Sunteți pe pagina 1din 5

5.

Analiza modurilor de transmitere a bunului gajat în posesia creditorului gajist și


vânzarea bunului de către creditorul gajist a bunului gajat
Modurile de transmitere a bunului gajat( bun mobil) în posesia creditorului gajist sunt
reglementate expres de codul civil în art. 754 Cc RM1, conform alin. (1) art. 671 Cc RM [g]ajul
se constituie asupra unui bun mobil sau imobil ori asupra unei universalități de bunuri mobile. În
cazul nostru ne interesează gajul instituit asupra unui bun mobil ori asupra unei universalități de
bunuri mobile.

Conform alin. (3) și (4) art. 671 CC RM gajul bunurilor mobile are loc cu sau fără
deposedarea de ele, gajul bunului mobil cu deposedare este denumit amanet.

Gajul cu deposedare( amanetul) este reglementat de Hotărârea Guvernului nr.204 din


28.03.1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a
caselor de amanet (lombardurilor)2, cu privire la modul de transmitere a bunului gajat prin
deposedare această hotărâre prevede că se consideră încheiat contractul de amanet (gaj) în
momentul în care creditorul gajist intră în posesia bunului în baza contractului încheiat în scris
sau verbal. Conform pct. 29) din Hotărârea Guvernului nr.204 din 28.03.1995 La recepţionarea
obiectelor spre păstrare, lombardul eliberează chitanţe nominative de depozit, care au putere de
contract, încheiat între părţi. La acordarea împrumutului lombardul eliberează bilete nominative
de amanet. Conform pct.) 30 din aceeași hotărâre [d]upă expirarea termenului prevăzut în
contract, lombardul este în drept să-şi satisfacă creanţele din valoarea bunurilor depuse în
păstrare sau ca amanet în modul stabilit în contract, dacă legea nu prevede altceva.

În baza avizului de executare prevăzut la art. 752 Cc RM creditorul gajist este în drept în
una din variante să preia în posesie bunul corporal gajat. Avizul de executare prevede că:

Conform alin. (1) art. 752 Cc RM creditorul gajist care intenționează să exercite dreptul
de gaj trebuie să notifice acest fapt prin transmiterea unui aviz de executare debitorului gajist și,
după caz, debitorului obligației garantate, terțului care deține bunul gajat, debitorului obligației
patrimoniale gajate, altor creditori gajiști și altor creditori care au înștiințat creditorul gajist
despre drepturile lor asupra bunurilor gajate sau le-au înregistrat în registrul garanțiilor . Alin. (2)
art. 752 Cc RM prevede că avizul de executare trebuie să fie expediat la domiciliul sau la sediul
debitorului gajist și, dacă este cazul, al debitorului sau la altă adresă arătată în registrul
garanțiilor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Avizul de executare poate fi

1
Codul civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06 iunie 2002, în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.82-86 din 22.06.2002, modernizat prin Legea nr. 133 din 15.11.2018, în Monitorul Oficial
nr. 467-479 din 14.12.2018, în vigoare 01.03.2019.

2
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.23 din 27.04.1995
1
expediat și prin alte mijloace de comunicare, stabilite în contractul de gaj, care să permită
confirmarea expedierii și recepționării avizului. Dispozițiile alin. (2) art. 714 Cc RM rămîn
aplicabile, conform acestor dispoziții avizul trebuie să conțină datele de identitate,adresa
persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de stat(IDNO) și adresa persoanei
juridice sau întreprinzătorului individual ale debitorului gajist, ale creditorului gajist și ale
gestionarului gajului. Conform alin. (3) același art. avizul de executare se consideră recepționat
la data înmînării scrisorii recomandate cu confirmare de primire. Data înmînării scrisorii
recomandate cu confirmare de primire și semnătura debitorului gajist sau a altui destinatar care
se înscriu pe confirmarea de primire.

Conform alin. (11) același art. avizul de executare va conține:

a) suma datorată a obligației garantate, inclusiv dobînda, penalitățile și alte costuri sau
cheltuieli ce trebuie achitate pentru a evita continuarea procedurii de exercitare a dreptului de
gaj, sau alte acțiuni ce trebuie întreprinse de către debitor în vederea înlăturării omisiunii de
executare corespunzătoare a obligațiilor sale;

b) descrierea bunurilor gajate care fac obiectul urmăririi;

c) mențiunea privind inițierea exercitării dreptului de gaj și dreptul debitorului gajist sau
al altor persoane interesate de a se opune urmăririi, în modul prevăzut la art. 753 Cc RM;

d) somația de executare a obligației garantate sau de transmitere a bunului corporal gajat


în posesia creditorului gajist și termenul de transmitere; și

e) semnătura creditorului gajist.

Conform alin. (12) același art. termenul acordat de creditorul gajist pentru executarea
obligației garantate sau transmiterea bunurilor corporale gajate în posesia creditorului gajist nu
va fi mai mic de 10 zile, începînd cu data recepționării avizului de executare sau, după caz, cu
data cînd debitorul gajist se consideră notificat, cu excepția cazului în care un termen mai lung a
fost convenit în contractul de gaj. Pînă la expirarea acestui termen, creditorul gajist nu poate
continua exercitarea dreptului de gaj asupra bunului corporal, dar poate lua măsurile de protecție
prevăzute la art. 754 alin. (1).

Astfel în baza alin. (1) art. 754 Cc RM prevede că [c]reditorul gajist care a transmis
avizul de executare în conformitate cu alin. (1) art. 752 Cc RM este în drept să preia în posesie
bunul corporal gajat în caz de transmitere benevolă a bunului, dacă debitorul se opune
transmiterii benevole a bunului conform pct. b) alin. (1) art. 754 Cc RM creditorul este în drept
să întreprindă orice alte măsuri de protecție convenite cu debitorul gajist în contractul de gaj sau
2
altfel dispuse de către instanța de judecată la cererea creditorului gajist. Din cele analizate am
constatat că transmiterea bunului gajat în posesia creditorului gajist poate fi benevolă sau silită.
În cazul când bunul este transmis benevol conform alin. (3) art. 755 Cc RM se va întocmi un act
de transmitere în posesie a bunului corporal gajat care va conține lista bunurilor transmise și va fi
semnat de debitorul gajist și creditorul gajist.

În cazul în care debitorul gajist refuză să trasmită bunul corporal gajat creditorul gajist în
temeiul pct. a) alin. (1) art. 757 Cc RM creditorul gajist are dreptul șă obțină posesia bunului în
baza unei ordonanțe sau hotărâri judecătorești sau fără a recurge la procedură judecătorească,
prin intermediul unui executor judecătoresc.

În cazul în care există mai mulți creditori gajisti de rang superior conform alin. (3) art.
760 Cc RM bunul va fi transmis creditorului de cel mai înalt rang dintre aceștia, aceleași reguli
se aplică dacă bunul se află la un creditor gajist de rang inferior, el va fi obligat să transmită
bunul creditorului gajist de cel mai înalt rang.

Vânzarea de către creditorul gajist a bunului gajat are loc în baza condițiilor specificate la
art. 764 Cc RM. Condițiile de vânzare a bunului de către creditorul gajist sunt:

1. Să facă o notificare prin care, creditorul gajist care deține un gaj înregistrat fără
deposedare va depune în registrul garanțiilor o copie a avizului de executare.
2. Poate să inițieze la vânzarea bunului prin negocieri directe, prin tender sau prin
licitație publică a bunului gajat.
3. Creditorul gajist trebuie să vândă bunurile gajate fără întârziere nejustificată la un preț
comercial rezonabil la data vînzării în conformitate cu alin. 1 art. 765 Cc RM care
prevede ca vânzarea să aibă loc în conformitate cu regulile prevăzute de contractul de
gaj sau după caz cum se dispune în mod obișnuit de bunuri de același fel pe o piață
organizată în conformitate cu practicile comerciale rezonabile urmate de cei care vând
în mod obișnuit bunuri de același fel, ținând cont de interesele debitorului gajist, fiind
liber să stabilească condițiile de vânzare .
4. În caz că există mai multe bunuri, creditorul gajist le poate vinde împreună sau
separat.
5. Creditorul gajist care vinde bunul acționează în numele proprietarului și este obligat
să informeze cumpărătorul despre calitatea lui la momentul vînzării. 
6.  În cazul vînzării prin tender a bunului gajat, creditorul face public anunțul cu privire
la tender prin intermediul mass-mediei sau prin invitații. Anunțul cu privire la tender

3
trebuie să conțină informație suficientă pentru a permite persoanei interesate să
prezinte o ofertă în termenul și la locul anunțat.
7. Creditorul gajist este obligat să accepte oferta cea mai mare.
8. Vînzarea de către creditorul gajist prin licitație publică a bunului gajat se face la data,
ora și locul fixat în avizul de vînzare, adus la cunoștința debitorului gajist, terțului
care deține bunul și, după caz, administratorului fiduciar, notificat tuturor creditorilor
gajiști care au depus sau înregistrat la registrul respectiv un aviz de executare.
Creditorul gajist trebuie, de asemenea, să informeze orice persoană interesată care a
făcut solicitare.
9.  Debitorul gajist și creditorul gajist pot conveni, în contractul de gaj sau altfel, asupra
condițiilor de vînzare a bunurilor gajate.

În cazul în care vânzarea bunurilor gajate a fost efectuată în mod fraudulos prin faptul că
au fost vândute la un preț redus sau nu au fost respectate condițiile art. 764 și 765 Cc RM,
debitorul gajist și dacă există și alți creditori gajiști au dreptul la repararea prejudiciului în caz
de prejudiciu cauzat de vânzare a bunului gajat conform art. 766 și 767 Cc RM.

Mijloacele obținute din vânzarea bunului gajat se repartizează conform art. 769 Cc RM în
următoarea ordine:

1. Se achită cheltuielile confirmate documentar suportate în legătură cu preluarea,


transportarea, păstrarea și vânzarea bunului gajat.
2. Creditorul gajist distribuie produsul vânzării bunului creditorilor gajiști și altor
creditori conform ordinii de prioritate.
3. Suma rămasă disponibilă se transmite debitorului gajist, iar când mijloace nu au
rămas, se transmite un proces-verbal privind distribuirea produsului vânzării bunului
gajat
4. Dacă produsul obținut din vânzarea bunului bunului nu a fost suficient pentru a plăti
creanțele sale și cheltuielile, creditorul gajist conservă o creanță neprivilegiată pentru
diferența datorată de debitorul său.

Odată ce bunul gajat a fost vîndut de către creditorul gajist conform art. 770 Cc RM,
creditorul gajist transferă cumpărătorului toate drepturile debitorului gajist asupra bunurilor
gajate astfel se stinge gajul creditorului gajist și alte gajuri. Cumpărătorul devine proprietar al
bunurilor cumpărate după plata în întregime a prețului de cumpărare. Astfel după procurarea
bunului cumpărătorul în conformitate cu art. 771 Cc RM solicită radierea din registrul
garanțiilor, în temeiul confirmării vânzării emise de către creditorul gajist.

4
Creditorul gajist poate să achiziționeze bunurile gajate conform art. 772 Cc RM dacă:
debitorul gajist a consimțit în scris asupra achiziției după primirea avizului de executare și alți
creditori nu se opun. Intenția creditorului gajist de a achiziționa bunul gajat poate fi exprimată în
avizul de executare sau printr-un aviz ulterior transmis debitorului gajist și altor creditori gajiști,
avizul va indica suma datorată a obligației garantate și partea din aceasta care se propune a fi
stinsă prin achiziționarea bunului gajat. Opoziția față de achiziționare a bunului gajat produce
efecte juridice dacă este adusă la cunoștința creditorului gajist în termen de 15 zile de la primirea
avizului.

Creditorul gajist care a achiziționat bunul gajat va îndrepta suma prețului de achiziție la
stingerea obligației garantate. După achiziția de către creditorul gajist a bunului gajat acesta
obține transferul drepturilor debitorului gajist asupra bunului gajat în folosul său, stinge orice
alte gajuri cu excepția gajurilor de rang superior în cazul prevăzut de alin. (4) art. 746 Cc RM și
anume dacă creditorul gajist de rang superior nu și-a exercitat dreptul să ceară executarea înainte
de termen a obligației garantate și să pună sun urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj
nu prevede altfel gajul de rang superior nu se stinge prin vânzarea bunurilor gajate, dacă nu s-a
convenit altfel cu creditorul gajist de rang superior. Se sting sechestrele și interdicțiile asupra
bunului cu excepția celor aplicate de instanțele de judecată în litigiile nelegate de exercitarea
dreptului de gaj.