Sunteți pe pagina 1din 22
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA A SESIUNEA: IULIE, 24.07.2006 PROBA: MATEMATIC, L.(Tp) Sse determine p,q eR decd functia f:R—>R, f(x)= 2? + pr+g are minimul 3 ta g=3 d)p=q=-1 o) p=g=1 2.(10p) in dezvoltarea binommutui ("se » ne N,n22, xe RI, cocficientii primilor 3 Ix termeni formeaz o progresie aritmeticd. Si se determine numrul termenilor irafionali ai dezvoltiri. a0 2 o4 D6 9s 3.(8p)__ Fie polinomul f = aX"! +X" +X"! +b undeneN’. Sase determine a,b ¢R astfel {ncdt restul impérfiri lui f Ia x—1 s& fie egal cu 2 gi restul impirfiri lui f la x-+1 sé fie egal cu 2; s& se giseascd restul r al impartirii lui f la X? —1. ada daz 1b=2rax+1 b) a=1,5 = 242 a=-1, e)a=b=. rade 4.(@p) Care este valoarea parametrului aeR pentru care existi.xy,2.¢ ER, nu tofi nul, astfl int May? y(t (71 -3)(0 9), 12% al 2 1 att) (0 0} ast a=0 Qa=-1 dae? aad 5. (Bp) _Sase scrie ecuatia unei drepte din plan, stiind ca piciorul perpendicularei cobordta din origine pe acea dreapti este punctul A(I, 1). a)xty+2=0; b)x-y42=0; o)xty-2=0; d)xty=0; e)z-y=0; 6. (7p) $8 se scrie couafia planului P care confine punctul M(-1, 3, 0) si este paralel cu planul Q ce intersecteaz& axele de coordonate in punctele A(1, 0, 0), B(0, 1,0) si C0, 0, 1). a-xty=4 b)-x43y=2 Qx-yt+z=2 AQ xty=2 xt ytz=2 7.@p) Sse caleuleze limita L = lim: soy 3 3 =0 bw L=2 L=2 @L= QL=0 WL=> Oke w) A 8.(8p) Sse determine asimptotele la graficul functiei f:R->R, f(x)=2x-arctgx. z 2 6) y=2x,y=-2e ©) y=2xta,ya2x-a Dyaxtt, yor ») yadee Fyn aeF Oy=xta,yax-4 9.(8p) Si se determine punctele de extrem ale functici f:R>R, f(x)=4x°(e+1). 9x09 x=—2 maxime ») s-03i x=—2 ninime ©) 20 minim, x=—2 maxim 4) x=0 maxim, x=—2 minim 9) x=-1 minim, x=0 maxim 10. (8p) Care sunt solufile sistemului: ‘ 3x. ax=-iy=3 gi x=3y=i ox=-3y=3 4) incompatibil a x+4 11. (0p) Si se caiculeze valoarea integralei: 1=[ Tan 3 Vx? +6x418 a)I=2+In3 b)f=4-In3 co) I=44+In3_ J =2-In3_— o) J=In3 12. (9p) Sse calculeze lungimea graficului functieif: [1,V3]—-R, f(x)=Inx. Aainv2t} 242 1 9 2B +n » Ab) +210 °) 5-3) +20 4 akin ° AS -v)oamn eo UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA SESIUNEA: IULIE, DATA: 23.07.2007 PROBA: MATEMATICA 1.(8p) Se considera functiaff ROR, f(x)= Jz} 7 Si se determine expresia anaiticd a functici f° fe f . a) fla) +3; db) AX); ©) 2); Dfx)-3; efx) +2. 15 1 +2) OH! } 2.(7p) Sse determine numarul de elemente ale multimii E = {. e | a) 0; wi o) 1; 13; ois. 3.@p) Sse determine toate numerele complexe z ¢ C care verifick ecuatia 1 Be a a iw Den—zHis Wes5+Us assess de= 1 -zx -] 4.(8p) — Sisecalculeze determinantul A=|-x x7 x Hl ox 1 a1; b)2"; 4x7; d) 6x"; 0 axtytz=0 5.@p) Se considera sistemul }+ay—z=~-1, undea € R. Fie $ suma valorilor parametrului a xtay+z=1 pentru care sistemul este incompatibil; determinati S. a)S= @)S=2. by s= Qs - 47 69 Si calculeze L = lit Op Sse “eo [3 wal 3 aL=1; bL=e; oL=0; d)L=e; ame im a . Care este mulfimea punctelor de mo Te 7.Qp) Fie f: RR, definita prin f(x)= derivabilitate ale functiei f? DRO}; HR; f+); H(-m0]; ef, + 0}. 8. (0p) 9.40 p) 10.77p) 1. 8p) 12.6) Fie g inversa funcfiei bijective fR > R, f(x)=x3 +x. Si se calculeze g'(~2) si g"(-2). Din punetul A(-5, ii) se duc tangente la cercul de ecuatic x? + y? =9. Si se determine ‘unghiul dintre aceste tangente. a)30°; 90°; 0) 45°; 4) 60°; o) 15°. Sa se determine distanta de la origine la planul z:x-2y-22+9=0. a)0; bl; 235 A334. Si se determine volumul corpului solid generat de rotirea in jurul axei Ox a domeniului plan cuprins fntre curbele y= yx ,x= 1 gix=9. a) 7; bm; ©) 40m; 4d) 20m; e) 10m. Fie legea de compozitie interna pe R definita prin x+y =xy+ax+2fy ,(v)x,y eR, unde a, fe R™ Care sunt valorile lui ersi Apentru care legea * este comutativa si asociativa ? UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA. SESIUNEA: SEPTEMBRIE, DATA: 15.09.2008 A PROB: 1.@p) 2p) 3.6p) 4.(7p) 5.(7p) 6 @p) 7.@p) 8.8 p) MATEMATICA. ‘Sa se determine mR, astfel ca radacinile x; gi x, ale ecuatici x* — (2m —3)x + m-1=0 Si satisfacd relatia 2x, —Sxyx, + 2x =0. a)m=2; b)m=-1; co) m2 =24V7; 4) m,2=24V5; ©) m2 =4V5. Z eee 13)_(21 si sree coa mats x(!3)-(2). 2-1), -11), 11), 12). 14 » ¢ 1} » G a): 9 G a a G 2) 2 ( i: Si se determine toate valorile parametrutui 2 ¢ R pentru care sistemul de ecuatii aR\4}; B)R\{-4}; RV {16}; ) R\ {-16}; )R\ {0}. (ats " 2n+1) * ae; ») Ye; ove; at oe. Sa se calculeze limita sirului cu termenul general a, Pe dreapta care uneste punctele A(-3, 5), B(-1, 2) s& se determine un punet de abscisi x= 5. a) G,-1); 0) G,-1); )G, 5); 46,7); (5,0). sin60°~sin30° oul ia B= 3 Sit se caleulezeexpresia B= nO a)2+V3; by V3-2; og) V2-3; a) 34V2; - ) 2-V3. Pe R se defineste legea de compozitie "*" prin x * y= axy—x-y-+2, unde a ¢ R. Pentru ce valori ale Iui a Jegea considerati admite element neutru? 1 1 - b)a=0; = dani; J aa a oa Dans 7 Sa se rezolve ecuatia lg x? +21gx = 22. a)x=10; — b)x=100; c)x=1000; x=; ox=2. A 9.0 p) Fie funcfia pe\fib> R, definita prin f(x)= graficul acestei functi, 10.(8p) Se considera functiile f(x)=x? si g(x)=-x? +4x+c, unde c € R. Sa se afle c astfel incat graficele lui f sig si aibi o tangent comund intr-un punct de intersectie a curbelor. dex aje=l; — be=2; ee=3. 11. (10 p) Se considera ecuatia 4x3 + x2 -4x+a=0, unde a este un parametru real. Pentru ca ecuatia s& aiba trei ridacini reale, parametrul a aparjine urmatorului interval: ©) ae (15). 12.(9p) Calculafi valoarea integralei: = fete. a) 8; bl; ¢) 10; a9; 7. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA SESIUNE. 2. Op) 3.(10 p) 4. (8p) 5.(10 p) 6.(7p) TULIE, DATA: 20.07.2009 A MATEMATICA Sa se determine domeniul de continuitate al functiei x2, xe[-1,0] FELIY> E22), £6 241, xe(0,1] a)[-1,1]\ {0}; b) 1, 1; C1, Ds 4) 1, 1)\ {0}; ©) (1, 1]\ {0}. Si se determine toate valorile parametrului real m pentru care ecuatia e* = mx? are 0 ridcin’ real 8) me(-#,0]; bme(os); ome B42 435 p40? S& se caleuleze L = lim * fa) nf 1 bw r=4; OL=1; ) b= es )L= 1; 4 se calculeze volumul corpului determinat prin rotirea in jurul axei Ox a subgraficului functiei_f(x)= vx? -1, xe [1,2], a5 oo, Fs eu Se considera inelul (R, 1,7), unde legile de compozitie se definese prin xly=xty-2 xTy=ay-2x-2y +6" Determinati elementele neutre @ (fata de 1) si e (fata de T): d)0=2,e=3; e)0=0,€ a)O=1,e=3; b)O=2,€ )O=1,€ Determinati multimea tuturor solutiilor ecuatiei: cos‘x ~ sin'y = 1, a) ret |rea}s b) xe {kr |keZ}; o)xe{t|hez}s 3 & xe{t=|ber}: oxe{t2 |ben} 1p 8. (7p) 9.9 p) 10. (8 p) 11. p) 12. 6p) Determinafi coordonatele centrului si raza cercului de ecuatie x2 + y2 -2x-4y a5; a) C(1,-2), r=V6; b) C(-1,2), r=V3; ©) CCL-1), 4) C(I, 2), r=5; e) C(-2,-2), r=v3. Si se caleuleze: lim = sol x 0) 12; yo; 9h: Oss ‘cand parametrul real m parcurge toate valorile posibile a)-1; b) 0; O14 d)-55 3 Si se rezolve inecuafia: logs|x|<1 a) x€(0,0)s o)xe(-3,3)\ {0}; axe (-2,4)\ 0}; )x2(,2). 12, 08 6 8 68 68 60 ox(29; 9x63: ox( $3; om-(6), oxe( £9) Si'se rezolve ecuatia matricialé AX = B, unde A = ( ) si Qx+3y+r=8 Sa se rezolve sistemul jx +2y +32=7. Brty+22=9 a)x=1,y=2,2=3; b)x=2y=1z-1 dx=Ly=12=4 ex=ly=3,2=2, UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA. SESIUNEA: SEPTEMBRIE, DATA: 19.09.2010 A PROBA: MATEMATICA Lp) 2. 8p) 3.@p) 4.8 p) 5.@p) 6.6p) 7.8) sin60° —sin30° 60530" +60360° © Si se calculeze expresia E = a)24V3; b)-24V3; ) -2-V3; 0; —e) 2-3. Determinati coordonatele centrului si raza cercului de ecuatie x? + y2-2x-4y=0. a) C(l,-2), r= V6; b) C-1,2), r= V3; ©) C(-1,-1), r=V5; ) C(I, 2), r=V5; e) C(-2,-2), r=v3 Se considera functia f:R\{-1}>R, I)== 2 Determinati asimptota oblica la graficul funcfiei la ramura spre +0, ayaxtl; b)y=-x+1;) o)y=-e-1; d)y=x-1; — e) mare. Pe R se defineste legea de compozitie "*" prin x * y= axy—x—y+2, unde a € R. Pentru ce valori ale lui a legea considerati admite element neutru? 1 1 = Wa=0; i a=}, me aa ya=0; oa Da=s Qa=->. Sa se rezolve ecuatia Ig x? + 2Igx=2?. a)x=10; — b)x= 100; c)x= 1000; d)x=1; eg) x=2. Fie functia f :[0,2]> R, /(x)=x?. Sa se determine c € (0, 1) astfel incat ff Fede -20/0) oenls dc=2 ex Sa se determine m R astfel ca ridacinile x, si x; ale ecuatiei x? —(2m—3)x-+m—1=0 si satisfacd relatia 2x, —Sxyx, +2x, =0. b)m=-1; a)m= c)m=2; d)m=3; e)m=4, 8. 8p) 9.7 p) 10. (10 p) 11. 0 p) 12. (9p) A Sa se determine toate valorile parametrului 2 ¢ R pentru care sistemul de ecuatii xy 2x—y—3z=-3 este compatibil determinat. x+4 aR; 2 OR\ {4}; ac; ©) F1,) 1 -x -] ‘Sse calculeze determinantul A=|-x x? x]. ot ow} a1; b)2e"; 4x7; 6x; 20 i 5 coloane in care toate elementele sunt numerele +1 si —1 si astfel incét produsul numerelor din fiecare linie si din fiecare coloand este —1 . Si se calculeze numérul elementelor mulfimii M. a)2; 6; 4; 40; ol. Sai se determine constanta a € R astfel inet lim n(Vnedn -vn—Vn) si fie finita, a)@si; e)a=l. Se-considera functia f:(0,20)-+R, f(x)=(x+1)Inx. Sise calculeze 7“) a); b)2; ) 3; 4) 0; e)-1 UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA SESIUNEA: SEPTEMBRIE, DATA: 14.09.2011 A PROBA: MATEMATICA. 1. (8p) Fic functia de gradul al doilea f,,(x)=x? -(2m-I)x-+1, (m0). S&se determine m astfel incit vairful parabolei asociate acestei functi sa se gseasca pe prima bisectoare. aml ym 10 2. (7p) Fie A = le i SA se calculeze A? “C) 6) CD) 9) C3) 3. (10 p) Sse determine toate valorile lui me R astfel ca sistemul £ tt in a si fie compatibil dy = determinat, 4 a)m=0 UE dated c) meR 4. (9p) Multimea solutiilor ecuafiei log, 2 +log, x= ao vy 2,4} °) 2,4} d 5. (Bp) Fic gruputile (R, +) si ((0,+0),-). fn ce condigi funcfia LR>0, 420) (x)= 02 NCANEHA, GEN, 25 este un izomorfism de grupuri? aa=5 acd oa=8 da=6 a=7. 1 6.8 leulee —)—-—}__ ty) Shenton rea aie ais wy ot a 8 7. 8 p) Fie in planul (eOy) punctul M(2,3) si dreapta (d) x + 2y ~5 = 0. Sd se afle distanta de la panctul ta dreapta (4) 9 3S wy 935 9 0% 3 9-7 a) b)2 ° 9. (7p) Sa se determine parametrii reali a gi b astfel incat functia f:R->R , [2ax+b, x <2 deinit prin f(3) =) , Si fie derivabila pe R x7 42a, x>2 a)a=4,6=0 ba=3,6=0 oaeR,b=5 da=2,b=0 oa 10. (9 p) Calculai valoareaintegraei: 1 [/(Je—I]+2x +1 )de a8 bs ©) 10 a9 7 11. (8 p) Calculati aria domeniului marginit de curbele de ecuafii: y=x? si y=x 27 19 25 1 9 a> y= I> 95 95 12. (10 p) Fie functia f:D—>R, f(x)=Vsinx* , unde D este domeniul maxim de definitie al funcfici /. Sa se studieze derivabilitatea funefiei f in punctul x=0 sin caz afirmativ si se calculeze valoarea derivatei in acest punct. ays'( b) f'(0)=-1 ©) £'(0) mexista *d f'()=0 ©) #'(0)=2 UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA SESIUNEA: IULIE, DATA: 24.07.2012 A PROBA: MATEMATICA 1, 6 p) Fie ccuafia 2x? —3x+1=0, cu radacinile x; gi x,, S& se caleuleze |x, —x, |. 1 a)l; b) °) yp 4) 0; 2 2. (LO p) S& se precizeze in ce interval se afli solufia ecuatiei CH= Zxe +e, (10,12; 49 IBID; D1); ES, 9), B-x 1 3. (7p) Sa se rezolve ecuatia: | 1 2-x = a 8) 4 =6,%=V2,x3=-V2;b) y= 7m = V3, 2-3; 0) = 7.4 =. 4-1; @) 4 =m =6,x,=02; ©) 4 =0, x, =-7,x5=V3. 4. 9 p) Pe multimea numerelor reale R se definegte legea de compozitie x* y = xy—x-y +2. Sise determine elemental neutru in raport eu legea considerati. aje=-l; b)e=0; e=2; 1 e== a= 5. (8 p) Sd se determine parametrii a, be R astfel incat polinomul P(x)=x4—2x3 +ar+b si fie divizibil cu polinomul Q(x)=x?+x-2 a)a= 12,5 da= 16,5 -12; by “16, 9) 10; c)a=-11, b= 10; sinx-+tgx 6. (7 p) Sa se calculeze valoarea expresiei cosx Feige , stiind cd avem cosx=2 si xe[0.5] 2» $6+45); » 86-45); 0 36-45); 6 26445); 0 26-45) A 7. 9 p) Se da dreapta de ecuafie (a —1)x + (a ~2)y-a +3=0, cu ae R. Fie A $iB intersectiile dreptei cu axa (Ox), respectiv cu axa (Oy). Sa sc determine a astfel ca: 8. (9p) Sisecaleuleze lim <> aL; 3; 90; at; oe 9. (8 p) Fie funotia f:[-1, +00)» R,, definita prin f(x) =Vx+1.. Sa se determine abscisa x, a unui Punct situat pe graficul ui fin care tangenta la grafic s fie paralelé cu coarda ce uneste punctele de pe grafic de abscisa x= 10. (10 p) Fie functia f:(-o0, 0]—» R, definita prin f(x) , unde a eR . Sse determine a Pentru care functia f admite un punct de extrem situat la distanfa 2 de axa (Oy) aa=-10,a=12; b)a=12; a=1l; d)a=1,a=12, — a=-l2. 2x+5 LL. (8 p) Sa se calculeze integrala: J : = a $4in2; b) 4(1+1n3); 9 4in3; d) 4413; 6) 34+4In2. 12. (7 p) Care este volumul corpului de rotatie generat prin rotirea in jurul axei (Ox) a subgraficului functiei f(x)=x+e*, x [0,1] F (52 F (ae2 _: 2@ 262 as az be +8); » ZGe 2); oF +11); 0 E66 +11); ©) FGe+) UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA, SESTUNEA: TULIE, DATA: 22.07.2014 B PROBA: MATEMATICA 1. p) Fie matricea A =(a,),, (1), dact i= j (IMC), dack i j ,23 cu elementele date de unde C/ reprezinti combiniri de j luate cite i. SA se calculeze A“. 1-2 3 123 -1 2 12 1-2 -3 a}O 1 -3) b}o 1 3] glo — dO 1 3} efo 1 -3). oo 4 oo1 o 0 oo 1 oo 1 2. (7 p) Se considera grupul (M,;), unde M= {acm 7 (0 7} me x si "" este operafia de inmulfire a matricelor. Sa se determine simetricul elementului A(2014) . a) A(l) b) AQ) c) A(-2014) d) ACI) ©) (2). 3.(7 p) Dreapta d: 2x +y—2 =0 intersecteazi axele de coordonate in punctele A si B. Si se determine coordonatele punctului C astfel ca punctul G@3,2) si fie centrul de greutate al triunghiului ABC, a) (8,4) b) (. 4 °) G,5) d (3.4) ©) (6,2). 4.(9 p) Fic functia f : RR, f(x) = xarctg(x). Sa se determine toate asimptotele la graficul funetiei a ysFacl ») yodaky ed d) mexisti, y= Seth yadeel, 3.(9 p) Se considera polinoamele SF =(X-2014)(X-2016) si g=(X-2015)" +X -2001 Si se determine restul imparfirii lui g laf a) X+2014 — b) ¥-2000 c) X-2016 a) X¥-2014 —e) X+2016. wla , siise determine eS. #18 6.(9 p) Stiind ca ac(0, ] si sina+cosa= 1 1 11 a5 b> ol O>%5 e) V2-1 7.(7p) Fie f:D-> R, f(x) = ysin(2*) , unde D este domeniul maxim de definifie, $a se studieze derivabilitatea lui f in punctul x = 0. In caz.afirmatiy si se determine f'(0). a) feste derivabila in x, =0 si f'(0)=-1 b) feste derivabila in x, =0 si f'(0)=2 ©) feste derivabila in x, =0 si f'(0) 4) fnueste derivabilé in x, =0 ©) feste derivabila in x, =0 si f'(0)=0 . ax+a~2 +1 determine a astfel inet funcfia sa aiba un extrem in punctul x 8. (10 p) Se considera funcjia f:R—R f(x)= unde a este un parametru real, Sti se a) 2 v1 °)-1 a3 2. 9. (9 p) Sai se calculeze [| 4x*-11x-3|de. 435 135 221 37 eS ye 21 = a 906 32 8 9 36 2 10. (7p) Calculati aria cuprinsd intre graficul functiei f : (0,400) > R, f(x) = xln?(x),axa Ox si dreptele x=45i x=e. é e7 of5 4 4e? 8B de" qd) 11. (8 p) Fie ecuatia V2—x + Vx+7 =3. SA se determine suma modulelor ridicinilor ecuafiei. al b)29 ©) 36 4)25 37. 12. (10 p) Sase calculeze: aul, 1 E= ¥6 +t )Saae | BL ie a) 2014! b) 2014! c) 2015! d) 2015! -2 ) 2016! ~2. SESIUNEA: IULIE, DATA: 21.07.2015, UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA PROBA: MATEMATICA 1. (7p) Fie ecuatia Y1+V/x +{/8— Vx =3. Sa se determine suma radicinilor ecuafiei. a) -49 0) 49 0 4-48 48 2. (Sp) Fie sirul (x,),,,cu termenul general x, -(- a }nen wo. Sa se determine suma tuturor elementelor multimii M ~{n EN’ \ {I}; i i= 3}. a7 by 18 99 420 12 haa [i | #) »e-(422) or-(53) @d) Pc(4] or 3. (9p) Fie mulfimile Mafeecsten2 si P={|z|:z¢M}. Atunci: ore panne 4. (Bp) Si se determine multimea valorilor parametrului real m pentru care sistemul me-2y=1 este compatibil a) R\ {1} b) RA} ot} d) {41:2} oo 5. (7p) Fie polinomul f =X? +aX?+bX +c, a,b,eeR. Sa se determine (b+c)* stiind cf restul ‘imparfirii polinomului fla X7 +2 este X +1 i restul impartirii lui f la X +1 este 3. a)49 b)32 o d) 64 ©)-27 64 6. (10p) Fie (OA) $i (OB) dous raze perpendiculare in cercul de centra O si raz 25. Si se calculeze latura pitratului MPO, unde Q € (OA), P ¢ (OB), iar M si Napartin arcului mic AB . a) a b) v5 o) W2 a2 ) V2 7. (8p) Fie Csimetricul punctului A(1,2) fafa de punctul B(3,4). Prin C se duce o dreaptit d ce intersecteazi axa Oxin punctul P. Sa se determine toate valorile pantei dreptei d astfel incat aria triunghiului APC s& fie egal cu 4. 6 6 33 6 as 28 = —— 1, a) 3] ys )-2,0 ad, OMe 8. Op) Sa se determine lim(x? -xIn(e* +1). a) @ b)0 ol d)-0 e) nu exist [et 9, (10p) Sa se calculeze integrala f ae. -, i x a 1 w~l ag YF 1 ort dx 2 e): 2 10. (8p) Sa se determine aria figurii plane situatd in cadranul IV, miirginita de parabola y? =9—2x side dreapta 2x-3y a)9 vb) 18 d ©) 24 vie BO 11, (Bp) Se consideri functia f:R->R, f(x)=(x?-2x+1)-e*. SA se determine mulfimea absciselor punctelor de extrem local ale functici f . a) {1,0} b) {0} ©) (0,1} DEL} {1} 12. (7p) Fie functia_f :(0,+00) + R definita prin f(x) =.x-Inx. SA se determine ecuatia tangentei la graficul functiei fin punctul de abscisé 1. a) 2y-x+1=0 b)y-x-1=0 ytx=0 dy-xt1=0 0) y-2x41=0 SESIUNEA: IULIE, DATA: 26.07.2016 PROBA: MATEMATICA UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA 6 1. (8p) Sa se determine valoarea minima m, respectiv valoarea maxima M, a functiei f: [1,3] > R, f@) =x? 3x42. a)m=—7,M=0 b)m=0,M = 42 o)m=—42,M=0 d)m=0,M=2 om=-,M=2 2. (9p) Si se calculeze suma: 1 1 1 1 $= sariegt + SF ae tt Fama F ajS=0 wS=2E ys=2016 as=2 os=2 3. (7p) Fie X € M,,3(R) astfel neat 20 5 a (+ 1 -12)=( 2 3). aots Sa se determine suma elementelor matricei X. ail B12 910 Or 95 4. (6p) Fie G = (3, +00). Sa se giseasca valorile parametrilor reali a si b astfl incat logea de compozitie xey=xy~3x—3y +a si determine pe G o structuri de grup abelian, iar aplicatia f:R — G, f(x) = e* + b si fie morfism intre sgrupul aditiv al numerelor reale (R, +) si grupul (G,). a)a=-12,b=3 b)a=3,b=12 Qa=12,b= da=12,b=-3 a= 3,b=-3 5. (7p) Sa se determine numérul de ridacini intregi ale polinomului +X? 4X3, a4 bo 93 di 22 6 (0p) 88 se determine mulfimea valorlor parametrutui real m pentru care mu existi x € [0,4] ase neat cos 4x + (m+ 3)(sinx + cos x)? —3m—2=0. a) m € (0,1) U (3, +00) b) me [1,2) om dm=3 e)me (2,3) 7. (9p) in sistemul cartezian xOy se considera punctele A(1,-2) si B(1,3). S& se determine valoarea parametrului pozitiv @ pentru care punctul P (2, 2) apartine bisectoarei unghiului AOB. a) 102-14 De o)14y2-10 o8 os 8. (8p) Sa se calouleze: hing x*. a? bo 1 doo ee 9. 8p) Fic functia f:R > R, f(x) — ex, Si se determine imaginea multimii R prin f. a) [1, +20) b) [e, +00) ©) (~~, 0} d) [0, +20) OR 10. (8p) Se considera functia f: (0, +0) + R, f(x) = V- In x. Sa se determine panta tangentei la graficul functiei f in punctul A(1,0). at bo 9 di ee 11. (8p) Sa sc calculeze integrala: ving x(1+Vinx)3 a)5-2In2 by2In2-4 oe-ina ina—3 ezin2— 3 12. (10p) Sa se calculeze aria suprafetei cuprinse intre graficul functiei f: Ro R, a fO=R axa Ox si dreptele x = 1, respectiv x = 3. aWi3— V5 +2in NOE) b) VB + VI8 — 4/2 + 21n ADO D9) ©) 13V5 — 4 1n(3 + 22) OV + VIS V5 + 21n DOE DOSS 0) V5 + V3 — 4y2— 2n SBOE) 7 SESIUNEA: TULIE, DATA: 25.07.2017 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA PROBA: MATEMATIC. £ \ 1. (9p) Fie x; si xz solutiile ecuatiei 2? —2a(x—1)-x(a+1)= unde a este un paramerru real. Si se calculeze x? +x} — 1. a) 9a? +1 b) 9a? — 12a ©)9a*-1 d) 9a? ©) 9a? — 3a +1 2. (7p) Si se determine numérul termenilor rationali ai dezvoltarii binomului 5-1", a3 by Or 46 7 3. (8p) Sa se calculeze determinantul jb? (b +1)? (6-2)? jc? (c+1)? (c—2)?| ja? (a+1)? 3 ao b) —4(b — a)(c - a)(e — b) c) 12(b - a)(c — a)(b ~c) d) 4(b — a)(¢ ~ a)(c— b) e) 12(a — b)(c - a)(b—c) 4p) Fie muljimea numerelor reale inzestrati. cu legea de compozitie x+y = 2xy — 6(x +y) + 21, pentru orice x,y € R. Produsul solufiilor ecuafiei ert =B este: a0 b)-1 ot a2 °F 5. (Op) SH se determine restul impirtirii polinomului (2X3 +X +1)2""7 Ia polinomul KP-X41. a)X-1 bx X41 d)-X4+1 e)-X-1 6. (7p) in paralelogramul ABCD unghiurile BAC si ABC au masurile de 30°, respectiv 135°, iar lungimea laturii AD este 3. Si se calculeze aria paralelogramului ABCD. 97G-V) — -FG-V O81) 203-1) 8-H 7. (8p) Prin punctul A de interseotie a dreptelor dy:x + y +2 = 0 si dg: 2x—y—4 = 0 se duce © dreaptd d paraleli cu dreapta de ecuafie y = x. Fie P un punct oarecare al dreptei d, diferit de A. Si se caleuleze raportul dintre distanfa de la P la dy si distanfa de la P la da. a) 25 b)v5 VIO oe ©) 2vI0 8 (p) Fie functia f:R > B, F(x) = 2. $8 se caleuleze| lim (F(e*))e. aes be 1 de? eo 9. (Bp) Fie functia f:R + R, f(x) = x?e~*, $a se calculeze f"(—1). a) Te b)—Te oe d)-3e e)4e 10. (8p) Se considera functia f:R— R, f(c) = J/]x* — 4a]. S& se determine mulfimea tuturor punctelor de extrem local ale functiei f. a) (2) b) {0,2,4} ©) (2,4) 4) {0,4} eo 11. (Bp) Sa se determine a € R astfel incat fata —F a)1 b)- ) -3 V3? a2 e)-2 12. (10p) 8a se calculeze volumu! corpului obfinut prin rotirea in jurul axei Ox a graficului functiei F113] > RB, fOd = cee 2 not =? zw a) 2nZ Ein oeine dtm A am 3 aang