Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a VI-a B
UNITATEA ŞCOLARĂ: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Săliștea de
Sus
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Verbul
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
DURATA: 50 de minute

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 - să dea definiţia corectă a verbului;


O2 - să identifice rolul verbului în vorbire;
O3 - să recunoască modurile personale şi nepersonale ale verbului;
O4 - să conjuge verbe la moduri personale;
O5 - să recunoască mărcile distinctive ale modurilor nepersonale
şi să le diferenţieze de cele personale;
O6 - să creeze enunţuri orale şi scrise cu verbe la diferite moduri;

III. CONŢINUTURI (centrate pe obiective):


(O1) – verbul este partea de vorbire flexibilă care arată acţiunea, starea sau existenţa;
(O2) – verbul la modurile personale îndeplineşte funcţia sintactică de predicat al
propoziţiei din care face parte;
(O3) – după tipul de predicat pe care îl realizează, verbul este de două feluri :
predicativ şi copulativ ;
(O4) – verbul auxiliar ajută la formarea unor moduri şi timpuri;
(O5), (O6) – verbul cu funcţie de predicat se acordă în persoană şi număr cu subiectul;
verbele la cele patru moduri personale au categoria gramaticală a persoanei îndeplinind şi
funcţia de predicat, iar cele la moduri nepersonale, neavând categoria persoanei îndeplinesc
alte funcţii sintactice decât cea de predicat, şi anume subiect, nume predicativ, atribut sau
complement.

IV. STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă


a) Metode şi procedee: analiza gramaticală, conversaţia euristică, exerciţiul, algoritmizarea,
problematizarea, explicaţia.
b) Forme de organizare: - activitate frontală combinată cu activitatea individuală şi pe
grupe.
c) Evaluare: sumativă, curentă, orală şi scrisă.
d) Mijloace de învăţământ: tabla, fişa de lucru, manualul, planşe, texte lingvistice, testul de
evaluare sumativă
e) Bibliografie: Limba română, manual pentru clasa a VI-a , All Educaţional 2002; Gramatica
limbii române, Bucureşti, Ed. Academiei 2005, capitolul despre modurile verbului; Limba
română în gimnaziu, culegere de exerciţii de Sofia Dobra, Ed. Humanitas, 2004.
DEMERS DIDACTIC

Eveniment Activitatea de învăţare Durata Activitatea elevilor


instrucţional
Organizarea clasei Fac prezenţa, şi asigur un climat favorabil 1 min - se liniştesc
desfăşurării lecţiei - se pregătesc
- se autocontrolează
Actualizarea Reactualizez, prin conversaţie, noţiunile de 3 min - răspund
cunoştinţelor învăţate bază privind părţile de vorbire:flexibile şi - observă
anterior neflexibile. - compară
- reactualizează
- explică
- exemplifică
Captarea atenţiei Doi elevi citesc, pe rând, enunţurile: 2 min - ascultă
elevilor ”Apartament 3 camere vilă, - observă
ultraelegant,parter înalt, hol mare, sobe cu - acceptă
gaze, dependinţe multiple, zona Dorobanţi - se mobilizează
Televiziune. Exclus intermediari.3053360;
3053370.”; „Eu, Ştefan Voievod, ... ,cu
prietenie, Domniilor voastre”. Elevii
observă faptul că o comunicare nu are
înţeles dacă lipseşte verbul cu funcţie de
predicat.
Anunţarea temei Anunţ tema lecţiei şi obiectivele urmărite.. 2 min - ascultă
lecţiei, a tipului ei şi - acceptă
a obiectivelor - se mobilizează
operaţionale - notează în caiete
Conducerea Împart următoarele fişe de lucru elevilor, pe 30 min - sunt antrenaţi într-o
procesului de grupe : activitate pe grupe, cu
recapitulare şi 1. Se dau următoarele enunţuri: sarcina de a identifica şi
sistematizare Victor va pleca în vacanţă la bunici. clasifica verbele din textele
Dinu era acasă. date de profesor;
El vrea o bicicletă nouă. - reţin sarcina de lucru;
Sora mea a ieşit afară. - observă;
Emisiunea pentru copii este interesantă. - compară;
Colega mea are numai note mari. - deduc;
Aş fi mers şi eu în excursie cu colegii. - reactualizează;
Prietenul meu a ajuns doctor. - exemplifică.
Sportul înseamnă sănătate. - notează în caiete

A) Subliniaţi verbele.
B)Grupaţi verbele în funcţie de
valoarea morfologică:
Verbe predicative
………………….........................
Verbe auxiliare
.....................................................
Verbe copulative
.....................................................

2)Subliniaţi verbele şi spuneţi ce funcţie


sintactică au acestea:

Unde mergeţi în seara asta?


Mircea este pe stadion.
Ioana este atentă la lecţie.
Am cumpărat un tablou.
Mergând la şcoala, am găsit un pix.
Mama are de spălat.
A citi este o plăcere.
Tema scrisă este pe birou.

3) Grupaţi verbele din enunţurile de mai jos


pe coloane:
Verbe la moduri personale
…………………………
………………………….

Verbe la moduri nepersonale


……………………………
……………………………….

Am plecat la şcoală.
Aş vrea o îngheţată.
Reţineţi ce scriem astăzi.
Venind la voi, m-am întâlnit cu Maria.
A desena este o plăcere.
Avem de scris la matematică
Ar fi vrut să înceapă vacanţa.
Textul citit este interesant.

După 10 minute se constată, prin


prezentarea rezolvărilor de către elevi,
rezultatele la care au ajuns aceştia.În timp ce
elevii îşi prezintă rezolvările, fac
observaţiile necesare, corectez eventualele
greşeli şi dau explicaţiile necesare.
Concomitent cu cele identificate în texte, cer
elevilor să creeze şi ei propoziţii cu verbe la
diferite moduri.
Realizarea conexiunii Are loc, permanent pe parcursul
inverse (a feedback- conversaţiei în cadrul analizei şi se
ului) concretizează prin aprecieri verbale făcute
de profesor sau prin solicitarea unor
exemple formulate de elevi.
Evaluare sumativă Se dă ca activitate independentă în clasă, 10 min - primesc fişele de lucru;
rezolvarea testului: - rezolvă cerinţele de pe
1. Alcătuiţi o propoziţie în care verbul a fişă.
pregăti să fie la modul imperativ.
2. Exemplificaţi valorile morfologice ale
verbului a avea.
3. Precizaţi funcţiile sintactice ale verbelor
subliniate:
Am de udat florile.
Maşina de spălat este nouă.
De învăţat este bine.
Exerciţiul este de rezolvat pentru mâine.
4. Precizaţi valorile morfologice ale
verbelor din următoarele enunţuri:
El a ajuns acasă la ora cinci.
Fratele meu a ajuns inginer.

Testul se controlează în clasă prin sondaj.


Asigurarea retenţiei Temă pentru acasă: 2 min -ascultă explicaţiile
şi a transferului Realizaţi o compunere liberă în care să
folosiţi verbe la moduri personale şi
nepersonale.
sau
Alcătuiţi un dialog de 9-10 replici în care să
folosiţi verbe la moduri personale şi
nepersonale.Veţi avea în vedere următoarea
situaţie de comunicare: la bibliotecă.
FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA I

Se dau următoarele enunţuri:

Victor va pleca în vacanţă la bunici.


Dinu era acasă.
El vrea o bicicletă nouă.
Sora mea a ieşit afară.
Emisiunea pentru copii este interesantă.
Colega mea are numai note mari.
Aş fi mers şi eu în excursie cu colegii.
Prietenul meu a ajuns doctor.
Sportul înseamnă sănătate.

A) Subliniaţi verbele.

B)Grupaţi verbele în funcţie de valoarea morfologică:

Verbe predicative

…………………..........................................................................................

Verbe auxiliare

......................................................................................................…………

Verbe copulative

.....................................................................................................................
FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA A II A

Subliniaţi verbele şi spuneţi ce funcţie sintactică au acestea:

Unde mergeţi în seara asta?


Mircea este pe stadion.
Ioana este atentă la lecţie.
Am cumpărat un tablou.
Mergând la şcoala, am găsit un pix.
Mama are de spălat.
A citi este o plăcere.
Tema scrisă este pe birou.

......................................................... ..........................................................

......................................................... ..........................................................

......................................................... ..........................................................

......................................................... ..........................................................

......................................................... ..........................................................

......................................................... ..........................................................

......................................................... ..........................................................
FIŞĂ DE LUCRU

GRUPA A III A

Grupaţi verbele din enunţurile de mai jos pe coloane:

Am plecat la şcoală.
Aş vrea o îngheţată.
Reţineţi ce scriem astăzi.
Venind la voi, m-am întâlnit cu Maria.
A desena este o plăcere.
Avem de scris la matematică
Ar fi vrut să înceapă vacanţa.
Textul citit este interesant.

Verbe la moduri personale

………………...............................................................................................................................
.................................

Verbe la moduri nepersonale

………………………........................................................
………………………………............................................
TEST

1. Alcătuiţi o propoziţie în care verbul a pregăti să fie la modul imperativ.


......................................................................................................................

2. Exemplificaţi valorile morfologice ale verbului a avea.


......................................................................................................................................................
.....................................................................................

3. Precizaţi funcţiile sintactice ale verbelor subliniate:


Am de udat florile. ................................................
Maşina de spălat este nouă. ................................................
De învăţat este bine. ...............................................
Exerciţiul este de rezolvat pentru mâine. ...............................................

4. Precizaţi valorile morfologice ale verbelor din următoarele enunţuri:


El a ajuns acasă la ora cinci. ..............................................
Fratele meu a ajuns inginer. ..........................................
Temă pentru acasă

1.Realizaţi o compunere liberă în care să folosiţi verbe la moduri personale şi nepersonale.


sau
2.Alcătuiţi un dialog de 9-10 replici în care să folosiţi verbe la moduri personale şi
nepersonale.Veţi avea în vedere următoarea situaţie de comunicare: la bibliotecă.