnetice;

 Să asculte şi să reacţioneze adecvat la poveşti, poezii, alte tipuri de text


(ghicitori, glume, informaţii) transmise fie prin citire sau povestire de
către un adult, fie prin mijloace audio-vizuale (disc, casetă audio sau
video, diafilm etc);
 Să dobândească informaţii prin ascultarea cu atenţie a mesajului;

 Să demonstreze înţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de


redare sau rememorare a acestuia (repovestire, dramatizare, desen etc.);
 Să primească mesaje, să îndeplinească instrucţiuni simple;

 Să răspundă adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune;

 Să se exprime coerent pentru a se face înţeles;

 Să solicite ajutorul adultului atunci când nu înţelege un mesaj;

 Să manifeste iniţiativă în comunicarea orală şi interes pentru semnificaţia


cuvintelor;

 Să înveţe cuvinte noi în cadrul jocurilor sau activităţilor de învăţare


propriu-zisă;

 Să prezinte (colegilor, adulţilor) cuvinte noi în cadrul jocurilor sau


activităţilor de învăţare propriu-zisă;

 Să intuiască sensul unui cuvânt în cadrul jocurilor, situaţiilor de învăţare;

 Să utilizeze cuvintele noi în contexte adecvate;

 Să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate (despre obiecte şi fiinţe


familiare, personaje din poveşti, aspecte ale vieţii sociale etc.);

 să solicite explicarea unui cuvânt necunoscut.

 Să reţină expresii ritmate şi rimate, să recite poezii cu respectarea


intonaţiei, ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis;

 Să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în


transmiterea unor idei şi sentimente;

 Să realizeze mini-dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei


povestiri sau poezii, utilizând vorbirea dialogată, nuanţarera vocii,
intonaţia, cu sprijinul educatoarei şi folosind indicaţiile sugerate de text;

 Să participe la crearea cadrului estetic specific ambiental;

 Să exprime ceea ce simte privind imagini, tablouri, fotografii artistice ;

 Să redea prin realizarea unor lucrări artistico-plastice imagini şi personaje


îndrăgite din textele literare cunoscute;
 Să exprime stări afective sau comportamente, folosindu-se de mişcare;

 Să execute exerciţii euritmice coordonându-şi mişcările corporale cu


ritmul muzicii sau cu ritmul exprimării verbale şi mesajul transmis.

METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE:

 conversaţia, dialogul, observaţia, explicaţia, audiţia, lectura învătătoarei,


expunerea, povestirea, memorizarea, demonstraţia, exerciţiul, jocul
didactic, brainstormingul, dramatizarea, jocul de rol.

MODALITǍŢI DE EVALUARE:
Probe orale
- convorbiri
- povestiri
- argumentări
- interpretare scenică

Probe practice
- dramatizări
- şezătoare literară
- Spectacole cu dramatizări după texte literare aparţinând autorilor consacraţi;
- O expoziţie cu lucrări artistico-plastice ale copiilor „În lumea poveştilor” .

Probe scrise
- desene realizate de elevi
- realizarea unei mape cu texte

CONŢINUTURI

1. Biblioteca şcolară – prietena elevilor – sursă de cunoaştere


2. Poveştile copilăriei

3. Anotimpuri

4. Din lumea animalelor

5. Desaga cu învăţături

SUGESTII PENTRU ALEGEREA LECTURILOR


 „Aladdin şi lampa fermecată” – după Hans Christian Andersen
 „Lupul şi capra” – de Lev Tolstoi
 La scăldat, Pupăza din tei, după Ion Creangă
 Albă-ca-Zăpada şi cei 7 pitici, după Fraţii Grimm
 Aladdin şi lampa fermecată, după Hans Christian Andersen
 Păunașul- Codrilor, de Victor Eftimiu
 Povestea porcului, după Ion Creangă
 Fata babei şi fata moşului, după Ion Creangă
 Păpădia, de Ion Agârbiceanu
 Fata săracului cea isteață, de Petre Ispirescu
 Lupul la stână, de Ion Creangă
 Banul muncit, de Alexandru Mitru
 Povesti populare românești, legende
 Povestiri istorice
 „Întâlnirea cu broasca ţestoasă” – de Alexei Tolstoi
 „Lupul la stână” – de Ion Creangă
 Corbul şi vulpea, de Gheorghe Asachi
Şoarecele şi pisica, de Grigore Alexandrescu
 Zile de toamnă, de George Coşbuc
 Cântec, de George Topîrceanu
 Primăvara, de George Topîrceanu
 Livada, de Ion Creangă
 Bradul, de Bogdan Petriceicu Hașdeu
 Iarna, de Vasile Alecsandri
 Din folclorul copiilor (poezii-numărători,,cântece,jocuri,ghicitori despre
anotimpuri şi vieţuitoare)
BIBLIOGRAFIE
 FIERĂSCU,AURELIA ; LAPOVIŢĂ, ANA - LITERATURA PENTRU
COPII (DISCIPLINE OPŢIONALE), E. PETRION, BUCUREŞTI –
2001;
 PÎRÎIALĂ, OLGA LITERATURA PENTRU COPII (DISCIPLINE
OPŢIONALE ) ED.ARAMIS, BUCUREŞTI – 2003;
 ŞERDEAN, IOAN DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, EDITURA CORINT – BUCUREŞTI –
2007.
 GRIGORE, ADINA; ZMĂRĂNDESCU, NELA; TĂNASE, ILEANA;
…. - PE ARIPILE CUVINTELOR, LITERATURĂ PENTRU COPII,
EDITURA ARS LIBRI, COSTEŞTI, 2008.
 “LITERATURA PENTRU COPII” – MANUAL PENTRU LICEE
PEDAGOGICE, EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ,
BUCUREŞTI, 1980
 AURELIA ANA, ZOE IVĂNUŞ, „ACTIVITĂŢI OPŢIONALE
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR”, EDITURA
ASTRA, DEVA, 2005
 LAURENŢIU CULEA, FILOFTEIA GRAMA, STELA ANGHEL,
„CULEGERE DE TEXTE LITERARE PENTRU COPII”, VOL. I,
E.D.P.,BUCUREŞTI,1994
 MAGDALENA DUMITRANA, „EDUCAREA LIMBAJULUI
PREŞCOLAR”, VOL.I ŞI II, EDITURA DIDACTICĂ
„COMPANIA”,1999

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A MATERIEI


Nr. Unitatea de O.R. Conţinuturi Nr. Data
crt. învăţare ore
La scăldat, Pupăza din tei, după Ion 12
1. POVEŞTILE Creangă
COPILĂRIEI 1.1. Albă-ca-Zăpada şi cei 7 pitici, după Fraţii
1.2. Grimm
2.1. Aladdin şi lampa fermecată, după Hans
2.2 Christian Andersen
3.1. Păunașul- Codrilor, de Victor Eftimiu
3.2. Povestea porcului, după Ion Creangă
Fata babei şi fata moşului, după Ion
Creangă
Păpădia, de Ion Agârbiceanu
ANOTIMPURI 1.1. Zile de toamnă, de George Coşbuc 6
2. 1.2. Cântec, de George Topîrceanu
2.1. Primăvara, de George Topîrceanu
2.2. Livada, de Ion Creangă
3.1. Bradul, de Bogdan Petriceicu Hașdeu
Iarna, de Vasile Alecsandri

3. DIN LUMEA 1.1. Lupul şi capra, de Lev Tolstoi 4


ANIMALELOR 1.2. Întâlnirea cu broasca ţestoasă, de Alexei
2.1. Tolstoi
2.2. Corbul şi vulpea”, de Gheorghe Asachi
3.1. Şoarecele şi pisica”, de Grigore
3.2. Alexandrescu

1.1. Ghicitori, proverbe, zicători


4. DESAGA CU 1.2. Fata săracului cea isteață, de Petre 8
ÎNVĂŢĂTURI 2.1. Ispirescu
2.2. Lupul la stână, de Ion Creangă
2.3. Banul muncit, de Alexandru Mitru
3.1. Povesti populare românești, legend
3.2. Povestiri istorice
Folclorul copiilor

5. EVALUARE Fişe de lectură, miniproiecte, şezători 3


literare, serbare

S-ar putea să vă placă și