Sunteți pe pagina 1din 9

LP 8

EXPERTIZA MERCEOLOGICĂ
CONCEPT IMPORTANȚĂ TIPOLOGIE
Drepturilor experților:
1. De a consulta materiale existente la dosarul cauzei;
2. De a fi degrevați pe perioada efectuării expertizei, de o serie de sarcini curente de serviciu;
3. De a solicita și primi lămuriri în legătură cu cauza expertizei din partea organului care l-a numit
sau din partea reprezentanților părților;
4. De a primi pentru munca depusă o îndemnizație (stabilită în funcție de complexitatea expertizei
și calificarea expertului) și de a beneficia de decontarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea
expertizei ( pentru deplasare, diverse materiale etc.).

Sancțiuni pentru experții vinovați de abateri:


1. Avertisment, pentru refuz nemotivat de a executa expertiza sau pentru încredințarea executării
acesteia altei persoane;
2. Suspendarea drepturilor conferite de calitatea de expert pe o perioadă de trei luni până la un an,
dacă expertul repetă abaterile pentru care a fost sancționat cu avertisment sau pentru alte abateri
mai grave;
3. Retragerea calității de expert, dacă acesta săvârșește abateri repetate după suspendarea
temporară sau dacă comite fapte de o gravitate deosebită, incompatibile cu reputația sa de
expert.
2
Procedura și metodologia expertizei
merceologice

Dispunerea efectuarii expertizei și


stabilirea obiectivelor acesteia constituie
punctul de plecare în activitatea expertului. o acceptarea expertizei;
Din acest moment, expertul trebuie sa-și o pregatirea expertizei;
organizeze activitatea dupa o metodologie o investigarea obiectului expertizei;
specifică, pe etape programate într-o o întocmirea raportului de expertiză.
succesiune logică. Specialiștii în domeniu,
consideră că principalele etape ale efectuării
unei expertize merceologice sunt:

3
Acceptarea expertizei Pregătirea expertizei
Acceptarea expertizei presupune derularea Pregatirea expertizei începe printr-o documentare rapidă,
următoarelor acțiuni și activități: dar cuprinzătoare, referitoare la:
- prezentarea expertului în fața organului care I- - studierea istoricului litigiului;
a desemnat pentru a i se comunica obiectivele - studierea documentelor operative disponibile ( contracte,
expertizei și termenii litigiului în cauză; anexe la contracte, grafice de livrari, note de comandă,
- studierea de către expert a dosarului în cauză procese verbale de recepție, facturi, foi de parcurs, buletine
și clarificarea aspectelor legate de cauză și de analiză etc.);
desfășurarea expertizei. - studierea actelor normative care prescriu calitatea
mărfurilor în cauză (legi, standarde, specificații tehnice,
caiete de sarcini etc.);
-documentarea bibliografică (tratate de specialitate,
dicționare, monografii etc.);
-- documentarea pe teren.

4
Investigațiile pe teren

Investigarea obiectului expertizei este impusă de necesitatea stabilirii faptelor sau a


împrejurărilor incriminate. Investigațiile constau atât în verificări pe teren (observații, constatări,
analize, etc.), cât și în verificări de documente (evidențe primare, contabile, registre de fabricație,
registre de analiză, etc.) după un plan de acțiune în care problemele de urmărit să fie programate în
succesiunea lor logică.

Elaborarea raportului de expertiză

Elaborarea raportului se realizează în termenul stabilit de instanța care a dispus expertiza.


În general, raportul de expertiză cuprind următoarele secțiuni: preambul, scurt istoric al litigiului,
obiectul expertizei, procedura investigațiilor, constatările expertizei, concluziile expertizei, borderoul
de anexe, anexe.

5
P r e a m b u l u l – raportului de expertiză cuprinde: numele și prenumele expertului,
profesia și calificarea sa, adresa competă, instanța sau organul care a numit expertul și
numărul dosarului pentru litigiul în cauză (numărul actului de împuternicire).

S c u r t i s t o r i c a l l i t i g i u l u i – se prezintă într-o succesiune cronologică


principalele elemente și date care reprezintă puncte de reper esențiale ale litigiului.

O b i e c t u l e x p e r t i z e i – sunt redate ad-literam obiectivele stabilite de către instanță


pentru efectuarea expertixei.

P r o c e d u r a i n v e s t i g a ț i i l o r – cuprinde: legalitatea invitării părților la investigații;


numele și calitatea împuterniciților; felulul documentelor de împuternicire; felul
ivestigațiilor efectuate de către expert în prezența părților; felul documentului de
consemnare a rezultatelor investigațiilor, semnat de către expert.

C o n s t a t ă r i l e e x p e r t i z e i – reprezintă cea mai importantă parte din raport și


cuprinde faptele și datele din dosarul litigiului, cât și cele rezultate din investigațiile
efectuate de către expert, care trebuie descrise exact și după caz, comparate sau
interpretate.
6
C o n c l u z i i l e r a p o r t u l u i d e e x p e r t i z ă – trebuie să conțină într-o formă
concentrată, răspunsurile la obiectivele trasate în instanță.

B o r d e r o u l d e a n e x e – reprezintă opisul detaliat al tuturor documentelor și actelor


suplimentare depuse de părți pe parcursul efectuării expertizei și care au servit la
întocmirea raportului de expertiză.

A n e x e l e r a p o r t u l u i – reprezintă documente susținătoare ale concluziilor pe care le


formulează expertul (buletine de analiză, grafice, copii și fotocopii, etc.).

7
Analiza raportului de expertiză
V e r i f i c a r e a f o r m a l ă – se analizează următoarele aspecte: dacă au fost respectate condițiile
legale de desemnare a experților și dacă nu există eventuale motive de recuzare a acestora, invocate
de părți; dacî au fost formulate răspunsuri clare și complete la toate întrebările adresate experțiilor;
dacă raportul de expertiză a fost semnat și dadat.

V e r i f i c a r e a d e f o n d – are drept scop stabilirea măsurii în care expertul a folosit rațional și


complet mijloacele de documnetare, a întreprins investigațiile, folosind cele mai adecvate metode și
tehnici. Se verifică justețea raționamentului și concordanța dintre concluzii și conținutul raportului de
expertiză.

Suplimentul de expertiză
După efectuarea expertizei, se constată de către părți sau de către instanță noi probleme ale speței
litigiului. În aceste situații instanța poate ordona obiective suplimentare pentru expertiză. Noua expertiză
este efectuată, de regulă, de un alt expert sau mai mulți experți.

8
Surse de litigii generatoare de expertize
merceologice
Surse care pot genera litigii între partenerii care participă la circuitul tetnic al
mărfurilor pot fi reporezentate de situații precum:

Furnizarea mărfii la parametrii


calitativi inferiori celor prescriși

Substituirea produselor,
contaminarea mărfurilor sau
falsificarea acestora. Deprecierea calitativă a mărfurilor ca
urmare a dirijării necorespunzătoare a
parametrilor de microclimat pe
perioada transportului sau păstrării
mărfurilor
9

S-ar putea să vă placă și