Sunteți pe pagina 1din 96

Măsuri adoptate în

prima săptămână de
stare de alertă
1. Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 - Parlamentul României
2. Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - Guvernul României
4.
3. Hotărârea CNSU nr. 25/2020
4. Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța
minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase -
Ministerul Sănătății - MS / Ministerul Afacerilor Interne - MAI
5. Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de
alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 - Ministerul Afacerilor Interne - MAI / Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
6. Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor
cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în
subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării - Ministerul Sănătății - MS /
Ministerul Educației și Cercetării
7. Ordinul nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în
domeniul economiei, pe durata stării de alertă - Ministerul Sănătății - MS / Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri
8. Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și
sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă - Ministerul Sănătății - MS / Ministerul Muncii și
Protecției Sociale
9. Ordinul nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate
în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind
condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale
care se practică în aer liber - Ministerul Sănătății - MS / Ministerul Tineretului și Sportului - MTS
10. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității
la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID, pe perioada stării de
alertă
11. Decizia nr. 14/2CN/2020 a Colegiului Medicilor Dentiști din România – CMDR pentru aprobarea
Recomandărilor privind reluarea activității în cabinetele stomatologice.
12. Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării
de urgență - Parlamentul României
13. ORDIN privind aprobarea normei care stabileşte măsurile specifice de prevenire a răspândirii
virusului SARS- CoV -2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică (proiect)
Parlamentul României

Legea nr. 55/2020 privind unele mă suri pentru prevenirea ș i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
În vigoare de la 18 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 15 mai 2020. Formă aplicabilă la 24 mai 2020.

Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și
internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general reclamă
adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient și cu mijloace adecvate
pentru gestionarea crizei,
luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, chiar și după încetarea stării de urgență, a unei
protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, dar și crearea în același timp a
premiselor-cadru pentru revenirea etapizată, fără sincope majore, la situația de normalitate, inclusiv prin
relaxarea măsurilor luate în contextul instituirii și prelungirii de către Președintele României a stării de urgență
pe teritoriul României,
având în atenție experiența statelor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în
prevenirea și limitarea răspândirii acestuia, inclusiv după luarea măsurilor inițiale de primă urgență,
în considerarea necesității instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenței unei situații de urgență de
amploare și intensitate deosebită, a unor mecanisme care să protejeze, în mod adecvat și cu prioritate,
drepturile convenționale, unionale și constituționale la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății și având
în vedere obligația instituită de Legea fundamentală în sarcina statului de a lua măsuri pentru asigurarea igienei
și a sănătății publice a cetățenilor,
întrucât, în conformitate cu prevederile art. 53 din Constituția României, republicată, exercițiul unor drepturi sau
al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, între altele, pentru
apărarea ordinii, a sănătății publice, dar și a drepturilor și a libertăților cetățenilor,
în condițiile în care, în contextul situației de criză generate de pandemia de COVID-19, este necesară
adoptarea de către Parlamentul României, prin lege, a unor măsuri restrictive, cu caracter esențialmente
temporar și, după caz, gradual, proporționale cu nivelul de gravitate prognozat sau manifestat al acesteia,
necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa drepturilor convenționale, unionale și
constituționale la viață, integritate fizică și sănătate ale persoanelor, în mod nediscriminatoriu, și fără a aduce
atingere existenței altor drepturi sau libertăți fundamentale,
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea
prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în
scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea
exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.
(2) Măsurile restrictive de drepturi prevăzute în prezenta lege, precum și, după caz, cele de renunțare sau de
relaxare a acestora se dispun cu respectarea principiului egalității de tratament juridic pentru situații identice

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 1/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
sau comparabile.
Art. 2. - Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite,
determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar,
proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și
înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor
materiale și culturale importante ori a proprietății.
Art. 3. - (1) Starea de alertă se declară la nivel local, județean sau național, atunci când analiza factorilor de
risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situație de urgență, pentru o perioadă limitată de timp, care
nu poate fi mai mare de 30 de zile.
(2) Starea de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică necesitatea menținerii
răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.
(3) Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită,
atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menținerea unui răspuns amplificat.
(4) În aplicarea alin. (1) - (3) se analizează cumulativ următorii factori de risc:
a) amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel local, județean
sau național;
b) intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor
distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;
c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;
d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;
e) existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.
Art. 4. - (1) Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, și
nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de
zile, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.
(2) Starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul țării sau doar pe teritoriul unor unități administrativ-teritoriale,
după caz.
(3) Când starea de alertă se instituie pe cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul
țării, măsura se supune încuviințării Parlamentului. Parlamentul se pronunță în ședință comună a Camerei
Deputaților și Senatului, în termen de 5 zile de la data solicitării de încuviințare. Dacă Parlamentul respinge
solicitarea de încuviințare, starea de alertă încetează de îndată.
(4) Parlamentul poate încuviința măsura adoptată de Guvern integral sau cu modificări.
(5) Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private
autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile
de la încetarea acestei stări.
(6) Prin excepție de la alin. (1), în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de
circulație, se menține numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (4) sau (5) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 10 zile
de la încetarea acestei stări. Pentru aceeași perioadă se menține și valabilitatea prelungirii dreptului de
circulație, dispusă de procuror sau de instanța de judecată potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Măsuri sectoriale

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 2/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
SECȚIUNEA 1
Domeniul economic

Art. 5. - (1) Măsurile pentru creșterea capacității de răspuns sunt:


a) achiziționarea bunurilor și serviciilor de necesitate imediată în gestionarea situației de urgență pentru care a
fost declarată starea de alertă, prin negocierea fără publicare prealabilă;
b) suplimentarea, prin redistribuirea către zonele afectate, a tehnicii, echipamentelor și dispozitivelor necesare
acțiunilor de răspuns;
c) detașarea pe teritoriul național, în zonele afectate, a personalului care deține competențele adecvate
gestionării situației de urgență, cu consimțământ;
d) coordonarea operațională a unor servicii publice;
e) adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activității serviciilor de asistență socială;
f) permanentizarea activității unor centre operative pentru situații de urgență cu activitate temporară.
(2) Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt:
a) evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată;
b) acordarea de ajutoare de primă necesitate pentru persoanele și animalele afectate;
c) efectuarea lucrărilor pentru modificarea de urgență a mediului înconjurător și infrastructurii, stabilite de forțele
de intervenție pentru oprirea sau limitarea efectelor situației de urgență;
d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor,
inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu;
(3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
a) restrângerea sau interzicerea organizării și desfășurării unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau
a altor tipuri de întruniri, în spații deschise, precum și a unor întruniri de natura activităților culturale, științifice,
artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise;
b) restrângerea sau interzicerea circulației persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare
stabilite;
c) interzicerea ieșirii din zonele stabilite și, după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei
asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
d) restrângerea sau interzicerea efectuării de către operatori a transporturilor rutiere, feroviare, maritime,
fluviale, aeriene sau cu metroul pe rutele și, după caz, în intervalele orare stabilite;
e) închiderea temporară a unor puncte de trecere a frontierei de stat;
f) limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activității unor instituții sau operatori economici;
g) participarea cetățenilor și a operatorilor economici la unele activități în folosul comunităților locale.
Art. 6. - Hotărârile prin care se declară ori se prelungește starea de alertă, precum și cele prin care se
stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă cuprind:
a) baza legală;
b) perioada stării de alertă;
c) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, asigurarea rezilienței comunităților și diminuarea impactului
tipului de risc necesar a fi aplicate, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri;
d) instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după caz.
Art. 7. - Măsurile aplicate pe durata stării de alertă se reevaluează în cazul instituirii stării de urgență potrivit
art. 93 din Constituția României, republicată, în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 2.
Art. 8. - (1) Pe durata stării de alertă se poate suspenda consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice
și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau
alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 3/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
(2) Pe durata stării de alertă poate fi permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și
băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiile menționate la alin. (1), cu excepția teraselor unde se
respectă măsurile de protecție sanitară.
Art. 9. - (1) Pe durata stării de alertă se pot suspenda activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor
și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu acordul
CNSSU.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul centrelor comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu
magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare.
(3) Prin excepție de la alin. (1), sunt permise următoarele activități comerciale:
a) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora
la domiciliul/sediul cumpărătorului;
b) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat
direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului;
c) activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de
haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.
(4) Personalul care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (2) și (3) are obligația de a purta în permanență
mască ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va asigura măști pentru
aceștia, precum și soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de acces în incintă. Purtarea măștilor de protecție de
către client și respectarea normelor de distanțare la case de marcat sunt obligatorii.

SECȚIUNEA a 2-a
Domeniul sănătății

Art. 10. - Pe durata stării de alertă, Ministerul Sănătății coordonează activitățile de prevenire și combatere a
efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul unităților sanitare publice, după caz.
Art. 11. - Pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și
unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de
execuție și conducere, pot fi ocupate de funcționari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs.
Numirea se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării
stării de alertă.
Art. 12. - (1) Pe durata stării de alertă, pentru neîndeplinirea gravă a atribuțiilor de serviciu de natură a pune în
pericol persoanele și măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi suspendate
din funcții persoanele cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Sănătății și din unitățile sanitare publice
aflate în subordinea, sub autoritatea Ministerului Sănătății.
(2) Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea suspendării prevăzute la alin. (1) pot fi ocupate de
funcționari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs, prin ordin al ministrului sănătății.
(3) Suspendarea din funcție dispusă în condițiile alin. (1) și numirea dispusă în condițiile alin. (2) încetează de
drept la încetarea stării de alertă.
Art. 13. - Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se
poate institui:
a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de
transport în comun și la locul de muncă;
b) obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor,
astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 4/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se
realizează prin măsurarea temperaturii.
Art. 14. - Pe durata stării de alertă, pentru produsele utilizate pentru rezolvarea cauzei care a determinat starea
de alertă pot fi plafonate prețurile, în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, doar dacă în piață există disfuncționalități în privința asigurării acestora.
Art. 15. - În vederea reluării activității de către furnizorii de servicii medicale pe durata stării de alertă, indiferent
de natura furnizorului, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății normele generale de funcționare pe tipuri de
specialități.

SECȚIUNEA a 3-a
Domeniul muncii și protecției sociale

Art. 16. - Pe durata stării de alertă, în funcție de specificul activității și de nevoi, conducătorii instituțiilor publice
implicate în combaterea pandemiei de COVID-19 pot dispune detașarea cu acordul prealabil al angajatului și al
angajatorului care detașează, cu condiția ca angajatorul la care se face detașarea să fie din același domeniu de
activitate.
Art. 17. - Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea
activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.
Art. 18. - Pe durata stării de alertă, în funcție de specificul activității și de nevoi, conducătorii instituțiilor publice
implicate în combaterea pandemiei de COVID-19, precum și a efectelor acesteia pot dispune unilateral
întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională
ale personalului angajat și reluarea activității pentru personalul propriu.
Art. 19. - Conducătorii centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor
rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, prevăzute în
Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și în regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor
sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația
de a asigura măsurile de continuitate a activității pe durata stării de alertă, având dreptul să stabilească
programul de lucru al angajaților, în condițiile legii.
Art. 20. - (1) Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește
pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.
(2) În cazul contractelor și acordurilor colective de muncă prevăzute la alin. (1), părțile au obligația inițierii
negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condițiile legii.
Art. 21. - Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și
instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile
autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral
sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, pot
stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure
existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.
Art. 22. - Pe durata stării de alertă, pentru angajații din sistemul public, angajatorul poate stabili, cu acordul
acestora, executarea unor lucrări sau sarcini de serviciu urgente, în legătură cu prevenirea și combaterea
situației care a generat starea de alertă, indiferent de natura atribuțiilor de serviciu, cu asigurarea măsurilor de
protecție a angajatului.
Art. 23. - (1) Pe durata stării de alertă, Guvernul dispune măsuri speciale de sprijin al angajatorilor și protecție
a angajaților și familiilor acestora.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 5/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
(2) Pentru perioada stării de alertă, autoritățile competente dispun măsuri de protecție și prevenție pentru
angajații aflați în situații de vulnerabilitate.
(3) Pentru durata stării de alertă, Guvernul stabilește măsuri speciale de sprijin pentru alți profesioniști, astfel
cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru persoanele
fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, care au întrerupt activitatea, ca urmare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei
de COVID-19.
Art. 24. - Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor
acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările
ulterioare, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care
privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență
instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, pentru toate domeniile de
activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie
2020.
Art. 25. - (1) Pe durata stării de alertă, angajații din sistemul public vor rămâne disponibili pentru efectuarea
sarcinilor de serviciu, în funcție de volumul de activitate al instituției, în vederea realizării scopului prezentei legi.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face cu respectarea unui număr de maximum 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare.
Art. 26. - (1) Pe durata stării de alertă, pentru neîndeplinirea gravă a atribuțiilor de serviciu legate de instituirea
și aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, persoanele din instituțiile publice care au în atribuții
prevenirea contaminării și combaterii efectelor COVID-19, pot fi suspendate din funcție, potrivit normei proprii
de organizare și funcționare a instituției sau autorității publice, după caz. Suspendarea încetează de drept la
data încetării stării de alertă.
(2) Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea suspendării prevăzută la alin. (1) pot fi ocupate de
funcționari publici sau personal contractual, prin numire de către autoritatea competentă, fără concurs.
(3) Suspendarea din funcție dispusă în condițiile alin. (1) și numirea dispusă în condițiile alin. (2) încetează de
drept la încetarea stării de alertă.
Art. 27. - (1) Instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile determinate
de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități legate de
aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
(2) Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, numirile în funcțiile publice sau de înalt
funcționar public pot fi făcute doar dacă îndeplinesc condițiile de a fi funcționar public sau, după caz, înalt
funcționar public și numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de prezenta
lege și pentru o durată determinată de maximum 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
(3) Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru
ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2),
precum și la art. 11 și 12.
Art. 28. - (1) Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și
completările ulterioare, se aplică până la finalizarea cursurilor anului școlar.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 6/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
(2) În aplicarea alin. (1), miniștrii sunt abilitați să emită ordine pentru personalul din subordine.
Art. 29. - Pe durata stării de alertă se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective
de muncă în unitățile sistemului energetic național, în unitățile operative de la sectoarele nucleare, în unitățile
cu foc continuu, în unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii
publice, în transporturile pe căile ferate, în unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea
localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.
Art. 30. - Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență
medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, termenele de preaviz
nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de alertă.
Art. 31. - Pe durata stării de alertă, pentru angajații români care urmează să desfășoare activitate în
străinătate, autoritățile competente dispun măsuri speciale de protecție.

SECȚIUNEA a 4-a
Domeniul transporturilor și infrastructurii

Art. 32. - (1) În scopul prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2 și pentru asigurarea bunei
desfășurări a transportului de persoane pentru fiecare tip de transport terestru, subteran, aerian sau naval, se
instituie restricții și măsuri în condițiile prezentei legi, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se instituie la propunerea Comitetului național pentru situații speciale de
urgență, denumit în continuare CNSSU, prin ordin al ministrului afacerilor interne. Măsurile propuse de CNSSU
privind activitățile de transport se avizează de ministrul transporturilor infrastructurii și comunicațiilor.
Art. 33. - Pe durata stării de alertă, în domeniul transportului aerian, ministerul de resort poate dispune măsuri,
respectiv restricții, cu privire la: igiena și dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport
și aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulile de conduită pentru
personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului
aerian.
Art. 34. - Pe durata stării de alertă, în domeniul transportului feroviar, ministerul de resort poate dispune
măsuri, respectiv restricții, cu privire la: igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de
oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor
sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al
materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează
în domeniul transportului feroviar.
Art. 35. - Pe durata stării de alertă, în domeniul transportului rutier, ministerul de resort poate dispune măsuri,
respectiv restricții, cu privire la: igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și
protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport,
regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului rutier.
Art. 36. - Pe durata stării de alertă, în domeniul transportului naval ministerul de resort poate dispune măsuri,
respectiv restricții, cu privire la: igiena și dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele
din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane,
regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 7/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului naval.
Art. 37. - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, la propunerea CNSSU, poate lua măsuri,
respectiv restricții, în domeniul transportului intern și internațional de mărfuri și persoane, precum și în domeniul
comunicațiilor, de comun acord cu miniștrii de resort din statele membre ale Uniunii Europene, sau celelalte
state, după caz.

SECȚIUNEA a 5-a
Domeniul educație și cercetare

Art. 38. - (1) Pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor,
preșcolarilor, elevilor și studenților în unitățile și instituțiile de învățământ se pot suspenda, la propunerea
CNSSU, prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.
(2) Durata suspendării prevăzută la alin. (1) poate depăși durata stării de alertă, în funcție de perioada rămasă
din anul școlar și de stadiul procesului de învățământ.
Art. 39. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la eliminarea restricțiilor privind
adunările publice de către autoritățile de resort, unitățile de învățământ preuniversitar organizează activități din
planurile de învățământ și în mediul online.
(2) În situația în care activitățile nu pot fi desfășurate conform prevederilor alin. (1), pentru a asigura accesul
egal la educație, inspectoratele școlare/inspectoratul școlar al municipiului București și unitățile de învățământ
preuniversitar au obligația să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie, în
conformitate cu instrucțiunile ministrului educației și cercetării.
(3) Derularea activităților prevăzute la alin. (2), precum și modul de recuperare a conținuturilor din programele
școlare care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educației și Cercetării.
Art. 40. - (1) Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul anului universitar 2019-2020, instituțiile de
învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea
calității actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare-învățare- evaluare, în format online, în
conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna
funcționare a sistemului de învățământ. De asemenea, se pot desfășura online și examenele de finalizare a
studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat,
susținerea tezelor de abilitare.
(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și
masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat desfășurate online în anul universitar 2019-2020,
precum și pe toată perioada stării de urgență, necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învățământ cu
frecvență și cu frecvență redusă, la distanță se circumscriu prevederilor art. 139 lit. a) -c) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, și sunt recunoscute.
(3) Participarea studenților și studenților doctoranzi, care pe perioada stării de urgență, necesitate sau de alertă
au urmat activități de învățare și predare prin metode didactice alternative de comunicare, în format online, la
examenele prevăzute de art. 143 și 144 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de
studenții și studenții doctoranzi, se realizează potrivit metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ
universitar.
(4) În situația desfășurării activităților prevăzute la art. 287 în sistem online, norma didactică se stabilește cu
respectarea art. 287 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 41. - Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății, se

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 8/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților în unitățile și instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță
sanitară, pentru finalizarea anului școlar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum și pentru
pregătirea începerii anului școlar următor.
Art. 42. - (1) În unitățile de învățământ preuniversitar, cu avizul CNSSU, prin ordin al ministrului educației și
cercetării și al ministrului sănătății, se stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților de pregătire în vederea
susținerii examenelor naționale și de certificare a competențelor profesionale, care presupun interacțiunea "față
în față", în condiții de protecție sanitară.
(2) Susținerea examenelor naționale și de certificare a competențelor profesionale, care presupun interacțiunea
"față în față" se organizează în condițiile prevăzute la alin. (1).
(3) Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a asigura elevilor și personalului didactic și nedidactic
implicat, pe toată durata activităților prevăzute la alin. (1) și (2), numărul necesar de măști de protecție ce vor fi
purtate obligatoriu în spațiile închise din incinta unităților de învățământ.

SECȚIUNEA a 6-a
Domeniul tineretului și sportului

Art. 43. - (1) Pe durata stării de alertă, în scopul prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a
participanților, activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor sportive, definite conform Legii educației fizice
și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și
competiții sportive organizate pe teritoriul României, precum și accesul la bazele sportive sau spațiile în care se
desfășoară activități sportive se vor desfășura în condițiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului
și al ministrului sănătății, pe baza hotărârii CNSSU. Pe durata stării de alertă autoritățile locale au obligația să
asigure accesul cetățenilor pentru desfășurarea activităților sportive în aer liber cu acordul CNSSU în parcurile
localităților și pe terenurile de sport ale instituțiilor aflate în administrare.
(2) Pe durata stării de alertă, în scopul susținerii structurilor sportive, definite conform Legii nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot aproba, prin hotărârea
consiliului local și/sau județean, după caz, diverse forme de sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare
sau de natură salarială ale structurilor sportive care își au sediul pe raza administrativ-teritorială ale acestora. În
cazul acestor forme de sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt aplicabile prevederile legale privind ajutorul de
stat și prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 7-a
Domeniul culturii și cultelor

Art. 44. - (1) Pe durata stării de alertă, activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, a
centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, precum și evenimentele culturale în aer liber
și festivalurile publice și private se vor putea desfășura potrivit unor regulamente ce prevăd măsuri de protecție
sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
(2) În situația nerespectării măsurilor de protecție sanitară prevăzute la alin. (1), activitățile menționate pot fi
suspendate prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată.
(3) Organizarea măsurilor de protecție sanitară și a condițiilor de desfășurare pentru activitățile prevăzute la
alin. (1) pe perioada stării de alertă se stabilesc prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
la propunerea CNSSU.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 9/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Art. 45. - (1) Pe durata stării de alertă, activitatea cultelor religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor
de protecție sanitară stabilite, la propunerea CNSSU și cu avizul secretarului de stat pentru culte, prin ordin
comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
(2) Regulile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde măsuri privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de
siguranță.

SECȚIUNEA a 8-a
Măsuri în domeniul insolvenței

Art. 46. - (1) Debitorul aflat în stare de insolvență la data intrării în vigoare a prezentei legi, sau care ajunge în
stare de insolvență poate, pe durata stării de alertă, să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus
prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și
completările ulterioare, fără a avea însă obligația de a introduce această cerere. La cererea adresată
tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a
procedurii insolvenței.
(2) Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile
până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă și termenul de 30 de zile pe care acestea îl
prevăd. Corelativ până la aceeași dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) și
(3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 47. - (1) Pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 și a tezei finale a
art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Pe durata stării de alertă, în cazul debitorilor care și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al
măsurilor adoptate pe perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul
nr. 240/2020, de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-
2, menținute, după caz, și în perioada stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art. 5 pct. 72 din Legea nr.
85/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât și pentru debitori.
Art. 48. - În cazul debitorului care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate în
perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de
autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu coronavirusul SARS-
COV-2, menținute, după caz, și în perioada stării de alertă, creditorii pot formula, pe perioada stării de alertă,
cerere de deschidere a procedurii insolvenței numai după încercarea rezonabilă, dovedită cu înscrisuri
comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei convenții de plată.
Art. 49. - (1) În procedurile de concordat preventiv aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi,
perioada în care se desfășoară negocierile asupra proiectului de concordat preventiv se prelungește cu 60 de
zile. În funcție de etapa în care se află debitorul, perioada de elaborare a ofertei de concordat se prelungește,
în mod corespunzător, cu maximum 60 de zile sau, după caz, perioada de negociere a ofertei de concordat se
prelungește, în mod corespunzător, cu maximum 60 de zile.
(2) În cazul debitorului aflat în executarea concordatului preventiv la data intrării în vigoare a prezentei legi,
perioada pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat se prelungește, în mod corespunzător, cu două
luni.
Art. 50. - (1) Dacă debitorul se află în perioada de observație la data intrării în vigoare a prezentei legi, aceasta
se prelungește cu 3 luni. Corelativ, termenul în care categoriile de persoane îndreptățite pot propune un plan de
reorganizare se prelungește cu 3 luni, inclusiv în cazul în care termenul de depunere a planului, prevăzut de
lege, a început să curgă.
(2) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, era depus un plan de reorganizare la dosarul

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 10/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
cauzei, dar, urmare efectelor pandemiei de COVID-19, s-au modificat perspectivele de redresare în raport cu
posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de
oferta debitorului, persoanele îndreptățite să depună un plan de reorganizare pot, în termen de 3 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, să depună un plan de reorganizare modificat, notificând creditorii, prin grija
administratorului judiciar, asupra acestei intenții, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 51. - (1) În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata
executării planului de reorganizare judiciară se prelungește cu două luni.
(2) Debitorul aflat în reorganizare judiciară, care și-a întrerupt activitatea total ca efect al măsurilor adoptate de
autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, poate
solicita judecătorului sindic, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, suspendarea
executării planului pentru un termen care nu poate depăși două luni. Cererea se judecă de urgență, pe bază de
înscrisuri, fără citarea părților. Încheierea pronunțată de judecătorul sindic poate fi atacată cu apel, potrivit art.
43 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, termenele prevăzute reducându-se la
jumătate.
(3) În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care și-a întrerupt
activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru
prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate
prelungi fără a depăși o durată totală a derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în mod corespunzător, dacă
este cazul, în condițiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 52. - Pentru debitorul care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de
autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata
stării de urgență și/sau de alertă, durata inițială de executare a planului de reorganizare, prevăzută de art. 133
alin. (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii, fără a depăși o durată totală a derulării planului de 5 ani, și a modificării, în mod corespunzător, dacă
este cazul, în condițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 9-a
Domeniul executării pedepselor, măsurilor educative și a altor măsuri dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal

§1. Executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate


dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Art. 53. - (1) Măsura de supraveghere referitoare la prezentarea persoanei supravegheate la serviciul de
probațiune, la datele fixate de acesta, prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. a), art. 93 alin. (1) lit. a) și la art. 101 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și
obligația prevăzută de art. 121 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare,
se execută prin mijloace de comunicare la distanță audio sau audiovideo, în condiții care asigură
confidențialitatea informațiilor și a datelor transmise, convorbirile realizându-se din sediul serviciului de
probațiune și utilizând o conexiune de internet securizată.
(2) Prezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probațiune, la datele fixate de către consilierul de
probațiune, are loc doar în cazuri excepționale, precum imposibilitatea realizării întrevederii prin mijloace de
comunicare la distanță, împlinirea termenului de supraveghere în 6 luni de la data intrării în vigoare a legii,
riscul mare de săvârșire de noi infracțiuni, necesitatea comunicării conținutului unor hotărâri judecătorești sau a
unor modificări intervenite în executarea acestora ori nerespectarea măsurilor și obligațiilor de către persoanele
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 11/17
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
aflate în evidență.
(3) Criteriile de prioritizare a cazurilor în care întrevederile cu persoanele supravegheate se realizează la sediul
serviciului de probațiune, precum și modalitatea de aplicare a acestora se stabilesc prin decizie a directorului
general al Direcției Naționale de Probațiune.
(4) Întrevederile derulate la sediul serviciului de probațiune în condițiile alin. (2) și (3) sunt precedate de
activități de pregătire a acestora, realizate prin modalități de comunicare la distanță cu persoana
supravegheată, pentru a facilita realizarea scopului întâlnirii.
(5) Întrevederile cu persoanele supravegheate la sediul serviciului de probațiune se realizează cu respectarea
regulilor de distanțare socială, precum și a măsurilor de prevenție și siguranță medicală, care se stabilesc prin
decizie a directorului general al Direcției Naționale de Probațiune.
Art. 54. - (1) Măsura de supraveghere referitoare la primirea de către persoanele supravegheate a vizitelor
consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea, prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b), art. 93 alin. (1) lit. b)
și la art. 101 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, se execută numai
în cazurile și potrivit criteriilor prevăzute la art. 53 alin. (2) și (3).
(2) Vizitele consilierului de probațiune manager de caz la locuința persoanei condamnate se desfășoară cu
respectarea condițiilor prevăzute la art. 53 alin. (4) și (5).
Art. 55. - (1) Executarea obligației de a urma un curs de pregătire școlară sau de calificare ori formare
profesională, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. a), art. 93 alin. (2) lit. a), art. 101 alin. (2) lit. a) și la art. 121 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, se realizează potrivit modalității în care
instituția din comunitatea la care a fost înscrisă persoana supravegheată derulează cursurile școlare, de
calificare sau de formare profesională, prin prezența fizică a participanților sau în mediul online.
(2) În situația în care cursurile de pregătire școlară sau de calificare ori formare profesională la care sunt
înscrise sau urmează a fi înscrise persoanele supravegheate sunt suspendate, iar executarea nu se poate
realiza până la împlinirea termenului de supraveghere, al duratei supravegherii sau al măsurii educative
neprivative de libertate, consilierul de probațiune manager de caz face demersuri pentru a identifica o altă
instituție din comunitate în care se derulează cursuri sau, după caz, demersuri pentru modificarea conținutului
obligației, în condițiile legii, ori înștiințează instanța despre imposibilitatea obiectivă de executare și face
mențiune despre aceasta în raportul final.
Art. 56. - (1) Obligația persoanelor supravegheate de a participa la derularea de programe de reintegrare
socială, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. c), art. 93 alin. (2) lit. b) și la art. 101 alin. (2) lit. b) din Legea nr.
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, fie că sunt individuale sau de grup ori că sunt derulate în
cadrul serviciilor de probațiune sau în colaborare cu instituțiile din comunitate, se execută prin modalități de
comunicare audiovideo la distanță, în condiții care să asigure confidențialitatea informațiilor și a datelor
transmise, convorbirile realizându-se din sediul serviciului de probațiune și utilizând o conexiune de internet
securizată.
(2) Programele de reintegrare socială în varianta de lucru individual ori programele de grup adaptate la
modalitatea de lucru individual pot fi derulate la sediul serviciului de probațiune sau la sediul instituțiilor din
comunitate abilitate numai în cazurile în care executarea acestei obligații a început anterior declarării stării de
urgență și a fost suspendată pe durata acesteia, precum și în cazurile al căror termen de supraveghere expiră
în 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, iar obligația nu a fost executată și programul nu poate fi finalizat
prin modalități de comunicare audiovideo la distanță.
(3) Regulile privind desfășurarea programelor de reintegrare socială în varianta de lucru individuală și a
programelor de grup adaptate la modalitatea de lucru individual se aplică tuturor instituțiilor din comunitate
implicate în derularea unor astfel de programe, în limitele resurselor materiale disponibile la nivelul acestor
instituții.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 12/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
(4) În situația în care executarea programelor de reintegrare socială în instituțiile din comunitate nu se poate
realiza până la împlinirea termenului de supraveghere sau al duratei supravegherii, consilierul de probațiune
manager de caz face demersuri pentru a identifica o altă instituție din comunitate în care se derulează astfel de
programe sau, după caz, demersuri pentru modificarea conținutului obligației ori înștiințează instanța despre
imposibilitatea obiectivă de executare și face mențiune despre aceasta în raportul final.
Art. 57. - (1) Obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzută la art. 64, art. 85
alin. (2) lit. b) și art. 93 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, se pune în
executare cu prioritate pe perioada stării de alertă în cazurile al căror termen ori durată de supraveghere se
împlinește în 6 luni de la data intrării în vigoare a legii și în cazurile în care timpul rămas până la împlinirea
termenului sau duratei supravegherii nu permite executarea integrală.
(2) Obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității se execută cu prioritate în spații deschise
și, în cazuri excepționale, în spații închise, cu respectarea regulilor de distanțare socială, a măsurilor de
prevenție și siguranță medicală.
(3) În situațiile în care desfășurarea muncii în folosul comunității nu este posibilă în condițiile prevăzute la alin.
(1), serviciul de probațiune va efectua demersurile necesare pentru modificarea felului muncii în cadrul
aceleiași instituții sau, după caz, pentru prestarea activității în cadrul unei alte instituții din comunitate, inclusiv
în cazul în care instituția din comunitate este o unitate spitalicească, un centru rezidențial subordonat
autorităților locale sau o instituție în care au fost confirmate persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 ori
înștiințează instanța despre imposibilitatea obiectivă de executare și face mențiune despre aceasta în raportul
final.
Art. 58. - În situația în care, pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probațiune manager de caz
constată că persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile ce îi
revin, în condițiile stabilite la art. 53-57, procedează, după caz, potrivit art. 67 alin. (1) sau (3) din Legea nr.
252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare,
ori potrivit art. 101 alin. (1), (3) sau (4) din aceeași lege.
Art. 59. - (1) Întrevederea sau întrevederile dintre consilierul de probațiune și inculpații minori ori majori pentru
care organele judiciare au solicitat referate ori rapoarte de evaluare se desfășoară prin mijloace de comunicare
la distanță audio sau audiovideo, în condiții care să asigure confidențialitatea informațiilor transmise,
convorbirile realizându-se din sediul serviciului de probațiune și utilizând o conexiune de internet securizată.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în ceea ce privește interacțiunea consilierului de probațiune cu alte persoane
care pot furniza informații utile în legătură cu persoana evaluată.
(3) Interacțiunea nemijlocită a consilierului de probațiune cu persoana evaluată ori cu alte persoane care pot
furniza informații despre aceasta se realizează numai dacă nu există posibilitatea comunicării prin mijloace de
comunicare la distanță, audio ori audiovideo ori în acele situații în care consilierul de probațiune apreciază că
pentru acuratețea evaluării, este necesar contactul direct cu persoana evaluată ori cu persoana care oferă
informații.
(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) se aplică și în ceea ce privește referatele și rapoartele de evaluare întocmite pe
perioada supravegherii de către consilierii de probațiune manageri de caz cu privire la persoanele
supravegheate minore sau majore.
Art. 60. - (1) Directorul general al Direcției Naționale de Probațiune dispune prin decizie măsurile necesare
pentru ca activitatea în cadrul serviciilor de probațiune, precum și în cadrul structurii centrale a Direcției
Naționale de Probațiune să se realizeze cu respectarea regulilor de distanțare socială, a măsurilor de prevenție
și siguranță medicală, în acest scop putând fi luate măsuri precum limitarea numărului de persoane în spațiile
de așteptare și în birouri, introducerea programului de lucru decalat al angajaților sau în schimburi sau
desfășurarea activității în regim de telemuncă, acolo unde este posibil.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 13/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
(2) Activitatea structurilor prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea măsurilor de igienă, care presupun
dezinfectarea regulată a spațiilor și cu purtarea în mod obligatoriu a unor echipamente de protecție, precum
măști, mănuși, viziere.
(3) Accesul tuturor persoanelor în sediile serviciilor de probațiune se realizează cu purtarea în mod obligatoriu a
unor echipamente de protecție, precum măști și mănuși.

§2. Executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în


cursul procesului penal
Art. 61. - (1) Cu privire la executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a
Penitenciarelor, pot fi dispuse următoarele măsuri excepționale:
a) acordarea vizitei cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul de executare sau categoria din care fac
parte persoanele private de libertate;
b) organizarea activităților din programul zilnic la care participă persoanele private de libertate, precum activități
și programe educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, moral-religioase,
instruire școlară și formare profesională, plimbare zilnică, astfel încât să se respecte timpul minim prevăzut de
dispozițiile legale și desfășurarea acestora în grupuri restrânse, cu purtarea echipamentului de protecție
individuală și respectarea regulilor de distanțare socială;
c) desfășurarea activităților lucrative, cu respectarea regulilor de distanțare socială, precum și a măsurilor de
prevenție și siguranță medicală, respectiv cu purtarea echipamentului de protecție individuală;
d) restricționarea activității de transfer al unor efective mari de persoane private de libertate între locurile de
deținere, cu excepția situațiilor impuse de urgențele medicale, solicitările exprese formulate de organele
judiciare sau schimbarea regimului de executare, numai dacă în locul de deținere nu este organizată
executarea pedepsei pentru noul regim, precum și a transferurilor din motive de siguranță;
e) realizarea accesului persoanelor vizitatoare în locul de deținere numai cu echipamentul propriu de protecție,
în vederea respectării măsurilor de prevenție și siguranță medicală;
f) acordarea dreptului la comunicări online, indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate și
periodicitatea legăturii cu familia;
g) amânarea exercițiului dreptului la vizită intimă și punerea în aplicare a recompenselor cu permisiunea de
ieșire din penitenciar, dacă prin acordarea acestora sunt afectate măsurile de prevenție și siguranță medicală;
h) relocarea unor efective mari de persoane private de libertate în alte locuri de deținere, indiferent de profilul
acestora, în centre educative/centre de detenție, sau în alte stabilimente ori facilități de cazare aparținând
unităților care fac parte din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, în situația
existenței unui risc epidemiologic crescut sau operativ, extins la nivelul unui penitenciar, cu afectarea
persoanelor private de libertate sau a personalului;
i) stabilirea regulilor de distanțare socială, a măsurilor de prevenție și siguranță medicală necesar a fi
respectate;
j) paza și supravegherea persoanelor private de libertate internate în unități sanitare publice, altele decât
penitenciarele- spital, se poate realiza prin monitorizare video de la distanță, cu acordul medicului curant și cu
informarea prealabilă a persoanei private de libertate cu privire la obligațiile și interdicțiile pe care le are pe
perioada în care se află internată; pot fi aplicate și măsuri de siguranță prevăzute de legislația privind
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal.
(2) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) trebuie să fie proporționale cu situația care le-a determinat și se comunică,
de îndată, ministrului justiției, împreună cu motivele care au stat la baza adoptării acestora.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 14/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
(3) La încetarea situației care a determinat dispunerea măsurilor potrivit alin. (1), administrația locului de
deținere procedează la acordarea, eșalonată, a drepturilor al căror exercițiu a fost amânat pe durata stării de
alertă, precum și la punerea în aplicare a recompenselor cu permisiunea de ieșire din penitenciar în condițiile
prevăzute de legislația în vigoare.

§3. Dispoziții privind ascultarea persoanelor private de libertate


Art. 62. - În cauzele penale, dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfășurări a
procesului ori drepturilor și intereselor părților, persoanele private de libertate sunt audiate prin videoconferință
la locul de deținere, fără a fi necesar acordul acestora.

§4. Organizarea activității polițiștilor de penitenciare


Art. 63. - (1) Polițistului de penitenciare i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii. Modificarea
locului și/sau felului muncii polițistului de penitenciare se realizează în raport cu necesitățile și situația operativă
existente la nivelul unității unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară.
(2) Concediul de odihnă, de odihnă suplimentar, fără plată, de studii și pentru formare profesională al polițistului
de penitenciare poate fi întrerupt unilateral de către directorul unității în care polițistul de penitenciare își
desfășoară activitatea, în raport cu necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității unde este
încadrat polițistul de penitenciare sau al altei unități din poliția penitenciară.

CAPITOLUL III
Răspunderi și sancțiuni

Art. 64. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau
penală, după caz.
Art. 65. - Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie
considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite pe durata stării de alertă:
a) neluarea de către conducătorii serviciilor de asistență socială a măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (1) lit.
e), referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activității;
b) neluarea de către conducătorii autorităților sau instituțiilor la nivelul cărora sunt constituite centrele operative
pentru situații de urgență a măsurilor pentru permanentizarea activității acestora, conform art. 5 alin. (1) lit. f);
c) neexecutarea măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. a), referitoare la evacuarea temporară a
persoanelor și bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, de către personalul instituțiilor și autorităților
publice desemnate să pună în aplicare aceste măsuri;
d) împiedicarea de către orice persoană fizică a executării măsurilor de evacuare temporară a persoanelor și
bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. a);
e) împiedicarea de către orice persoană fizică a distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru persoanele și
animale afectate, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. b);
f) neefectuarea lucrărilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. c), referitoare la modificarea de urgență a mediului
înconjurător și infrastructurii, de către personalul instituțiilor și autorităților publice desemnate prin hotărâri ale
comitetelor pentru situații de urgență să pună în aplicare aceste măsuri;
g) împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. c),
referitoare la modificarea de urgență a mediului înconjurător și infrastructurii;
h) nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea
efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d);
i) nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art. 5 alin. (2) lit.
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 15/17
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
d);
j) nerespectarea interdicțiilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguri, demonstrații,
procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spații deschise, ori întruniri de natura activităților culturale,
științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise;
k) participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în
spații deschise, ori la întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de
divertisment, în spații închise, interzise în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a);
l) desfășurarea de către organizatori a unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
întruniri, în spații deschise, ori a unor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase,
sportive sau de divertisment, în spații închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a);
m) circulația persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile și, după caz, în intervalele orare în care aceasta
a fost interzisă sau restrânsă potrivit art. 5 alin. (3) lit. b);
n) nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieșire din zonele stabilite în conformitate cu art. 5
alin. (3) lit. c) sau încălcarea intervalelor orare în care este permisă ieșirea din aceste zone;
o) nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau zonele geografice
în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c);
p) nerespectarea de către operatori a măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. d), referitoare la restrângerea
sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori încălcarea
intervalelor orare în care acestea sunt permise;
q) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici a condițiilor stabilite potrivit art. 5
alin. (3) lit. f), referitoare la desfășurarea activității acestor instituții sau operatori economici;
r) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici a măsurilor stabilite potrivit art. 5
alin. (3) lit. f), referitoare la suspendarea temporară a activității acestor instituții sau operatori economici;
s) neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parțială sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări,
mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi,
plantații sau păduri, de către persoanele fizice sau juridice ori de către personalul instituțiilor și autorităților
publice desemnate potrivit art. 5 alin. (4) lit. g);
ș) împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor pentru demolarea parțială sau totală a unor
construcții, instalații sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea
controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri, stabilite potrivit art. 5 alin. (4) lit. h).
Art. 66. - Contravențiile prevăzute la art. 65 se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei contravențiile prevăzute la art. 65 lit. c), d), e), g), h), k), m), n) și ș);
b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei contravențiile prevăzute la art. 65 lit. a), b), f), i), o), q) și s);
c) cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei contravențiile prevăzute la art. 65 lit. l), r) și t);
d) cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei contravențiile prevăzute la art. 65 lit. j) și p).
Art. 67. - (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 65 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 66 se fac
de către subofițeri și ofițeri de pompieri și protecție civilă cu atribuții de îndrumare, control și constatare, anume
desemnați de inspectorul general.
(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 65 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 66 se fac de către:
a) inspectorii de muncă, pentru contravențiile prevăzute la art. 65 lit. a), q) și r);
b) personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și subofițerii și ofițerii de
pompieri și protecție civilă, pentru contravențiile prevăzute la art. 65 lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n),
o), s), ș) și t);
c) agenții și ofițerii de poliție, subofițerii și ofițerii de jandarmi, polițiștii locali, pentru contravențiile prevăzute la
art. 65 lit. d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), r) și ș);

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 16/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
d) personalul direcțiilor de sănătate publică, pentru contravențiile prevăzute la art. 65 lit. h) și i);
e) personalul desemnat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru contravențiile
prevăzute la art. 65 lit. p);
f) agenții și ofițerii de poliție rutieră, pentru contravențiile prevăzute la art. 65 lit. p), referitoare la transportul
rutier.
Art. 68. - Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 69. - (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării
procesului- verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravențiile
prevăzute de lege.
(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravențiile prevăzute de prezenta lege se fac venit
integral la bugetul de stat.
Art. 70. - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 66
intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 71. - (1) În vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute de prezenta lege, Guvernul adoptă hotărâri, la
propunerea ministerelor de resort sau a CNSSU.
(2) În vederea aplicării măsurilor prevăzute de prezenta lege, ministerele și celelalte autorități responsabile, la
propunerea CNSSU, după caz, emit ordine și instrucțiuni.
Art. 72. - (1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie,
în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2
lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art.
24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management
al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt
aplicabile.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1)
din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI p. PREȘEDINTELE SENATULUI,


DEPUTAȚILOR, ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
FLORIN IORDACHE

București, 15 mai 2020.


Nr. 55.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 17/17


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Guvernul României

Hotă râ rea nr. 394/2020 privind declararea stă rii de alertă ș i mă surile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea ș i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
În vigoare de la 18 mai 2020

Consolidarea din data de 24 mai 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 18 mai
2020
Include modificările aduse prin următoarele acte: Hotărâre 5/2020.
Ultimul amendament în 20 mai 2020.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență
medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020,
cu completările ulterioare, precum și de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate

.ro
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte
normative,
oo
luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
at

557/2016 privind managementul tipurilor de risc,


având în vedere că "Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul
oc

SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 14.05.2020", document realizat la nivelul Centrului Național de
Conducere și Coordonare a Intervenției, în cuprinsul căruia se prezintă analiza factorilor de risc prevăzuți la art.
3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
av

COVID-19, indică necesitatea unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului
coronavirus,
ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25 din 18
mai 2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata pe durata stării de alertă pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3, art. 4, art. 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de
30 de zile.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Comitetului Național pentru
Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de
prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.
(3) Actele emise în temeiul Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 rămân
aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, în ceea ce privește măsurile propuse,
până la adoptarea actelor în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 1/11
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Art. 2. - Măsurile de prevenire și control al infecțiilor, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor
măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării
măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 - "Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns";
b) anexa nr. 2 - "Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților";
c) anexa nr. 3 - "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".
Art. 3. - În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de
urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr.
20/2020, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de
risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare
prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.
Art. 31. - Autoritățile publice locale, pentru unitățile sanitare din subordine, exercită atribuția de numire,
suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor
unități în condițiile legii.
Art. 4. - Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este cel
stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

.ro
Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
oo
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
at

Marcel Ion Vela


Ministrul sănătății,
oc

Nelu Tătaru
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și
administrației,
av

Ion Ștefan
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie
p. Ministrul afacerilor externe,
Cornel Feruță,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Tudor Polak,
secretar de stat
Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul tineretului și sportului,
Marian Ionuț Stroe
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
Ministrul transporturilor, infrastructurii și
comunicațiilor,

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 2/11


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Lucian Nicolae Bode
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Victor Opaschi,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Florian-Emil Dumitru,
secretar de stat

București, 18 mai 2020.


Nr. 394.

ANEXA Nr. 1

MĂSURI

.ro
pentru creșterea capacității de răspuns
Art. 1. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de
oo
urgență, în condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea
unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea
at

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;
2. Coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile art. 50-52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
oc

70/2020.
Art. 2. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și
av

asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și
pentru alte categorii vulnerabile și de a stabili programul de lucru al angajaților, potrivit art. 19 din Legea nr.
55/2020.
2. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidențial își organizează programul în funcție de contextul epidemiologic
existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la
nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
Art. 3. - În condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilește desfășurarea în regim permanent a
activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a activității
Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției și a centrelor județene/a municipiului București de
coordonare și conducere a intervenției.
Art. 4. - (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în aplicare de către unitățile teritoriale pentru situații de
urgență, respectiv de către inspectoratele pentru situații de urgență.
(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Poliția Română, prin inspectoratele de poliție
județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale.
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 3/11
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către instituțiile la nivelul cărora sunt organizate centrele
operative pentru situații de urgență, respectiv centrele de coordonare și conducere a intervenției. Respectarea
aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
ANEXA Nr. 2

MĂSURI
pentru asigurarea rezilienței comunităților
Art. 1. - În condiții le art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se
instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății
și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Guvernul
României, prin Ministerul Sănătății, va pune la dispoziția autorităților publice locale necesarul de măști de
protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective.
2. Pentru toate persoanele care vin în România din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la
locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.
3. Prin excepție de la prevederile pct. 2, persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru
carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta

.ro
pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile
administrației publice locale.
4. Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la locuință/altă locație sunt introduse în carantină
oo
instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada
carantinei instituționalizate.
5. Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân în
at

carantină în spațiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.
6. Sunt exceptate de la prevederile pct. 2 următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome
asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de
oc

protecție împotriva COVID-19:


a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
av

conducătorului;
c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și lit. b) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de
rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în
statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare,
ordine publică și securitate națională;
e) piloții de aeronave și personalul navigant;
f) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă
autorităților competente "certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale", al cărui model
este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile
românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la
îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităților competente "certificatul pentru lucrătorii din sectorul
transporturilor internaționale", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96
I din 24 martie 2020;

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 4/11


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român,
într-un port românesc, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul
internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la
locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;
k) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în
afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din
afara teritoriului național;
l) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național,
dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul
național;
m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune,
mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific,
economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu
beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;
n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București,
posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului

.ro
Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, precum și membrii
familiilor acestora;
o) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România din
misiuni executate în afara țării;
oo
p) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reședința în afara
României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de susținut
probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior.
at

7. Pe durata măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituționalizată, persoanele care nu


prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea
oc

materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în


cazul decesului soțului/soției, unei rude/afin de gradul 1-3, cu acordul Direcției de Sănătate Publică și avizul
Centrelor Județene/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
av

Art. 2. - Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și
Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 3

MĂSURI
pentru diminuarea impactului tipului de risc
Art. 1. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, inclusiv a celor de
tipul drive-in, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de
divertisment în spații închise.
2. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și
competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020.
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 5/11
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
3. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și
audiovizual, a instituțiilor, inclusiv organizatori de drept privat, de spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau
a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, inclusiv organizații de drept privat, precum și evenimentele
culturale în aer liber și festivalurile publice și private pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în
termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfășoară cu respectarea regulilor de
protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în
temeiul art. 45 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
5. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu
participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea,
canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber
stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului,
apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
6. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu
participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.
Art. 2. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

.ro
1. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu
aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
2. Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu următoarele excepții:
oo
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
at

c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;


d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente
oc

necesare pentru obținerea unor drepturi;


f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea
av

unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilități, decesul unui membru de familie;
h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
i) deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism,
drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în
aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului
mediului, apelor și pădurilor, după caz;
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;
k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor,
activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de
companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, care nu se pot achiziționa
din localitatea de domiciliu/reședință.
3. La solicitarea personalului instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării interdicției prevăzute la
pct. 2, pentru justificarea deplasării în afara localității persoanele prezintă legitimația de serviciu sau adeverința
eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 6/11


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
prealabil.
4. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și
apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în
România, aprovată cu modificări și completări prin Legea nr. 357/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic
European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului
de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit
legislației Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document
echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică,
precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de
transporturi necesare;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care
poate asigura ajutor umanitar;

.ro
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
Art. 3. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
oo
1. Menținerea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice stabilite prin ordine ale comandantului
acțiunii și care nu au fost revocate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
2. Instituirea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice care se stabilesc prin ordin al comandantului
at

acțiunii, la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către
direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.
oc

Art. 4. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația
Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos,
av

Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din
România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.
2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din
România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în
România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii
Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor
cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 7/11


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii
Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu
avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului
Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii
Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în
anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi ("Green Lanes") în temeiul Orientărilor
privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor
și serviciilor esențiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către
România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității
competente din statul de destinație.
3. Suspendarea transportului rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și
servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre
Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al
Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, potrivit art. 37 din Legea nr.
55/2020.

.ro
4. Prevederile pct. 3 nu se aplică transportului rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul
în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
a) sunt transportate numai persoanele care au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinație,
au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au
oo
locuit;
b) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cadrul Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la
at

efectuarea cursei, precum și toate celelalte date și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare;
c) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția de recrutare și/sau
oc

persoanele care urmează a fi transportate, ia toate măsurile necesare pentru respectarea normelor și
recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și
siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.
av

Art. 5. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se menține închiderea temporară, totală sau
parțială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
1. la frontiera româno-ungară:
a) Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
b) Salonta, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);
c) Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
d) Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de marfă);
e) Carei, județul Satu Mare;
2. la frontiera româno-bulgară:
a) Negru Vodă, județul Constanța;
b) Lipnița, județul Constanța;
c) Dobromir, județul Constanța;
d) Turnu Măgurele, județul Teleorman;
e) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă);
3. la frontiera româno-ucraineană:
a) Sighetu Marmației, județul Maramureș;

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 8/11


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
b) Isaccea, județul Tulcea;
4. la frontiera României cu Republica Moldova:
a) Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
b) Oancea, județul Galați;
5. la frontiera româno-sârbă:
a) Porțile de Fier II, județul Mehedinți;
b) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);
c) Orșova, județul Mehedinți;
d) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
e) Naidăș, județul Caraș-Severin;
f) Vălcani, județul Timiș;
g) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);
h) Lunga, județul Timiș;
i) Foeni, județul Timiș;
j) Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă).
Art. 6. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de

.ro
servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul,
cât și la terasele din exteriorul acestora.
2. În spațiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și
băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
oo
Art. 7. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se suspendă activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în
care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.
at

2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de activități comerciale:


a) activitatea desfășurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de
oc

sub 500 mp fiecare;


b) activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură
livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
av

c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat
direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului;
d) activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de
haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.
Art. 8. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția
spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din
interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și
pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, emis în temeiul art. 32, art. 33 și art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020.
2. Transportul feroviar se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția
spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile
și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și
garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 9/11


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin al
ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, emis în temeiul art. 32, art. 34 și art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020.
3. Transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția
mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și
modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru
pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, emis în temeiul art. 32, art. 35 și art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020.
4. Transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția
navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul și
modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru
pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului naval, prin ordin al ministrului transporturilor,
infrastructurii și comunicațiilor, emis în temeiul art. 32, art. 36 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

.ro
5. Transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se desfășoară cu respectarea prevederilor din
ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, la propunerea Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020.
Art. 9. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
oo
1. Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în următoarele
domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine, activități de tratament balnear, locuri de joacă
și săli de jocuri.
at

2. Se exceptează de la măsura de suspendare prevăzută la pct. 1 activitățile de îngrijire personală care se


desfășoară în spațiile special destinate și care respectă condițiile de siguranță sanitară.
oc

3. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza


activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul
av

comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020.
4. Se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-
COVID de a organiza activitatea, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății emis în temeiul art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
5. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de îngrijire personală, primire turistică
cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
6. Se suspendă activitatea în spațiile deschise pentru administrare plaje sau ștranduri/piscine exterioare.
Art. 10. - În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 38 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
1. Se menține măsura suspendării temporare a cursurilor/activităților din unitățile de nivel antepreșcolar și din
toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar, în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 38 și art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020.
2. Se permite desfășurarea, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 10/11


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea
examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale, precum și activitățile specifice fiecărei
instituții de învățământ superior, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al
ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 38 și art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020.
Art. 11. - (1) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 1 se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și
Sportului. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii.
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 4 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul
Tineretului și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(6) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 6 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

.ro
(7) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 4 se urmărește de către Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne.
oo
(10) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor Interne.
(11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 și 7 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
at

(12) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
oc

(13) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1 și 2 se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 3 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
av

Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
(15) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 5 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 se pun în aplicare de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(18) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul
Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 11/11


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
ROMÂNIA
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 25 din 18.05.2020


privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata pe durata stării de
alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de


urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 14.05.2020,

.ro
realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,
luând în considerare peristența unui număr crescut de persoane infectate pe
teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, care
oo
mențin o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ –
teritoriale și a sistemului sanitar,
at

în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare relansării


graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat
oc

la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,


în considerarea prevederilor art. 7^1din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii
av

carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și


completările ulterioare,referitoare la împuternicirea secretarului de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să
dispună orice măsuri necesare pentru situațiile în care există un risc iminent pentru
sănătatea publică, precum și ale prevederilor H.G. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 8 1 din OUG. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 38 alin. 1, art. 41,
art. 42 alin. 1, art. 43 alin. 1, art. 44 alin.2 și 3, art. 45 alin.1 și art 71 din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi

1
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și
art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi
componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă măsurile de prevenire și control a infecțiilor propuse a fi adoptate


pe durata stării de alertă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Pentru punerea în aplicarea a măsurilor prevăzute la art. 1, miniştrii şi
conducătorii instituţiilor publice centrale emit ordine şi instrucţiuni, potrivit domeniului
de competenţă și prevederilor legilor speciale.

.ro
Art.3 Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
oo
at
oc
av

2
av
oc
at
oo.
ro
av
oc
at
oo.
ro
av
oc
at
oo.
ro
av
oc
at
oo.
ro
av
oc
at
oo.
ro
av
oc
at
oo.
ro
av
oc
at
oo.
ro
Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul ı̂n


lă caș ele de cult, distanța minimă de siguranță ș i mă suri sanitare speci ice
pentru desfă ș urarea activită ților religioase
În vigoare de la 22 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 22 mai 2020. Formă aplicabilă la 24 mai 2020.

Nr. 875/80/2020
Ministerul Sănătății
Ministerul Afacerilor Interne
În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe durata
stării de alertă și pentru asigurarea desfășurării activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter
privat,
având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25/2020 privind propunerea unor

.ro
măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19,
în considerarea prevederilor art. 45 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
oo
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
at

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și
oc

completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății,
ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:
av

Art. 1. - Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru
desfășurarea activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, se aprobă regulile prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul secretarului de stat pentru culte și al ministrului
sănătății nr. 1.070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2
și pentru asigurarea desfășurării activității în lăcașurile de cult pe perioada stării de alertă, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 15 mai 2020, își încetează aplicabilitatea.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătății, Ministrul afacerilor interne,
Romică-Andrei Baciu, Marcel Ion Vela
secretar de stat

ANEXĂ

REGULI
privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru
desfășurarea activităților religioase
I. Reguli privind accesul și desfășurarea activităților
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 1/2
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
1. Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se va face
limitat, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de
minimum 2 m între persoane.
2. Nu se va permite accesul credincioșilor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree).
3. La intrarea în lăcașul de cult sau în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat, persoanele sunt
obligate să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool, pus la dispoziție de organizatorii
evenimentului religios.
4. Se vor plasa, la loc vizibil, anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în lăcașurile de
cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat.
5. Activitățile religioase în interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat
se desfășoară cu participarea unui număr de maximum 16 persoane.
6. În interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat este obligatorie
purtarea măștii, astfel încât să acopere gura și nasul.
7. Slujbele care se vor oficia de către personalul de cult, în aer liber, se vor desfășura cu menținerea distanței
de 1,5 m între persoane.
8. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări

.ro
publice.
II. Măsuri sanitare specifice
1. În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult care intră în contact cu credincioșii,
oo
acestea se vor dezinfecta după fiecare utilizare.
2. Se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafețele frecvent atinse (de exemplu, mânerele
ușilor, balustrade, scaune).
at
oc
av

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 2/2


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 79/988/2020 privind mă suri ș i reguli ı̂n domeniul


transporturilor, pe perioada stă rii de alertă , pentru prevenirea ră spâ ndirii
COVID-19
În vigoare de la 22 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 22 mai 2020. Formă aplicabilă la 24 mai 2020.

Nr. 79/988/2020
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Luând în considerare Referatul de aprobare al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr.
19.065 din 18.05.2020,
având în vedere necesitatea stabilirii măsurilor și regulilor ce se impun a fi implementate în domeniul
transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, în condițiile

.ro
ridicării progresive a restricțiilor,
în temeiul prevederilor art. 32-37 și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
oo
în temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25 din 18.05.2020 privind
propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
at

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
oc

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și
completările ulterioare,
av

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
ministrul afacerilor interne și ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emit următorul ordin:
Art. 1. - Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au
următoarele obligații:
a) să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele
cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și,
respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, cât și a
suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de
transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări
bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de
îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele
de triaj epidemiologic la intrarea în țară;
b) să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu
privire la măsurile de protecție sanitară;
c) să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de
îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 1/7
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Art. 2. - Pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este
obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și
stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.
Art. 3. - Măsurile pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele
nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - Operatorii economici cu atribuții în domeniul transporturilor și administratorii de infrastructură din
domeniul transporturilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. - Pentru reluarea/desfășurarea activităților specifice, instituțiile și autoritățile publice din subordinea sau
de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor elaborează și aprobă proceduri
de sistem corelate cu restricțiile impuse de autoritățile statului român, în contextul manifestării pandemiei
generate de COVID-19.
Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și
comunicațiilor și al ministrului sănătății nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul
transporturilor, pe perioada stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai
2020, își încetează aplicabilitatea.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

.ro
Ministrul afacerilor interne, p. Ministrul transporturilor,
Marcel Ion Vela infrastructurii și comunicațiilor,
Ionel Scrioșteanu,
oo
secretar de stat

ANEXA Nr. 1
at

Măsuri și reguli în domeniul transportului aerian, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea
răspândirii COVID-19
I. Măsuri și reguli la nivelul operatorilor aerieni
oc

1. Pasagerii sunt îndrumați să efectueze operațiunile de check-in on-line.


2. Operatorii aerieni asigură echipamente de protecție pentru membrii echipajelor.
3. Piloții sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în cazul părăsirii
av

cabinei de pilotaj, și să-și igienizeze mâinile, prin spălare cu apă și săpun sau dezinfectare cu dezinfectanți pe
bază de alcool, după terminarea sarcinilor în afara cabinei de pilotaj.
4. Operatorii aerieni sunt obligați să doteze aeronavele cu substanțe dezinfectante și echipamente de protecție
de rezervă.
5. Personalul navigant este obligat să-și igienizeze mâinile, prin spălare cu apă și săpun sau dezinfectare cu
dezinfectanți pe bază de alcool, după fiecare interacțiune cu pasagerii sau bunurile acestora.
6. Accesul în cabina de pilotaj a personalului de sol de la escală este interzis, cu excepția celui dedicat pentru
curățenie și dezinfecție sau a personalului tehnic.
7. Accesul în cabina de pilotaj este interzis oricărei persoane care nu este membră a echipajului de zbor.
8. Mișcările în cabina de pilotaj se reduc la un minim necesar;
9. Se interzice utilizarea echipamentelor sau materialelor de protecție care ar putea obstrucționa accesul la
echipamentele de urgență, ar împiedica accesul la măștile de oxigen, ar împiedica accesul la căile de evacuare
de urgență sau ar limita contactul vizual sau auditiv cu echipajul de cabină.
10. Serviciul la bord va fi suspendat/limitat pe rute/destinații în funcție de nivelul de risc declarat de autorități.
11. Pasagerii vor fi grupați pe familii și, în măsura posibilităților, cât mai distanțați.
12. Aeronava trebuie să fie dezinfectată după fiecare rotație.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 2/7


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
13. Pasagerii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea la bordul aeronavelor, precum și pe toată
durata călătoriei.
14. Accesul la bord este permis cu un singur bagaj de mână.
15. Materialele printate vor fi eliminate de la bord, cu excepția instrucțiunilor de salvare și a pungii.
16. Pasagerii vor fi instruiți cu privire la completarea în timpul zborului, după caz, a formularului Public health
passenger locator form (Ediția 15 a Anexei 9 OACI) sau a altui document solicitat de autoritatea competentă în
domeniul sănătății publice și predarea acestuia la debarcare autorității competente pentru sănătatea publică.
17. Pasagerii vor fi informați cu privire la regimul care le va fi aplicat la sosirea în România.
18. Se vor aplica procedurile stabilite pentru cazurile în care la bordul aeronavei sunt identificați pasageri
simptomatici.
19. Pasagerii vor fi instruiți cu privire la procedurile de debarcare, astfel încât să se respecte măsurile de
distanțare socială.
II. Măsuri și reguli la nivelul aeroporturilor
1. Pentru a evita aglomerările, companiile aeriene/agenții de handling informează pasagerii să se prezinte la
aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora programată pentru decolare.
2. În vederea asigurării distanței de protecție între persoane, se reconfigurează atât traseele de deplasare a
persoanelor, cât și suprafețele de staționare temporară în zonele nerestricționate, cum sunt parcările publice

.ro
din fața terminalelor de pasageri, peroanele de la intrarea în terminalele de pasageri, sălile de așteptare din
interiorul terminalelor de pasageri, ghișeele de înregistrare (check-in, ticketing), zonele de alimentație publică,
birourile de informare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului accesului, zonele de îmbarcare, zonele
de ridicare a bagajelor și zonele pentru efectuarea evaluării epidemiologice, precum și zonele de control trecere
oo
frontieră.
3. Procesul de verificare a temperaturii și gestionarea persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de sănătate în
vederea efectuării călătoriei, prin raportare la prevederile legale și normele sanitare, sunt în sarcina
at

instituțiilor/agențiilor statului care au competențe legale în acest sens.


4. Pentru a asigura măsurile de menținere a distanțării sociale, se creează culoare în interiorul cărora se
oc

marchează pe pardoseală, cu autocolante, linii de demarcație pentru păstrarea distanței minime de siguranță
între pasageri (față- spate și lateral).
5. Ghișeele de check-in se deschid cu 3 ore înainte de ora programată pentru decolarea aeronavei.
av

6. Pentru fiecare cursă, se asigură un efectiv suficient de angajați care să realizeze procedurile la ghișeele
check-in.
7. Vor fi luate măsuri privind adaptarea semnalisticii și mesajelor video care rulează pe monitoarele din zona de
control de securitate, astfel încât să fie prezentate instrucțiuni cu privire la menținerea distanțării de protecție.
8. Administratorii aeroporturilor stabilesc împreună cu agenții de handling proceduri pentru asigurarea
transportului pasagerilor spre/dinspre aeronavă în grupuri care să asigure distanțe minime de siguranță între
pasageri, fără a depăși 50% din capacitatea mijlocului de transport.
9. În zonele critice identificate (spații cu utilizare intensă, cum ar fi zonele de control de securitate, zonele de
control trecere frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic, grupuri sanitare) va crește
frecvența de realizare a operațiunilor de dezinfecție a suprafețelor și volumelor pentru eliminarea riscului de
contaminare după cum urmează: dezinfecție aer/suprafețe cu substanță biocidă - cel puțin la 4 ore, dacă există
activitate de zbor; dezinfectarea tăvilor de la filtrele de securitate - cel puțin o dată pe tură; dezinfecția grupurilor
sanitare - cel puțin la 2 ore.
10. Totodată se asigură următoarele măsuri:
a) vor fi amplasate covoare cu soluție dezinfectantă pe fluxurile de circulație a pasagerilor și personalului;
b) vor fi amplasate dozatoare cu dezinfectant sau cu șervețele dezinfectante pe fluxurile de circulație a

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 3/7


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
pasagerilor și personalului, în special la intrarea în terminale și în zona porților de îmbarcare.
11. Ventilarea naturală va fi îmbunătățită pe cât posibil în terminale, în timp ce recircularea aerului va fi redusă.
12. Având în vedere că măsurile de protecție sanitară afectează capacitatea de procesare a pasagerilor,
administratorul aeroportului, după consultare cu transportatorii aerieni și celelalte autorități cu atribuții în
punctele de trecere a frontierei, va corela programul de zbor cu noile capacități de procesare rezultate din
aplicarea măsurilor de protecție sanitară.

ANEXA Nr. 2

Măsuri și reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de
persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu
șofer și transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
I. În domeniul transportului rutier de persoane se aplică următoarele măsuri:
1. În zona ușii de acces a pasagerilor, în interiorul mijlocului de transport, se montează dozatoare cu soluții
dezinfectante pe bază de alcool. Înainte de plecarea în cursă, se efectuează obligatoriu curățenia și dezinfecția
mijlocului de transport. Se evită măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate,
pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se utilizează în schimb metode de curățare umedă.
2. Pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecție, astfel încât să-i acopere gura și

.ro
nasul.
3. Pentru accesul la bordul mijlocului de transport și pe toată durata călătoriei, pasagerii sunt obligați să poarte
masca de protecție, astfel încât să le acopere gura și nasul.
oo
4. Pentru transportul rutier internațional de persoane, în punctele de îmbarcare, operatorii de transport au
obligația de a asigura măsurarea temperaturii cu dispozitive de tip termoscanner pentru fiecare pasager. Se va
refuza îmbarcarea persoanelor cu o temperatură >37,3°C și li se va recomanda să consulte de urgență medicul
at

de familie.
5. Spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul rând de scaune va fi
oc

păstrat liber, pentru a evita interacțiunea socială.


6. Conducătorii mijloacelor de transport au obligația de a păstra distanța socială, în timpul pauzelor pe drum, și
să evite contactul cu alte persoane.
av

7. La îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanță minimă de siguranță unul față de celălalt.
8. Accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe ușa din față, iar coborârea se realizează pe
cealaltă/celelalte uși, dacă aceasta/acestea există.
9. Transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun, cu respectarea regulilor generale
prezentate mai sus.
II. În domeniul transportului în regim de taxi, transportului alternativ și transportului în regim de închiriere cu
șofer se aplică următoarele măsuri:
1. Transportul pasagerilor se efectuează doar pe locurile din spate.
2. Conducătorul mijlocului de transport poartă mască de protecție, astfel încât să-i acopere gura și nasul, iar
mijlocul de transport va fi dotat cu dezinfectant pe bază de alcool.
3. Spațiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic de locurile din spate.
4. Pasagerii au obligația de a purta masca de protecție la urcarea în mijlocul de transport și pe toată durata
călătoriei.
5. În cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacțiunii fizice cu alte persoane, conducătorul mijlocului de
transport este obligat să utilizeze mănuși, să le depoziteze într-o pungă special destinată după utilizare și să-și
dezinfecteze mâinile după îndepărtarea acestora.
6. Conducătorul mijlocului de transport este obligat să igienizeze și să dezinfecteze, zilnic, interiorul vehiculului.
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 4/7
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
7. Se utilizează cu precădere plățile electronice.
III. În domeniul transportului rutier de mărfuri se aplică următoarele măsuri:
1. Interiorului mijlocului de transport trebuie igienizat înainte de plecarea în fiecare cursă.
2. Conducătorul mijlocului de transport va fi dotat cu mască de protecție și dezinfectant pe bază de alcool, iar
mijlocul de transport va fi dotat cu coșuri de colectare a gunoiului/saci de gunoi securizați.
3. În interacțiunea cu alte persoane, conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de
protecție, astfel încât să îi acopere gura și nasul.
4. Se utilizează cu precădere documente digitale. În cazul manipulării documentelor în format hârtie,
conducătorul mijlocului de transport este obligat să poarte masca de protecție, astfel încât să îi acopere gura și
nasul, să utilizeze mănuși, pe care le depozitează într-o pungă special destinată după utilizare, și să își
dezinfecteze mâinile după îndepărtarea mănușilor.

ANEXA Nr. 3

Măsuri și reguli în domeniul transportului de persoane la bordul navelor, pe perioada stării de alertă,
pentru prevenirea răspândirii COVID-19
I. Măsuri luate de administratorul locului de îmbarcare/debarcare pasageri

.ro
1. Este obligatorie igienizarea locurilor de îmbarcare/debarcare pasageri.
2. Este obligatorie dezinfecția spațiilor închise din locurile de îmbarcare/debarcare pasageri cu substanță
biocidă.
3. La grupurile sanitare, se asigură în permanență săpun și dezinfectant de mâini pe bază de alcool și se
oo
afișează postere cu modul corect de spălare a mâinilor.
4. În zonele de acces pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor, este obligatorie montarea dozatoarelor cu
dezinfectanți de mâini pe bază de alcool.
at

5. La îmbarcare, este obligatorie informarea pasagerilor cu privire la documentele/formularele care trebuie


completate și măsurile pe care trebuie să le respecte pentru a fi admiși în statul de destinație.
oc

6. Angajatorul este obligat să asigure verificarea temperaturii lucrătorilor, la intrarea acestora în tură.
7. Angajatorul este obligat să asigure echiparea lucrătorilor din locul de îmbarcare/debarcare cu măști de
protecție și mănuși.
av

8. Pe cât este posibil, se utilizează documentele digitale.


II. Măsuri luate de operatorul economic care desfășoară transport de pasageri și/sau mărfuri
1. Sunt obligatorii igienizarea și dezinfecția navei cu substanță biocidă.
2. Operatorul economic stabilește frecvența igienizării și a dezinfecției navei, în funcție de caracteristicile
tehnice ale acesteia și durata cursei, având obligația de a informa pasagerii și autoritățile în acest sens.
3. Operatorul economic este obligat să asigure verificarea temperaturii membrilor de echipaj, la intrarea în tură.
4. Operatorul economic este obligat să doteze membrii de echipaj cu măști de protecție și mănuși.
5. Operatorul economic este obligat să instruiască membrii de echipaj cu privire la modul de interacționare cu
pasagerii, în sensul păstrării distanței minime de siguranță între pasageri.
6. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru interzicerea accesului la bord al pasagerilor care nu
dețin mască de protecție.
7. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru monitorizarea respectării cerinței privind purtarea măștii
de protecție de către pasageri pe toată durata cursei.
8. Operatorul economic este obligat să ia măsuri pentru informarea periodică, pe durata cursei, cu privire la
regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la bordul navei (purtarea măștii, spălarea frecventă a
mâinilor, respectarea distanței minime de siguranță între pasageri).

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 5/7


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
9. Operatorul economic trebuie să monteze, în locuri vizibile destinate pasagerilor, postere/autocolante/afișe
care să cuprindă recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19.
10. Operatorul economic este obligat să doteze nava cu dozatoare cu dezinfectanți și echipamente de protecție
de rezervă.
11. La grupurile sanitare se va asigura în permanență săpun și dezinfectant de mâini pe bază de alcool și se
vor monta postere cu modul corect de spălare a mâinilor.
12. Se asigură ventilarea naturală la bordul navei, pe cât posibil, iar recircularea aerului va fi redusă.
13. Operatorul economic va informa pasagerii cu privire la documentele/formularele care trebuie completate și
măsurile pe care aceștia trebuie să le respecte pentru a fi admiși în statul de destinație și, după caz, pune la
dispoziție aceste documente/formulare.

ANEXA Nr. 4

Măsuri și reguli în domeniul transportului feroviar și cu metroul, pe perioada stării de alertă, pentru
prevenirea răspândirii COVID-19
I. Măsuri și reguli la nivelul operatorilor feroviari
1. Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor și pe toată durata călătoriei.
2. Șeful de tren/Conductorul are obligația să vizualizeze biletul de călătorie, fără să-l atingă.

.ro
3. Este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, fără a presta serviciul alimentar în zona barului.
4. Garniturile de tren trebuie salubrizate și igienizate înainte de plecarea în fiecare cursă.
5. Lucrătorii din transportul feroviar trebuie să fie dotați cu măști de protecție și mănuși.
oo
6. Operatorul feroviar promovează vânzarea on-line a biletelor și utilizează cu prioritate biletele electronice.
7. Operatorii feroviari pun în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs și pentru cele
regionale, acolo unde este tehnic posibil și eficient din punct de vedere economic.
at

8. Operatorii feroviari stabilesc și aduc la cunoștința publicului măsurile organizatorice impuse de specificul
activității și de zona de desfășurare a acesteia.
oc

II. Măsuri și reguli la nivelul administratorilor gărilor


1. Administratorii gărilor montează dozatoare cu dezinfectant pe bază de alcool în punctele de acces în gară.
2. Zonele de preluare a călătorilor (stații de taxi, parcări) vor fi amplasate față de zona de acces/ieșire la o
av

distanță care să nu determine aglomerarea de persoane.


3. În cazul stațiilor de cale ferată cu mai multe zone de acces, fiecare zonă va fi utilizată doar pentru unul dintre
fluxuri, fie de intrare, fie de ieșire din gară.
4. Este permisă funcționarea spațiilor comerciale situate pe spațiul gării, care au zona de acces din afara stației
de cale ferată, în care se vând produse ambalate, fără a fi permis consumul în interiorul acestora; operatorul
economic are obligația de a lua măsuri pentru evitarea aglomerării de persoane în interiorul spațiilor
comerciale.
5. Administratorii gărilor organizează fluxuri de îmbarcare/debarcare distincte, pe care le semnalizează de la
intrarea în gară până pe peron (cu separatoare sau benzi aplicate pe suprafața gării).
6. Administratorii gărilor iau măsuri pentru ca funcționarea caselor de bilete să se realizeze pe principiul un
ghișeu deschis unul închis, dacă poziționarea ghișeelor nu permite din construcție asigurarea distanței sociale;
fluxurile de acces la ghișeu/plecare de la ghișeu vor fi marcate cu separatoare. Administratorii gărilor prevăd
fluxuri de acces/plecare și la ghișeele de informații sau la zonele de depunere a bagajelor.
7. Periodic, vor fi făcute anunțuri semnalizate distinct cu recomandări referitoare la noul coronavirus.
8. Pe fiecare flux din gară se vor monta pe jos stickere care să atenționeze cu privire la distanța minimă de
siguranță ce trebuie respectată.
9. În spațiul gării, inclusiv în toaletele publice, se fac periodic acțiuni de dezinfecție. În zonele intens circulate,
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 6/7
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
operațiunile de dezinfecție se fac la intervale de cel mult 4 ore.
10. Pe scaunele existente în gară se va semnaliza prin aplicarea de stickere locurile unde se pot așeza
persoanele (de preferat, un loc ocupat, unul liber).
11. Pe peron se va permite doar accesul persoanelor ce prezintă biletul sau dovada electronică a achiziționării
acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, acestea vor anunța
reprezentantul operatorului de transport feroviar, care va stabili modul de acordare a asistenței pentru
persoanele respective.
12. În stațiile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea aceluiași peron pentru 2 trenuri, indiferent
dacă trenurile pleacă sau sosesc în gară.
III. Măsuri și reguli la nivelul METROREX
1. Pentru accesul în stațiile de metrou, pe durata șederii în aceste stații și pe toată durata călătoriei cu metroul
este obligatorie purtarea măștii de protecție.
2. Vor fi expuse afișe de tip ghid cu regulile de bază ce trebuie respectate pe timpul călătoriei cu metroul.
3. Se vor amplasa stickere de avertizare pentru distanțare socială, la cabinele de acces metrou.
4. În dreptul punctelor de vânzare titluri de călătorie și în dreptul automatelor de vândut cartele se vor amplasa
autocolante de avertizare pentru păstrarea de către călători a distanțării sociale.
5. În stațiile de metrou, prin intermediul instalațiilor de sonorizare, se vor face anunțuri cu privire la păstrarea

.ro
distanței și respectarea măsurilor impuse de autorități.
6. Pe magistralele 1+3 vor circula 32 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 6 minute, iar pe
distanța comună a celor două magistrale, Nicolae Grigorescu - Eroilor, se va asigura un interval minim de 2-3
oo
minute.
7. Pe Magistrala 2 vor circula 21 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 3 minute.
8. Pe Magistrala 4 vor circula 4 trenuri în perioadele de vârf de trafic, la interval minim de 11 minute, până la
at

punerea în funcțiune a sistemului de siguranță a traficului pe distanța Parc Bazilescu - Străulești.


9. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru
transportul în picioare, cât și pentru transportul pe scaune, astfel încât să se păstreze distanța minimă de
oc

siguranță între pasageri.


10. Trenurile de metrou vor fi igienizate zilnic, prin intermediul unei proceduri industriale, denumită nebulizare.
11. Atât spațiile publice, cât și suprafețele comune cu care călătorii intră în contact pe timpul călătoriei cu
av

metroul se igienizează prin utilizarea de soluții biocide pentru dezinfectat suprafețe.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 7/7


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor mă suri de prevenire ș i


combatere a ı̂mbolnă virilor cu SARS-CoV-2 ı̂n unită țile/instituțiile de
ı̂nvă țămâ nt, instituțiile publice ș i toate structurile a late ı̂n subordonarea sau
coordonarea Ministerului Educației ș i Cercetă rii
În vigoare de la 19 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 19 mai 2020. Formă aplicabilă la 19 mai 2020.

Nr. 4.267/841
Ministerul Educației și Cercetării
Ministerul Sănătății
Văzând Referatul de aprobare nr. 982/SG din 18.05.2020 al Ministerului Educației și Cercetării,
având în vedere prevederile:
- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 41 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19;
- Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea unor măsuri
necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19;
- Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- art. 10 alin. (2) lit. b) și alin. (3), art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă
la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate
de virusul SARS-CoV-2;
- art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele
din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare;
- recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică din data de 9.05.2020,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației și cercetării și ministrul sănătății emit prezentul ordin.
I. Cadrul general
Art. 1. - Prezentul ordin stabilește măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 1/6


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministerul Educației și Cercetării, unități/instituții de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în
subordonarea sau coordonarea acestuia.
Art. 2. - Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, astfel:
a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare
persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
b) să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă,
depășește 37,3°C;
c) să fie asigurate dezinfectarea suprafețelor expuse și măsura distanțării fizice.
Art. 3. - Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Sănătății stabilesc măsuri pentru desfășurarea
activităților în unitățile și instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară, pentru finalizarea anului
școlar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum și pentru pregătirea anului școlar următor. Prezentul
ordin se aplică tuturor activităților specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice și în
toate structurile aflate în subordonare sau coordonare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-
2.
Art. 4. - În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care este necesară prezența fizică a
elevilor/studenților pentru desfășurarea de activități de pregătire/examinare, se impune respectarea unor măsuri
specifice de protejare a acestora și a întregului personal care participă la acest proces, conform prevederilor
prezentului ordin.
II. Acțiuni și măsuri implementate la nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București
Art. 5. - Inspectoratele școlare județene/al municipiului București transmit direcțiilor de sănătate publică
județene și a municipiului București, cu cel puțin o săptămână înainte, perioada de desfășurare a activităților la
care participă elevii în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și intervalul orar.
Art. 6. - Inspectoratele școlare județene/al municipiului București verifică respectarea de către
unitățile/instituțiile de învățământ a normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea materialelor de
igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și
nedidactic, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu
SARS-CoV-2.
Art. 7. - Inspectoratele școlare județene/al municipiului București monitorizează organizarea și desfășurarea
activităților din cadrul unităților de învățământ.
Art. 8. - Inspectoratele școlare județene/al municipiului București colaborează cu direcțiile de sănătate publică
județene și a municipiului București în vederea instituirii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor în
unitățile/instituțiile de învățământ, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) realizat de către un
medic sau asistent medical în fiecare unitate de învățământ, astfel:
a) direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București întocmesc listele nominale cu cadrele
medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenței medicale, pentru fiecare unitate
de învățământ, și le transmit inspectoratelor școlare, care le pun la dispoziția unităților de învățământ;
b) inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor comunica săptămânal direcțiilor de sănătate
publică județene și a municipiului București rapoartele de monitorizare privind asigurarea condițiilor igienico-
sanitare în cadrul unităților de învățământ și respectarea normelor de către elevi și personalul didactic, didactic
auxiliar și nedidactic;
c) inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor primi, cu minimum 24 de ore înaintea fiecărei
probe de examen/evaluare, următoarele informații privind elevii sau personalul didactic/didactic
auxiliar/nedidactic, astfel:
- de la direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București lista cu persoanele internate în
unitățile/instituțiile sanitare cu suspiciunea sau confirmate cu infecția cu SARS-CoV-2;

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 2/6


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
- de la autoritățile administrației publice locale lista cu persoanele aflate în izolare la domiciliu sau carantină
instituționalizată.
Art. 9. - Inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor raporta, la solicitarea Ministerului
Educației și Cercetării, situația privind desfășurarea activităților și respectarea prevederilor prezentului ordin în
unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar.
III. Acțiuni și măsuri implementate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ
Art. 10. - Conducerile unităților și instituțiilor de învățământ răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor de
prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților de pregătire a
elevilor/examenelor în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 11. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu:
reprezentanții inspectoratului școlar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților,
consiliul școlar al elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, precum
și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic, pentru
organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual.
Art. 12. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea instituției de învățământ superior ia deciziile
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin cu respectarea principiului autonomiei universitare
și cu asumarea răspunderii publice.
Art. 13. - Conducerile unităților de învățământ preuniversitar au următoarele obligații:
a) informează direcțiile de sănătate județene și a municipiului București despre depistarea unor cazuri suspecte
de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unităților de învățământ și
desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii permanente cu direcția de sănătate publică
județeană și a municipiului București;
b) transmit inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, autorităților administrației publice locale,
respectiv direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București lista cu elevii și personalul didactic,
didactic auxiliar și nedidactic din unitățile/instituțiile de învățământ care participă la desfășurarea examenelor.
Art. 14. - Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar vor elabora și vor aproba o
procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a examenelor
naționale, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic,
precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității/instituției de învățământ, asigurându-se că:
a) la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi
măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura
asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există
suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ și i se
va recomanda să se adreseze medicului de familie;
c) participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în
grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora;
d) pregătirea elevilor prevăzuți la lit. b) și c) se va realiza online sau prin asigurarea de resurse educaționale de
către unitatea de învățământ;
e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine
delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;
f) elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și
apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;
g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe
dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 3/6


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
h) se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a
clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe
biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire/ candidați;
i) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la
normele igienicosanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
j) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și alte încăperi sunt stabilite
de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
k) există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate
ori de câte ori este necesar;
l) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe durata activităților și
își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun;
m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate
regulat cu substanțe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului;
n) în perioada 2-12 iunie 2020, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3
ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în limbile
minorităților naționale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu și 3 ore pentru
elevii de gimnaziu;
o) în situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va
fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor
pentru o perioadă de cel puțin o oră;
p) în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât
elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic;
q) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților de pregătire;
r) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de
învățământ;
s) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu;
t) în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o
distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul;
u) pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a
situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea
fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea va/vor dirija
candidatul direct către locul destinat;
v) pe tot parcursul derulării activităților/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite
sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul
cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).
Art. 15. - Unitățile de învățământ în colaborare cu autoritățile publice locale pot lua și alte măsuri suplimentare
pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfecție, lavoare
suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranța elevilor pe traseul de la unitatea de învățământ
la domiciliu și retur etc.).
Art. 16. - Unitățile de învățământ special sau în care, pentru asigurarea egalității de șanse, sunt prezente și alte
persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua măsuri pentru a nu se depăși numărul de
maximum 10 persoane în sală.
Art. 17. - Personalul didactic va supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre
elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.
IV. Acțiuni și măsuri implementate la nivelul instituțiilor de învățământ superior

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 4/6


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Art. 18. - Instituțiile de învățământ superior au obligația să asigure următoarele măsuri pentru studenții și
personalul din cadrul acestora:
a) la intrarea în instituție a studenților și cadrelor didactice:
1. asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare, și antecedente personale pe
simptomatologie respiratorie) pentru candidați și examinatori;
2. prestabilirea circuitului către/și din sala de examen;
3. candidații și supraveghetorii vor fi protejați de mască facială;
4. intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanță de 2 m; spațierile
necesare se pot marca cu banda colorata în fața ușii;
5. pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a
situării acestora la intrarea în sală, astfel încât sa se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge
toată suprafața sălii; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;
b) asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen:
1. asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanței ușii,
cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe
bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați;
2. aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;
3. la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru
mâini;
4. stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați de 2 m pe rânduri și între rânduri;
5. pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite
sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul
cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
c) asigurarea condițiilor igienice a grupurilor sanitare:
1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta instituției;
2. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;
4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
5. asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).
Art. 19. - Pentru a participa la admiterea în învățământul superior, candidatul din afara granițelor țării trebuie să
prezinte:
1. declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină
și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;
2. adeverință medicală din care sa reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente
personale legate de boli cronice și, respectiv, de COVID-19, în limba română.
V. Dispoziții finale
Art. 20. - Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, direcțiile de sănătate publică județene
și a municipiului București asigură, acolo unde nu este personal medical încadrat, în colaborare cu autoritățile
publice locale/județene, personalul medical desemnat să acorde asistența medicală, pentru fiecare
unitate/instituție de învățământ din județ/municipiul București.
Art. 21. - (1) Ministerul Educației și Cercetării, conducerile unităților/instituțiilor de învățământ și ale instituțiilor
publice aflate în subordonarea/coordonarea acestuia răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor din
prezentul ordin în conformitate cu atribuțiile ce le revin.
(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin reprezintă măsuri minimale ce trebuie să fie luate de entitățile
prevăzute la art. 1 și pot fi completate prin dispoziții emise de conducerile acestora, în colaborare cu autoritățile

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 5/6


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
publice locale, în funcție de specificul activității acestora.
(3) Nerespectarea de către conducerile unităților/instituțiilor de învățământ și a instituțiilor publice aflate în
subordonarea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării a condițiilor igienico-sanitare menționate în
prezentul ordin se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției
Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor
de sănătate publică județene și a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din
Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul
sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 22. - Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă
Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor
măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, și Ordinul ministrului educației și cercetării și
al ministrului sănătății nr. 4.259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în
subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 405 din 16 mai 2020.
Art. 23. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației și cercetării, Ministrul sănătății,
Cristina Monica Anisie Nelu Tătaru

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 6/6


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Ordinul nr. 1731/832/2020 privind mă surile pentru prevenirea contamină rii
cu noul coronavirus SARS CoV-2 ș i pentru asigurarea desfă ș ură rii activită ților
ı̂n condiții de siguranță sanitară ı̂n domeniul economiei, pe durata stă rii de
alertă
În vigoare de la 16 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 406 din 16 mai 2020. Formă aplicabilă la 19 mai 2020.

Nr. 1.731/832/2020
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Ministerul Sănătății

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (3) și ale art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și

.ro
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 2 alin. (5), art. 3
și art. 16 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
oo
în temeiul prevederilor art. 1, art. 4 lit. G) și I) și art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, și
ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
at

Sănătății, cu modificările ulterioare,


în baza prevederilor Hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării
oc

de alertă la nivel național și măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice
generate de virusul SARS-CoV-2,
ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri și ministrul sănătății emit următorul ordin:
av

Art. 1. - Se aprobă Regulile de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în spațiile special
destinate, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă Recomandările privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open
space), prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. - Se aprobă Recomandările privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare,
prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei, energiei și Ministrul sănătății,
mediului de afaceri, Nelu Tătaru
Emil-Răzvan Pîrjol,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1

REGULI
de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în spațiile special destinate
1. Prin activitatea de îngrijire personală se înțelege activitatea desfășurată în spații special destinate pentru
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 1/4
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică.
2. Accesul la aceste servicii se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în
așteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client și o distanță
minimă de 2 m între oricare 2 persoane apropiate, precum și soluții de dezinfectare a mâinilor.
3. La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului că accesul în interiorul incintei se va realiza
doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 37,3°C, și sub rezerva absenței simptomelor
virozelor respiratorii.
4. Personalul angajat este obligat să poarte în permanență mănuși și mască, iar după fiecare client să
dezinfecteze instrumentarul și suprafețele de lucru, precum și să își spele și să își dezinfecteze mâinile.
5. Măștile de protecție utilizate de personal sunt schimbate la un interval de cel mult 4 ore.
6. Incinta trebuie să fie aerisită cât mai des posibil, la un interval de cel mult 2 ore.
7. Operatorul economic are obligația de a pune la dispoziție materialele de protecție și substanțele
dezinfectante necesare.

ANEXA Nr. 2

RECOMANDĂRI

.ro
privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space)
I. Măsuri care privesc angajații
Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:
1. portul obligatoriu al măștii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât
oo
gura, cât și nasul;
2. se izolează la domiciliu și contactează medicul de familie în cazul în care prezintă simptomatologie de
infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată sau cei care au temperatura mai mare
at

de 37,3°C);
3. izolare la domiciliu, în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul
oc

SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului


sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de
sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea
av

prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare;


4. spălatul pe mâini, ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.
II. Măsuri care privesc angajatorul
1. Angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și
pentru a limita numărul de angajați prezenți, în același timp, în aceeași incintă.
2. Angajatorii vor asigura triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă a
persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală
alterată).
3. Angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu; angajații cu temperatura peste
37,3°C vor fi trimiși acasă, cu indicație de consultare a medicului de familie.
4. Angajatorii vor organiza spațiile de lucru astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între
angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate.
5. Pentru birourile orientate față-față, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor
dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool.
6. Angajatorii vor asigura dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea programului de lucru și, ulterior, o dată
la 4 ore.
7. Angajatorii vor organiza pauzele de masă eșalonat, astfel încât să fie respectată distanța fizică de minimum 2
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 2/4
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
ș ț
m.
8. Angajatorii vor asigura aerisirea periodică a încăperilor.
9. În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizează nebulizarea o dată pe
săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform
instrucțiunilor producătorului.

ANEXA Nr. 3

RECOMANDĂRI
privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare
1. Hotelierii vor lua măsuri de protejare împotriva COVID-19, acordând atenție, în special, următoarelor:
cazarea oaspeților, serviciile conexe (servicii de alimentație, curățenie), și interacțiunile specifice (oaspeți-
oaspeți, personal-oaspeți și personal-personal).
2. Fiecare membru al personalului hotelier trebuie să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea
împotriva COVID-19, cum ar fi: igiena mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii,
respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandării de a rămâne acasă și de a solicita asistență
medicală medicului de familie, dacă are simptome specifice bolii.

.ro
3. Echipa de management trebuie să dezvolte un plan de acțiune, adaptat situației, și să îl pună în aplicare, în
conformitate cu recomandările autorităților locale și naționale de sănătate publică, având ca scop prevenirea
cazurilor, gestionarea eficientă a cazurilor, și atenuarea impactului în rândul clienților și al personalului.
4. Planul de acțiune trebuie să cuprindă, în principal, următoarele:
oo
a) optimizarea comunicării între conducere și personal, pentru a predefini o politică de informare a oaspeților,
dar și pentru a furniza și obține rapid informații cu privire la incidentele care pot apărea în unitatea de cazare și
pentru a cunoaște situația în orice moment;
at

b) optimizarea comunicării între conducere și client, prin postere informative, pentru a crește impactul
mesajelor-cheie în rândul oaspeților, inclusiv promovarea igienei mâinilor (spălarea pe mâini timp de cel puțin
oc

20 de secunde, pe toate părțile mâinii) și igiena respiratorie. De asemenea, personalul de la recepție trebuie să
fie suficient de bine informat cu privire la COVID-19, astfel încât să își poată îndeplini sarcinile în condiții de
siguranță și să poată preveni o posibilă transmitere a COVID-19 în cadrul unității. Acesta trebuie să fie în
av

măsură să informeze oaspeții cu privire la politica unității în materie de măsuri preventive adoptate sau alte
servicii ce pot fi solicitate de oaspeți (de exemplu, servicii medicale și farmaceutice disponibile în zonă sau în
unitate). În plus, acesta ar trebui să sfătuiască oaspeții cu simptome respiratorii să stea în camerele lor, până
când vor fi consultați de către un medic - conducerea se va ocupa imediat de aceasta -, și să poată oferi
recomandări de igienă de bază, dacă este nevoie. Personalul de la recepție trebuie să asigure accesul la
informații oficiale, actualizate, cu privire la călătoriile către și dinspre țările sau zonele cu transmitere (COVID-
19) prin consultarea periodică a site-ului Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) - www.insp.gov.ro;
c) politica de ocupare a camerelor, privind persoanele însoțitoare, în situația în care există un caz suspect de
COVID-19 (conform definiției de pe site-ul INSP). Pentru astfel de cazuri, în cadrul recepției, trebuie să fie
disponibile imediat numerele de telefon ale direcției de sănătate publică județene/a municipiului București,
pentru a putea fi utilizate ori de câte ori există posibilitatea ca un oaspete să fie bolnav;
d) în cadrul recepției trebuie să existe o trusă medicală care să conțină:
- dezinfectant/șervețele cu efect antibacterian pentru curățarea suprafețelor (șervețele);
- măști pentru față/ochi (separate sau combinate, scut facial, ochelari de protecție). Trebuie menționat că
măștile faciale de unică folosință pot fi utilizate o singură dată (a se consulta Recomandările privind utilizarea
măștii);

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 3/4


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
- mănuși (de unică folosință);
- șorț de protecție (de unică folosință);
- halat medical lung, cu mâneci lungi;
- sac de unică folosință pentru deșeuri (pericol biologic).
Trusa medicală va fi pusă la dispoziția cadrelor medicale solicitate pentru consultul cazurilor suspecte de boală;
e) promovarea măsurilor de distanțare socială, curățarea mâinilor și igiena respiratorie:
- distanțarea socială presupune abținerea de la îmbrățișare, pupat sau strângerea mâinilor în cadrul
interacțiunilor cu oaspeții, dar și cu personalul. Aceasta presupune menținerea unei distanțe de cel puțin 1 m și
evitarea oricărei persoane care tușește sau strănută;
- igiena mâinilor înseamnă spălarea mâinilor în mod regulat și riguros cu apă și săpun și dezinfecția cu un
dezinfectant de mâini pe bază de alcool; se recomandă dezinfectarea mâinilor după orice schimb de obiecte
(bani, carduri de credit) cu oaspeții;
- se va evita atingerea ochilor, nasului și a gurii cu mâinile neigienizate;
- igiena respiratorie înseamnă acoperirea gurii și a nasului cu pliul cotului sau cu un șervețel, atunci când
cineva tușește sau strănută; șervețelul utilizat trebuie aruncat imediat într-un coș de gunoi cu capac;
f) monitorizarea oaspeților din unitate care pot fi bolnavi se va face cu respectarea reglementărilor privind
protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la viață privată și confidențialitate. Personalul de la recepție

.ro
ar trebui să înregistreze toate incidentele relevante pe care le constată, cum ar fi cererile pentru consultații
medicale. Aceste informații vor ajuta oaspeții, prin: recomandări adecvate, facilitarea depistării din timp și
gestionarea rapidă a cazurilor suspectate, împreună cu autoritățile sanitare locale. Personalul de la recepție
trebuie să aibă o abordare discretă în privința acestor informații și ar trebui să asigure faptul că doar
oo
conducerea și serviciile medicale vor evalua situația și vor lua deciziile corespunzătoare;
g) serviciile tehnice și de mentenanță asigurate, conform reglementărilor în vigoare (aprovizionare cu apă,
ventilație, iluminat etc.). Se va urmări să existe suficient săpun și soluții dezinfectante.
at

Măsuri de restricționare temporară a unor tipuri de activități


a) Nu vor funcționa într-o primă etapă restaurantele, barurile, cafenelele și cofetăriile din incinta hotelului.
oc

Servirea mesei se va face în regim room-service. Este preferabil să se folosească tacâmuri și veselă de unică
folosință.
b) Locurile de joacă special destinate copiilor vor fi închise.
av

c) Locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscină interioară etc., din incinta hotelurilor, în această
primă etapă, rămân închise.
d) Spălarea și dezinfecția suprafețelor din camere și spații comune se vor face mai frecvent decât de obicei, cu
soluții dezinfectante pe bază de alcool sau clor, avizate conform legii. În cazul în care, în cadrul hotelului, în
rândul personalului sau oaspeților apare un caz confirmat de COVID-19, se va contacta direcția de sănătate
publică județeană/a municipiului București pentru efectuarea anchetei epidemiologice și stabilirea măsurilor
care se impun.
e) Folosirea lifturilor va fi făcută doar dacă este strict necesar și numai de către cel mult două persoane odată,
care vor purta măști de protecție în tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele două persoane să fie
din aceeași familie.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 4/4


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ordinul nr. 3577/831/2020 privind mă surile pentru prevenirea contamină rii
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 ș i pentru asigurarea desfă ș ură rii activită ții
la locul de muncă ı̂n condiții de securitate ș i să nă tate ı̂n muncă , pe perioada
stă rii de alertă
În vigoare de la 16 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 16 mai 2020. Formă aplicabilă la 19 mai 2020.

Nr. 3.577/831/2020
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Sănătății
În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada
stării de alertă și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate

.ro
în muncă,
în temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea
instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației
oo
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,
având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea
unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile,
at

precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologie determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
oc

fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005
av

privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor
măsuri de protecție socială,
potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul muncii și protecției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, toți angajatorii
din sectorul public și din privat implementează următoarele măsuri:
a) reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada
stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor
riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al
lucrătorilor;
b) reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la
instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2;

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 1/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
c) stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele
disponibile, și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile
respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate;
d) identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și actualizează documentul de
evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în
vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;
e) stabilesc consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și
sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;
f) afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și
pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2;
g) informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a
virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității,
precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la
locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;
h) informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile:

.ro
- menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
- menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți
avizați, ori de câte ori este nevoie;
- evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
oo
- menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în
șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare
a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor;
at

- limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;


i) pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2
oc

(mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție
de specificul activității;
j) se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care
av

intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;


k) asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de
sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost
prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
l) pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care
desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul
activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
m) pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui
interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei
ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul
angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru.
Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin
unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;
n) asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la
locurile de muncă;
o) limitează accesul la zonele comune și asigură respectarea normelor de distanțare socială în aceste zone;

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 2/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
p) stabilesc reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de
persoane în incinta instituției;
q) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție;
r) asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de
lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
s) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă;
t) interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
u) întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unității cu o persoană
simptomatică;
v) aplică benzi de marcare a distanței recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu
publicul, pentru persoanele care așteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condițiile
meteorologice permit, ca persoanele care așteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanță de
minimum 1,5 m;
w) dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;
x) dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate, precum și alte zone intens folosite
(minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);
y) dezinfectează cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar spațiile comune și spațiile de

.ro
lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
z) pot crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli
cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani);
aa) asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri între
oo
lucrători;
ab) evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea și
dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
at

ac) asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și dezinfectant de mâini și
montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
oc

ad) amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui
număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil,
separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate;
av

ae) limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare
desfășurării activității și se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu
asigurarea condițiilor de prevenție minimale;
af) se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează preponderent prin mijloace
electronice;
ag) revizuiesc planul de prevenire și protecție, conform prevederilor menționate; ah) revizuiesc instrucțiunile
proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și le aduc la cunoștința angajaților.
(2) Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-
2:
a) angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 C° și/sau stare
general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la
domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară
închiderea birourilor/clădirii;
b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7
zile:
(i) se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 3/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
(ii) înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
(iii) pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână
efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este
posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult;
c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:
(i) nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;
(ii) se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină;
d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai
mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a
acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție
respiratorie.
Art. 2. - Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din sectorul public și
privat au obligația să urmeze măsurile de mai jos:
a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate
și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori;
c) își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un

.ro
echipament nou;
d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin
în sediu;
e) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale
oo
infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);
f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul
SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru;
at

g) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în
care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;
oc

h) în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinței eliberate
de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
i) în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu medical,
av

eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică din județul în care își
desfășoară activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip
instituții/autorități publice suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor
de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajați;
j) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și persoana
simptomatică;
k) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii;
l) își spală și își dezinfectează mâinile;
m) identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator;
n) evită staționarea în spațiile comune;
o) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea;
p) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea
angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare
epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de
acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 4/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
q) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul
unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane.
Art. 3. - Pentru angajatorii din serviciile sociale destinate categoriilor vulnerabile, prevederile prezentului ordin
se completează cu recomandările Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții.
Art. 4. - Angajatorii din sectorul public și privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii și protecției Ministrul sănătății,
sociale, Nelu Tătaru
Victoria Violeta Alexandru

.ro
oo
at
oc
av

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 19.05.2020. 5/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

Ordinul nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind


condițiile necesar a i respectate ı̂n vederea reluă rii antrenamentelor sportive
ı̂n cantonamente, precum ș i a Regulamentului privind condițiile necesar a i
respectate ı̂n vederea reluă rii antrenamentelor ı̂n cazul sporturilor
individuale care se practică ı̂n aer liber
În vigoare de la 20 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 20 mai 2020. Formă aplicabilă la 24 mai 2020.

Nr. 583/842
Ministerul Tineretului și Sportului
Ministerul Sănătății
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.360 din 18.05.2020 al Direcției generale politici, strategii și programe în
domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului,
luând în considerare art. 43 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la
normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și
completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor
sportive în cantonamente, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor
în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății nr. 565/806/2020 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate
în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile
necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în
aer liber, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 16 mai 2020.
Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată și se sancționează în conformitate cu
prevederile art. 65, 66 și 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, precum și ale art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind
stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 1/2


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministrul tineretului și sportului, Ministrul sănătății,
Marian Ionuț Stroe Nelu Tătaru

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

ANEXA Nr. 2
REGULAMENT
privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor
individuale care se practică în aer liber

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 2/2


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

Regulamentul privind condițiile necesar a i respectate ı̂n vederea reluă rii


antrenamentelor ı̂n cazul sporturilor individuale care se practică ı̂n aer liber,
din 19.05.2020
În vigoare de la 20 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 20 mai 2020. Formă aplicabilă la 24 mai 2020.

A. Considerații generale
1. Măsurile prevăzute mai jos descriu cadrul în care sporturile individuale în aer liber pot fi practicate după data
de 18 mai 2020. Acest cadru este valabil exclusiv pentru activitățile sportive care se pot practica individual, în
grupuri nu mai mari de 3 persoane și în aer liber. Lista ramurilor sportive care se pot practica este următoarea:
a) aeronautică;
b) alpinism;
c) atletism: probele de alergare, aruncarea ciocanului, aruncarea discului, aruncarea greutății, aruncarea suliței;
d) automobilism sportiv;
e) bob, skeleton și sanie: pregătirea pe role sau piste sintetice;
f) caiac: caiac sprint, rafting, stand-up paddle, caiac pe ape repezi;
g) canotaj;
h) ciclism: ciclism rutier, mountain bike;
i) echitație;
j) golf;
k) karting;
l) modelism;
m) motociclism;
n) tenis: proba de simplu;
o) tir cu arcul;
p) tir sportiv;
q) schi biatlon: probele practicate pe role sau piste sintetice;
r) yachting: windsurfing, bărci cu vele.
2. Este permisă tuturor practicanților, cu condiția respectării tuturor măsurilor de distanțare socială și igienă
personală, pregătirea fizică generală în aer liber (stretching, elemente din școala alergării, exerciții de echilibru
și orientare spațială din gimnastică, exerciții cu propria greutate, exerciții de tehnică și tactică individuală prin
reprezentare mentală a adversarului sau a unei situații specifice de luptă/joc, execuția tehnică/tactică de tip box
cu umbra, exersarea fără minge a tehnicilor de joc etc.).
3. În cazul în care disciplinele sportive enumerate mai sus sunt practicate în aer liber, dar în interiorul unor baze
sportive, administratorii acestor baze trebuie să ia măsuri pentru ca următoarele condiții să fie îndeplinite:
a) bazele să fie împrejmuite;
b) fiecare punct de acces să fie păzit;
c) să se facă triajul epidemiologic al participanților la activitatea sportivă și măsurarea temperaturii corporale la
intrarea în baza sportivă;
d) la accesul în bază, sportivii vor fi trecuți pe un tabel nominal, pentru a facilita ancheta epidemiologică, în
cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2;
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 1/3
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
e) accesul să fie permis numai în funcție de capacitatea bazei, pentru a evita aglomerația, pe bază de
programări prealabile, calculate în așa fel încât să se permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea
spațiului;
f) accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. Prin excepție, minorii pot avea ca însoțitor o singură
persoană adultă;
g) nu va fi permis accesul public la spațiile care prezintă risc epidemiologic semnificativ (dușuri, saună, vestiar,
sală de fitness, sală de masaj, sală de mese etc.);
h) este permisă utilizarea toaletelor, cu condiția ca acestea să fie dezinfectate după fiecare persoană care le
folosește;
i) este permisă funcționarea automatelor de distribuire a alimentelor, a băuturilor răcoritoare și a cafelei, iar
conducerea bazei sportive are obligația de a asigura dezinfectarea acestora în mod regulat;
j) fiecare bază va avea asigurată cel puțin o cameră suplimentară (spațiu de izolare), care să nu comunice cu
celelalte spații definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în timpul antrenamentului/al lucrului
simptomatologie COVID-19. Utilitatea acesteia este aceea de a izola aceste persoane care prezintă simptome
până la un consult de specialitate/evacuare;
k) dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile de mai sus, aceasta va rămâne închisă.
B. Măsuri care precedă antrenamentului
1. Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Simptomele comune ale
îmbolnăvirii de COVID-19 sunt: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), cu debut
brusc. Alte simptome care pot apărea sunt: nas înfundat, secreții nazale fluide, dureri în gât, dureri de cap,
dureri musculare, diaree, stare de oboseală. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste
simptome sau le-au prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autoritățile
sanitare și să nu părăsească locuința pentru a se antrena.
2. Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate
măsurile de protecție dispuse de autorități.
3. La locul de antrenament trebuie să fie pregătite măsuri pentru igienizarea și/sau dezinfectarea mâinilor,
materialelor și a echipamentului sportiv (de exemplu, gel hidroalcoolic dezinfectant).
C. Condiții de antrenament
1. Condiții general valabile
a) Se permite practicarea activităților sportive doar pe terenuri în aer liber. Desfășurarea activităților în săli,
baloane presostatice sau alte structuri închise este interzisă.
b) Pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță față de celelalte persoane
care ar putea să fie prezente. Această distanță este de cel puțin 2 metri în perioadele de repaus și de cel puțin
6 metri în perioadele de activitate fizică intensă, pentru a ține cont de faptul că particulele de transpirație ori
salivă se pot transmite pe distanțe mult mai mari în acest context.
c) Este interzisă eliminarea salivei în spațiul de antrenament.
d) În cazul sportivilor de performanță, care sunt asistați de antrenor și alți specialiști, distanța de siguranță
trebuie păstrată inclusiv în timpul ședințelor tehnice. În cazul în care medicul sportiv este prezent, el trebuie să
poarte echipamentul de protecție pe tot parcursul interacțiunii directe cu sportivul.
e) Materialele și echipamentele sportive (de exemplu: bicicleta, racheta de tenis, arcul etc.) trebuie să fie
folosite exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet înainte de a trece de la un sportiv la
altul.
2. Condiții specifice
a) Aeronautică
(i) Sunt permise doar activitățile care se pot practica individual, în condiții de siguranță.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 2/3


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
b) Atletism
(i) În timpul probelor de alergare, distanța între sportivi trebuie să fie de minimum 10 metri.
c) Caiac
(i) Sunt permise doar probele care presupun prezența unei singure persoane în ambarcațiune.
(ii) Distanța de siguranță între ambarcațiuni este de minimum 6 metri.
d) Canotaj
(i) Sunt permise doar probele care presupun prezența unei singure persoane în ambarcațiune.
(ii) Distanța de siguranță între ambarcațiuni este de minimum 6 metri.
e) Ciclism
(i) Distanța de siguranță între sportivi este de minimum 10 metri.
f) Echitație
(i) Distanța de siguranță între sportivi este de minimum 10 metri.
g) Tenis, proba de simplu
(i) Pe un teren de tenis este permis accesul a cel mult trei participanți (2 jucători, 1 antrenor/medic etc.).
(ii) Nu este permis accesul pe teren al copiilor de mingi.
(iii) Schimbarea terenurilor nu este permisă.
(iv) În măsura în care este posibil, jucătorii își vor marca propriile mingi și le vor folosi doar pe acestea la
serviciu. La sfârșitul meciului, strângerea mingilor se va efectua doar cu ajutorul tuburilor special concepute sau
cu ajutorul altor echipamente care nu implică un contact direct cu pielea jucătorilor.
h) Schi biatlon
(i) În timpul probelor de fond și biatlon, distanța între sportivi trebuie să fie de minimum 10 metri.
i) Yachting
(i) Sunt permise doar probele care presupun prezența unei singure persoane în ambarcațiune.
(ii) Distanța de siguranță între ambarcațiuni este de minimum 6 metri.
(iii) Pregătirea ambarcațiunii în vederea ieșirii pe apă se face cu respectarea distanțării sociale și cu utilizarea
echipamentelor de protecție personală.
D. Condiții după antrenament
1. Materialele sportive vor fi dezinfectate cu atenție după fiecare folosire.
2. Echipamentul folosit în timpul antrenamentului trebuie pus direct într-o pungă de plastic închisă ermetic,
urmând ca după aceea să fie spălat/curățat la o temperatură de minimum 80°.
3. Tratamentul de refacere (fizioterapie, kinetoterapie) trebuie făcut cu respectarea precauțiilor: este de preferat
să fie făcut doar de persoanele care au absolută nevoie. În orice moment, în afara personalului medical
esențial, în zona de fizioterapie/kinetoterapie trebuie să fie prezentă o singură persoană. Personalul medical
trebuie să fie dotat cu echipament de protecție personală.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 3/3


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

Regulamentul privind condițiile necesar a i respectate ı̂n vederea reluă rii


antrenamentelor sportive ı̂n cantonamente, din 19.05.2020
În vigoare de la 20 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 20 mai 2020. Formă aplicabilă la 24 mai 2020.

A. Scop
Acest document stabilește criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive pentru reluarea
activităților de antrenament și diminuarea riscului de infecție COVID-19.
Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecție COVID-19, dar nu garantează
eliminarea acestuia în contextul pandemiei.
B. Măsuri generale în contextul epidemiei COVID-19
Descrierea simptomelor și măsurilor generale privind COVID-19
Toți membrii personalului trebuie să fie întotdeauna informați și atenți în ceea ce privește apariția simptomelor
COVID-19. Informațiile generale despre COVID-19 și simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităților
de sănătate publică (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică).
Simptomele includ:
- cele mai comune semne: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât,
stare de oboseală, dureri musculare etc.;
- rare: dureri de cap, greață, diaree, alte simptome. Măsuri generale de prevenție pentru a limita răspândirea
COVID-19:
- Spălați-vă frecvent pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosiți dezinfectant pentru mâini.
- Când tușiți sau strănutați acoperiți-vă gura și nasul cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie - aruncați batista
imediat și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.
- Evitați să vă atingeți fața, ochii, gura, nasul cu mâinile neigienizate.
- Limitați, pe cât posibil, contactul fizic (cu menținerea, pe cât posibil, a unei distanțe sociale de 2 metri).
- Folosiți pentru dezinfecție doar produse de dezinfecție avizate pentru scopul și nevoia identificată.
- Toate materialele și echipamentele sportive trebuie dezinfectate riguros după fiecare utilizare.
- Toate locațiile vor fi prevăzute cu dispensere cu dezinfectant pentru tegumente (de exemplu, săli de
antrenament, săli de ședință, spații pentru relaxare, holuri etc.)
- Toate locațiile vor fi prevăzute cu covorașe de dezinfecție la intrare.
C. Măsuri specifice sportului
1. Măsuri cu caracter general:
- Fiecare structură sportivă va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea
aplicării protocoalelor stabilite.
- Va fi stabilită o listă a personalului a cărui prezență este absolut necesară pentru pregătirea și derularea
sesiunilor de antrenamente și activităților-suport.
- Fiecare echipă sau lot sportiv va folosi o bază proprie de cantonament sau o locație în uz exclusiv.
- Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele sunt obligate să dea o declarație pe propria răspundere
privind luarea la cunoștință și respectarea regulilor dispuse prin prezentul ordin.
- Medicul echipei sau lotului sportiv va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul
întregului proces.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 1/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
2. Resursele umane includ:
• staff lot sportiv;
• personal auxiliar (magazioneri, bucătari, personal de curățenie etc.);
• personal de securitate.
În funcție de nivelul de risc, personalul se împarte în 3 categorii:
a) persoane care necesită măsuri crescute de protecție;
b) persoane care necesită măsuri medii de protecție;
c) persoane care necesită măsuri reduse de protecție.
a) Măsuri care se aplică persoanelor care necesită protecție crescută
Personalul din această categorie include: sportivii, antrenorii și alte categorii de personal precum: medicii și
terapeuții.
- Înaintea reluării antrenamentelor, sportivii și fiecare persoană absolut necesară pregătirii sportive vor sta
obligatoriu o perioadă de 14 zile în izolare la domiciliu, împreună cu toate persoanele care locuiesc la acel
domiciliu.
În cazul în care este necesară reluarea imediată a antrenamentelor, sportivii și fiecare persoană absolut
necesară pregătirii sportive vor fi testate RT-PCR pentru COVID-19 și examinate medical de trei ori, conform
următorului calendar: la intrarea în baza de cantonament, în ziua a 7-a și în ziua a 14-a. Prelevarea probelor se
va face în baza de antrenament (fără a părăsi incinta). În cazul în care rezultatul uneia dintre aceste persoane
este pozitiv în cursul acestei perioade, vor fi urmate procedurile descrise de autoritățile sanitare. Pe tot
parcursul acestei perioade, antrenamentele se vor desfășura individual sau în grupuri de cel mult 4 persoane,
care nu își vor schimba componența pe parcursul celor 14 zile.
- Orice simptom trebuie anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament. La ieșirea din
izolare, personalul mai sus menționat va fi testat RT-PCR pentru COVID-19, urmând ca doar persoanele care
au rezultatul testului negativ și nu prezintă semne și simptome specifice din definiția de caz să fie admise să
intre în bazele de cantonament desemnate.
- Aceste persoane nu vor părăsi baza de antrenament pe toata perioada desfășurării acestuia în locația
asigurată, cu excepția vizitei medicale obligatorii.
- Triajul epidemiologic la intrarea în cantonament și zilnic se va face de către medicul structurii sportive sau un
medic angajat de structura sportivă pe perioada epidemiei (până se declară încheierea epidemiei de către
Ministerul Sănătății) și va include: fișe pentru sportivi și staff (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât,
dificultăți în a respira, anosmie, ageuzie, saturație de oxigen), completate în fiecare zi, cu interzicerea
participării la antrenament pentru modificări ale oricăruia din criteriile de mai sus.
- În săptămâna de început a antrenamentelor se va planifica vizita medicală la Institutul Național de Medicină
Sportivă și policlinicile sau ambulatoriile de medicină sportivă din țară. Anamneza completă (chestionar
epidemiologie inclus), consultul medico-sportiv și o probă de efort concludentă sunt obligatorii.
- Testarea pentru COVID-19 a sportivilor și a membrilor staffului tehnic se va efectua și în orice alt moment, la
recomandarea medicului structurii sportive, pentru cazuri speciale/simptomatologie.
- Grupurile de antrenament nu se schimbă și nu interacționează între ele decât online până în faza
antrenamentelor comune (inclusiv staff).
- Este obligatoriu să fie puse la dispoziție echipamente de protecție (PPE) pentru personalul medical la baza de
antrenament, plus termometre și pulsoximetre.
- Dacă unul dintre membrii personalului se confruntă cu apariția simptomatologiei, trebuie să contacteze
medicul structurii sportive și să fie izolat imediat, cu respectarea recomandărilor autorităților de sănătate
publică. Se vor crea în baza de antrenament sau în proxima vecinătate două spații de izolare de câte o
persoană, care să nu comunice nici între ele, nici cu celelalte spații definite, pentru persoanele cu

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 2/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
simptomatologie COVID-19. Utilitatea este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome
până la un consult de specialitate/testare/evacuare.
- Transportul de la locul prealabil de izolare către baza de cantonament este recomandat să fie făcut individual,
recomandabil cu mașina proprie, fără a se opri pe acest parcurs.
- Transportul de la baza de cantonament la consultul medical/baza de antrenament se va efectua cu mijloace
de transport proprii sau cu autocare dedicate. Programarea jucătorilor se va face la intervale orare diferite,
pentru evitarea supraaglomerării. Dacă se folosește autocarul, trebuie respectate următoarele condiții: va
conduce un singur șofer, care se va proteja cu echipamente de protecție personală; se va face dezinfectarea
după fiecare grup transportat; persoanele se vor așeza respectând principiile de distanțare socială, astfel încât
fiecare persoană să aibă în lateral, în față și în spate un rând de scaune goale; nu se vor face opriri pe parcurs.
b) Măsuri recomandate persoanelor care necesită protecție medie
- Personalul din această categorie include personalul administrativ și de suport, precum personalul din
bucătării, personal de curățenie, magazioner etc.
- Personalul administrativ și de suport va fi organizat în două echipe care lucrează în ture de minimum 14 zile
consecutive. La intrarea în tură, fiecare membru al personalului administrativ și de suport va fi supus testării
RT-PCR pentru COVID-19 și examinării medicale. Doar persoanele care au rezultatul testului negativ și nu
prezintă semne și simptome specifice definiției de caz urmează să fie admise să intre în tură.
- Membrii echipei, personalul de antrenament și un număr minim de personal auxiliar care să efectueze
curățenia, dezinfecția și alte sarcini de logistică reprezintă singurele persoane a căror prezență este permisă în
baza de cantonament.
- Personalul administrativ și de suport va sosi în locațiile stabilite înaintea grupurilor de sportivi și va asigura pe
toată perioadă pregătirea terenului/locului de antrenament, asigurarea echipamentului sportiv corespunzător,
organizarea aprovizionării și asigurarea pachetelor cu mâncare, dezinfecția spațiilor cât mai des și ori de câte
ori este necesar.
- Triajul epidemiologic se va face zilnic, la intrarea în tură, de către medicul structurii sportive sau un medic
angajat. Acesta va include anamneza medicală și termometrizarea.
- Structura sportivă va asigura personalului echipamentele necesare de protecție (dintre care mănușile și
masca sunt cerințele minimale) pe toată perioada turei.
c) Măsuri recomandate persoanelor care necesită protecție redusă
- În această categorie este inclus personalul de securitate și pază, care nu va avea acces în baza de
antrenament. Personalul din această categorie va beneficia de echipament de protecție individual și va fi supus
zilnic procesului de monitorizare și triaj epidemiologic.
3. Zona de antrenament
- Se vor stabili locațiile unde vor avea loc sesiunile de antrenament, în interiorul bazelor de cantonament sau în
proximitatea acestora. În cazul în care spațiul de antrenament nu se găsește în interiorul perimetrului
împrejmuit al bazei de cantonament, transportul sportivilor și al personalului tehnic (antrenori, medici etc.) se va
face cu autocarul, respectând următoarele condiții: va conduce un singur șofer, care se va proteja cu
echipamente de protecție personală; se va face dezinfectarea după fiecare grup transportat; persoanele se vor
așeza respectând principiile de distanțare socială, astfel încât fiecare persoană să aibă în lateral, în față și în
spate un rând de scaune goale; nu se vor face opriri pe parcurs.
- Folosirea spațiilor definite se va face gradual, în funcție de etapa de antrenament în care se află
echipa/sportivii.
- Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pentru zonele și locațiile utilizate, cât și pentru
materialele și obiectele folosite de persoanele din baza de cantonament. Toate echipamentele și spațiile
utilizate vor fi curățate și dezinfectate după fiecare antrenament.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 3/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
- Toți participanții la activitatea de antrenament vor avea la dispoziție dezinfectanți pentru mâini, în locuri
marcate vizibil.
- De fiecare dată când este posibil, activitatea sportivă se va desfășura în aer liber, și nu în sală. Se va asigura
o bună ventilație a tuturor locațiilor în cazul activităților în sală.
4. Bucătăria
Bucătăria trebuie să fie administrată de un personal numeric cât mai redus, sub coordonarea unui responsabil
desemnat.
Instrucțiuni recomandate pentru gestionarea operațională a bucătăriei:
- Bucătăria va fi închisă în perioada în care nu se desfășoară activități de preparare a hranei.
- Responsabilul desemnat asigură planificarea și supervizarea operațiilor, deschiderea și închiderea bucătăriei.
- Personalul care utilizează bucătăria trebuie obligatoriu să poarte tot timpul mănuși și mască facială și să
acorde atenție specială igienei mâinilor.
- Toate produsele alimentare trebuie să fie depozitate într-un spațiu închis și cu o singură cale de acces.
- Produsele intrate în bucătărie vor fi manipulate și depozitate conform normelor de igienă. Ambalajele
produselor (acolo unde este posibil) vor fi dezinfectate.
- Se va face o planificare a aprovizionării cu alimente, iar aceasta se va efectua de maximum două ori pe
săptămână, în vederea reducerii contactului cu exteriorul.
- Servirea mesei nu se va face în sala de mese. Aceasta se va efectua în regim "room service", preferabil în
ambalaje de unică folosință. Se va evita pe cât posibil contactul dintre personalul de servire/de la bucătărie cu
sportivii aflați în perioada de antrenament.
5. Spălătoria
Spălătoria va fi administrată de un personal redus numeric, sub coordonarea unui responsabil desemnat.
Măsurile preventive sunt:
- Persoana responsabilă de spălătorie trebuie să colecteze în saci de plastic hainele livrate de către sportivi la
finalul fiecărui antrenament sau ridicate din camere.
- Toate hainele trebuie spălate la peste 60 de grade și prosoapele la peste 80 de grade.
- Personalul care utilizează spălătoria trebuie obligatoriu să poarte mănuși și mască facială și să acorde atenție
specială igienei mâinilor.
- Încălțămintea trebuie dezinfectată utilizând o soluție alcoolică de 96% după fiecare utilizare.
- Un dispenser pentru săpun lichid trebuie să fie disponibil în departament.
6. Zona vestiarului
- Ca zonă potențială cu risc crescut de transmitere a infecției, prezența membrilor personalului în zona
vestiarului trebuie să fie limitată pe cât posibil.
- În primele 14 zile de cantonament, utilizarea acestui spațiu este interzisă de către sportivi și personalul tehnic.
După această perioadă, utilizarea vestiarului se va face cu respectarea principiilor de distanțare socială.
- Trebuie acordată o atenție particulară curățării și dezinfecției acestei zone, de fiecare dată după ce a fost
utilizată.
- Hainele purtate vor fi depozitate în saci biodegradabili, ce vor fi amplasați în coșuri aflate la o distanță cât mai
mare de zona vestiarelor și care să fie marcate vizibil cu inscripția: "obiecte pentru dezinfecție".
7. Zona medicală și zona de refacere
Managementul operațional al zonei medicale și de refacere va respecta următoarele cerințe:
- Utilizarea acestor zone va fi limitată la sportivii care au nevoie de îngrijiri medicale.
- Toate materialele sanitare trebuie schimbate după fiecare pacient (sportiv). Trebuie să se acorde o atenție
deosebită curățeniei și dezinfecției în aceste zone.
- Utilizarea saunei este interzisă.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 4/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
D. Regulă generală
- Fiecare bază de cantonament va avea asigurate cel puțin două camere suplimentare de câte o persoană, cu
grup sanitar propriu (spații de izolare), pentru persoane cu simptomatologie COVID-19, care să nu comunice
între ele și nici cu celelalte spații definite. Utilitatea acestora este aceea de a izola de grup orice membru care
prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.
- În cazul în care dintre membrii personalului apar cazuri care se confruntă cu apariția simptomatologiei, aceștia
trebuie să se izoleze rapid și să anunțe medicul structurii sportive. Acesta din urmă va anunța direcția de
sănătate publică teritorială, ale cărei recomandări vor fi urmate.
NOTĂ:
Acest plan de măsuri se referă numai la perioada de reluare a antrenamentelor în baze de cantonament
organizate.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 5/5


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
blog.avocatoo.ro avocatoo.ro #traducemjuridicul

Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 828/2020 privind mă surile de organizare ș i desfă ș urare a


activită ții la nivelul cabinetelor stomatologice ș i la nivelul unită ților sanitare
non-COVID, pe perioada stă rii de alertă
În vigoare de la 15 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 15 mai 2020. Formă aplicabilă la 15 mai 2020.

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul
Ministerului Sănătății nr. N.T. 2.425 din 15.05.2020,
având în vedere:
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte
normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile;
- prevederile art. 3 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea
instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației

.ro
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
- prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
oo
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
at

Art. 1. - În vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă,
cabinetele stomatologice și unitățile sanitare non-COVID din sistemul public și privat au obligația respectării
oc

măsurilor prevăzute în prezentul ordin.


Art. 2. - Se aprobă Măsurile de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada
stării de alertă, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
av

Art. 3. - Se aprobă Măsurile de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID, pe


perioada stării de alertă, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru

București, 15 mai 2020.


Nr. 828.
ANEXA Nr. 1

MĂSURI
de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă
Pacienții simptomatici (astfel cum sunt aceștia desemnați în definițiile de caz publicate periodic de Centrul
Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică
la adresa http://www.cnscbt.ro), respectiv pacienții aflați în izolare/carantină sau pozitivi confirmați cu
coronavirusul SARSCoV-2 (COVID-19) vor fi tratați doar în cabinete sanitare avizate de către direcțiile de
sănătate publică în acest sens.
I. Măsuri generale pentru desfășurarea activității în cabinetele stomatologice
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 15.05.2020. 1/3
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
blog.avocatoo.ro avocatoo.ro #traducemjuridicul
1. Trebuie evitat, pe cât posibil, contactul cu personalul (nu strângeți mâna, mențineți o distanță de mai mult de
1,5 m în timpul unei discuții etc.).
2. În afara manoperelor de tratament, trebuie evitat, pe cât posibil, contactul cu pacientul.
3. Accesul în camera de tratament este permis doar pacientului; prin excepție, este permis și accesul unei
persoane care însoțește un minor, o persoană dependentă sau alte asemenea.
4. Nu se permite staționarea în sala de așteptare și se recomandă dezinstalarea/scoaterea din funcțiune a
oricărui aparat de cafea și/sau dozator de apă, precum și eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor etc.
5. La intrarea în cabinetul stomatologic se amplasează dispensere cu soluții dezinfectante (antiseptice pe bază
de alcool).
6. Se realizează dezinfecția regulată a mânerelor ușilor, sălii de așteptare și recepției.
7. Se realizează dezinfecția toaletei, după utilizarea acesteia de către un pacient.
8. Este recomandată plata cu cardul și, cât mai des posibil, dezinfecția POS.
II. Accesul la tratament
1. Se face doar cu programare telefonică/online prealabilă.
La momentul programării pacientul va fi întrebat dacă:
a) are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăți de respirație și/sau febră (>37,3°C);
b) membrii familiei cu care locuiește/gospodărește au aceste simptome;

.ro
c) are vârsta de 65 de ani sau mai mult;
d) suferă de o patologie cronică sau o afecțiune care îi reduce imunitatea;
e) este sănătos și se simte în prezent sănătos.
oo
2. Pacienții cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) sunt programați în prima
parte a programului de lucru.
3. Pacienții care necesită proceduri generatoare de aerosoli sunt programați la sfârșitul programului de lucru.
at

4. La prezentarea în cabinet se efectuează termometrizarea pacientului și se solicită dezinfecția mâinilor.


5. Înainte de începerea tratamentului, medicul stomatolog va obține acordul scris informat al pacientului.
6. Sunt permise următoarele tipuri de proceduri:
oc

a) proceduri fără generare de aerosoli: consultație, extracție simplă, sutură, incizie și drenaj abces, obturație
provizorie, radiografie, tratamente ortodontice de menținere;
b) proceduri generatoare de aerosoli: utilizarea pieselor de mână rotative (în special turbina), a sprayului apă-
av

aer, a aparaturii ultrasonice, a dispozitivelor cu jet de particule.


7. Înaintea unei proceduri generatoare de aerosoli, pacientul va clăti în prealabil gura timp de 1 minut cu soluție
1% peroxid de hidrogen (prin diluarea unei soluții de H2O2 3% cu apă).
III. Echipament de protecție
1. Personalul va utiliza echipament de protecție - mască chirurgicală, vizieră și mănuși.
2. Pentru procedurile generatoare de aerosoli se va folosi masca tip FFP2/3 sau echivalent.
IV. După fiecare pacient se va efectua:
1. aerisirea camerei de tratament;
2. dezinfectarea riguroasă a suprafețelor (unit dentar, blat de lucru etc.), cu dezinfectant de suprafață conform
standardelor;
3. dacă există o contaminare vizibilă pe suprafețe, se va îndepărta mai întâi cu o lavetă umedă (apă) de unică
folosință cu apă și săpun;
4. dezinfecția cu alcool 80% a tuturor dispozitivelor medicale care nu sunt rezistente la sterilizare cu aer cald.
Dacă există o contaminare vizibilă pe dispozitive, aceasta trebuie mai întâi îndepărtată cu o lavetă umedă (cu
apă) sau cu o lavetă de unică folosință, apă și săpun. Pentru un dispozitiv medical (sau părți ale acestuia) care
nu este rezistent la alcool se folosesc șervețele de curățare și dezinfectare pentru suprafețe sensibile;

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 15.05.2020. 2/3


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
blog.avocatoo.ro avocatoo.ro #traducemjuridicul
5. este de preferat utilizarea unor materiale de curățare de unică folosință, cât mai mult posibil;
6. dezinfectarea aspiratorului și a vasului scuipător;
7. dezinfectarea completă a unitului stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid, prin pulverizare;
8. sterilizarea completă a pieselor înainte de reutilizare (autoclav) sau utilizare de piese de unică folosință;
9. schimbarea măștii, mănușilor, curățarea și dezinfectarea vizierei;
10. spălarea mâinilor cu apă și săpun sau dezinfecția cu soluție hidroalcoolică înainte de a pune altă pereche
de mănuși.

ANEXA Nr. 2

MĂSURI
de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă
1. În acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților care se prezintă la spitale sau la nivelul
cabinetelor medicale ambulatorii se vor încerca, pe cât posibil, evitarea internării și efectuarea tratamentului
medical la domiciliu/ambulatoriu.
2. Din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în România, toți pacienții care se internează trebuie
considerați ca fiind potențial infectați, motiv pentru care este obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de
protecție la toate procedurile medicale efectuate, conform ghidului Institutului Național de Sănătate Publică

.ro
(INSP).
3. La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor și, în funcție de simptomatologia prezentată,
cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare (zone-tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR
oo
pentru infecția cu SARS-CoV-2 (conform recomandărilor INSP).
4. Pacienții suspecți vor purta obligatoriu mască, vor fi preluați de la triaj și conduși în zona-tampon de
personalul anume desemnat, pe un circuit separat față de restul bolnavilor.
at

5. Dacă numărul pacienților nu permite internarea lor singuri în salon, aceștia pot fi internați câte doi într-un
salon, însă cu respectarea unei distanțe de minimum 2 metri între aceștia.
oc

6. Pacienții vor purta mască pe toată perioada internării în zona-tampon.


7. Personalul medical din zona-tampon va fi echipat corespunzător (halat de unică folosință peste uniforma de
spital, mănuși, bonetă, mască).
av

8. Se recoltează probe conform procedurii privind prelevarea și transportul probelor biologice pentru
diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2 și se trimit la laboratorul de analize medicale, împreuna cu formularul de
însoțire probe recoltate.
9. În cazul pacienților internați în zona-tampon, având rezultat pozitiv, medicul curant/de gardă sună la 112 și
pacientul va fi transferat la cel mai apropiat spital dedicat managementului pacienților infectați COVID-19,
conform reglementărilor legale în vigoare. Salonul va fi dezinfectat înainte de internarea următorului pacient.
10. Persoanele care, în urma triajului, nu au fost considerate cazuri suspecte, vor fi internate în secțiile aferente
patologiei prezentate, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între pacienți.
11. Fiecare unitate sanitară cu paturi are obligația de a-și revizui circuitele funcționale și procedurile de lucru în
conformitate cu principiile generale prezentate mai sus.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 15.05.2020. 3/3


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Colegiul Medicilor Dentiști din România - CMDR

Decizia nr. 14/2CN/2020 pentru aprobarea Recomandă rilor privind reluarea


activită ții ı̂n cabinetele stomatologice
În vigoare de la 15 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 15 mai 2020. Formă aplicabilă la 16 mai 2020.

În contextul actualizării periodice a informațiilor privind coronavirusul SARS-CoV-2 atât la nivel național, cât și la
nivel internațional,
pe fondul declarațiilor publice ale autorităților de stat privind faptul că starea de urgență nu va mai fi prelungită
după data de 14 mai 2020, urmând a fi instituită starea de alertă pe teritoriul României, sub rezerva adoptării și
publicării actelor normative corespunzătoare în Monitorul Oficial al României, Partea I,
având în vedere necesitatea ajustării corespunzătoare a măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției
cu COVID-19 adoptate la nivelul unităților sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență
stomatologică, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice,

.ro
fiind recomandat ca această ajustare să se realizeze gradual la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în
funcție de numărul de cazuri și de focare de infecție, precum și de existența sau inexistența unor zone în care a
fost instituită carantina aflate pe raza acestor unități administrativ-teritoriale,
luând în considerare faptul că orice măsuri adoptate cu titlu obligatoriu la nivelul corpului profesional trebuie să
oo
țină cont de principiul proporționalității în sensul că acțiunile corpului profesional trebuie să se limiteze la ceea
ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în actele normative aplicabile, raportat
at

la competențele deținute, inclusiv la atribuția generală a Colegiului Medicilor Stomatologi din România de a
asigura respectarea de către medicii stomatologi a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea
oc

publică,
subliniind faptul că măsurile adoptate de corpul profesional cu titlu de recomandări pot fi implementate în
funcție de decizia fiecăreia dintre formele de exercitare independentă a profesiei de medic stomatolog,
av

respectiv a fiecăreia dintre unitățile sanitare publice sau private în cadrul cărora se desfășoară activități de
asistență stomatologică,
urmărindu-se în mod special ca toate aceste măsuri să fie justificate, să nu fie excesive și să fie suportabile
financiar inclusiv de către formele de exercitare independentă a profesiei, indiferent de mărimea și organizarea
acestora, în situația în care acestea sunt autorizate și își desfășoară activitatea în condițiile legii,
luând în calcul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, competența Colegiului Medicilor Stomatologi din
România cu privire la autorizarea cabinelor stomatologice publice sau private vizează, potrivit art. 512 alin. (1)
lit. t) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, avizarea, în domeniul său de competență, a autorizării de instalare a cabinetelor, ținând seama ca
exercitarea activităților de asistență stomatologică să se facă în concordanță cu competența profesională a
medicului stomatolog, cu dotarea tehnică, precum și cu respectarea normelor de igienă,
ținând cont de faptul că, potrivit Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea
cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003, cu modificările
ulterioare, avizul preliminar al corpului profesional se acordă în vederea înființării cabinetului stomatologic,
public sau privat, în baza autorizației de liberă practică a medicului stomatolog, a dovezii deținerii legale a
spațiului și după verificarea existenței dotării minime a cabinetului medical, respectiv după verificarea condițiilor

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 1/10


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
minime de spațiu și circuitelor funcționale necesare, proiectele de modificări ulterioare ale circuitelor funcționale
fiind avizate de autoritățile de sănătate publică1,
1 A se vedea art. 6 alin. (2) din Normele privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină
dentară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.338/2007, cu modificările ulterioare.
luând în considerare faptul că, până la acest moment, nu a fost primit de la autoritățile de stat un răspuns
concret la solicitările corpului profesional, precum și evoluția la nivel național și internațional a infecției cu
COVID-19 și, în mod corespunzător, a indicațiilor și măsurilor adoptate de organismele internaționale, europene
și naționale,
raportat la faptul că, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și a legislației secundare, corpul profesional nu deține atribuții de
reglementare a dotării minime, a circuitelor funcționale obligatorii, a stabilirii echipamentelor individuale de
protecție minime și a altor elemente esențiale necesare pentru funcționarea cabinetelor stomatologice, publice
sau private, care ar putea efectua intervenții stomatologice de urgență în contextul răspândirii accelerate a
COVID-19 ori a unei alte epidemii cu caracteristici de transmitere și virulență asemănătoare, precum și a
asigurării accesului cabinetelor stomatologice care vor asigura intervențiile de urgență, cu prioritate, la
echipamentele de protecție adecvate, dezinfectanți, biocide ș.a., ori de adoptare a ghidurilor sau protocoalelor
de practică medicală,

.ro
în acest context singura posibilitate a corpului profesional de a veni atât în sprijinul pacienților, cât și al
membrilor corpului profesional în ceea ce privește stabilirea unui minim cadru de efectuare a manoperelor
stomatologice de prevenție, diagnostic și tratament în contextul actual al evoluției infecției cu COVID-19 fiind
oo
adoptarea de recomandări adresate profesioniștilor, în limitele competențelor oferite de lege,
văzând și activitatea Biroului executiv național desfășurată începând cu debutul pandemiei de COVID-19 pe
teritoriul României și recomandările cuprinse în Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu
at

coronavirusul SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi,


aprobat prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020, Recomandările pentru prevenirea răspândirii
oc

COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr.
13/3BExN/2020, Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență,
aprobat prin Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020, Planul de măsuri privind cadrul general de
av

efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență, revizia 1, aprobat prin Decizia Biroului executiv național nr.
17/3BExN/2020, Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și
protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19, aprobate prin Decizia Biroului
executiv național nr. 25/3BExN/2020, precum și Recomandările privind reluarea activității în cabinetele
stomatologice, aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr. 26/3BExN/2020, reglementări care au ținut
cont de contextul național și internațional existent la momentul adoptării fiecărei dintre aceste decizii, inclusiv de
faptul că întreaga lume se confruntă cu un agent patogen cu caracteristici de transmitere și virulență deosebite,
al cărui studiu este încă în stadii timpurii și pentru a cărui combatere au fost adoptate măsuri deosebite la nivel
internațional și național, suplimentare celor deja reglementate înainte de debutul pandemiei,
apreciind că se impune necesitatea adoptării recomandărilor necesare pentru asigurarea activității cabinetelor
stomatologice în condiții de siguranță pentru profesioniști și pentru pacienți, ținând cont de experiențele și
cunoștințele acumulate până în prezent,
observând informațiile științifice, indicațiile, măsurile și recomandările adoptate până la acest moment de
autoritățile competente, inclusiv de organismele profesionale internaționale, europene și din state membre ale
Uniunii Europene, din Statele Unite ale Americii ș.a.,
ținând cont de propunerile grupurilor de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu coronavirusul
SARS-CoV-2 din colegiile teritoriale și, respectiv, propunerile venite din partea multor membri ai Colegiului

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 2/10


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Medicilor Stomatologi din România,
luând în considerare și faptul că nu au fost adoptate până în prezent de către autoritățile de stat dispoziții
exprese care să reglementeze desfășurarea activităților de asistență stomatologică în perioada cât este
instituită starea de urgență, precum și în perioada următoare încetării acesteia,
în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
Art. 1. - Se aprobă Recomandările privind reluarea activității în cabinetele stomatologice, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. - Reprezentanții legali ai unităților sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență
stomatologică, publice sau private, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice, care au
calitatea de medici stomatologi, precum și profesioniștii care desfășoară activități de asistență stomatologică în
cadrul acestora în calitate de medici stomatologi au obligația de a respecta măsurile de prevenire și limitare a
răspândirii infecției cu COVID-19, inclusiv dotarea cu echipament individual adecvat de protecție a personalului
și asigurarea igienei și a dezinfecției corespunzătoare stabilite de reglementările legale în vigoare adoptate de
autoritățile de stat.
Art. 3. - Demersurile efectuate, precum și măsurile și/sau recomandările adoptate de Colegiului Medicilor

.ro
Stomatologi din România sunt prezentate pe site-ul corpului profesional, la adresa https://cmdr.ro/covid-19/,
secțiune gestionată de Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu coronavirusul
SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, constituit la nivel național în baza
Deciziei Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020.
oo
Art. 4. - Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 din
cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, precum și grupurile locale de lucru pentru prevenirea și
limitarea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 constituite la nivelul colegiilor teritoriale în baza
at

prevederilor Deciziei Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020 vor monitoriza în continuare evoluția infecției
cu COVID-19 pe teritoriul României și vor adopta recomandările și măsurile preventive și de protecție pentru
oc

medicii stomatologi, pacienții acestora și pentru unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de
asistență stomatologică, precum și pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul structurilor
naționale și al colegiilor teritoriale, privind prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-
av

CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul
profesional.
Art. 5. - În vederea informării unitare a membrilor corpului profesional, birourile executive ale colegiilor
teritoriale au obligația de a aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză, inclusiv prin publicarea la
sediul și pe site-urile proprii, a demersurilor efectuate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România.
Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,


Ecaterina Ionescu

București, 5 mai 2020.


Nr. 14/2CN.

ANEXĂ

RECOMANDĂRI
privind reluarea activității în cabinetele stomatologice

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 3/10


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1
Prevederi generale

1. Reprezentanții legali ai unităților sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică,
publice sau private, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice, sau împuterniciții acestora
care au calitatea de medici stomatologi, precum și profesioniștii care desfășoară activități de asistență
stomatologică în cadrul acestora în calitate de medici stomatologi au obligația de a respecta măsurile de
prevenire și limitare a răspândirii infecției cu COVID-19, inclusiv dotarea cu echipament individual adecvat de
protecție a personalului și asigurarea igienei și a dezinfecției corespunzătoare, stabilite de reglementările legale
în vigoare adoptate de autoritățile de stat.
2. Prezentele recomandări pot fi modificate, completate sau revocate la indicația experților din specialitățile
medicale cu responsabilități exprese în ceea ce privește bolile transmisibile, respectiv epidemiologie,
microbiologie medicală, boli infecțioase, igienă, anestezie și terapie intensivă, medicină de urgență, precum și a
celor din cadrul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile sau a autorităților

.ro
competente internaționale, europene sau naționale.
3. Prezentele recomandări pot fi implementate în funcție de decizia fiecăreia dintre formele de exercitare
independentă a profesiei de medic stomatolog, respectiv a fiecăreia dintre unitățile sanitare publice sau private
oo
în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică.

SECȚIUNEA a 2-a
at

Contextul actual
oc

4. La acest moment, contextul este următorul:


a) infecția cu COVID-19 generată de coronavirusul SARS-CoV-2 afectează întreaga lume, Organizația
Mondială a Sănătății (World Health Organization) declarând1 la 11 martie 2020 că aceasta poate fi
av

caracterizată ca pandemie;
1 A se vedea declarația directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății care poate fi consultată la
adresa: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19---11-march-2020.
b) COVID-19 este caracterizată, printre altele, de o rată de contagiozitate ridicată, având transmitere rapidă și
largă;
c) pandemia de COVID-19 este o situație nouă, inedită pentru întreaga lume, cu multe necunoscute, inclusiv
pentru domeniul stomatologiei;
d) particularitățile profesiei de medic stomatolog, ce presupune efectuarea manoperelor de prevenție,
diagnostic și tratament prin contactul apropiat la o distanță de doar 15-20 cm de cavitatea orală a pacienților,
precum și necesitatea de a realiza, de cele mai multe ori, manopere de tratament generatoare de aerosoli,
determină risc crescut de contaminare și răspândire a COVID-19;
e) stomatologia este singura specialitate medicală a cărei activitate a fost suspendată pe perioada stării de
urgență, cu excepția urgențelor stomatologice;
f) cabinetele stomatologice sunt și vor fi profund afectate de criza socială și economică determinată de apariția
COVID-19, precum și de adoptarea și implementarea măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției,
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 4/10
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
prin:
(i) suspendarea sau reducerea semnificativă a activității;
(ii) reducerea semnificativă a numărului de pacienți;
(iii) creșterea semnificativă a costurilor echipamentului individual de protecție, ale dezinfectanților, biocidelor și
ale celorlalte materiale sanitare necesare;
(iv) costul ridicat al implementării măsurilor speciale de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu COVID-19;
(v) scăderea puterii de cumpărare a populației;
g) există dificultăți majore în procurarea/achiziția echipamentelor medicale, a celor de protecție individuală, a
dezinfectanților, biocidelor etc.;
h) asistăm la o degradare semnificativă a stării de sănătate orală a pacienților, apariția de complicații, incidente
sau accidente cauzate de întreruperea și/sau amânarea tratamentelor stomatologice necesare în perioada stării
de urgență, în condițiile în care starea de sănătate orală a populației din România se află pe un dezonorant
ultim loc la nivelul Uniunii Europene și în lipsa oricărui program sau strategii naționale adoptate, finanțate și
implementate de autoritățile de stat;
i) nu există un ajutor financiar expres și adecvat pentru medicii stomatologi pentru a diminua consecințele
negative cauzate de suspendarea activității;
j) nu există o alocare bugetară în raport cu realitatea obiectivă a patologiei stomatologice, fondurile asigurate

.ro
prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate fiind insuficiente pe de o parte, iar pe de altă parte
fiind impus un plafon lunar per medic stomatolog cu totul umilitor pentru asigurați și pentru profesioniști
deopotrivă.
oo
SECȚIUNEA a 3-a
Obiective
at

5. Obiectivele generale ale prezentelor recomandări sunt următoarele:


a) prevenirea și limitarea contaminării pacienților, a însoțitorilor acestora (atunci când este necesară prezența
oc

acestora) și a medicilor stomatologi cu coronavirusul SARS- CoV-2 și a răspândirii infecției cu COVID-19;


b) propunerea unor soluții pentru reluarea graduală și în condiții de siguranță a activității cabinetelor
stomatologice pe teritoriul României;
av

c) protejarea personalului medical și a personalului de suport din cabinetele stomatologice, a sănătății


pacienților și a sănătății publice;
d) asigurarea accesului populației la tratamentele stomatologice în condițiile asigurării siguranței actului
medical;
e) evitarea expunerii persoanelor vulnerabile la riscuri suplimentare.

CAPITOLUL II
Recomandări privind desfășurarea activităților profesionale în cadrul cabinetelor stomatologice

SECȚIUNEA 1
Acțiuni preliminare

6. Ca acțiuni preliminare încetării stării de urgență pe teritoriul României și reluării activității cabinetelor
stomatologice se recomandă:
a) reorganizarea activității medicale și administrative;
b) pregătirea listelor de pacienți prin triaj telefonic (pacienți existenți/pacienți noi), triaj care orientează asupra
Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 5/10
Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
priorităților și poate constitui un criteriu de programare. Medicul stomatolog este singurul în măsură să
stabilească prioritățile, precum și definirea priorităților cabinetului stomatologic;
c) se recomandă programarea pacienților la intervale orare astfel încât pacienții să nu se întâlnească între ei în
sala de așteptare/să nu staționeze în sala de așteptare, iar după fiecare pacient să se asigure dezinfecția,
aerisirea și pregătirea cabinetului pentru următorul pacient:
(i) se recomandă un interval/pauză de cel puțin 20 de minute între pacienți; dacă pacientul dorește sau dacă
sala de așteptare nu permite păstrarea distanței de 1,5-2 m, acesta poate aștepta afară și va fi contactat
telefonic în momentul în care trebuie să intre în cabinet (pacienții vor fi informați de acest lucru în momentul
programării);
(ii) în cazul în care pacientul așteaptă în sala de așteptare, timpul de așteptare nu va depăși 15 minute;
d) anunțarea pacienților să nu vină însoțiți, cu anumite excepții (copii, persoane cu nevoi speciale, pacienți
foarte vârstnici);
e) informarea pacienților cu privire la noile reguli privind procedurile adoptate la nivelul cabinetului, prin telefon
sau e-mail;
f) afișarea măsurilor și a procedurilor de protecție la intrarea în cabinetul stomatologic, inclusiv a măsurilor de
distanțare socială, pentru a se asigura că toți pacienții care intră în cabinet le respectă;
g) respectarea măsurilor de protecție anti COVID-19 pentru toți pacienții (săli de așteptare amenajate

.ro
corespunzător, dezinfectanți pe bază de alcool 60-95% etc.):
(i) în sala de așteptare scaunele vor fi distanțate (1,5- 2 m) și vor fi din materiale ușor de dezinfectat;
(ii) la intrarea în cabinet să existe dispenser cu substanță dezinfectantă/mijloc de dezinfectare (soluții
oo
dezinfectante, șervețele dezinfectante, gel); suplimentar, se pot folosi recipiente/saci pentru depozitarea
bunurilor personale ale pacientului (haine, telefon, genți, chei etc.);
h) revizuirea și reorganizarea corespunzătoare a procedurilor de curățenie și dezinfecție a cabinetelor
at

stomatologice, precum și a celor de eliminare a deșeurilor infecțioase; identificarea suprafețelor ușor de


dezinfectat, respectiv a suprafețelor care necesită adoptarea de precauții suplimentare pentru protecție;
i) îndepărtarea revistelor, ziarelor, jucăriilor și a altor obiecte care pot fi atinse de către pacienți sau personalul
oc

medical și care sunt dificil de dezinfectat;


j) asigurarea circuitului de lucru cu laboratoarele de tehnică dentară și adoptarea de măsuri comune pentru
evitarea infecției încrucișate;
av

k) managementul corespunzător al resursei umane care asigură activitatea stomatologică: personalul medical
cu vârstă înaintată (peste 65 de ani), cu afecțiuni preexistente sau alte probleme/situații (gravidă) este perceput
cu risc mai mare de a contacta COVID-19;
l) controlul/verificarea aparaturii și a stocurilor de materiale consumabile, inclusiv a valabilității acestora;
m) achiziția în cantități suficiente a consumabilelor, echipamentelor specifice de protecție, dezinfectant; se
recomandă achiziția periodică a acestora și evitarea realizării de stocuri.

SECȚIUNEA a 2-a
Precauții înainte de efectuarea intervențiilor stomatologice

7. Triajul pacienților este cea mai importantă măsură de prevenție.


8. Înainte de efectuarea intervențiilor stomatologice se recomandă a se avea în vedere următoarele precauții:
a) efectuarea unui triaj epidemiologic telefonic centrat pe identificarea eventualelor semne clinice ale infecției cu
SARS- CoV-2 (tuse, febră, dureri în gât, dificultăți de respirație), precum și pe riscul de a fi infectat (persoane
aflate în autoizolare/carantină, contacți ai acestora sau contacți ai persoanelor cu semne caracteristice infecției
cu SARS-CoV-2) conform definițiilor de caz publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 6/10


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Transmisibile la adresa http://www.cnscbt.ro sau pe baza chestionarului prevăzut în anexă;
b) pacienții confirmați cu COVID-19 vor fi direcționați în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
c) pacienții suspecți vor fi temporizați câteva zile, pentru a se urmări evoluția bolii, iar dacă tratamentul de
urgență este imperativ atunci vor fi direcționați în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
d) pacienții fără suspiciune sau confirmare COVID-19 pot fi programați pentru tratament stomatologic;
e) acordarea unei atenții speciale pacienților deosebit de vulnerabili în cazul cărora se recomandă programarea
la începutul zilei de lucru pentru a se evita contactul cu alți pacienți sau pentru a se limita pe cât posibil acest
contact. Pentru fiecare dintre acești pacienți, medicul stomatolog trebuie să cântărească între beneficiile
efectuării tratamentului și riscul de infecție cu COVID-19 la care se expun pacienții prin deplasarea la cabinetul
stomatologic;
f) efectuarea triajului afecțiunilor stomatologice pentru stabilirea priorităților actelor terapeutice;
g) se va limita numărul personalului medical și auxiliar pentru prevenirea contaminării; evitarea pe cât posibil a
contactului între persoane (nu se strânge mâna, se menține o distanță de mai mult de 1,5 m în timpul unei
discuții etc.);
h) tastaturile calculatoarelor, laptopurilor sau altor echipamente electronice sau medicale vor fi acoperite cu
protecții din plastic ce se vor schimba la finalul zilei dacă aparatele au fost utilizate;
i) personalul medical va acorda o mare atenție la procedura de echipare, dar mai ales la cea de dezechipare

.ro
pentru a se evita contaminarea;
j) medicul stomatolog va efectua diligențele necesare pentru obținerea consimțământului informat al
pacientului, conform prevederilor legale;
k) se recomandă ca instrumentarul și materialele necesare efectuării intervențiilor stomatologice să fie aduse în
oo
cabinetul de tratament înainte de începerea procedurilor.
9. Precauțiile care se iau cu privire la accesul în cabinetul stomatologic sunt următoarele:
a) se comunică pacientului să nu vină însoțit la cabinetul stomatologic, cu excepția minorilor și a pacienților cu
at

nevoi speciale sau a pacienților foarte vârstnici; însoțitorul se va supune acelorași reguli/proceduri ca și
pacientul;
oc

b) pacientului/însoțitorului li se va măsura temperatura în zona frunții înainte de intrarea în cabinetul


stomatologic (deși nu este o măsură infailibilă, aceasta este eficientă):
(i) dacă temperatura este sub 37,5 grade Celsius, pacientul și, după caz, însoțitorul pot intra în cabinet, iar dacă
av

nu au mască li se înmânează una;


(ii) dacă temperatura este peste 37,5 grade Celsius, se reia măsurarea acesteia și, dacă valoarea se menține,
se va renunța la programare, se va temporiza tratamentul;
c) se recomandă ca la intrarea în cabinetul stomatologic să existe un preș/covoraș îmbibat în dezinfectant pe
bază de clor;
d) pacientul și, după caz, însoțitorul vor proceda la igienizarea mâinilor cu apă și săpun/soluții antiseptice
tegumentare pe bază de alcool 60-95%;
e) dacă este posibil, la intrarea în cabinetul stomatologic, pacientul și, dacă este cazul, însoțitorul nu vor atinge
mânerele ușilor, suprafețele meselor, scaunelor etc.; ușile vor fi deschise și apoi închise de către personalul
medical; aceeași procedură se efectuează și la intrarea/ieșirea din sala de tratament;
f) pacientul/însoțitorul va completa și va semna chestionarul pentru triajul epidemiologic prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentele recomandări;
g) pacientul va completa și va semna chestionarul de evaluare a stării generale, ale cărui elemente minime
sunt prevăzute de Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 3/2013*); *)
Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 3/2013 nu a fost publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 7/10


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
h) înainte și după terminarea tratamentului, pacienții/însoțitorii vor purta mască;
i) se recomandă utilizarea echipamentelor suplimentare pentru pacienți: protecție pentru pantofi (botoși),
protecție pentru păr (bonetă) și, după caz, halat de unică folosință.

SECȚIUNEA a 3-a
Precauții în timpul efectuării intervențiilor stomatologice

10.
(1) În corelație cu definițiile de caz publicate în prezent de Centrul Național de Supraveghere și Control al
Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și care pot fi consultate la adresa
http://www.cnscbt.ro, definiții care se actualizează periodic în funcție de evoluția cercetărilor în domeniu,
echipamentul individual de protecție (PPE) pentru personalul medical din cabinetele stomatologice este
următorul:
a) pentru personalul medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienților suspecți COVID-19 la care nu se
vor iniția manevre generatoare de aerosoli:
(i) mască chirurgicală simplă sau mască de protecție respiratorie tip KN95/FFP2 (standard sau echivalent);
(ii) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril și botoși de protecție de unică folosință sau

.ro
combinezon impermeabil de unică folosință;
(iii) mănuși nesterile de unică folosință;
(iv) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosință;
oo
(v) ochelari de protecție +/- vizieră (scut facial);
b) pentru personalul medical care acordă îngrijiri pacienților suspecți COVID-19 la care se vor iniția manevre
generatoare de aerosoli:
at

(i) mască de protecție respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent);
(ii) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril și botoși de protecție de unică folosință sau
combinezon impermeabil de unică folosință;
oc

(iii) mănuși nesterile de unică folosință;


(iv) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosință;
(v) ochelari de protecție +/- vizieră (scut facial);
av

c) pentru personalul medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienților confirmați cu COVID-19:
(i) mască de protecție respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent);
(ii) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril și botoși de protecție de unică folosință sau
combinezon impermeabil de unică folosință;
(iii) mănuși nesterile de unică folosință;
(iv) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosință;
(v) ochelari de protecție +/- vizieră (scut facial).
(2) În cazul în care personalul nu are la dispoziție echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor
stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Național de Supraveghere și Control
al Bolilor Transmisibile, activitatea stomatologică nu se poate desfășura.
11. În vederea efectuării intervențiilor stomatologice se recomandă a se avea în vedere următoarele precauții:
a) personalul medical va respecta măsurile de precauție standard (igiena mâinilor, folosirea/utilizarea
echipamentului individual de protecție, igiena respiratorie, instrumente și dispozitive sterile, curățarea și
dezinfectarea suprafețelor etc.);
b) masca chirurgicală fiind de unică folosință, se schimbă după fiecare pacient; dacă se folosește mască N95,
FFP2, FFP3 standard sau echivalent se aplică regulile de utilizare specifice (schimbare la maximum 4 ore);

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 8/10


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
c) ochelarii de protecție sau viziera (ecran de protecție) se vor dezinfecta după fiecare pacient sau, dacă sunt
de unică folosință, se înlocuiesc;
d) se recomandă ca intervențiile stomatologice să fie asigurate numai în încăperi cu ventilație automată sau
ventilație naturală (fereastră);
e) se recomandă ca pe perioada desfășurării intervențiilor stomatologice ușile să fie închise și ca nicio
persoană să nu părăsească încăperea până la finalizarea procedurilor;
f) se recomandă evitarea, pe cât posibil, a deschiderii sertarelor pentru a nu se contamina conținutul acestora;
g) atât înaintea tratamentului, cât și la finalul acestuia, se recomandă efectuarea de clătiri bucale de minimum
30 de secunde cu soluții de 1% sau 1,5% peroxid de hidrogen ori cu soluții antiseptice de iod povidona
0,2%-10% (atenție la reacțiile alergice). Aceste clătiri înainte și după tratament, precum și igiena orală riguroasă
a pacientului sunt recomandate având în vedere faptul că una dintre căile de propagare a infecției este
cavitatea orală;
h) se recomandă limitarea procedurilor și a echipamentelor generatoare de particule și aerosoli; dacă este
absolut necesar a fi efectuate, se recomandă ca acestea să fie programate la sfârșitul zilei de lucru și efectuate
sub protecția de măști N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent;
i) în cazul folosirii instrumentarului rotativ, se recomandă utilizarea sistemului de izolare cu digă;
j) utilizarea pe cât posibil a instrumentarului de mână;

.ro
k) evitarea detartrajelor efectuate cu aparate sonice sau ultrasonice, precum și a airflow-ului; dacă detartrajul
nu suportă amânare/este absolut necesar, acesta se va realiza cu instrumentar de mână;
l) se recomandă utilizarea unor sisteme de aspirație cu volum crescut;
m) se recomandă înlocuirea realizării de radiografii intraorale cu radiografii OPG sau examene CT;
oo
n) se recomandă utilizarea materialelor de sutură resorbabile, evitând necesitatea prezentării pacientului în
cabinetul stomatologic.
at

SECȚIUNEA a 4-a
Precauții după efectuarea intervențiilor stomatologice
oc

12. La finalizarea intervențiilor somatologice se recomandă a fi luate în considerare următoarele precauții:


a) respectarea prevederilor legale în vigoare privind dezinfecția suprafețelor și a instrumentarului și asigurarea
av

aerisirii și ventilării cabinetului stomatologic;


b) în vederea completării procedurilor de sterilizare a microaeroflorei se va utiliza, la alegere, una dintre
metodele prevăzute de legislația în vigoare;
c) se va realiza dezinfecția completă a echipamentelor stomatologice (unitul stomatologic, aparatul de
radiologie, corpuri de mobilier, scaune, lampă fotopolimerizabilă etc.) cu substanțe biocide cu efect virucid,
conform instrucțiunilor producătorului; durata acțiunii acestora, prescrisă de producător, trebuie respectată cu
strictețe. Se va realiza dezinfecția inclusiv a mânerelor ușilor și a întrerupătoarelor, ultimele doar prin ștergere
pentru a evita un posibil scurtcircuit;
d) piesele de mână vor fi curățate și dezinfectate după fiecare pacient;
e) curățarea și dezinfectarea echipamentelor de protecție reutilizabile (de exemplu, ochelari de protecție,
vizieră, ecran protecție), după fiecare pacient;
f) echipamentele/materialele de unică folosință vor fi depozitate în containere pentru deșeuri speciale și vor fi
eliminate conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza
națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
g) spălarea mâinilor cu apă și săpun sau/și dezinfectarea acestora cu soluție hidroalcoolică înainte de a pune

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 9/10


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
mănuși;
h) aerisirea/ventilația foarte bună a cabinetului stomatologic (ușă/fereastră deschise) timp de minimum 15
minute după fiecare pacient.

ANEXĂ
la recomandări

CHESTIONAR

Nr. Întrebare DA NU
crt.

1. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu virusul □ □


SARS- CoV-2 (COVID-19)?

2. Ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane care au prezentat simptome □ □


asociate infecției cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19)?

3. Ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane care au stat în □ □


izolare/carantină impusă de autorități?

.ro
4. V-a fost impusă în ultimele 14 zile izolarea sau carantina la domiciliu de către □ □
autorități?

5. Ați avut în ultimele 14 zile unul dintre simptomele de mai jos?


oo
- febră □ □

- tuse □ □

- respirație greoaie/dificultăți în respirație □ □


at

- frisoane □ □

- dureri musculare □ □
oc

- dureri de cap □ □

- dureri de gât □ □
av

- greață, diaree, vărsături □ □

- pierdere de gust sau miros □ □

6. Care sunt bolile de care suferiți?

...

Am luat cunoștință de faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase se sancționează conform art. 352 din Codul penal și art. 34 lit. m) din Hotărârea Guvernului
nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Nume și prenume: . . . . . . . . . .
Data completării: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
..........
(semnătură)

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 16.05.2020. 10/10


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
Parlamentul României

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilită ți de la plata chiriei pentru
perioada aferentă stă rii de urgență
În vigoare de la 24 mai 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 21 mai 2020. Formă aplicabilă la 24 mai 2020.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Art. 1. - (1) Locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a
căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie
2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice
afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată
de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau
locuințe.
(2) Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute la alin. (1) va fi efectuată de către organul

.ro
fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.
(3) Cererea locatarului va fi însoțită de următoarele:
a) contractul de locațiune între locator și locatar;
b) act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:
oo
- acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă
acestei perioade de amânare;
- datele de identificare ale locatorului și locatarului;
at

- datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial
competent;
oc

- data semnării și semnăturile ambelor părți;


c) orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul
adițional dintre locator și locatar.
av

(4) Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, categoriile de locatari prevăzute la alin. (1) trebuie să pună
la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății
chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.
(5) Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar specificat la art. 1 alin. (3) lit. b) este mai
mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
b) valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru
fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.
(6) Cererea prevăzută la alin. (3) poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi
afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.
Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței
bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.
(2) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020
contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți,

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 1/2


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.
(3) Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile alin. (1) este perioada pe care s-a negociat
scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 170 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în
anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinței bunului imobil,
stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de
contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.
(5) De prevederile alin. (1) și (4) beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din
cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și, începând cu anul
2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, în condițiile stabilite la alin.
(2) și (3).
(6) În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de
închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor.
(7) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (6) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020
contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți,
cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

.ro
(8) Veniturile pentru care se beneficiază de prevederile alin. (6) sunt doar acele venituri rezultate din contractele
pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil, potrivit alin. (7).
(9) Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile alin. (6) este perioada pe care s-a negociat
scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.
oo
Art. 3. - (1) Locatarii care beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) sunt obligați să plătească chiriile lunare, a
căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a
plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31
at

decembrie 2020.
(2) În cazul în care locatarii nu își îndeplinesc obligația prevăzută la alin. (1), organul fiscal teritorial competent
oc

procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. - Facilitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de
av

urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.
Art. 5. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,
ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI p. PREȘEDINTELE
DEPUTAȚILOR SENATULUI,
ION-MARCEL CIOLACU ROBERT-MARIUS
CAZANCIUC

București, 20 mai 2020.


Nr. 62.

Tiparit de Ana-Maria Udriste la 24.05.2020. 2/2


Document Lege5 - Copyright © 2020 Indaco Systems.
AUTORITATEA NAŢIONALĂ
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR

Nr. .............../.................... Nr. ....................../..................

ORDIN
privind aprobarea normei care stabileşte măsurile specifice de prevenire a răspândirii
virusului SARS- CoV -2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică

Văzând Referatul de aprobare nr. 442 din 21.05.2020, al Direcției Generale Siguranța
Alimentelor,
având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și prevederile art.10 din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ro
precum și prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

o.
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării
de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
o
efectelor pandemiei de COVID-19 și necesitatea adoptării unor măsuri specifice de relaxare
a restricțiilor impuse la nivelul unităților de alimentație publică, ca urmare a instituirii stării
at
de urgență,
Hotărârea nr. 5 din 20 mai 2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite
prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se
oc

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,


ținând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii
Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei
av

alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a


procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al
Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr.
852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a
unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele
ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr.
625/2017/UE privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura
aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea
animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr.
1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale
Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr.
Pagina 1 din 6

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,


Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro
1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a
Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și
97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 95/1 din 7 aprilie 2017, cu modificările și completările
ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare
și prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a
unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru

ro
Siguranța Alimentelor, emit următorul
Ordin:

o.
Art. 1. - Se aprobă Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii
virusului SARS- CoV -2, pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
o
Art. 2. – Operatorii economici care desfășoară activități de alimentație publică, Direcțiile de
at
sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și Direcţiile sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
oc

Art. 3. - Ministerul Sănătății și Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa


Alimentelor vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
av

Ministrul Sănătății Preşedintele Autorităţii Naţionale


Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor

Dr. Robert Viorel CHIOVEANU


Dr. Nelu TĂTARU

Pagina 2 din 6

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,


Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro

 
Anexă

Norma
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii Coronavirusului
SARS- CoV -2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă stabilește măsurile specifice care trebuie aplicate pe durata stării de
alertă în unitățile de alimentație publică în legatură cu activitățile de manipulare, preparare,

ro
comercializare, livrare și consum a produselor alimentare.

Art. 2. - În ințelesul prezentei norme se aplică definițiile prevăzute la art. 17 din Norma

o.
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă
şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a
o
activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor
alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
at
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 3. - Pe durata stării de alertă, sunt permise atât activitățile de preparare a hranei, cât
oc

activitățile şi de comercializare a produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi


nealcoolice, care nu presupun rămânerea consumatorilor în spaţiile destinate acestui scop,
precum cele de tip "drive-in", "room-service", livrare la consumator, "take-away".
av

Art. 4. Cerințele igienico-sanitare ce trebuie respectate la producţia, prelucrarea,


depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor de către unitățile de alimentație
publică:

a) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor şi utilajelor în perfectă stare de


curăţenie şi igienizare și interzicerea utilizării acestora în cazul în care au fost
folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;
b) personalul de întreţinere a curăţeniei din anexele sanitare şi gospodăreşti nu va fi
implicat în manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau livrarea
alimentelor;
c) efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi/sau dezinfecţie cu produse
biocide avizate, a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi
a ambalajelor, după caz;
d) depozitarea, chiar şi provizorie, în condiții corespunzătoare a ambalajelor de
transport ale produselor alimentare astfel încât să nu determine contaminarea sau
impurificarea acestora;

Pagina 3 din 6

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,


Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro

 
e) asigurarea dotării cu ustensile şi utilaje a unităţilor de alimentaţie colectivă
permanente în funcţie de natura şi volumul unităţii de alimentaţie;
f) asigurarea și/sau utilizarea echipamentului de protecţie curat şi complet pentru
personalul care lucrează în sectoarele de producţie, prelucrare, depozitare, transport
şi desfacere a alimentelor;
g) verificarea zilnică de către angajator a stării de igienă individuală şi de sănătate a
angajaţilor; neconsemnarea acestei verificări, precum şi primirea în unitate a
angajaţilor bolnavi sau convalescenţi de boli transmisibile;
h) respectarea regulilor de igienă individuală pe toată durata programului de lucru de
către personalul din sectorul alimentar;
i) organizarea procesului de producţie alimentară, realizându-se orientarea fluxului
tehnologic într-un singur sens pentru evitarea încrucişărilor între fazele salubre şi
cele insalubre;
j) asigurarea în unităţile de alimentaţie publică a spaţiilor şi circuitelor funcţionale
stabilite prin normele de igienă în vigoare, adaptate pentru prevenirea și limitarea

ro
râspândirii virusului SARS CoV2.

CAPITOLUL II
o.
Măsuri specifice în unitățile de alimentație publică
o
Sectiunea 1 - Cerințe speciale privind circuitul funcțional de producție și livrare în
at
unitățile de alimentație publică

Art. 5. - (1) Operatorii economici din sectorul alimentației publice au următoarele obligații
înainte de demararea activității de livrare şi consum al produselor alimentare:
oc

a) verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor,


inclusiv a sistemelor de ventilație și ustensilelor ce se utilizează pentru recepția,
depozitarea, prepararea, gătirea, ambalarea și livrarea alimentelor, precum și a
sălilor/zonelor unde sunt livrate alimentele către consumatorul final;
av

b) revizuirea planurilor si procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol


pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni și implementarea procedurilor de bune
practici de igienă bazate pe principiile HACCP și acolo unde este cazul revizuirea
planurilor HACCP;
c) asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate de Ministerul Sănătăţii necesare
dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și
ustensilelor utilizate;
d) verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate și eliminarea
celor pentru care nu se poate garanta siguranța alimentară, cum ar fi alimentele ce
prezintă modificări organoleptice, care au fost păstrate în condiții necorespunzătoare,
cu data valabilității minimale /data limită de consum depășite sau pentru care nu se
poate realiza trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariția unor cazuri de
toxiinfecții alimentare;
e) igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate ce se regăsesc incluse în
Registrul național al produselor biocide ce poate fi accesat la link-ul
http://www.ms.ro/2017/01/17/registrul-national-al-produselor-biocide/, a tuturor
spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru recepția,
Pagina 4 din 6

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,


Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro

 
depozitarea, prepararea, gătirea și livrarea alimentelor precum și a grupurilor
sanitare utilizate de personalul lucrător;
f) instruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de
igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților de alimentație publică necesare
pentru obținerea unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra
măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii virusului SARS –
CoV 2;
g) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, prin
încheierea de către medicul de medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru
personalul lucrător și interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce nu
dețin aceste documente,
h) revizuirea circuitelor funcționale de producție și livrare, acolo unde este necesar,
astfel încât să se respecte măsurile de protecție sanitară pentru a împiedica posibila
infecție cu virusul SARS – CoV 2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze

ro
siguranța alimentelor.
i) asigurarea distanţării fizice în rândul angajaţilor, iar în cazul în care spațiile de
preparare a alimentelor îngreunează menținerea măsurilor de distanțare, trebuie să fie

j)
o o.
instituite măsuri alternative de protecție a lucrătorilor (limitarea numărului de
lucrători angajați în același timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanțarea
stațiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru pentru a reduce
interacțiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecţie);
asigurarea ca personalul lucrător are efectuate cursurile privind insușirea noțiunilor
at
fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătatii și al
ministrului Educației, Cercetării si Tineretului nr. 1225/5031/2003 privind aprobarea
Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului
privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă.
oc

(2) La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activității de livrare și consum,


operatorii economici sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se
demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la aliniatul (1), literele a) - j).
av

Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control, ori de câte ori se solicită.

Art. 6. - (1) În cazul în care operatorii economici din domeniul alimenației publice optează
și pentru comercializarea produselor alimentare prin comerțul online sau cu servire la pachet
(„take away”), aceștia trebuie să-și revizuiască programele și procedurile de siguranța
alimentelor, bazate pe principiile HACCP, astfel încât să ia în considerare activități noi,
precum ambalarea produselor, servirea la ghișeu, transportul mâncărurilor și informarea
adecvată a consumatorilor asupra produselor comercializate.
(2) În cazul în care măsurile preconizate pentru desfășurarea activităților de la alin.(1) indică
necesitatea unor modificări în desfășurarea activității este necesară notificarea direcţiei
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 28 din Norma sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor
alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie,
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine

Pagina 5 din 6

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,


Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro

 
nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Sectiunea 2 - Verificarea respectarii măsurilor aplicate

Art. 8. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor si


Ministerul Sănătății adoptă planuri de verificare a modului in care sunt respectate și aplicate
măsurile prevăzute în prezenta norma, care țin de domeniul specific de competență.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și e) din prezenta
normă se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) pct. 5, 8, 9,10, lit. b) pct. 4,
5, 6,10,11 art. 4 lit. c) pct. 1 și 2, art. 4 lit. d), art 7 lit. a) pct. 3, din Hotărârea Guvernului
nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

ro
(3) Nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 4 și art. 5 din prezenta normă se constată și
se sanctionează, în conformitate cu prevederile art. 41 lit. a), lit. c), lit.f) și lit. h), ale art. 42

o.
lit. b)- c), lit. k), ale art. 43, lit. c) și lit. e) și ale art. 45 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.
857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii
publice, cu modificările și completările ulterioare, de către personalul împuternicit din
o
cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în
sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului
at
București.
(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor și Ministerul
Sănătății se informează reciproc cu privire la orice informaţie detinută ca urmare a
controalelor oficiale, legată de existenta unei neconformități față de prevederile prezentei
oc

norme care nu intra în domeniul propriu de competență.

CAPITOLUL III
av

Dispozitii finale

Art. 9. - (1) Operatorii economici trebuie să urmărească și să aplice în funcție de specificul


unității aflate sub control, ghidurile și recomandările Institutului Național de Sănătate
Publică si ale Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în
legatură cu prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19.
(2) Masurile aplicate în conformitate cu prezenta norma nu exonerează operatorii economici
de la respectarea celorlalte cerinte privind siguranța alimentelor sau de protectie a sanătătii
publice prevazute de legislația în vigoare precum și a normelor generale în vigoare privind
măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS- CoV -2 .

Pagina 6 din 6

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,


Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro

 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

DIRECŢIA GENERALĂ SIGURANȚA ALIMENTELOR


Nr. .......... / ....................
Se aprobă,
Dr. Robert Viorel CHIOVEANU

Propun a se aproba, Președinte – Secretar de Stat


Vicepreședinte - Subsecretar de stat

Dr. Ioan Alexandru ZARUG

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea


activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcțiile

ro
tehnice cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor și sănătății animalelor, elaborează
norme sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor unice şi obligatorii pentru
persoanele fizice şi juridice care prelucrează, procesează, depozitează, transportă,
valorifică și comerializează produse și subproduse alimentare.
Având în vedere:
o
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
o.
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

- suspendarea consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice și


nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri,
at
pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din
exteriorul acestora, fiind permisă prepararea hranei și comercializarea produselor
alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective,
oc

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării


de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 precum și necesitatea adoptării unor măsuri specifice în
vederea ridicării graduale a restricțiilor impuse la nivelul unităților de alimentație
av

publică;
- Ghidul provizoriu pentru industria alimentară, COVID-19 și siguranța alimentelor,
elaborat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația pentru Agricultură și
Alimente (FAO) în care se precizează că virusul COVID-19 se transmite cu precădere în
timpul unui contact apropiat de la persoană la persoană atunci când o persoană este
infectată, prin picături respiratorii formate urmare a tusei sau strănutului, prin expirația
unei persoane infectate și că până în prezent nu există dovezi că virusul se transmite prin
alimente sau ambalaje alimentare,
- necesitatea protejării sănătății publice, atât a persoanelor implicate în
activitatea de manipulare, preparare și livrare a produselor alimentare, a băuturilor
alcoolice și nealcoolice la nivelul unităților de alimentație publică cât și a persoanelor
interesate de cumpărarea alimentelor de la nivelul acestor categorii de unități,
- responsabilitățile Ministerului Sănătății și ale Autorității Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind protejarea sănătății publice,

Consideram ca este necesară stabilirea unor măsuri specifice comune ale Ministerului
Sănătății și ale Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului SARS- CoV -2, aplicabile pe perioada stării
de alertă.

Pagina 1 din 2

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,


Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro

 
În acest context, Direcţia Generală Siguranţa Alimentelor a elaborat proiectul de Ordin
comun al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor și al ministrului sănătății privind aprobarea normei care stabileşte măsurile
specifice de prevenire a răspândirii Coronavirusului SARS- CoV -2 pe perioada stării de
alertă în unitățile de alimentație publică și de comercializare a alimentelor, al cărui
referat avem rugămintea să-l aprobaţi.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Cristian DUICU

ro
DIRECTOR DSAOA
Dr. Mihai MICLEA

DIRECTOR DSAON
Ing. Monica NEAGU

ȘEF SERVICIU
Dr. Ramona CLEP
o o.
at
oc
av

Întocmit - Gina Popovici, Secretar

Pagina 2 din 2

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,


Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro