Sunteți pe pagina 1din 1

Tulburările (T) cant. ale senzorialităţii: 1.hiperestezie senzorială = ↓ pragului senzorial ce det. o ↑ a sensibilit.

la
stimulii ext. 2.Cenestopatii = T. conştientă a senzaţiilor şi percepţiei interoceptive şi proprioceptive 3. hipoestezia
senzorială = ↑ pragului senzorial a.î. are loc o ↓ a receptivităţii la diverşi stimuli. T. calit. ale senzorialităţii: iluzii,
halucinaţii şi agnozii. 1. Iluzia (I) = percepţia deformată a unor ob./fen. existente în realitate.1.a. i. fiziologice 1.b. i.
patologice: A. Vizuale: metamorfopsii, micropsii (liliputane), macropsii (pantagruelice), dismegalopsii, porropsia,
callopsia. Tipuri aparte de i. vizuale patologice aflate la graniţa cu tulb. de mem: falsele recunoasteri, i. sosiilor. B.
Auditive C. Gustative & olfactive D. viscerale (interoceptive) E. Modificarea de schemă corporală 2. Halucinaţii (H) =
percepţii fără obiect de perceput: halucinoidele, halucinozele, halucinaţiile propriu-zise (psihosenzoriale),
pseudohalucinaţiile (halucinaţiile psihice), halucinaţiile funcţionale. H. hipnagogice & hipnapompice se pot întâlni şi la
omul normal se referă la percepţiile ce pot ap. la adormire/trezire şi au caract. tranzitoriu. H. propriu-zise
(psihosenzoriale): 1. H. auditive: elementare şi complexe 2. H. vizuale 2.a. După complexitate: elementare, complexe,
scenice (statice (panoramice) & cinematografice (mişcare). După proiecţia spaţială: campine,extracampine. După durată:
permanente, episodice 3. H. autoscopice 4. H. olfactive & gustative 5. H. tactile: epidermice, hipodermice 6. H.
interoceptive (viscerale) 7. H. proprioceptive (motorii/kinestezice) 3. Agnoziile (A): defect de integrare gnozică (transf.
excitaţiei în senzaţie şi a acesteia în imag. perceptivă) datorită leziunii centrilor de integrare. A.: vizuală, auditivă, tactilă.
T. de atenţie (disprosexii): Distractibilitatea = distragerea cu uşurinţă a atenţiei de către stimuli irelevanţi.
Hiperprosexia, Hipoprosexia, Aprosexia Atenţia: involuntară (spontană), voluntară, habituală.
T. ale mem. (dismnezii). Procesele mem.: memorarea, păstrarea, reactualizarea. Tipurile mem.: imediată, recentă, de
lungă durată. T. de mem. cantitative: 1. hipomneziile, 2. amnezii (anterograde (de fixare) & retrograde (evocare), 3.
hipermneziile (mentismul, viziunea panoramică retrospectivă) T. de mem. calitative (paramnezii): 1. T. sintezei
mnezice imediate: criptomnezia, înstrăinarea amintirilor, Variante: false recunoaşteri, iluzia de nerecunoastere,
paramneziile de reduplicare. 2. T.ale rememorării trecutului (allomnezii): confabulaţii (halucinaţii de memorie) Tipuri:
mnestice, fantastice, onirice; ecmnezia, anecforia.
T. gândirii Operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, concretizarea,generalizarea. Tipurile de
mecanisme în form. asociaţiilor: contiguitate, asemănare, contrast, cauzalitate. 1. T. predominant formale ale gândirii
(T. ritmului, fluxului ideativ dar şi a coerenţei prin perturbări ale asociaţiilor logice): accelerarea simplă a ritmului
ideativ, fuga de idei, lentoare ideativă, vâscozitatea psihică, fading mental, baraj ideativ, incoerenţa, salata de cuvinte,
verbigeraţie, psitacismul. 2. T. predominante de conţinut ale gândirii (manifestări anormale ale ideaţiei, în opoziţie cu
realitatea): idei dominante, idei obsesive (compulsii, fobia), idei prevalente, idei delirante. După tematica delirantă
întâlnită în conţinutul ideilor, acestea se clasifică în: idei delirante de tip expansiv, idei delirante de tip depresiv şi idei
delirante mixte. a) Idei delirante de tip expansiv: de grandoare, de invenţie, de reforma socială, de filiaţie, de tip
erotoman, mistice. b) Idei delirante de tip depresiv: de persecuţie, de urmărire, de otrăvire, de relaţie sau referinţa, de
gelozie, de prejudiciu, somatice, somatice, de vinovăţie, hipocondriace, de transformare şi posesiune, de negaţie. c) Idei
delirante mixte: de interpretare, de influenţă, metafizice (cosmogonice)
T. comunicării verbale T. limbajului: dislogii, disfazii, dislalii T. limbajului oral 1. T. de formă ale limbajului oral: ↑,
respectiv ↓ intensitatii, înălţimii, timbrului vocii, vorbirea declamativă, vorbirea preţioasă. 2. T. de ritm ale limbajului
oral: tahifemia, logoree, hipoactivitatea verbală simplă, bradifemia, mutism psihic (absolut, reactiv, discontinuu, electiv)
3. T. coerenţei verbale ale limbajului oral: incoerenta verbală, salata de cuvinte, verbigeraţia, psitacismul, stereotipii,
ecolalia, palilalia, onomatomania 4. T. de conţinut ale limbajului oral: paralogisme, neologisme, jargonofazie,
paragramatisme. T. limbajului scris: hipoactivitate grafică până la negativism grafic, hiperactivitate grafică, graforee,
grafomania, incoerenţa grafică, stereotipii grafice. T. comunicării nonverbale Ţinuta vestimentară: dezordonată,
excentrică, rafinament vestimentar, travestitism, cisvestitism. Privirea mobilă, strălucitoare; stinsă, hipomobilă; rătăcită;
detaşată. Expresia mimică hiperactivitate (hipermimie), imobilă, artificială. Pantomimica manierismele, bizarerii
T. conduitei motorii Exacerbarea activit. motorii (hiperkinezie). Agitaţia psihomotorie, acatisia. Diminuarea activitatii
motorii (hipokinezie): akinezia (întreruperea activităţii motorii), baraj motor, fadingul motor, stupoarea, catalepsia
(somnul cataleptic, catatonia, sugestibilitatea, stereotipii, stupoarea catatonică/agitaţia catatonică, hipertonia musculară
generalizată, flexibilitatea ceroasă). Alte tipuri de manifestări ale activităţii motorii: ticuri, stereotipii:
T. imaginaţiei Formele imaginaţiei: a) neintenţională (pasivă), b) intenţională (activă): reproductivă, vis de perspectivă,
imaginaţie creatoare. T.cantitative ale imaginaţiei: scăderea sau exaltarea imaginaţiei, mitomania (pseudologia fantastică
Birnbaum). T. calitative ale imaginaţiei: simulaţia, metasimulaţia, suprasimulaţia, disimularea.
T. conştiinţei Crit. de clasif. (Jaspers) a t. de conştiinţă: detaşare de realitate, tulburarea mem., dezorientare, incoerenţa
ideativă şi a activit. 1T. cantitative ale conştiinţei Starea de veghe Obtuzie, hebetudine, torpoare-dezorientare uşoară,
obnubilare, stupoare, sopor, coma, pierderea completă a conştiinţei 2.T. calitative ale conştiinţei Îngustarea câmpului
conştiinţei, starea crepusculară, confuzia mintală, starea oneiroidă, starea amentivă 3. Depersonalizarea şi derealizarea
Depersonalizarea poate viza impresia de schimbare psihică numită desanimare sau schimbare somatică: desomatizare.
Derealizarea reprezintă impresia (sentimentul) de înstrăinare, îndepărtare şi nonfamiliaritate a realităţii trăite anterior.
T. afectivităţii T. cant. ale afectivităţii: hipotimia, atimia, apatia, hipertimia (depresia, anestezia psihică dureroasă,
euforia, disforia, anxietatea) T. calit. ale afectivităţii paratimiile, inversiunea afectivă, ambivalenţa afectivă
T. de voinţă (disbulii) T. cant. ale voinţei: hiperbulia, hipobulia, abulia T. calit. ale voinţei disabulia, parabulia,
impulsivitatea).