Sunteți pe pagina 1din 9

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific: 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode,
practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în
vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Evoluția organizaționala şi tradiția succesului - rețeta performantei
Cod SMIS 127193
Contract POCU 3142/10.04.2019

Invitație de participare

Ref: Contract de atribuire Servicii de formare profesională

Denumire proiect: Evoluția organizaționala şi tradiția succesului - rețeta performantei


Cod SMIS 127193
Denumire contract: servicii de formare profesionala

Stimată doamnă /Stimate domn

Gedeon Richter Romania S.A.vă transmite Invitația de participare la procedura de selecţie a


furnizorilor de Servicii de Formare profesionala.

Informaţii despre procedura

Obiectul si locul de implementare a contractului:

Servicii de formare profesionala ce presupune furnizarea cursurilor autorizate ANC in


Competente antreprenoriale, zona de livrare a cursului – Cluj Napoca sau Tirgu Mures.
Persoane formate: 20

Serviciile vor include:


- Furnizare servicii formare
- Furnizare materiale curs pentru 20 de participanti

Tip si durata contract: Contract de prestări servicii cu o durata de 12 luni de la semnarea


contractului

Plata serviciilor: se face prin transfer bancar, dupa receptia serviciilor si primirea facturii, in
termen de 30 de zile

Valoarea estimata a contractului: 23.900 RON, fara TVA

Procedura de atribuire a contractului: procedura competitiva conform Ordinului MFE nr.


1284/2016

1
Criteriul de atribuire: Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta prezinta cele mai
multe avantaje tehnice si financiare superioare, in raport cu celelalte oferte primite si care
raspunde cel mai bine realizarii scopului proiectului, conform specificațiilor tehnice.

Data si ora limita de depunere a ofertei: 03.06.2019, ora 18.00


Data si ora selecției: 07.06.2019, ora 10.00

Adresa la care se transmit ofertele: Str. Cuza Voda, nr. 99-105, Mun. Targu Mures, cod
postal 540306, Jud. Mures, Romania sau office@gedeon-richter.ro

Oferta va contine:
- Propunerea financiara – prezentarea formulatului de oferta, care reprezinta elementul
principal al propunerii financiare. Oferta va fi transmisa cu detalierea costurilor. Oferta va
contine si un pret total, cu si fara TVA, exprimat in lei. Pretul unitar fără TVA nu poate fi
modificat.
- Propunerea tehnica – cerintele prevazute in Specificatiile tehnice sunt cerinte minime si
obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme.
- Documente de calificare
o Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ autorizatie de
functionare/ altele echivalente care sa dovedeasca forma de inregistrare si faptul
ca ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în
certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corepunde acestei proceduri
o Autorițatie furnizor de formare profesionala in domeniile solicitate
o Declarație privind conflictul de interese
o Lista expertilor propusi și a înlocuitorilor acestora pentru îndeplinirea
contractului insotită de documente justificative: CV-ul expertilor propusi,
diplome/ certificari, recomandari sau alte documente care să dovedeasca
experienta profesionala
o Lista principalelor prestări de servicii din care să rezulte prestarea unor servicii
similare, respectiv de organizare și susținere a unor cursuri non-formale/
workshop-uri, care va cuprinde o scurta descriere a acestora si principalii
beneficiari.

Va rog sa confirmați intenția de a participa la selecţie si primire informării asupra procesului de


achiziție
Pentru informaţii suplimentare va puteți adresa la tel: 0265. 201.301 email: office@gedeon-
richter.ro, persoana de contact: Ada Predoiu.

Data: 21.05.2019

Ada Predoiu
Manager de proiect

2
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific: 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode,
practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în
vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Evoluția organizaționala şi tradiția succesului - rețeta performantei
Cod SMIS 127193
Contract POCU 3142/10.04.2019

SPECIFICATII TEHNICE

Denumire proiect: Evoluția organizaționala şi tradiția succesului - rețeta performantei


Cod SMIS 127193
Denumire contract: servicii de formare profesională – curs competențe antreprenoriale,
autorizat ANC

Specificatiile fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se eleborează de către fiecare ofertant, propunerea
tehnică.

Beneficiar: GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie: „dezvoltarea capacității angajaților care ocupă


funcții de management precum și a celor din departamentul de resurse umane de a adapta
strategia organizației la dinamica și tendințele din industria farmaceutică. ”

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode și practici


inovative de organizare a muncii, prin participare la activitățile proiectului
2. Creșterea de noi competențe specifice, recunoscute atât la nivel național, internațional cât
și la nivelul organizației (în management și resurse umane) în vederea creșterii
competitivității companiei prin participarea la activitatea de formare organizată în cadrul
proiectului
3. Creșterea competențelor top managementului de a realiza schimbări strategice în vederea
adaptării organizației la noile tendințe din sectorul farmaceutic
4. Asigurarea sustenabilității și transferabilității rezultatelor proiectului la nivelul întregii
companii și la nivelul grupului

3
Contextul achiziției:

Prezenta procedură de achiziție este demarată în contextul implementării proiectului Evoluția


organizaționala şi tradiția succesului - rețeta performantei finanțat în cadrul POCU 3.8,
contract 3142/10.04.2019.

Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea serviciilor de formare profesională – curs


competențe antreprenoriat pentru un număr de 20 de persoane.
Durata: maxim 48 ore

Serviciile vor include:


- Furnizare materiale de curs pentru participanți
- Furnizare servicii formare

Serviciile ce urmează a fi achiziționate au în vedere urmatoarele:


- Furnizare materiale de curs: oferta va conține programa cursului (capitole și conținut
tematic), precum și orice alte informații relevante. Furnizorul va elabora:
o Suportul de curs ce va fi distribuit participanților la programul de formare
profesională
o Suportul de curs trebuie să includă elementele de identitate vizuală conform
prevederilor din manualul de identitate vizuală POCU în vigoare
o Instrumentele ce vor fi folosite în cadrul formării (prezentări, exerciții, studii de
caz, materiale adiționale
o Agenda de curs
- Furnizare servicii formare:
o Scopul cursului: consolidarea cunoștințelor managerilor în aria de business, prin
introducerea unor metode inovative de organizare a muncii în vederea
îmbunătățirii performanței prin adoptarea unei mentalități antreprenoriale, bazată
pe încredere în sine, creativitate, integritate și asumarea de riscuri calculate.
o Programa de pregătire va conține atât parte teoretică cît și exerciții practice,
folosind metode participative astfel încat cursanții să înțeleagă conceptele predate
și să le aplice.
o Orarul de desfășurare a cursurilor va fi unul felxibil, funcție de disponibilitatea
cursanților. Prestatorul trebuie să aibă posibilitatea organizării cursurilor atât în
timpul săptămânii cât și în zilele de sâmbătă și duminică.
o Obligații prestator:
 Să asigure prezența/prestația formatorilor pentru livrarea fiecărei serii de
curs;
 Să asigure suportul de curs, în format fizic, pentru fiecare cursant
 Să asigure materialele necesare activității de formare

Modalitatea de asigurare a serviciilor:

Plata serviciilor va fi efectuată corespunzător cu numărul de persoane participante la fiecare


sesiune. Facturile se vor emite pentru fiecare sesiune de curs.
În cadrul propunerii tehnice ofertantul va menționa datele de contact ale persoanei responsabile
din partea prestatorului pentru soluționarea oricăror probleme care intervin în derularea
activităților.
Numărul exact de participanți va fi comunicat prestatorului cu 5 zile înainte de data desfașurării
cursului.

4
Pentru serviciie asigurate, prestatorul (ofertantul declarat câștigător) va prezenta beneficiarului
un raport care să cuprindă următoarele:
- Condica de prezență a formatorului
- Lista de prezență la programul de formare
- Raport de curs
- Catalogul participanților
- Proces verbal de protecție a muncii
- Lista de predare către cursanți a materialelor de formare
- Fișă de evaluare
- Copie certificate de absolvire și suplimente descriptive emise de către ANC
- Alte documente care fac parte din dosarul de formare pentru cursanti

În baza raportului pentru o sesiune se va realiza și semna procesul verbal de acceptare privind
serviciile prestate și va putea fi emisă factura.
Termenul de predare a raportului pentru fiecare sesiune cu documentele anexă este de maxim 5
zile de la finalizarea cursurilor pentru o grupa de formare.

Presatorul trebuie să permită vizite neanunțate ale reprezentanților autorității contractante, ale
reprezentanților AM/OI, care verifică modul de implementare a contractului. Prestatorul acceptă
că în cazul unei verificări a Autorității de audit/ Curții de conturi/ reprezentanților Autorității de
management POCU sau Organismului Intermediar să pună la dispoziție toate documentele
originale privind organizarea/ derularea serviciilor.

Criterii de calificare

Pentru demonstrarea capacității de executare a contractului, ofertantul va prezenta următoarele:

o Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ autorizatie de


functionare/ altele echivalente care sa dovedeasca forma de inregistrare si faptul
ca ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în
certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corepunde acestei proceduri
o Autorițatie furnizor de formare profesionala in domeniile solicitate
o Declarație privind conflictul de interese (anexa 1)
o Lista expertilor propusi și a înlocuitorilor acestora pentru îndeplinirea
contractului insotită de documente justificative: CV-ul expertilor propusi,
diplome/ certificari, recomandari sau alte documente care să dovedeasca
experienta profesionala
o Lista principalelor prestări de servicii din care să rezulte prestarea unor servicii
similare, respectiv de organizare și susținere a unor cursuri non-formale/
workshop-uri, care va cuprinde o scurta descriere a acestora si principalii
beneficiari.

Modul de prezentare a ofertei tehnice:

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât sa rezulte că sunt indeplinite toate cerințele
mentionate în specificația tehnică.
Ofertantul va prezenta următoarele elemente, ca parte a propunerii tehnice:
- Descrierea modului în care ofertantul înțelege obiectivele activităților și rezultatele
așteptate
- Metodologia de prestare a serviciilor
- Modul în care ofertantul răspunde la cerințele specificate

5
- Alte informații considerate relevante
Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de a ofertare.

Modul de prezentare a ofertei financiare:

Oferta va fi transmisă la nivel de cost per serviciu, astfel:

1 2 3 4 5
Servicii Nr participanţi Preț unitar (RON) Valoare TVA Preț total cu
Fără TVA TVA (RON)
Curs competențe antreprenoriale 20

Oferta va conține și un preț total, cu și fără TVA, exprimat în lei. Prețul unitar fără TVA nu poate
fi modificat.

Modul de aribuire al contractului:

Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui oferta prezintă cele mai multe avantaje tehnice și
financiare superioar, în raport cu toate celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine
realozării scopului proiectului.

Elementele de departajare a ofertelor primite sunt următoarele:

I. Propunerea tehnică - 100 de puncte, acordate după cum urmează:


a. organizarea muncii si echipa propusa (30 puncte, scor minim 60%)
i. Experiența specifică a formatorilor în domeniul de formare:
1. Peste 10 ani - 10 puncte
2. Între 5 si 10 ani - 7 puncte
3. Până în 5 ani - 5 puncte
ii. Experiență în organizarea și susținerea de evenimente similare:
1. Organizarea și susținerea de cursuri de formare pentru mai mult de
20 de grupe - 10 puncte
2. Organizarea și susținerea de cursuri de formare pentru mai puțin de
20 de grupe - 5 puncte
iii. Tmpul de desfăsurare a cursului, gradul de felxibilitate al programului
1. Ofertantul propune cursuri de formare customizate, funcție de
disponibilitatea beneficiarului - 10 puncte
2. Ofertantul propune cursuri de tip open, cu date fixe - 5 puncte

b. calitatea metodologiei propuse (60 puncte, scor minim 60%)


Se va evalua gradul de detaliu în care activitățile și cum acestea contribuie în mod direct la
atingerea obiectivelor propuse prin proiect.
Abordarea propusă pentru implementarea contractului va fi utilizată de comisia de evaluare ca
puncte de reper. Fiecare ofertant va fi apreciat funcție de calificativul foarte bine/ bine/ suficient.
Comisia de evaluare va acorda calificativul luând in considerare elementele descrise mai jos:

Abordarea propusă pentru implementarea contractului


Calificativ Punctaj
Abordarea propusă se bazează în mare măsura pe o serie de Foarte bine 60

6
metodologii, metode și/ sau instrumente testate, recunoscute și care
demonstrează o foarte buna întelegere a contextului, respectiv a
particularității sarcinilor stabilite în specificația tehnică
Abordarea propusă se bazează parțial pe metodologii, metode și/ sau Bine 30
instrumente testate, recunoscute și care demonstrează o foarte buna
întelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor
stabilite în specificația tehnică
Abordarea propusă nu are la baza metodologii, metode și/ sau Suficient 10
instrumente testate/ recunoscute și arată o întelegere limitată a
contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în
specificația tehnică

c. managementul calității (10 puncte, scor minim 60%)


Se va evalua controlul calitații serviciilor oferite.
Resursele umane și materiale și realizările corespunzatoare (conform referințelor furnizate)
fiecărei activități precum si continuitatea serviciului în cazul absenței unui membru al echipei vor
fi criteriile evaluate de către comisia de evaluare. Fiecare ofertant va fi apreciat funcție de
calificativul foarte bine/ bine/ suficient.

Resursele umane și materiale și realizările corespunzatoare (conform referințelor furnizate)


fiecărei activități:

Calificativ Punctaj
Resursele identificate și realizările indicate sunt corelate deplin/ în Foarte bine 5
mare măsura cu complexitatea fiecărei activități/sesiuni de formare
propuse
Resursele identificate și realizările indicate sunt corelate parțial cu Bine 3
complexitatea fiecărei activități/sesiuni de formare propuse
Resursele identificate și realizările indicate sunt corelate într-un Suficient 1
mod limitat cu complexitatea fiecărei activități/sesiuni de formare
propuse

Continuitatea serviciului în cazul absenței unui membru al echipei:

Calificativ Punctaj
Furnizorul are posibilitatea și resursele umane necesare de a înlocui Foarte bine 5
persoanele propuse inițial pentru implementarea activităților, cu alte
persoane având cel puțin o experiență similară
Furnizorul are posibilitatea și resursele umane necesare de a înlocui Bine 3
persoanele propuse inițial pentru implementarea activităților, cu alte
persoane, dar acestea nu au o experiența similară
Furnizorul are posibilitați limitate de a înlocui persoanele propuse Suficient 1
inițial pentru implementarea activităților, cu alte persoane, dar
acestea nu au o experiența similară

II. Prețul ofertei - 100 puncte. Punctajul pentru acest criteriu ”preț total fara TVA” se
acordă astfel:
a. Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat
b. Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul se acordă proporțional, astfel:
i. Punctajul ofertei = preț minim (prețul total fără TVA cel mai mic
ofertat în cadrul procesului de atribuire) / preț (prețul total fără TVA
ofertat de furnizorul pentru care se calculează punctajul) x 100

7
Clasificarea ofertelor:
Contractorii vor fi selectați pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, și
anume oferta care oferă cel mai bun raport calitate-preț determinat in raport de 70 : 30.

Data: 21.05.2019

Ada Predoiu
Manager de proiect

8
Anexa 1

OFERTANT
.............................
(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și
utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu
modificările și completările ulterioare

Subsemnatul (a),..........................., în calitate de ....................., referiror la


procedura.............................., decar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații,
așa cum este acesta prevăzut la art. 326 di Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările
și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipostazele descrise la art. 14 din OUG 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul (a)....., declar că voi informa imediat.................. dacă vor interveni modificări în
prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg
că............... are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații
suplimentare.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

............................................
(numele și funcția persoanei autorizate)

.............................................
(semnătura persoanei aurorizate)