Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

SUBSEMNATA (UL) _________________________________________________________________


AVĂND FUNCȚIA DE___________________, LA __________________________________________
LEGITIMAT CU C.I./B.I SERIA___, NR.___________,CNP ___________________________________
DOMICILIAT ÎN______________________________________________________________________
TELEFON__________________, E-MAIL_________________________________________________
SOLOCIT DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL SINDICATULUI INCEPÂND CU DATA
DE.................................
 Sunt de acord, fără altă semnătură, notificare sau procedură prealabilă, să achit cotiza ția lunară în cuantum de 0,80%
din venitul brut, începând cu luna constituirii, prin re ținere pe statul de plată, în condi țiile și cuantumul stabilite de statutul
și hotărârile organelor de conducere ale sindicatului.

 Împuternicesc conducerea Sindicatului Rezist și reprezentan ții organiza țiior sindicale la care sindicatul este afiliat să
efectueze pentru și în numele meu, fără alt mandat expres sau procedură prealabilă, toate demersurile legale pentru a-mi
promova interesele și pentru a-mi apăra drepturile ce decurg din legisla ția muncii, din contractele colective de muncă și
din contractul individual de muncă, în fa ța șefilor ierarhici, a conducerii institu ției sau a reprezentan ților acesteia, a
reprezentanților autorităților locale sau centrale.

 Împuternicesc conducerea Sindicatului Rezist și reprezentan ții organiza țiior sindicale la care sindicatul este afiliat să
promoveze, pentru și în numele meu, fără alt mandat expres sau procedură prealabilă, cererea de solu ționare a
conflictului de drepturi la instan ța de judecată competentă și să-mi reprezinte interesele să propună și să administreze
probe în numele și pentru mine, să facă declara ții ori de câte ori este nevoie, să promoveze toate căile de atac până la
soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

 Am luat la cunoștințăde drepturile și obliga țiile ce revin membrilor de sindicat, potrivit Legii Dialogului Social nr.62 din
10 mai 2011 și mă oblg să respect statutul Sindicatului Rezist. Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter
personal de catre Sindicatul Rezist, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Data Semnătura
_____________ _____________

S-ar putea să vă placă și