Sunteți pe pagina 1din 15

Curs nr.

Asigurarea de răspundere civilă

1. Aspecte generale
Existenţa asigurărilor de răspundere civilă permite acoperirea unor prejudicii - fie ele pagube sau
vătămări corporale - produse de asigurat unor terţe persoane, denumite generic terţi păgubiţi.
Noţiunea de răspundere civilă este largă, fiindcă, în fapt, orice persoană răspunde pentru actele sale,
ori de câte ori acestea au drept consecinţă producerea unor prejudicii sau lezarea altor persoane. Însă, prin
asigurarea de răspundere civilă sunt acoperite numai acele prejudicii produse de asigurat unor terţe persoane
ca urmare a unui accident, în anumite condiţii care se cer a fi îndeplinite cumulativ şi anume:
1. este necesară săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite care contravine unor norme legale;
2. trebuie să se poată dovedi existenţa unui prejudiciu, a unei pagube produse de asigurat terţei
persoane;
3. între fapta ilicită a asiguratului care a produs paguba sau accidentul şi prejudiciul adus terţei
persoane trebuie să existe un raport de cauzalitate;
4. este necesar să se constate culpa asiguratului care a săvârşit fapta ilicită care a condus la producerea
accidentului.
Dacă nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de mai sus, pagubele rezultate nu pot fi acoperite prin
această formă de asigurare, pentru că nu sunt întrunite elementele obligatorii pentru răspunderea civilă.
Prin legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, asigurarea de răspundere civilă
este obligatorie. Motivaţia instituirii obligativităţii pentru asigurarea de răspundere civilă auto este legată de
creşterea numărului autovehiculelor care circulă pe drumurile publice şi, corespunzător, de sporirea
pagubelor sau vătămărilor corporale produse prin accidentele de circulaţie. În atari condiţii, protejarea
victimelor accidentelor de circulaţie a căpătat o arie de interes social, asigurarea de răspundere civilă
neputând fi lăsată la opţiunea fiecărui proprietar de autovehicule.
În conformitate cu Ordinul CSA nr. 14/20111, cu modificările şi completările ulterioare emis pentru
punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse
prin accidente de vehicule, asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă sunt autorizaţi pentru
desfăşurarea activităţii de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii speciale:
a) sunt autorizaţi pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, în baza Legii
32/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
b) dispun de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat situat în limitele teritoriale de acoperire
a asigurării RCA, definite la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;
c) dispun de o reţea teritorială formată din cel puţin o unitate, înregistrată la oficiul registrului
comerţului, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, atât pentru activitatea de contractare a asigurării, cât
şi pentru cea de constatare şi lichidare a daunelor pentru vehicule;
d) în cadrul fiecărei unităţi şi subunităţi dispun de personal specializat pentru activitatea de
constatare şi de lichidare a daunelor auto şi efectuează plăţi de despăgubiri în fiecare judeţ şi în municipiul
Bucureşti;
e) dispun, atât pentru sediul central, cât şi pentru subunităţi, de o dotare cu tehnică de calcul şi
software adecvate şi de personal care să permită contractarea asigurării RCA, ţinerea unor evidenţe detaliate

1
Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011 1, a fost publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011

1
privind încheierea, derularea şi încetarea asigurării RCA şi transmiterea în format electronic a acestor
informaţii către baza de date CEDAM;
f) desfăşoară activitatea privind încheierea asigurării obligatorii RCA prin intermediari, după caz,
numai la sediul acestora, respective la domiciliul lor;
g) deţin un program de reasigurare care garantează o reţinere proprie prudenţială;
h) sunt membri ai Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), precum şi ai
Asociaţiei "Fondul de protecţie a victimelor străzii".
Asigurătorii cu sediul social într-un stat membru se consideră autorizaţi pentru a practica asigurarea
obligatorie RCA în România de la data la care Autoritatea de Supraveghere Financiară le transmite
notificarea primită de la autoritatea competentă a statului membru în care se află sediul social.

2. Cuprinderea în asigurare
Obligativitatea încheierii asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de
autovehicule o au toate persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule înmatriculate în România şi
autorizate să circule pe drumurile publice. Alături de acestea, sunt cuprinse în asigurare şi persoanele care
intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate, dar neasigurate pentru răspunderea
civilă sau ale căror asigurări expiră în perioada în care se află pe teritoriul ţării noastre.
În conformitate cu Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii
produse prin accidente de autovehicule emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, contractul de
asigurare încheiat în acest sens acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului
unui autovehicul pentru prejudiciile produse unei terţe părţi, prin intermediul autovehiculului.
În conformitate cu prevederile Legii 136/19952, asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de
răspundere civilă a vehiculelor pe teritoriul României acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse prin
accidente de vehicule, de care asiguraţii răspund delictual faţă de terţe persoane. Prin lege se precizează în
mod expres că nu intră sub incidenţa acestei asigurări răspunderea decurgând din executarea unui contract
de transport de bunuri efectuat cu titlu oneros.
Începând cu anul 2007 au fost aduse modificări importante acestei categorii de asigurare, în ideea
apropierii de tehnicile practicate în Uniunea Europeană. În esenţă, poliţa de asigurare de răspundere civilă
are atât valabilitate (acoperire) internă, cât şi internaţională. Asigurarea de răspundere civilă cu valabilitate
transfrontalieră era realizată până în anul 2006 prin intermediul unei poliţe separate de asigurare şi anume
asigurarea de răspundere civilă pentru accidente auto cu valabilitate transfrontalieră tip Cartea Verde.
La încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente
de autovehicule, asigurătorul emite asiguratului poliţa de asigurare RCA3, împreună cu vigneta4 şi Cartea
Verde, documentele de mai sus fiind cele care atestă existenţa asigurării de tip RCA cu valabilitate internă
şi transfrontalieră.
Asigurătorii RCA sunt obligaţi să transmită în baza naţională de date CEDAM prin sistem
informatic, utilizând un mediu de comunicare electronică, toate informaţiile privind încheierea asigurării
obligatorii RCA, data de încetare a valabilităţii sau de reziliere a contractului de asigurare, precum şi
informaţii cu privire la producerea unor evenimente pe parcursul derulării asigurării.
Pentru gestionarea naţională a programului de monitorizare a activităţii asigurătorilor de
răspundere civilă obligatorie pentru accidente auto, pentru dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date
CEDAM, precum şi pentru protejarea intereselor asiguraţilor, la nivelul Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor se constituie un fond special. Resursele fondului provin din contribuţia asigurătorilor RCA
care, lunar, au obligaţia să vireze cotizaţii calculate cu o cotă procentuală de 1,00% asupra volumului
primelor de asigurare brute încasate pentru asigurarea obligatorie RCA.

2
Conf. art 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările
ulterioare.
3
RCA= Abreviere pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru accidente auto.
4
Vigneta= partea detaşabilă a poliţei RCA, aplicată la vedere pe autovehicul, care atestă existenţa poliţei RCA pentru
autovehiculul respectiv.

2
3. Prima de asigurare
Nivelul primelor de asigure se diferenţiază pe categorii de autovehicule şi pe categorii de asiguraţi
- persoane fizice sau juridice în funcţie de frecvenţa şi intensitatea producerii unor accidente şi de urmările
lor. Unele societăţi de asigurare diferenţiază tarifele de asigurare pentru categoria autoturisme pe categorii
de vârstă ale asiguraţilor persoane fizice, dar şi în funcţie de judeţul în care este înregistrat autoturismul,
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice ). De asemenea, asupra nivelului de bază al primei
se intervine cu corecţii în plus sau în minus (denumite ajustări), în funcţie de diverse criterii, cum sunt ;
 zona geografică (judeţul) în care sunt înregistrate autoturismele;
 capacitatea cilindrică a autoturismelor şi automobilelor mixte cu masa maximă autorizată până la
3,5 tone, separat pentru persoane fizice şi respectiv, juridice ;
 ajustare în funcţie de durata asigurării (1 lună, 6 luni, 12 luni) ;
 ajustare în funcţie de profilul clientului; de exemplu, în cazul persoanelor fizice ajustarea se face
în minus cu un coeficient de corecţie de 0,50 aplicat la prima de bază, în timp ce, în cazul persoanelor care
practică taximetria ajustarea se face în plus, cu un coeficient de corecţie de 1,5 aplicat primei de bază; în
cazul persoanelor juridice care au profil de firme de rent-a –car, taximetrie, leasing operaţional, şcoală de
şoferi, firme de pază şi protecţie, coeficientul de corecţie aplicat asupra primei de bază este de 5,00 pentru
categoria autoturisme şi de 2,5 pentru alte categorii de autovehicule; dacă persoanele juridice asigurate
sunt firme de distribuţie, coeficientul de corecţie este de 2,5 ş.a.m.d. ;
 ajustare în funcţie de istoricul clientului;
 ajustare în funcţie de combustibilul folosit.
Coeficienţii de ajustare a primei de bază şi criteriile utilizate pot diferi de la un asigurător la altul,
dar scopul lor este acela de a surprinde cat mai exact cu putinţă incidenţa de risc ataşată diferitelor categorii
de asiguraţi care solicită încheierea unei poliţe RCA.
De asemenea, se aplică de regulă reduceri în raport cu situaţia specială în care se află unii asiguraţi. În acest
sens, pensionarii beneficiază de o reducere a tarifelor de prime cu 20-25% în raport cu nivelul de bază, iar
persoanele cu deficienţe locomotorii, care au în proprietate sau în folosinţă vehicule adaptate infirmităţii lor,
beneficiază de o reducere a tarifelor de prime cu 20% în raport cu nivelul de bază.
Primele de asigurare în cazul asigurării de răspundere civilă pentru accidente auto sunt complet liberalizate,
fiecare asigurător autorizat să practice asigurarea respectivă, având opţiunea de a stabili nivelul acestora.
Conform ultimelor amendamente aduse Ordinului nr.41/2011 dat în aplicarea Normelor privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule5, asigurătorii au
obligaţia de a stabili tarifele de prime astfel încât, cu o probabilitate de cel puţin 99,5%, primele estimate pe
următoarele 12 luni să acopere toate riscurile asumate, toate cheltuielile aferente şi marja de profit a
asigurătorului, cu respectarea legislaţiei şi a principiilor actuariale general acceptate. Precizarea respectivă
este menită să determine un grad de răspundere mai mare al fiecărui asigurător în determinarea tarifelor de
primă şi să confere siguranţă ambelor părţi, atât asigurătorului cât şi asiguratului.
Tarifele de primă stabilite de către asigurători pe baza normelor în vigoare se notifică Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi
practicate, împreună cu întregul calcul actuarial ce a stat la baza stabilirii tarifelor primelor de asigurare,
inclusiv datele statistice pe care s-a bazat acest calcul, precum şi o declaraţie a actuarului responsabil pentru
calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, însuşită şi semnată de conducătorul
societăţii. Calculul actuarial trebuie să conţină prima de risc, incluzând estimarea frecvenţei daunei şi a
daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de primă. Tarifele notificate
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să conţină primele de asigurare de bază, stabilite de către
asigurător, pe categorii de vehicule, precum şi întregul sistem de corectare a primei de asigurare de bază
în funcţie de propriile criterii stabilite pentru creşterea/descreşterea primelor de asigurare.

5
Este vorba de Ordinul CSA nr. 3/2013, privind modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie
de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

3
Pentru a surprinde corect incidenţa de risc ataşată conducătorilor auto, începând din anul 2011
(experimental s-a aplicat şi în 2010), în determinarea primelor de asigurare la asigurarea de răspundere
civilă pentru accidente auto se aplică sistemul bonus-malus, pe criterii similare celor descrise în cazul
asigurării casco a autovehiculelor.
În mod particular însă, în cazul acestei asigurări, sistemul bonus-malus este format din categoria de bază
B0, 14 clase de bonus (B1-B14) şi 8 clase de malus (M1-M8), clasa B0 fiind atribuită unui asigurat nou,
fără istoric în asigurare (tabel 1.).
Tabel 1.
Tabel cu coeficienţii aferenţi claselor de bonus-malus

Clasa bonus- Coeficient aplicat asupra


malus primei de asigurare %
B14 50

B13 53

B12 56

B11 59

B10 62

B9 65

B8 68

B7 71

B6 74

B5 78

B4 82

B3 86

B2 90

B1 95

B0 100

M1 105

M2 110

M3 120

M4 130

M5 145

4
M6 160

M7 180

M8 200

Reducerea (partea bonus a clauzei) sau majorarea (partea malus a clauzei), stabilită conform
sistemului bonus-malus, se aplică tarifelor notificate şi practicate de către societatea de asigurare la care
asiguratul doreşte să încheie asigurarea obligatorie de răspundere civilă şi se face în funcţie de numărul de
daune produse de asigurat în anul calendaristic anterior datei de emitere a poliţei (tabel 2).

Tabel 2
Modul de aplicare a sistemului bonus-malus în funcţie de numărul de daune

Clasele de reînnoire în funcţie de daunele observate


Clauza
3
bonus-
o două daune
malus
daună daune şi mai
multe
B14 B10 B7 B4

B13 B9 B6 B3

B12 B8 B5 B2

B11 B7 B4 B1

B10 B6 B3 B0

B9 B5 B2 M1

B8 B4 B1 M2

B7 B3 B0 M3

B6 B2 M1 M4

B5 B1 M2 M5

B4 B0 M3 M6

B3 M1 M4 M7

B2 M2 M5 M8

B1 M3 M6 M8

5
B0 M4 M7 M8

M1 M5 M8 M8

M2 M6 M8 M8

M3 M7 M8 M8

M4 M8 M8 M8

M5 M8 M8 M8

M6 M8 M8 M8

M7 M8 M8 M8

M8 M8 M8 M8

De exemplu, dacă un asigurat fără istoric, încheie o asigurare de răspundere civilă el va fi încadrat în
categoria B0, deci va plăti prima de asigurare în proportie de 100% (conform tabel 1). Dacă în anul următor
va cere reînnoirea contractului de asigurare, fără să fi produs daune şi să fi solicitat despăgubiri de asigurare
în primul an, va fi incadrat în clasa B1, beneficiind de o reducere a primei de asigurare cu 5% (coeficient
de corecţie - 95% ), dacă încheie un contract de asigurare pe o durată de 6 luni. Dacă în aceleaţi condiţii,
cere încheierea contractului de asigurare pe un an, el va beneficia de 2 clase de reducere, deci va plăti o
primă de asigurare redusă cu 10% (coeficient de corecţie - 90% ). În acest fel, dacă procedează la reînnoirea
contractului pe o durată de 7 ani consecutiv, fără a produce daune în perioadele anterioare, va putea
beneficia în final de o reducere de 50% a primei de asigurare (conform clasei B14).
Dacă în schimb, asiguratul produce prejudicii în perioadele anterioare de asigurare, care atrag plăţi de
despăgubiri din partea asigurătorului, atunci, acestuia i se va aplica partea malus a clauzei. Spre exemplu,
dacă un asigurat se află în executarea unui contract de asigurare fiind la nivelul B2 al clauzei (a beneficiat
de reducere în al doilea an consecutiv de asigurare) şi produce daune în acest al doilea an, beneficiind în
consecinţă de despăgubiri de asigurare, la solicitarea reînnoirii contractului pentru anul următor, prima sa
de asigurare ar putea fi majorată faţă de nivelul de bază, astfel (în funcţie de de daunele observate):
 cu 10%, dacă a produs o daună (trece la clasa M2, coeficient de corecţie 110%);
 cu 45%, dacă a produs o daună (trece la clasa M5, coeficient de corecţie 145%);
 cu 100%, dacă a produs o daună (trece la clasa M8, coeficient de corecţie 200%);

Trebuie precizat că în situaţia în care un asigurat deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică
distinct pentru fiecare vehicul în parte. De asemenea, în cazul înstrăinării/radierii vehiculului asigurat,
stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou-dobândit se face pornind de la clasa bonus-
malus de care asiguratul a beneficiat anterior.
Dacă la momentul producerii evenimentului vehiculul era însuşit şi folosit fără acordul proprietarului şi
acest lucru a fost sesizat în scris poliţiei, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului nu este
influenţat, cu alte cuvinte, nu se ia în calcul dauna produsă în circumstanţele arătate.
În afara clauzei bonus-malus, aşa cum se poate observa, studiind configuraţia tarifelor de primă pentru
asigurarea de răspundere civilă, exemplificate în lucrarea de faţă, asigurătorii practică pentru fiecare
categorie de asiguraţi, persoane fizice şi juridice, prime diferenţiate un nivel de bază al primei şi plecând
de la el, aplică reduceri sau majorări în funcţie de riscul ataşat diferitelor categorii de asiguraţi.

6
Pentru persoanele juridice inclusiv transportatorii internaţionali de marfă şi persoane, reducerile care se
pot acorda sunt în legătură cu numărul de autovehicule din parcul auto al asiguratului. Pe măsură ce
numărul autovehiculelor asigurate creşte, se reduce tariful de primă în raport cu nivelul de bază, astfel:
Pentru un număr de 5 până la 20 de autovehicule asigurate, tarifele de primă se reduc cu 5% faţă de nivelul
de bază;
Pentru un număr de 21 până la 50 de autovehicule asigurate, tarifele de primă se reduc cu 10% faţă de
nivelul de bază;
Pentru un număr de 51 până la 100 de autovehicule asigurate, tarifele de primă se reduc cu 15% faţă de
nivelul de bază;
Pentru un număr de 101 până la 250 de autovehicule asigurate, tarifele de primă se reduc cu 20% faţă de
nivelul de bază;
Pentru un număr de peste 251 de autovehicule asigurate, tarifele de primă se reduc cu 25% faţă de nivelul
de bază.
Reduceri se pot acorda ambelor categorii de asiguraţi, persoane fizice şi juridice, pentru plata
anticipată şi integrală a primelor de asigurare (de obicei reducerea aplicată este de 10 %) sau pentru
reînnoirea poliţei la acelaşi asigurător (reducerea este de 5%).
Conform reglementărilor actuale, sistemul de corectare a primei de asigurare de bază permite acordarea
unor reduceri cumulate/succesive până la un nivel de maximum 25%, cu excepţia reducerilor acordate
pensionarilor şi persoanelor cu deficienţe locomotorii, precum şi a celor stabilite prin sistemul bonus-
malus, descris mai sus.
Neachitarea la scadenţă a primelor de asigurare are drept efect căderea din drepturile de asigurat
până la plata acestora şi suportarea răspunderii civile faţă de eventualele terţe persoane păgubite pe
cheltuiala proprie a asiguratului.
Pentru persoanele care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate, dar
neasigurate sau ale căror asigurări expiră pe timpul cât se află în ţara noastră, primele de asigurare se
stabilesc şi se percep astfel:
 în mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul României , la punctele de trecere a
frontierei, în cazul persoanelor care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în
străinătate, dar neasigurate;
 cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unităţile teritoriale ale
asigurătorilor autorizaţi, în cazul persoanelor care se află pe teritoriul României cu autovehicule
înmatriculate în străinătate şi ale căror asigurări expiră în perioada în care se află în România.
Pentru autovehiculele care se radiază din circulaţie, primele de asigurare aferente perioadei rămase
pentru care s-a plătit asigurarea calculată în luni întregi, se restituie asiguratului, la cererea scrisă a acestuia
însoţită de documentele doveditoare. Perioada mai mare sau egală cu 15 zile calendaristice se consideră
lună întreagă. Asigurătorul RCA este obligat să restituie restul de primă numai dacă pentru autovehiculul
asigurat nu s-a plătit ori nu se datorează despăgubire în perioada de valabilitate a poliţei RCA pentru care
s-a plătit prima de asigurare.
În legătură cu stabilirea primei de asigurare aferentă asigurării de tip Cartea Verde, trebuie menţionat că
după anul 2007 există mai multe situaţii posibile.
O primă situaţie este sesizată în cazul asigurărilor de tip Carte Verde valabile pentru ţările Spaţiului
Economic European şi Elveţia. Aşa cum s-a afirmat în paragrafele precedente, poliţa de asigurare de
răspundere civilă pentru accidente auto are atât valabilitate (acoperire) internă, cât şi internaţională. Ca
urmare, primele de asigurare încasate de la asiguraţi, în funcţie de criteriile şi în limitele menţionate în
capitolul referitor la asigurarea obligatorie de răspundere civilă au acoperire şi pentru prejudiciile produse
transfrontalier şi soluţionate în baza asigurării de răspundere civilă tip Cartea Verde.
O a doua situaţie apare în cazul ţărilor care nu sunt membre ale SEE, dar au aderat la sistemul Cartea Verde.
În acest caz, pentru respectivele ţări, asigurătorii încheie asigurări răspundere civilă tip Carte Verde separat,
menţionând limitele răspunderii teritoriale. Primele de asigurare sunt diferenţiate pe grupe de ţări –limitrofe
şi nelimitrofe României, pe tipuri de autovehicule, durata asigurării (15 zile, o lună, 2 luni, 3 luni… un an),
aşa cum se poate observa din tabelele 3 și 4

7
Tabel 3.
Societatea de asigurare ”X”
Tarif de prime minimale pentru Cartea Verde valabile pentru ţările
limitrofe României : Moldova, Serbia, Muntenegru si Ucraina
Tarife modificate
Categorie de Prima de asigurare (în euro)
autovehicul 15 zile 1 lună 2 luni 3 luni …. 1 an
1.Autoturisme, 30 50 80 180 … 600
autoturisme de teren
2.Autocamioane,
autofurgonete, auto-dube,
şi alte autovehicule
destinate transportului de
bunuri, a căror masă
totală maximă autorizată
este de :
a.Până la 3,5 tone 50 80 110 300 … 1000
inclusiv :
b.Intre 3,5 şi 7,5 tone, 90 150 250 400 … 1400
inclusiv
c. peste 7,5 tone 125 200 320 500 … 1800
3.Autovehicule destinate
transportului de persoane,
putând transporta
regulamentar pe scaune,
inclusive conducătorul
auto:
a.între 10-17 persoane 70 110 200 280 … 1000
b.între18-40 persoane 150 270 450 700 … 2500
c.peste 40 persoane 200 350 550 800 … 2800
4. Autotractoare (cu şa şi
semiremorci ori obişnuite
cu remorci) 180 300 500 750 … 2700
5.Motocicluri cu sau fără
ataş 30 40 75 100 … 850
6.Tractoare rutiere 50 75 140 200 … 800

Tabel 4
Societatea de asigurare ”X”

Tarif de prime minimale pentru Cartea Verde valabile în ţările


Albania, Bosnia-Herţegovina, Belarus , Iran, Israel, Macedonia, Maroc, Tunisia, Turcia
Tarife modificate
Categorie de Prima de asigurare (în euro)
autovehicul 15 zile 1 lună 2 luni 3 luni …. 1 an
1.Autoturisme, 55 80 150 400 … 1200
autoturisme de teren
2.Autocamioane,
autofurgonete, auto-dube,
şi alte autovehicule

8
destinate transportului de
bunuri, a căror masă
totală maximă autorizată
este de :
a.Până la 3,5 tone 70 90 150 250 … 900
inclusiv :
b.Intre 3,5 şi 7,5 tone, 120 180 310 500 … 1700
inclusiv
c. peste 7,5 tone 160 240 400 560 … 2000
3.Autovehicule destinate
transportului de persoane,
putând transporta
regulamentar pe scaune,
inclusive conducătorul
auto:
a.între 10-17 persoane 80 140 200 300 … 1050
b.între18-40 persoane 200 300 500 750 … 2650
c.peste 40 persoane 270 500 840 1200 … 3800
4. Autotractoare (cu şa şi
semiremorci ori obişnuite
cu remorci) 200 260 460 700 … 2400
5.Motocicluri cu sau fără
ataş 40 60 95 145 … 520
6.Tractoare rutiere 70 120 190 280 … 900

Alţi asigurători stabilesc tarife de primă diferenţiate în funcţie de natura activităţii desfăşurate.
Astfel, pentru asiguraţii care desfăşoară activităţi de transport de bunuri şi persoane în trafic internaţional,
având un risc ataşat naturii activităţii desfăşurate, mai mare, tarifele de primă sunt mai mari decât în
comparaţie cu cele aplicate persoanelor fizice şi juridice care se deplasează cu autovehiculele transfrontalier
, dar care nu au în obiectul lor de activitate cărăuşia de bunuri şi persoane.

4. Perioada de asigurare şi răspunderea asigurătorului


Asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioade determinate, astfel:
a) anual sau semestrial pentru autovehiculele înmatriculate sau înregistrate în România, după caz;
b) pe perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de circulaţie, pentru autovehiculele înregistrate
provizoriu;
c) pe perioada înmatriculării temporare, dar nu mai mult de 15 luni.
d) pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente
justificative, pentru vehicule înmatriculate/înregistrate în alte state membre, pentru care se solicită
asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România;
e) pe perioade de câte o lună, dar nu mai mult de 3 luni, pentru vehicule înmatriculate /înregistrate în
state terţe, pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România.
În cazul asigurării de răspundere civilă pentru accidente auto răspunderea societăţii
asigurătoare începe astfel:
a) din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliţei de asigurare anterioare, pentru asiguratul
care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;
b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu
aveau o asigurare obligatorie RCA valabilă la momentul încheierii asigurării;

9
c) din momentul eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare
a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele
comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.
În cazul înstrăinării unui vehicul în baza unor acte civile sub semnătură privată, pentru care există o
asigurare obligatorie RCA valabilă, aceasta rămâne în vigoare până la data dobândirii calităţii de titular al
înmatriculării/înregistrării vehiculului de către noul proprietar. În cazul în care însă, noul proprietar deţine
o asigurare obligatorie RCA pe numele său, aceasta va fi considerată valabilă chiar dacă nu s-a efectuat
procedura de înmatriculare/înregistrare pe numele său.
Răspunderea asigurătorului RCA încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în
poliţa de asigurare RCA sau anterior acestei date în momentul radierii din evidenţa circulaţiei.
Ca excepţie de la aceste reguli, pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate
noului proprietar în perioada de asigurare ca urmare a încetării contractelor de leasing, asigurările obligatorii
RCA rămân în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate înscrise în documentele de asigurare, fără
modificarea primei de asigurare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. noii proprietari sunt utilizatorii prevăzuţi în documentele de asigurare;
2. asigurătorul a încasat integral prima de asigurare aferentă perioadei de valabilitate.
În cazul în care asiguratul nu respectă obligaţia de a înştiinţa asigurătorul RCA cu privire la
modificarea informaţiilor cuprinse în poliţa de asigurare, referitoare la vehicul şi la proprietarul sau
utilizatorul acestuia, asigurătorul RCA nu va fi obligat să returneze diferenţa de primă plătită.

5. Suma asigurată
În cazul asigurării obligatorii de tip RCA suma asigurată este reprezentată de limita maximă a
despăgubirii care poate fi acordată de asigurător pentru prejudiciile provocate în unul şi acelaşi accident,
atât pentru pagube materiale directe sau indirecte, cât şi pentru vătămări corporale sau decese, inclusiv
prejudicii fără caracter patrimonial. Începând cu anul 2007 nivelul despăgubirilor de asigurare prevăzute de
lege ca limite maxime a crescut, fiind evidentă şi în această direcţie alinierea la cuantumul despăgubirilor
practicate în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Astfel, începând cu anul 2012 limitele de
despăgubire stabilite de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt la nivelul celorlalte state membre
ale Uniunii Europene și au următoarele niveluri:
a) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor
prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de
schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României (pentru
comparație, în anul 2007 această limită era de 100.000 euro);
b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse
în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte
la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii
accidentului, comunicat de Banca Naţională a României (pentru comparație, în anul 2007 această limită era
de 500.000 euro);
Prin urmare, într-un interval de 6 ani (2007-2012), limita maximă a răspunderii asigurătorilor în
cazul asigurării RCA a crescut de 10 ori.
În cazul în care în unul şi acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea
totală a prejudiciilor depăşeşte limitele de despăgubire specificate în poliţa RCA, despăgubirea va fi stabilită
în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane îndreptăţite la despăgubire
pentru prejudiciile suferite în acelaşi accident.
Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limite de despăgubire și de a le notifica autorității de
supraveghere, cu precizarea că acestea nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire stabilite de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară (cele menționate mai sus).

6. Riscuri acoperite şi excluse prin asigurarea RCA


6.1 Cazurile de dezdăunare

10
Asigurătorii autorizaţi de Autoritatea de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare să
practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube cauzate prin accidente de autovehicule
acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii acestora răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane
păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil.
Astfel, în limitele menţionate mai sus, despăgubirile se acordă în formă bănească pentru:
a) vătămări corporale sau deces;
b) pagube materiale;
c) pagube ca urmare a lipsei de folosinţă a autovehiculului avariat;
d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.
De menţionat că se plătesc despăgubiri indiferent de locul în care a fost produs accidentul de
autovehicul - atât în timpul deplasării cât şi în timpul staţionării pentru pagube produse de existenţa sau de
funcţionarea dispozitivelor sau instalaţiilor montate pe autovehicul precum şi pentru pagubele cauzate de
remorci, semiremorci ori ataşe, dar numai atât timp cât acestea sunt ataşate la un vehicul asigurat.
Asigurătorul acordă despăgubiri dacă pagubele au fost create din vina conducătorului auto prin fapta
lucrului (când pagubele îşi au cauzele în înscrisurile, acţiunea sau inacţiunea lucrului) sau prin intermediul
altui lucru (de exemplu, scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a
obiectelor transportate) antrenat de deplasarea autovehiculului.
De asemenea, se acordă despăgubiri în limita sumelor asigurate menţionate mai sus şi în cazul în
care prejudiciul a fost produs din culpa conducătorului autovehiculului asigurat în următoarele circumstanţe:
- autovehiculul a fost condus fără consimţământul asiguratului;
- conducătorul auto nu posedă permis pentru categoria respectivă de autovehicul;
- conducătorul auto nu a respectat obligaţiile de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa
autovehiculului.
Sunt îndrituiţi la dezdăunare pentru vătămări corporale şi membrii familiei asiguratului,
conducătorului autovehiculului sau oricărei persoane a cărei răspundere civilă este angajată în accidentul
auto.
În fine, au dreptul la despăgubiri terţii păgubiţi pentru prejudiciile provocate acestora, din cauza
deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de
către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la
trafic.
În situaţia în care într-un accident auto persoanele implicate apar atât în calitate de victimă (terţi
păgubiţi), cât şi vinovaţi de producerea unei pagube, măsura răspunderii pentru fiecare se stabileşte numai
pentru paguba produsă din culpă, aşa cum rezultă din acte.
Dacă din acte nu rezultă măsura răspunderii fiecăreia, acesta se va stabili în cote egale, în raport cu
numărul părţilor implicate în accident.

6.2 Excepţiile de la acordarea despăgubirilor


Prin normele de aplicare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagubele produse prin
accidente de autovehicule, legiuitorul a stabilit excepţiile de la acordarea despăgubirii de asigurare. În acest
sens nu se acordă despăgubiri:
- - dacă într-un accident auto, deţinătorul, utilizatorul sau conducătorul autovehiculului
asigurat nu are răspundere civilă, întrucât accidentul a fost produs dintr-un caz de forţă
majoră, din culpa exclusivă a persoanei păgubite sau din culpa exclusivă a unei terţe
persoane; Nu se au în vedere aici prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a
deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori
staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa
deplasării celorlalţi participanţi la traffic întrucât aşa cum s-a precizatîn paragraful
precedent se despăgubesc.
- - pentru prejudiciile suferite de conducătorul vehiculului răspunzător de producerea
accidentului;

11
- - dacă pagubele au fost cauzate unui autovehicul sau oricărui alt bun aparţinând aceleeaşi
persoane fizice sau juridice;
- - dacă bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;
- - pentru pagubele cauzate, în cazul în care deţinătorul autovehiculului nu face dovada
valabilităţii asigurării obligatorii de răspundere civilă sau asigurătorul RCA nu are
răspundere;
- - pentru partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de despăgubire stabilite prin poliţa
de asigurare RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor
prejudiciate şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;
- - pentru amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul,
utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea
prejudiciului;
- - pentru cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul
vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul
procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
- - sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este
obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul
asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
- - pentru prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau
utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi
persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
- - prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs
accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că persoanele prejudiciate ştiau că vehiculul
respectiv era furat;
- - pentru prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule,
atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru;
- - prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de
descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
- - pentru pagubele cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive,
ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile) cu ocazia căruia aceste
produse au determinat sau au agravat producerea pagubei;
- - pentru prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau
război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac sau război;
- - pentru pretenţiile referitoare la reducerea valorii bunurilor după reparaţie.

7. Despăgubirea de asigurare
Ca regulă generală, la stabilirea despăgubirii în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor se iau ca
bază de calcul pretenţiile formulate de persoanele păgubite, avându-se în vedere prevederile legale privind
acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fără a se depăşi diferenţa dintre valoarea acestora din
momentul producerii accidentului şi valoarea rămasă şi nici limitele de despăgubire stabilite prin poliţa
de asigurare RCA.
La stabilirea despăgubirii de asigurare se ţine seama însă şi de provenienţa şi locul înmatriculării
autovehiculului pentru care s-a făcut asigurarea, de felul bunului avariat, de circumstanţele producerii
accidentului.
Aspecte particulare comportă această problemă şi în cazul în care, în urma producerii
evenimentului asigurat s-au produs vătămări corporale sau, mai grav, a rezultat decesul unor persoane.

Obligaţiile asiguraţilor la producerea evenimentului asigurat

12
Asiguratul este obligat să înştiinţeze asigurătorul la producerea evenimentului asigurat în cel mai
scurt timp posibil şi să precizeze împrejurările cu privire la evenimentul produs, iar pe durata investigaţiilor
referitoare la acesta să procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de la asigurător.
De asemenea, asiguratul trebuie să informeze asigurătorul despre cuantumul despăgubirii solicitate
de către terţul păgubit, despre procedurile penale sau administrative îndreptate împotriva sa în legătură cu
evenimentul produs, despre demersul şi rezultatele acestor proceduri, precum şi despre faptul dacă partea
prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită pe baza unei acţiuni judecătoreşti.
În raport cu terţul păgubit, asiguratul trebuie să-i ofere acestuia informaţiile necesare pentru
formularea cererii de despăgubire. Informaţiile sunt legate de datele de identificare ale asiguratului, ale
autovehiculului asigurat implicat în accident, precum şi ale asigurătorului emitent al poliţei de asigurare
de tip RCA.
8. Fondul de protecţie a victimelor străzii
Fondul menţionat s-a constituit în baza prevederilor art. 25¹ din Legea nr. 32/2000, cu modificările
şi completările ulterioare, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor , a Directivei 6 -
103 /2009 precum şi în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţii şi fundaţii.
Fondul de protecţie a victimelor străzii este constituit de către toţi asigurătorii care au dreptul să
încheie pe teritoriul României asigurarea de răspundere civilă ce rezultă din folosirea autovehiculelor
(R.C.A.) indiferent dacă sunt persoane juridice române sau străine.
Funcţiile principale ale Fondului de protecţie a victimelor străzii sunt următoarele:
a. organism de plată a despăgubirilor pentru a garanta, în condiţiile legii, despăgubirea persoanelor
care au suferit prejudicii în urma unor accidente de autovehicule produse pe teritoriul României şi în
anumite condiţii şi pe teritoriul altor state, de autovehicule neasigurate sau neidentificate;
b. centru de informare menit să furnizeze persoanelor interesate, informaţii privind poliţele de
asigurare R.C.A. şi asigurătorii care le-au eliberat;
c. organism de Compensare care are rolul de a soluţiona, în condiţiile legii, cererile de despăgubire
ale persoanelor care au suferit prejudicii în urma unor accidente de autovehicule produse pe teritoriul unui
alt stat decât statul lor de reşedinţă.
În calitate de organism de plată a despăgubirilor Fondul acordă despăgubiri persoanelor păgubite
prin accidente de vehicule, dacă vehiculul care a provocat accidentul a rămas neidentificat ori nu era
asigurat pentru răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu toate că legea
prevedea obligativitatea asigurării.
Dacă autorul accidentului rămâne neidentificat, Fondul acordă despăgubiri numai pentru vătămări
corporale sau decese. Dacă persoana vătămată în urma accidentului cu autor neidentificat, a suferit o
vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, Fondul acordă
despăgubiri şi pentru daunele materiale produse în accidentul respective, peste limita unei franşize de 500
de euro, respective echivalentul în lei, la cusul official comunicat de BNR, la data producerii accidentului.
Dacă pentru vehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul nu a fost îndeplinită
obligaţia de a încheia asigurarea R.C.A., Fondul acordă persoanelor prejudiciate despăgubiri atât pentru
daune materiale, cât şi pentru vătămări corporale sau decese.
În ceea ce priveşte teritorialitatea pe care operează Fondul de protecţie a victimelor străzii, se
acordă despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin accidente de vehicule produse astfel:
 pe teritoriul României, de autori neidentificaţi ori de vehicule neasigurate care au locul obisnuit
de staţionare în România;
 pe teritoriul României, de vehicule neasigurate din statele în care se aplică Acordul multilateral6;
 pe teritoriul României, de vehicule neasigurate din alte state decât cele în care se aplică Acordul
multilateral;
 pe teritoriul oricărui stat din Spaţiul Economic European (SEE), de un vehicul neasigurat,
cumpărat din unul dintre aceste state şi care urmează să fie înmatriculat în România, dacă
accidentul s-a produs în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-

6
Acordul multilateral este prezentat în capitolul Asigurarea de răspundere civilă Cartea Verde

13
cumpărare şi dacă persoana prejudiciată este rezidentă într-un alt stat din SEE decât cel pe
teritoriul căruia s-a produs accidentul. Dacă persoana prejudiciată este rezidentă în statul din
SEE în care s-a produs accidentul, Fondul acordă despăgubiri în cazul în care despăgubirile nu
sunt acordate de Biroul Carte Verde din Romînia;
 pe teritoriul oricărui stat din SEE, de vehicule neasigurate care au locul obişnuit de staţionare în
România;
 pe teritoriul oricărui stat al cărui Birou naţional a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decât
statele din SEE, de vehicule neasigurate care au locul obişnuit de staţionare în România, dacă
persoana prejudiciată este rezidentă în România sau într-un stat din SEE şi dacă intervenţia
Fondului nu contravine legislaţiei statului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul.
După plata dezdăunărilor, Fondul îşi va exercita dreptul de regres împotriva persoanelor vinovate
sau a entităţilor răspunzătoare încercând să recupereze, inclusiv pe cale de executare silită dacă este cazul,
despăgubirile plătite, cheltuielile legate de plata acestora precum şi dobânda legală.
Beneficiarii despăgubirilor plătite de Fondul de protecţie a victimelor străzii sunt persoanele fizice
şi juridice române, precum şi rezidenţii din România sau din statele SEE pentru cazurile de daună produse
în condiţiile menţionate mai sus. Persoanele fizice şi juridice, precum şi rezidenţii din alte state decât cele
din SEE pot beneficia de despăgubiri din Fond numai în condiţii de reciprocitate.
Legiuitorul a căutat, prin conţinutul reglementărilor legate de plata despăgubirilor de către Fond,
să limiteze cazurile de rea credinţă sau situaţiile în care riscul nu îndeplineşte cumulativ toate condiţiile
pentru a deveni risc asigurabil (aşa cum a fost menţionat la Capitolul ”Elementele tehnice ale asigurării”).
Legat de acest aspect, nu pot beneficia de despăgubiri din Fond persoanele care au urcat de bunăvoie în
vehiculul vinovat de producerea accidentului, dacă se dovedeşte că acestea ştiau că vehiculul respectiv nu
era asigurat, şi nici cele care, la data producerii accidentului, au posibilitatea să-şi recupereze daunele
suferite în baza unei asigurări facultative.
Cuantumul prejudiciului suferit de persoanele păgubite prin accidente de vehicule produse pe
teritoriul României se stabileşte în conformitate cu prevederile normelor privind aplicarea legii în domeniul
asigurărilor obligatorii de răspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare
în România la data producerii accidentului.
În schimb, pentru cazurile de daună care sunt soluţionate prin intermediul organismelor de
compensare din statele de reşedinţă ale persoanelor pagubite, în stabilirea despăgubirilor se aplică
prevederile Directivei 2000/26/CE, cuantumul prejudiciului fiind stabilit de organismele de compensare
pe baza acordului încheiat cu Fondul. Detalierea acestor aspecte este făcută în capitolul Asigurarea de
răspundere civilă Cartea Verde .
În toate situaţiile despăgubirile plătite de Fond nu pot depăşi limitele de răspundere a asigurătorului
prevăzute de legislaţia în vigoare la data producerii accidentului în România sau de legislaţia în vigoare a
celorlalte state pe teritoriul cărora s-a produs accidentul, din care va fi dedusă, după caz, franşiza.
Persoanele menţionate ca potenţiali beneficiari, care au suferit un prejudiciu, în condiţiile arătate
mai sus, trebuie să depună o cerere de despăgubire direct la sediul Fondului sau la oricare sucursală ori
agenţie a oricărui asigurător care are dreptul să practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul României. Cererea
de despăgubire va fi însoţită în mod obligatoriu de documentele care se întocmesc în cazul accidentelor de
vehicule, în funcţie de prevederile legislaţiei statului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul, din care să
rezulte, după caz, că autorul accidentului a rămas neidentificat sau că vehiculul vinovat de producerea
acestuia nu era asigurat la data evenimentului. Persoana pagubită va depune, din proprie iniţiativă sau la
solicitarea Fondului, orice alte documente necesare pentru soluţionarea cererii.
Beneficiarii de despăgubiri din SEE îndreptăţiţi la despăgubiri din partea Fondului, îşi vor putea
realize pretenţiile prin intermediul organismului de compensare din statul lor de resedinţă. Depunerea
documentelor care însoţesc avizarea de daună cade în sarcinaîacestui organism în conformitate cu
prevederile acordurilor incheiate cu Fondul.
Din punct de vedere ethnic, gestionarea cazurilor de daună pentru care urmează a se plăti
despăgubiri din Fond se efectueză de către asigurătorii care au dreptul să practice asigurarea R.C.A. pe
teritoriul României şi/sau de experţi, pe bază de contract de prestări de servicii.

14
Fondul trebuie să notifice persoana vinovată de producerea accidentului, precum şi persoana sau
persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului, la adresa din documentele de avizare, pentru a
participa la constatarea şi evaluarea daunei, precum şi cu privire la cuantumul despăgubirii ce urmează să
fie achitată şi la termenul de plată.
Termenul în care Fondul este obligat să despăgubească persoanele prejudiciate este de maximum
90 de zile de la avizarea daunei. În cazul în care constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a beneficia
de despăgubiri din Fond ori dauna nu a putut fi evaluată în întregime, Fondul trebuie să transmit
persoanelor prejudiciate un răspuns motivat. Dacă până la împlinirea termenului de 90 de zile prejudiciul
a putut fi evaluat doar în parte, Fondul este obligat să achite persoanelor păgubite acea parte din prejudiciu.
În cazul nerespectării obligaţiilor de plată, Fondul va plăti penalităţi către persoanele prejudiciate,
în cotă de 0,1% din suma de despăgubire cuvenită, pentru fiecare zi de întârziere.
Pentru daunele care sunt soluţionate prin intermediul unui organism de compensare, soluţionarea
cererilor de rambursare se face în condiţiile şi la termenele prevăzute în acordurile încheiate de Fond cu
aceste entităţi.
În caz de litigiu, drepturile persoanelor păgubite prin accidente de vehicule supuse înmatriculării,
precum şi de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, nu este asigurat de răspundere
civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se exercită împotriva
Fondului. Persoanele prejudiciate care au înaintat acţiune în justiţie împotriva persoanei/persoanelor
responsabile pentru repararea prejudiciului vor fi despăgubite de Fond în baza hotărârii judecătoreşti.
Pentru a-şi îndeplini obligaţia de despăgubire şi pentru a-şi acoperi cheltuielile de funcţionare,
Fondul de protecţie a victimelor străzii dispune de o structură financiară proprie. Veniturile Fondului se
realizeaza din următoarele surse:
a) contribuţia membrilor asociaţi cu o cotă procentuală din încasările realizate din vânzarea asigurării
R.C.A. Nivelul contribuţiei anuale se stabileşte prin Ordin al CSA şi nu poate depăşi 5% din primele brute
încasate din vânzarea asigurării R.C.A.
b) recuperarea sumelor plătite cu titlu de despăgubiri şi a cheltuielilor legate de plata despăgubirilor de la
toate entităţile care erau obligate la plată şi în numele cărora Fondul a efectuat aceste cheltuieli;
c) dobânzile rezultate din fructificarea disponibilităţilor financiare;
d) sponsorizări, donaţii, legate şi orice alte surse de venituri permise de legislaţia în vigoare privind
asociaţiile.

15

S-ar putea să vă placă și