Sunteți pe pagina 1din 4

Andra Pînzaru – Carieră

Judiciară

CONTRACT DE VÂNZARE
Între,
1. Ioana Pop, cetățean român, domiciliată în Mun. Timișoara, Str. Vadul Crișului, nr. 32,
județ Timiş, identificată prin CI seria xx nr. 111111/06.04.2016, eliberată de SPCLEP
"Timișoara”, având CNP 2000000000000, căsătorită, în calitate de proprietară în cotă de
1/2 parte şi vânzătoare;
2. Elena Anton, cetățean român, domiciliată în Mun. Timișoara, Cal. Circumvalațiunii, nr. 9,
județ Timiș, identificată prin CI seria TM nr. 222222/18.03.2011, eliberată de SPCLEP
„Timișoara”, având CNP 20000000000046, divorțată, în calitate de proprietară în cotă de 1/2
parte şi vânzătoare;
și
3. Firma „FUN PLACE FOR KIDS SRL”, cu sediul in Timișoara, str. Memorandului nr.18,
judet Timiş, înregistrata la ORC Timiş sub nr. J44/111/11.01.2015, având CUI 3588299, prin
asociat unic și administrator, Mihai Victor, domiciliat in Mun. Timișoara, str. Proiectată nr.7,
ap. 20, jud. Timiş, identificat prin CI seria XX nr. 666666/22.06.2016, eliberată de SPCLEP
Timișoara, având CNP 10000000000000, in baza deciziei asociatului unic nr. 555/29.07.2018,
în calitate de firmă cumpărătoare, a intervenit prezentul contract de vanzare:
Subsemnatele, Ioana Pop, în nume propriu și Elena Anton, în nume propriu, vindem către
Firma „FUN PLACE FOR KIDS SRL”, reprezentată prin asociat unic și administrator,
Mihai Victor, cotele noastre indivize, respectiv întreg dreptul de proprietate privind
imobilul constând in teren intravilan, în suprafata de 600 mp, (OBSERVATII: teren
împrejmuit, teren în intravilan, împrejmuit cu gard de beton), nr.cadastra 111/
nr.topografic 444444 cu casa, suprafata construita la sol: 70 mp, în Loc. Timisoara, Calea
Circumvalatiunii nr. 9, judet Timis, nr.cadastral 444444-C1, înscris în CF nr. 444444
Timisoara, nr. topografic 1255, situat administrativ în Loc.Timisoara, Calea
Circumvalatiunii nr.9, judet Timis, întabulat în CF conform încheierii nr.
22222/21.07.2005

Subsemnata Ioana Pop, declar pe propria răspundere sub sanctiunile prevazute si pedepsite
de art.326 Cod Penal privind falsul în declaratii că, deși sunt căsătorită, partea indiviza
detinută din imobilul mai sus descris constituie bunul meu propriu, dobandită în baza
certificatului de moștenitor nr. 111/11.07.2005, eliberat în dosar succesoral nr. 111/2005,
de către Birou Notarial “xxxx” cu sediul în Timișoara, județ Timiș, cu mențiunea că
imobilul mai sus descris nu are destinatia de locuinta a familiei, potrivit prevederilor art.
321 NCC, iar până la acest moment nu am încheiată nicio convenție matrimonială.

Subsemnata Elena Anton, declar pe propria răspundere sub sanctiunile prevazute si pedepsite
de art. 326 Cod Penal privind falsul în declaratii că, la data încheierii prezentului act sunt
divorțată, iar partea indiviza detinuta din imobilul mai sus descries constituie bunul meu
propriu, dobandit în baza certificatului de moștenitor nr. 111/11.07.2005, eliberat în
dosar succesoral nr. 111/2005, de către Birou Notarial “xxxx” cu sediul în Timișoara,
județ Timiș, respective actualizare date imobil, cu mențiunea că până la data pronunțării
divorțului nu am avut încheiată nicio convenție matrimonială

Pretul total al vânzării, stabilit în urma negocierii dintre părțile contractante, este de
300.000,00 EURO, echivalentul sumei de 1.449.000,00 lei.

Subsemnatele vânzătoare Ioana Pop, în nume propriu și Elena Anton, declarăm că ne


sunt cunoscute dispozițiile art. 326 Cod Penal, că imobilul ce formează obiectul acestui
contract se afli in stăpânirea subsemnatelor) în mod continuu, de la data dobândiri, este în
circuitul civil, face parte din patrimoniul personal, nefiind trecut în proprietate de stat în
temeiul vreunui act normativ, sau în proprietatea altei personae juridice sau fizice, nu este
revendicat în baza legilor proprietatii și nu face obiectul vreunui proces, nu este închiriat,
comodatat, nu constituie sediu social al vreunei firme sau entități juridice, nu s-a promis
închirierea, vânzarea sau constituirea vreunui drept asupra acestuia, așa cum rezultă și din
extrasul de carte funciara eliberat de catre OCPI Timisoara-OCPl Timis cu numarul de
cerere 22222/21.07.2005 acesta nu constituie obiectul niciunui litigiu sau urmăriri, și este
liber de sarcini, notația existentă urmând a se radia conform celor stipulate anterior.

Imobilul tranzactionat are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatele
de atestare fiscal eliberate de Direcția Fiscală a Mun. Timișoara, Serviciul Impozite și
Taxe Persoane Fizice.

Costul energiei electrice furnizate pentru imobilul ce face obiectul prezentului contract, a
fost achitat integral de către vânzătoare, conform facturii nr. 09548408/01.03.2020 emisă
de ENEL ENERGIE S.A și a dovezii de plata aferente, care au fost predate cumpărătoarei
astăzi, data autentificării prezentului contract, iar in situatia în care se vor constata debite,
subsemnatele vânzătoare, întelegem sa le achităm integral.

Subsemnatele parți contractante, în nume propriu, declaram că ni s-au pus în vedere


dispozitiile legale privind obligatia înregistrarii la organul fiscal a transferului respectiv a
radierii dreptului de proprietate cu privire la imobilul ce formeaza obiectul prezentului
contract în termen de 30 de zile de 1a data semnarii prezentului contract, subscrisa
cumpărătoare, declarând că vom suporta toate taxele și impozitele aferente imobilului mai
sus descris începând de azi data incheierii si autentificarii prezentului contract.

Transmisiunea proprietatii cu toate atributele sale se face azi, data


autentificării prezentului contract, iar predarea imobilului, împreună cu tot ceea ce este
necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, pe care î1 vom elibera de toate
bunurile mobile ale subsemnatelor vânzătoare, se face cel tarziu la data de 20.03.2020,
data la care vânzătoarele se vor folosi de bun până la momentul predării efective.

Subsemnatele vânzătoare, în nume propriu, garantăm pe firma cumpărătoare


contra evictiunii si a viciilor imobilului, conform prevederilor art. 1695 şi art. 1707
NCC a fost îndeplinită de către cumpărătoare, prin reprezentant legal, obligația de
verificare a starii în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi
viciile aparente, pe care noi, vânzătoarele avem obligația să le remediem de îndată,
precum şi eventualele vicii ascunse.
Noi, vânzătoarele, în nume propriu, ne declarăm în mod expres de acord cu intabularea
dreptului de proprietate al firmei cumpărătoare în cartea funciară a imobilului ce formează
obiectul prezentului înscris și că suntem beneficiarele sumei înscrise în prezentul act.

Subscrisa Firma „FUN PLACE FOR KIDS SRL”, reprezentată prin asociat unic si
administrator, Mihai Victor, înțelegem să cumpărăm ca bun al firmei, de la numitele,
Ioana Pop în nume propriu, şi Elena Anton în nume propriu, imobilul mai sus arătat la
prețul şi în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut ne declarăm de
acord, mentionând că am luat la cunostinta despre situatia de fapt a imobilului, prin
vizionarea si inspectarea proprie, iar despre situatia de drept a acestuia din actele puse la
dispozitie de catre vânzătoare, prin prezenta recunoscand faptul ca vânzătoarele si-au
respectat obligatia de predare a tuturor titlurilor si documentelor privitoare la proprietate
fata de subscrisa firma, urmând ca firma să suporte taxele si impozitele catre stat,
onorariul notarial si taxa pe valoare adaugata aferenta acestuia datorat la perfectarea
contractului și tariful de publicitate imobiliară.

Subsemnatul Mihai Victor, declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute si


pedepsite de art. 326 NCP că sunt deplin autorizat să reprezint societatea cumpărătoare şi
să angajez în mod valabil rãspunderea acesteia, cu suportarea consecintelor legale în caz
contrar, totodata declarând că societatea pe care o reprezint nu se afla în faliment,
insolventa, lichidare sau reoganizare judiciară.

Subsemnatele parti contractante, în nume propriu, declarăm pe proprie raspundere că,


datele de identificare mai sus mentionate sunt corecte și că nu s-a dispus nici o masură de
natură să ne restrangă capacitatea sau dreptul nostru de dispozitie asupra bunurilor.
Declarăm de asemenea că, înainte de semnarea prezentului act, am citit în întregime, ni s-
au explicat si am înteles clauzele acestuia, care corespund întrutotul vointei noastre si
solicitam autentificarea lui în această formă.

Tehnoredactat la SOCIETATE PROFESIONALÁ NOTARIALĂ XX, într-un exemplar


original care rămâne in arhiva biroului notarial şi 6 duplicate, din care unui va rămâne
în arhiva biroului notarial, un duplicat pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară şi 4 exemplare părților.

VÂNZĂTOARE, CUMPĂRĂTOARE,
Ioana Pop FUN PLACE FOR KIDS
SRL
Elena Anton Reprezentant legal
Mihai Victor