Sunteți pe pagina 1din 2

EXPERTIZA MERCEOLOGICĂ ŞI ROLUL SĂU

ÎN FLUIDIZAREA RELAŢIILOR COMERCIALE

13.1. Expertiza merceologică - concept, importanţă şi


tipologie

Noţiunea de „expertiză" derivă din cuvintele latineşti „experior" (a încerca, a proba) şi


„expertus", având semnificaţia activităţii de cercetare a unei probleme de către un specialist,
In sens general, expertiza este reprezentată de constatarea sau opinia unui specialist într-
un anumit domeniu (tehnic, juridic, financiar, contabil etc.) emisă pe bază de fapte concrete (date,
documente) în scopul clarificării unor probleme asupra cărora părţile aflate într-un litigiu nu au
ajuns la un acord comun.
În opinia specialiştilor, expertiza reprezintă “acel mijloc de probă prin care, în baza unei
cercetări metodice folosind procedee ştiinţifice, expertul aduce la cunoştinţa organului care l-a
împuternicit concluzii motivate ştiinţific cu privire la faptele pentru a căror elucidare sunt
necesare cunoştinţe specializate”. 1
In cazul diverselor litigii care survin în relaţiile de parteneriat economic, judecătorii şi
arbitrii comerciali internaţionali se confruntă deseori cu probleme care nu ţin de domeniul lor de
competenţă; de regulă este vorba de probleme cărora li se pot da interpretări diferite şi a căror
soluţionare presupune intervenţia unor specialişti (experţi) aparţinând domeniului în cauză.
Progresul tehnico-ştiinţific din ultimele decenii care a generat produse de o complexitate şi
varietate sortimentală fără precedent, a condus la necesitatea utilizării experţilor în controverse
specifice anumitor domenii de activitate.
Importanţa crescândă acordată în prezent expertizei este accentuată şi de faptul că
legiuitorul prevede obligativitatea recurgerii la expertize în anumite situaţii, prin înfiinţarea unor
instituţii cu atribuţii în acest domeniu (ex: corpul experţilor contabili etc), precum şi prin
selecţionarea experţilor dintre specialiştii cu înaltă calificare.
Expertizele îşi găsesc aplicabilitate în orice domeniu al activităţii umane, motiv pentru care
clasificarea lor este mai dificil de realizat. În mod uzual, o clasificare des întâlnită este cea care
împarte expertizele în funcţie de conţinut, astfel:
- expertize care au la bază date, fapte şi constatări de specialitate, fără a conţine
elemente juridice; într-o asemenea expertiză, specialistul efectuează constatări pur tehnice;
- expertize la care, în mod obligatoriu, constatările de ordin tehnic presupun luarea în
consideraţie a unor reglementări sau normative speciale; în această categorie putem încadra şi
expertizele merceologice.
Mihuleac E. (1971) menţionează că în activitatea instanţelor judecătoreşti, se întâlnesc diferite
tipuri de expertize, precizând însă cî expertiza merceologică se apropie mult de expertiza tehnică,
fără însă a face apel întotdeauna la analize de laborator, cu excepţia cazurilor în care se impune
stabilirea calităţii şi sortimentului diferitelor produse.
Expertiza merceologică reprezintă activitatea de cercetare şi evaluare de către unul sau
mai mulţi experţi, a unor probleme aflate în litigiu privind calitatea loturilor de produse, structura

1
Mihuleac E. - Expertiza judiciară, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971
sortimentală, gradul de conformitate dintre calitatea prescrisă şi cea reală, cauzele modificărilor
calitative ale produselor, contaminarea şi falsificarea mărfurilor etc.
Deoarece merceologia este o ştiinţă de graniţă, preluând o multitudine de elemente din alte
domenii nici expertiza merceologică nu poate fi încadrată strict în categoria expertizelor tehnice
sau economice; în practică prezintă caracteristici şi oferă răspunsuri specifice ambelor domenii
chiar în cadrul aceleiaşi probleme.
Conform Ordonanţei Guvernamentale nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea
activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, expertizele pot fi judiciare şi
extrajudiciare. Acestui criteriu i se supune şi expertiza merceologică.
Expertiza merceologică judiciară este efectuată de către experţi sau specialişti, din
dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii
jurisdicţionale, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale unui caz.
Expertiza merceologică extrajudiciară este efectuată la cererea persoanelor fizice sau
juridice cu privire la situaţii care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară.
Expertiza mercelogică poate fi efectuată pentru stabilirea identităţii stării şi calităţii
produselor la livrare, în timpul transportului, al depozitării sau introducerii în consum, precum şi
pentru elucidarea unor aspecte privind natura şi calitatea ambalajului, cantitatea produselor sau
structura lor sortimentală.2
În activitatea practică, expertul merceolog se ocupă de unul sau mai multe aspecte ale
calităţii, în conformitate cu sarcina încredinţată. Astfel, el poate fi solicitat pentru lămurirea unor
aspecte precum3 :
- identificarea unui produs sau a unui lot de produse;
- stabilirea calităţii unui produs şi a concordanţei acesteia cu normele tehnice;
- aprecierea măsurii în care calitatea produsului a suferit
modificări în raport cu starea iniţială;
- reconstituirea calităţii iniţiale a produsului;
- stabilirea cauzelor care au determinat abaterea calitativă a unui produs.
În ceea ce priveşte sortimentul produselor, expertiza merceologică se dispune în vederea
elucidării următoarelor:
- stabilirea concordanţei sau neconcordanţei dintre sortimentul livrat de furnizor şi cel
contractat;
- aprecierea corespondenţei dintre structura sortimentală şi cerinţele consumatorilor la un
moment dat.
Unele aspecte privitoare la ambalarea şi ambalajele produselor pot constitui, de asemenea,
obiectul unor activităţi de expertiză merceologică. Asemenea aspecte se referă la cazurile în care
ambalajele nu-şi pot îndeplini una din funcţiile de bază, datorită naturii materialului din care sunt
confecţionate, tehnologiei de confecţionare, dimensiunilor sau altor factori.
Expertiza merceologică se poate efectua nu numai pe parcursul sau la finele circuitului tehnic al
loturilor de mărfuri, ci şi anterior acestora (în fazele de contractare sau pe parcursul procesului de
fabricatie); la solicitarea societăţilor de asigurare, se efectuează şi expertize preventive. care au un grad
ridicat de severitate în ceea ce priveşte realizarea calităţii loturilor de mărfuri.

2
Fedorenko M.O. - Tovarovedceskie expertizî, Moscova, I.M.O, 1968.
3
Petrescu Viorel. - Expertiza calităţii mărfurilor. ASE Bucureşti, 2005.

S-ar putea să vă placă și