Sunteți pe pagina 1din 4

Regulament de organizare/participare

SIMPOZION NAȚIONAL

” Calitate și performanță în școala românească ”


Ediția I – 25 Aprilie 2020
I. SECȚIUNI ȘI TEMATICA ABORDATĂ
1. Secţiunile simpozionului:
Secţiunea I – Asigurarea calității în școală – Exemple de bune practici;
Secţiunea a II-a – Diversificarea strategiilor didactice – condiție a performanței și a succesului
școlar . Exemple de bune practici;
Secţiunea a III-a – Rolul profesorului în formarea personalității elevului;
Eveniment asociat Expozitie de carte – Cadrul didactic – autor .
II. PRECIZĂRI ȘI CONDIȚII PRIVIND PARTICIPAREA:
a) Înscrierea participanţilor:
➢ până la data de 23.04.2020 (data limită), prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu
pentru fiecare participant) şi trimiterea prin e-mail, ca fişier separat de cel al lucrării. Înscrierea
se poate realiza doar la una dintre secțiunile simpozionului, la adresa:
simpozioncalitateperformanta@gmail.com.
➢ Nu se percepe taxă pentru participare.
b) Trimiterea lucrărilor: se realizează, în acelaşi timp cu înscrierea, la adresa
simpozioncalitateperformanta@gmail.com, cu subiectul nume_prenume_sectiunea_n , în
funcție de secțiunea la care se participă, până la data de 23.04.2020 (data limită). De exemplu,
daca participantul se numeste Ionescu Florin, care participa la sectiunea 1, subiectul va fi
Ionescu_Florin_sectiunea_1.
c) Redactarea lucrărilor:
➢ se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justified);
➢ titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
➢ la două rânduri de titlu, aliniat la dreapta, se va scrie autorul/autorii şi instituţia de învățământ
(TNR,12, Bold);
➢ la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (TNR,12);
➢ lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior se vor constitui
într-un volum cu ISBN (transmis în format electronic);
➢ bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume
autor, anul, titlul, editura;
➢ este necesar să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! (lucrările care nu
corespund nu vor fi publicate)
În redactarea lucrării, nu se numerotează paginile!
➢ lucrarea trebuie să conţină între 2-3 pagini (50% teorie şi 50% abordare practică) și va fi transmisă
în format electronic prin e-mail, în fişier, cu următoarea denumire: nume_prenume_sectiunea_n
➢ Data și locul de desfăşurare: 25.04.2020, Liceul Tehnologic Virgil Madgearu Roșiori de
Vede, județul Teleorman.
III. PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
900 – 1000 primirea invitaţilor şi deschiderea festivă
1000 – 1500 prezentarea lucrărilor pe secţiuni ( cu coffee break de 30 minute )
1500 - 1530 evaluarea simpozionului
Observaţii:
• Participanții se pot înscrie la maxim 1 dintre cele 3 secțiuni ale simpozionului;
• Participarea poate fi directă (obligatoriu pentru cadrele didactice din județul Teleorman) și directă
sau indirectă pentru cadrele didactice din celelalte județe;
• Persoanele din alte județe, care nu participă la susținerea directă la simpozion, vor primi
documentele în format electronic, pe e-mail;
• Se admite 1 autor pe lucrare, care va primi o diplomă de participare.
• Persoanele cu participare directă vor primi mapa de participare care va conține: agenda zilei,
diploma și adeverința de participare, urmând ca pe adresa de e-mail personală să primească ulterior
volumul în format electronic;
• Persoanele cu participare indirectă vor primi diplomele și volumul în format electronic pe adresa
de e-mail personală.
*Notă: Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităţii didactice/ manageriale şi
aşteaptă lucrări originale și îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu se încadrează în tematica
simpozionului.

Director,
Prof. Dr. Gheorghescu Daniela
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION NAȚIONAL

” Calitate și performanță în școala românească ”


Ediția I – 25.04.2020

Titlul lucrării:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Secţiunea/eveniment asociat______________________________________________________________
Autor : Nume și prenume:
1._______________________________________________________________________________
Instituția:
1.______________________________________________________________________________
Localitatea:
1. _______________________________________________________________________________
Județul:
1. _______________________________________________________________________________
Profesia:
1. ._______________________________________________________________________________
Telefon: _____________________/_______________________________
E-mail: _______________________/______________________________
Participare: directă / indirectă __________________________________

Fişa de înscriere se va trimite odată cu lucrarea pe e-mail:


Secţiunea I – Asigurarea calității în școală – Exemple de bune practici;
Secţiunea a II-a – Diversificarea strategiilor didactice – condiție a performanței și a succesului școlar . Exemple de bune practici;
Secţiunea a III-a – Rolul profesorului în formarea personalității elevului;
Eveniment asociat Expozitie de carte – Cadrul didactic – autor .
Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu” ..…......................................................
Str. Republicii nr. 11, Roșiori de Vede Str. ..................., localitatea................
Jud. Teleorman
Tel: 0247/466171 Tel.: ..................................
Nr.________din________ Nr….......... din ……........
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ................................
1. Părţile contractante:
A. Liceul Tehnologic, ,Virgil Madgearu” cu sediul în Roșiori de Vede, str. Republicii nr. 11, reprezentată
de director - prof. dr. Gheorghescu Daniela (coordonator), în calitate de ORGANIZATOR , profesorii
Oprescu Eugenia, Oprescu Mircea Adi, Drăgoi Doina (coordonatori), Iordache Ana-Maria, Orodel Liliana,
Berevoescu Laurențiu;
B. .............................................… cu sediul …………………………………, str. …................. , reprezentată
de director …....................................... ……………………………..în calitate de PARTENER.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre cele două instituţii în
vederea organizării şi desfăşurării Simpozionului național ,,Calitate și performanță în școala românească”,
în anul școlar 2019-2020.
Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar.
3. Obligaţiile şcolii organizatoare:
- să trimită unităţii partenere documentaţia necesară încheierii parteneriatului;
- să prezinte, la solicitare, portofoliul proiectului;
- să mediatizeze evenimentele amintind partenerii de proiect;
- să distribuie diplome, adeverinţe sau certifícate participanților.
4. Obligatiile unităţii partenere:
- să trimită şcolii organizatoare Acordul de parteneriat, completat, semnat şi stampilat;
- să pună la dispoziția cadrelor didactice regulamentele de participare;
- să mediatizeze evenimentele desfăşurate;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.
5. Durata parteneriatului:
Acordul poate intra în vigoare la data semnării acestuia de către părţi fiind încheiat pe o perioadă de 1 an .
6. Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata semnării proiectului .
DIRECTOR, DIRECTOR,
Liceul Tehnologic ,,Virgil Magearu” ____________________
Roșiori de Vede ____________________
Prof. Dr. Gheorghescu Daniela _____________________