Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ALEXANDRU ŞAFRAN“ BACĂU

Str.Henri Coandă, Nr. 1 E-mail: scoalasafranbacau@yahoo.ro


Telefon/Fax . 0234.552 935
Site. www.scoala-safran-bacau.ro
Nr. ……… din …………………… Director, prof. Vrînceanu Irina Carmen

Plan de intervenţie individualizat


An şcolar 2019-2020

INFORMAŢII DE BAZĂ:
Elev cu cerințe educaționale speciale înscris în învățământul de masă

Învăţător: Tabarcea Gabriela


Numele elevului: M.R.I.
Data naşterii: 28.10.2008
Starea de sănătate: bună
Psihodiagnostic: DEFICIENTA MINTALA /NEUROPSIHIC
Certificat de Orientare Școlară și Profesională nr.117/15.07.2016
Recomandare: curriculum adaptat, profesor itinerant și de sprijin
Diagnosticul elevului:Din punct de vedere medical:grad de handicap MEDIU;
-Din punct de vedere psihopedagogic:intelect liminar,deficit de atenție,adaptare
inferioară la cerințele programei școlare pentru clasa I.
Informaţii despre mediul familial: Raul este copilul cel mai mare al familiei,mai are un frate si o
sora..

Informaţii generale
Elevul urmează cursurile şcolii la clasa a III-a. A frecventat grădiniţa, clasa pregatitoarec clasa I si clasa
a II-a. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. Părinţii, căsătoriţi legal, au în
îngrijire trei copii. Tatăl se angajează ca muncitor sezonier, neavând un loc de muncă stabil, şi nici un fel de
calificare. Beneficiază de ajutor social. Preocuparea pentru situaţia şcolară a fiicei lor este aproape nulă,
acestuia i se asigură adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi rechizitele necesare la şcoală. În colectivul clasei s-a
integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, necomunicativă. După trei ani, acum in clasa a II-a, se poate spune
cănu intră în relaţie cu colegii, destul de timid încă. Lucrează singur ceea ce i se cere, acceptă şi spijin nu doar
din partea învăţătoarei, ci şi a colegilor. În grup e dornic să deseneze, în rest activitatea de instruire e cu totul
diferită de a celorlalţi. Progresele nu au fost spectaculoase.
Informaţii educaţionale
Comportament cognitiv
 Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2 litere, transcrie
şi copiază dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în scrierea
independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele litere ( b, v, j, f, d, ş, ţ,
z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie numele de familie.
Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate.Exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar
teme de propriile-i cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a
mesajelor orale este foarte redusă.
 Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30. Sistemul poziţional de formare a
numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu şi descrescător. Nu
recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă operaţii 0-10 doar cu
material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 10-30 folosind calculul în scris ( cu material
concret). Nu prea înţelege cum e cu problemele, află însă la solicitare „ la un loc” sau „ câte mai rămân”.
Încurcă semnele plus şi minus. Cunoaşte bancnotele şi monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile
sau ce rest va primi, nu ştie unităţi de măsură, nu apreciază duratele, nu citeşte ceasul. Recunoaşte
cercul, fără celelalte figuri geometrice.
 Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau derularea pe
o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, dar nu orele.
 Nu este interesat de schimbările din jurul lui şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică, ci doar ce se
bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare.

Relaţii sociale
Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retras, foarte rar intră în relaţie cu alţi copii.
Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este acceptat de
colectivul clasei, însă copiii nu il atrag în jocurile lor. Uneori intră în conflict cu câte un coleg, mai ales când i
se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. În general vine la şcoală curat îmbrăcat. Igiena corporală se face
consecvent.
Părinţii colaborează cu şcoala, se interesează de situaţia copilului, nu-i acordă sprijin. Au grijă ca el să
vină la şcoală aproape zilnic, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdan.

Capacităţi, competenţe, abilităţ, puncte slabe, nevoi


 Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample
 Nu are abilităţi de natură tehnologică
 Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente
 Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii
 Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format
 Lucrează cu dificultate la matematică în concentrul 0-10, doar cu material concret.
 Nu face calcule orale
 Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute
 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent
 Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică
 Îi place să scrie- transcrie destul de corect
 După dictare nu scrie toate literele, chiar dacă le citeşte- nu reţine semnul grafic
 Îi e neclară scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie)
 Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic
 Permanent are nevoie de sprijin

Obiective pe termen lung


1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite,
cunoscute
2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret
3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale
4. Dezvoltarea unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii
cauză-efect)

Domenii de intervenţie recomandate pentru elevul M.R.I.


Domeniul cognitiv
Obiective pe Metode şi mijloace didactice Perioada de Criterii de Metode şi
termen scurt timp evaluare instrumente de
evaluare
Să identifice  Exerciţii şi jocuri de dezvoltare a 6 luni, cu Identifică şi Evaluarea
literele auzului fonematic, de prelungire recunoaşte literele orală va
alfabetului conştientizare a legăturii între după caz Depistează alterna cu cea
( b, p, d, t, ş, ţ, fonem şi semnul grafic sunetele iniţiale scrisă, eleva
z, v, h, j, x, y, corespunzător Diferenţiază transcrie şi
g, f, ă, â, î)  Să „ citească” imagini şi să literele mari de copiază destul
depisteze sunetele iniţiale cele mici de corect.
 Să identifice litere într-o ordine
aleatorie Pentru fixare
se vor relua de
Să citescă  Să citescă silabele după o Recunoaşte mai multe ori
cuvinte din 2-3 analiză fonematică a acestora – sunetele într-o anumite litere.
silabe realizarea sensului silabă Se vor folosi
 Să stabilească nr de silabe dintr- Citeşte silabe din texte din
un cuvânt 2-3 litere abecedar, texte
 Să citească silabe din 3 litere Identifică literele/ cunoscute
 Să citescă un cuvânt din 2 silabe sunetele dintr-un deja, cu care
cuvânt eleva operează
 Să recunoască sunetele
cu siguranţă.
( literele) dintr-un cuvânt şi să-l citescă
Aprecieri
 Să denumescă obiectele din
Formulează stimulative
imagini ( eleva nu cunoaşte
Să formuleze propoziţii din 2-3
foarte multe obiecte ce apar în
propoziţii cuvinte observând
imagini
simple imaginile
 Să formuleze propoziţii folosind Citeşte propoziţii
cuvintele găsite, urmărind din 2-3 cuvinte
imaginea în care a depistat Recunoaşte în text
cuvântul propoziţiile
 Să citescă propoziţii simple ( nr lor )
 Să recunoască o propoziţie într- Formulează, oral,
un text dat propoziţii cu sens
 Exerciţii de înţelegere a sensului Răspunde în
propoziţiei ( prin întrebări propoziţii
ajutătoare) Exprimă corect o
 Să răspundă corect în propoziţii părere
 Să exprime în cuvinte proprii
păreri despre lucruri, fapte
cunoscute

 Exerciţii de depistare a
Să identifice grupurilor în cuvinte scrise Identifică în Evaluare cu
grupuri de  Exerciţii orale de dezvoltare a cuvinte date mai multe
litere ( ce, ci, auzului fonematic şi de grupurile reveniri şi cu
ge, gi, che, chi, recunoaştere a legăturii între Face legătura între reactualizarea
ghe, ghi) grupul scris şi sunetul respectiv sunet şi grup legăturii între
 Exerciţii de citire a grupurilor Citeşte grupurile grup şi sunet
 Exerciţii de citire a silabelor ce Citeşte silabe în
conţin grupuri care apar grupuri
 Exerciţii de citire a cuvintelor ce Citeşte cuvinte în
conţin aceste grupuri care apar grupuri
 Formulare de propoziţii ce
conţin grupuri
 Exerciţii de găsire a cuvintelor
ce conţin grupuri de litere

Să scrie corect  Exerciţii de scriere ( transcriere, Transcrie grupuri Evaluări scrise


după dictare copiere ) a literelor şi grupurilor şi litere cu spijin,
literele  Exerciţii de scriere a acestora Scrie după dictare individuale
alfabetului şi după dictare Completează Exerciţii de
grupurile de  Exerciţii de scriere a unor silabe cuvinte cu litere, scriere după
litere cu literele amintite şi a silabe şi dictare, copieri
grupurilor de litere propoziţia cu un şi transcrieri
 Exerciţii de completare a unor cuvânt Probe scrise
silabe cu litere, grupuri Transcrie selectiv
 Exerciţii de scriere a unor după indicii date Aprecieri
cuvinte din 2-3 silabe, utilizând Scrie propoziţii stimulative
în mod preponderent metoda simple cu spijin
analitico-fonetică Cunoaşte şi aplică
regulile de scriere
 Exerciţii de transcriere a
a propoziţiei
cuvintelor
Scrie nume de
 Exerciţii de scriere a denumirii
persoane
unor obiecte familiare
Scrie propriul
 Exerciţii de scriere a cuvintelor nume
pe silabe ( nume de familie,
 Formularea unor propoziţii cu prenume, clasa)
cuvinte date şi scrierea acestora
cu sprijin
 Exerciţii de scriere a
propoziţiilor respectând
majuscula şi punctul
 Exerciţii de scriere a Evaluări
propoziţiilor formulate oral orale,alternate
 Exerciţii de citire a cuvintelor/ cu cele scrise
propoziţiilor scrise de elevă
pentru formarea deprinderilor de
autocorectare
 Să scrie corect numele de
persoane şi propriul nume
 Să scrie corect, ordonat şi cât
mai îngrijit
 Să aşeze corect în pagina
caietului ( tip I )

 Să recunoască sistemul
Să scrie poziţional de scriere a numerelor Evaluări
numere în formate din ZU Citeşte numerele curente
concentrul  Să numere în ordine crescătoare Numără crescător formative
0-100  Să recunoască locul unui număr Compară şi Probe scrise,
într-un şir( vecinii) numeşte vecinii fişe de lucru
 Să compare numere vecine Scrie numerele
 Să scrie numere dictate dictate
 Să descompună numere în zeci
şi unităţi

 Exerciţii de recunoaştere a
Să efectueze semnelor +şi- Evaluări
operaţii 0-100  Să efectueze calcule orale Citeşte corect curente
fără trecere  Să efectueze calcule în scris exerciţiile, fără a formative
peste ordin şi  Exerciţii de citire a operaţiilor cu confunda + cu – Probe scrise,
cu trecere peste numere Rezolvă operaţii fişe de lucru
ordin  Să verbalizeze calculele cu sprijin Aprecieri
stimulative
 Să utilizeze corect materialul
didactic ( concret şi intuitiv)
Probleme
 Exerciţii de învăţare a tehnicii de
desenate
calcul, folosind materialul
Probe orale şi
didactic concret
scrise ,
 Exerciţii de calcul în scris, alternativ
scrierea rezultatelor parţiale

 Rezolvare de probleme cu desen


Să rezolve şi cu expunerea datelor de către Evaluări orale
probleme cu o învăţător Rezolvă cu sprijin Probe scrise
singură  Recunoaşterea expresiilor ce o problemă formative
operaţie induc operaţia practică
 Rezolvare individuală a unor
probleme desenate Recunoaşte
 Exerciţii de analiză a datelor operaţia
problemei Rezolvă Evaluări orale
 Exerciţii de verbalizare a individual şi
enunţiului unei probleme probleme desenate practice
 Exerciţii de citire a enunţiului Exprimă enunţul
unei probleme şi exerciţiul prin
 Exerciţii de scriere a unei care se rezolvă
probleme, a unui plan de problema
rezolvare Scrie rezolvarea

 Enumeră unităţile şi le
Să recunoască recunoaşte utilitatea Evaluări orale
unităţi de  Scrie unităţile şi fişe de
măsură  Exerciţii de învăţare a zilelor Denumeşte evaluare
săptămânii unităţile formativă
 Exerciţii de învăţare a denumirii Scrie simbolurile
lunilor anului, anotimpurilor, Enumeră zilele
a datei săptămânii, lunile
anului
 Exerciţii de recunoaştere a ( nu în ordine),
pătratului, dreptunghiului, anotimpuri, date
Să recunoască cercului , triunghiului , a Evaluări orale
figurile elementelor spaţio-temporale
geometrice Denumeşte şi
desenează figuri
geometrice Evaluări orale
 Exerciţii de denumire a părţilor Foloseşte noţiuni
Să denumească propriului corp, pe mulaje, ale spaţio-temporale
părţile unei plante sau animal ( stânga, dreapta, Evaluări orale
componente  Exerciţii de rec a acestora în faţă, etc)
ale corpului desene sau imagini Denumeşte şi
omenesc, al  Exerciţii de desenare a acestora recunoaşte. Le
unui animal,  Exerciţii de exprimare a rolului desenează după
ale unei plante fiecărei părţi componente model şi din
 Să stabilească relaţii între plante imaginaţie
şi animale

 Exerciţii de observare a
Să diferenţieze corpurilor
corpuri Evaluări orale
 Exerciţii de recunoaştere a
corpurilor solide, lichide şi
Recunoaşte şi
gazoase
denumeşte corpuri
 Exerciţii de enumerare a
Să enunţe
anotimpurilor
zilele
săptămânii,  Ex de identificare a Evaluări orale
lunile anului şi anotimpurilor după caracteristici
anotimpurile  Exerciţii de enumerare a zilelor Enumeră
săptămânii, a lunilor anului anotimpurile,
zilele săptămânii,
 Să observe trans din mediu cu sprijin din
 Să măsoare creşterea unei partea
plante, să estimeze creşterea învăţătorului
Să deruleze unui animal Evaluări orale
experimente  Să facă exp simple, în grup Act practică
simple  Să stabilească îmbrăcămintea
adecvată unui anotimp
 Să identifice condiţii de
menţinere a unui corp sănătos
 Stabilirea unor reguli de
conduită corectă asupra mediului

Să identifice
efecte ale actv Act practică
omului asupra
mediului

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional

Obiectivele Metode şi mijloace didactice Perioada de Criterii de evaluare Metode şi


timp instrumente
de evaluare
Să colaboreze  Încadrarea elevei într-un grup de Desenează Activitate
cu colegii în lucru ( periodic) şi încredinţarea practică
rezolvarea unor sarcini pe măsură Colaborează, Evaluări orale
unor sarcini de  Exprimarea unei opinii, păreri discută
grup asupra unor lucruri cunoscute
elevei Povesteşte
 Povestirea unor fapte, întâmplări
Să participe la personale Se integrează în Activităţi
jocuri de grupul de joacă practice
echipă ( la ora  Să respecte voluntar regulile ( sportive)
de educaţie jocului
fizică )
 Să-şi aducă contribuţia la
câştigarea unei întreceri,
îndeplinirea unor sarcini

Întocmit, Profesor sprijin


Profesor învățământ primar : Stachie Axinia
Tabarcea Gabriela Semnătura.........................
Semnătura.........................