Sunteți pe pagina 1din 5

Persoane juridice şi reţineri

 
Urmează sau nu organizaţia necomercială să prezinte cererea anual?

a) da; (art. 52 din CF)

b) nu;

Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri (servicii)
care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul
la trecerea în cont a TVA, în temeiul art. 102 din Codul fiscal?

a) da;

b) nu;(art. 24 alin.(1) din CF)

Cum urmează a fi deduse cheltuielile de delegare în cazul în care în factura eliberată de hotel nu este specificată valoarea
micului dejun? Este sau nu aceasta considerată diurnă sau nu (29.1.3.36.)?
În conformitate cu prevederile art. 24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare,
achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, iar în conformitate
cu prevederile alin.(3) al aceluiaşi articol, deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor
economici se permite în limitele stabilite de Guvern. În conformitate cu prevederile art.19 din Hotărîrea Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la delegare salariaţilor entităţilor din Republica Moldova nr.10 din 05.01.2012, salariatului
delegat i se compensează cheltuielile efective pentru locaţiune, inclusiv pentru serviciile obligatorii prestate în hoteluri, conform
cerinţelor privind utilarea camerelor din hoteluri, în mărime ce nu va depăşi plafoanele de cazare pentru fiecare 24 ore, prevăzute
în anexa nr.2 la Regulamentul menţionat. Cheltuielile efective pentru locaţiune se confirmă prin anexarea documentelor primare
la decontul de avans. Nu se permite achitarea cheltuielilor pentru locaţiune în hoteluri în baza conturilor comune, fără a fi
indicate în ele numerele camerelor ocupate, perioada aflării, numele celor cazaţi, tipurile cheltuielilor etc. Totodată, în
conformitate cu prevederile art.1 din aceeaşi hotărîre de Guvern, diurna este o indemnizaţie zilnică, în moneda naţională sau în
valuta străină, acordată în scopul compensării cheltuielilor suportate suplimentar de salariat în timpul delegării, pentru hrană,
diferite servicii, inclusiv costul transportului pe teritoriul localităţii în care a fost delegat şi alte cheltuieli Pornind de la
prevederile menţionate, în cazul în care valoarea micului dejun nu este specificată separat în factura eliberată de hotel, aceasta se
consideră parte componentă a cheltuielilor de locaţiune, ci nu ca parte componentă a diurnei.

Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenţii economici a căror venit este format din valoarea
comisionului primit pentru serviciul prestart (29.1.8.19.)?
Conform prevederilor art.542 din Codul Fiscal, intrate în vigoare la data de 13.01.2012, obiect al impunerii pentru agenţii
economici – subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada
fiscală de declarare. Totodată, conform prevederilor SNC 18 ,,Venitul”, venitul reprezintă afluxul global de avantaje economice
în cursul perioadei de gestiune, rezultat în procesul activităţii ordinare a întreprinderii sub formă de majorare a activelor sau
diminuare a datoriilor care conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor de la contribuţiile proprietarilor
întreprinderii. În componenţa venitului nu se includ sumele încasate în numele terţelor persoane, cum sînt, de exemplu, taxa pe
valoarea adăugată, accizele, încasările globale obţinute de întreprindere din însărcinarea organizaţiilor terţe din comercializarea
produselor sau mărfurilor acestora. Respectiv, pentru agenţii economici, a căror venit este format din valoarea comisionului
primit pentru serviciul prestat, doar valoarea acestui comision va constitui venit din activitatea operaţională – fapt, confirmat şi
prin Ordinul Şefului IFPS nr.1983 din 01.10.2013.

      
Persoana fizica cetatean, transmite în arenda agentului economic, un bun imobil, la persoana fizica apare obligatia privind
declararea venitului obtinut (29.1.7.12.)?
 În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 90 1 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un
impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la
transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei
terenurilor agricole.
        Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoana fizică cetăţean unui agent economic, entitatea
urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat.
        Totodată, conform alin. (4) art. 90 1 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte
beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3) art. 90 1 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului
brut, precum şi de la declararea acestora.
        Respectiv, pentru persoana fizică cetăţean, care transmite în arendă un bun imobil unui agent economic, în situaţia
expusă în adresare, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.

     Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului – persoană fizică, în cazul
în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007 (29.1.7.43.)?

      În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită
la buget un impozit în mărime de:
        - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului
nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în
perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
        - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net
şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în
conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;
        - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
        Totodată, în conformitate cu prevederile art.20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor
fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice rezidente nu reprezintă sursă de venit
impozabilă.
        Respectiv, din dividendele achitate în anul 2013 rezidentului – persoană fizică, aferente perioadei fiscale a
anului 2007, nu urmează a se reţine impozit pe venit.

Persoane fizice şi nerezidenţi

Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă fiica contribuabilului îşi face studiile în România
(29.1.4.7.)?
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Codul fiscal, în anul 2013 contribuabilul (persoana fizică rezidentă)are
dreptul la o scutire în suma de 2040 lei anual pentru fiecare persoanăîntreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care
scutireaconstituie 9120 lei. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, persoanaîntreţinută se consideră persoana care întruneşte toate
cerinţele de mai jos: a)este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului)contribuabilului (părinţii sau
copiii, inclusiv înfietorii si înfiaţii) oriinvalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; b) locuieşteîmpreună cu
contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile lasecţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5
luni peparcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venitce nu depăşeşte suma de 9120 lei.  
    Prinurmare, pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută (fiica careîşi face studiile  peste hotareleRepublicii
Moldova) contribuabilul la cererea depusă privind acordarea scutirii menţionate,urma să prezentaţi certificatul de la instituţia de
învăţământ care confirmă căfiica este studentă la secţia cu frecvenţă la zi, în care se indică şi sumabursei primite pe parcursul
anului fiscal. 
    În cazul în care suma bursei nudepăşeşte 9120 lei MD, contribuabilul beneficiază de scutirea pentru persoanaîntreţinută,
până la momentul în care fiica întruneşte toate cerinţelestabilite în alin. (2) art. 35 din Codul fiscal.

Persoanele divorţate, care locuiesc separat cu copii, dar achită pensia pentru întreţinerea copiilor minori benevol sau
prin ordonanţa judecatorească, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute, potrvit prevederilor art. 35
alin. (2) lit. (c) din Codul fiscal ? 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din CodulFiscal în anul 2013, contribuabilul are dreptul la o scutire
în suma de 2040lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilăriepentru care scutirea
constituie 9120 lei. 
        Totodată, potrivit prevederilor alin.(2) al articolului nominalizat, pentru a beneficia de scutirea dată,
persoanaîntreţinută trebuie să întrunească următoarele cerinţe: a) să fie un ascendentsau descendent al
contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului(părinţi sau copii, inclusiv înfietorii si înfiaţii) ori invalid din
copilărierudă de gradul doi în linie colaterală; b) locuieşte împreună cu contribuabilulsau nu locuieşte cu acesta, dar
îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a uneiinstituţii de învăţământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c)
esteîntreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei. 

        Prin urmare, ţinând cont de faptul că în situaţia expusă persoana, nuîntruneşte una din condiţiile prevăzute
la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal,şi anume persoana întreţinută nu locuieşte împreună cu contribuabilul, acestanu
este în drept să beneficieze de scutire pentru persoanele întreţinute. 

        Deasemenea, ţinem să menţionăm, că cerinţele prevăzute la alin. (2) art.35 dinCodul Fiscal sunt prevăzute
pentru toţi contribuabilii (persoana fizicărezidentă), inclusiv persoane divorţate.

1. Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă fiica


contribuabilului îşi face studiile în România?

a) da; (art. 35 alin.(2) din CF)

b) nu;

c) da, va fi reţinere finală.

2. Entitatea achită persoanei fizice nerezidente venit sub forma de dividende aferente
profitului nerepartizat al anului 2010. Care este cota impozitului pe venit care urmează
a fi reţinut, dacă cu ţara de reşedinţă a rezidentului Republica Moldova nu a încheiat
acord de evitare a dublei impuneri?

a) 6%;

b) 12%;

c) 15%.(art. 91 din CF)

3. Salariatul a înaintat cererea pentru scutirea personală în favoarea soţiei în luna


aprilie, în cazul dat, începînd cu care perioadă persoana va avea dreptul să beneficieze
de scutirea dată? 

a) din luna următoare lunii, în care a depus cererea; (pct.23 din anexa nr.1 la Hotărârea
Guvernului nr.10 din datade 19.01.2010)

b) din luna, în care s-a căsătorit;

c) din anul următor anului, în care a fost depusă cererea.

4. Persoanele divorţate, care locuiesc separat cu copii, dar achită pensia pentru
întreţinerea copiilor minori benevol sau prin ordonanţa judecatorească, pot beneficia
de scutirea pentru persoanele întreţinute?

a) da;
b) nu (art. 35 alin. (2) lit. (c) din CF);

3. (29.4.14)
        Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind
evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de
către compania rezidentă a Federaţiei Ruse certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 2013. Dat fiind faptul, că conform
contractului, lucrările de proiectare au început la 01 noiembrie 2012, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele
fiscale 2012 şi 2013?
        În conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul
are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea
competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu
traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în
original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului
achitat.
        Astfel, pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse
privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, la achitarea venitului obţinut de la
exercitarea lucrărilor de proiectare, urmează să se prezinte pentru fiecare perioadă fiscală 2012 şi 2013 certificatul de reşedinţă
(în original), eliberat de autoritatea competentă a Federaţiei Ruse.
        În cazul în care certificatul de rezidenţă nu va fi prezentat pentru perioadele fiscale respective, urmează să se aplice
prevederile art.91 din Codul fiscal.
4. (29.4.13)
        Întrebare: Urmează o companie din Republica Bulgaria să înregistreze o reprezentanţă permanentă în cazul efectuării
lucrărilor de instalare a unui utilaj la o întreprindere rezidentă a Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 9 luni?
        În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 15) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc
fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct,
fie printr-un agent cu statut dependent.
        Conform prevederilor alineatului menţionat o reprezentanţă permanentă presupune:
        a) un loc de conducere, o filială, o reprezentanţă, o secţie, un oficiu, o fabrică, o uzină, un magazin, un atelier, precum şi
o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor
agricole;
        b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică,
deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o
perioadă mai mare de 6 luni;
        c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau
sînt arendate de acesta;
        d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor
tratate ca reprezentanţă, potrivit pct.20) al acestui articol, precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi
activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel;
        e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit. а)-d), de
către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri
din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului.
        Astfel, în cazul în care compania din Republica Bulgaria a efectuat lucrările de instalaţie a utilajului într-o perioadă mai
mare de 6 luni, atunci potrivit art. 5 alin. 15 lit.b), aceasta urmează să înregistreze o reprezentanţă permanentă în Republica
Moldova.
        Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Cod, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea
sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît
cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
        Respectiv, potrivit prevederilor art.5 parag.3 "Reprezentanţă permanentă"al Convenţiei între Republica Moldova şi
Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, un şantier de construcţie
sau un proiect de construcţie sau instalare constituie o reprezentanţă permanentă dar numai cînd continuă pentru o perioadă mai
mare de 12 luni.
        Prin urmare, ţinînd cont de prevederile Convenţiei nominalizate, în cazul în care lucrările de instalaţie a utilajului au fost
efectuate într-o perioadă de pînă la 12 luni, compania bulgară nu va avea obligaţia de a înregistra o reprezentanţă permanentă în
Republica Moldova.         Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei nominalizate, nerezidentul urmează să prezinte plătitorului
de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din Republica Bulgaria,
potrivit art. 793 din Codul fiscal.
5. (29.4.12)
        Are obligaţia un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova să reţină un impozit
din venitul unui nerezident obţinut sub formă de dobîndă, pentru creanţele create, în cazul unui contract de împrumut?
        În conformitate cu prevederile art.71 lit. f) din Codul fiscal, dobînzile pentru creanţele statului ori ale unui rezident sau
nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale
reprezentanţei permanente, se consideră venit al nerezidenţilor obţinut în Republica Moldova.
        Totodată, potrivit prevederilor art.91 alin.1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit
în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor
specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din alineat menţionat.
        Astfel, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o
reprezentanţă permanentă în Republica Moldova şi aceste dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, la achitarea
venitului sub formă de dobînzi în folosul nerezidentului urmează să se reţină un impozit în mărime de 12% din suma dobînzii,
potrivit 71 lit. f) din Codul fiscal.
        Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează
impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi
prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.         Pentru a beneficia
de prevederile tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării
venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă în conformitate cu art.79 3 din
Codul fiscal.