Sunteți pe pagina 1din 7

Rolul raportului de audit

Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. 700 stabileşte procedurile şi principiile


fundamentale şi modalităţile lor de aplicare cu privire la forma şi conţinutul raportului
auditorului independent emis pe baza concluziilor rezultate din auditarea situaţiilor financiare ale
unei entităţi de audit diferite de misiunea de bază.

Astfel, putem observa că raportul de audit are un triplu rol:

1. instrument de comunicare cu utilizatorii situațiilor financiare emise de entitatea auditată,


respectiv cu publicul, precum si cu actionarii pentru decizii economice;
2. instrument de confirmare a încrederii publicului si actionarilor în situatiile financiare
prezentate de o entitate;
3. instrument de identificare a responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducerea
entitatii auditate1.

Conținutul raportului de audit


Raportul auditorului trebuie să fie scris. Conform standardelor internaționale de audit,
raportul de audit trebuie să conțină în mod obligatoriu, următoarele elemente de bază:

 Titlul
Raportul auditorului trebuie să aibă un titlu care să indice clar că este un raport al unui
auditor independent pentru a-l distinge de alte rapoarte ce pot fi elaborate de alte persoane.
 Destinatarul
Raportul auditorului trebuie să fie adresat aşa cum prevăd circumstanțele misiunii. De
regulă, raportul se adresează acționarilor şi/sau reprezentanților adecvați ai entității.
 Paragraful introductiv
Paragraful introductiv din raportul auditorului trebuie să:
- identifice entitatea ale cărei situații financiare au fost auditate;
- precizeze faptul că situațiile financiare au fost auditate;
- identifice titlul fiecărei situații care compun situațiile financiare;

1
Marin Toma – Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, Editura CECCAR, Bucureşti,
2005, pag. 183

1
- facă referire la sumarul politicilor contabile semnificative şi la alte informații
explicative;
- specifice data sau perioada acoperită de fiecare situație financiară care compun situațiile
financiare.
 Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare
Acest paragraf din raportul auditorului prezintă responsabilitățile acelor persoane din cadrul
organizației care sunt responsabile de întocmirea situațiilor financiare. Raportul auditorului nu trebuie să
facă referire, în mod specific, la “conducere,” ci trebuie să utilizeze termenul care este adecvat în acel
context, potrivit cadrului general legal din jurisdicția specifică. În unele jurisdicții, termenul adecvat face
referire la persoanele însărcinate cu guvernanța. Raportul auditorului trebuie să includă o secțiune cu titlul
“Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare.”
Raportul auditorului trebuie să descrie responsabilitatea conducerii pentru întocmirea situațiilor
financiare. Descrierea trebuie să includă o explicație a faptului că conducerea este responsabilă de
întocmirea situațiilor financiare, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil, şi
pentru acel control intern pe care îl determină necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare
lipsite de denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. Atunci când situațiile financiare
sunt întocmite în conformitate cu un cadru general de prezentare fidelă, explicația responsabilității
conducerii pentru situațiile financiare din raportul auditorului trebuie să facă referire la „întocmirea şi
prezentarea fidelă a acestor situații financiare” sau la „întocmirea de situații financiare care furnizează o
imagine corectă şi fidelă,” aşa cum este cazul în circumstanțele respective 2.
 Responsabilitatea auditorului
Raportul auditorului trebuie să includă o secțiune cu titlul “Responsabilitatea
auditorului.” Raportul auditorului trebuie să precizeze că responsabilitatea auditorului este de a
exprima o opinie asupra situațiilor financiare în urma auditului.
Raportul auditorului trebuie să precizeze că auditul a fost desfăşurat în conformitate cu
Standardele Internaționale de Audit sau alte standarde de audit relevante (ex. Naționale).
Raportul auditorului trebuie să explice, de asemenea, că acele standarde prevăd ca
auditorul să se conformeze cerințelor etice şi că auditorul planifică şi efectuează auditul în aşa fel
încât să obțină o asigurare rezonabilă a măsurii în care situațiile financiare sunt lipsite de
denaturare semnificativă.

2
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/norme_generale.pdf

2
Raportul auditorului trebuie să descrie un audit prin precizarea obligatorie a
următoarelor:
- un audit implică efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit referitoare la
valorile şi prezentările din situațiile financiare;
- procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscului
ca situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative cauzate fie de fraudă, fie de eroare. În
realizarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru
întocmirea şi prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității, în vederea elaborării de
proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacității controlului intern.
În circumstanțele în care auditorul are, de asemenea, responsabilitatea de a exprima o
opinie asupra eficacității controlului intern în paralel cu auditul situațiilor financiare, auditorul
trebuie să omită formularea în care se menționează că analiza controlului intern nu are ca scop
exprimarea opiniei cu privire la eficacitatea controlului intern;
- un audit trebuie să includă, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor
contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor contabile realizate de către conducere,
precum şi prezentarea generală a situațiilor financiare. Atunci când situațiile financiare sunt
întocmite în conformitate cu un cadru general de prezentare fidelă, descrierea auditului din
raportul auditorului trebuie să facă referire la “întocmirea şi prezentarea fidelă a situațiilor
financiare ale entității” sau “întocmirea de către entitate a situațiilor financiare care oferă o
imagine corectă şi fidelă,” după cum este adecvat în circumstanțele respective. În final, raportul
auditorului trebuie să precizeze că auditorul crede că probele de audit pe care le-a obținut sunt
suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia auditorului.
 Opinia auditorului
Raportul auditorului trebuie să prezinte în mod clar, într-o secțiune distinctă „Opinia.”
Atunci când se exprimă o opinie nemodificată cu privire la situațiile financiare întocmite în
conformitate cu un cadru general de prezentare fidelă, opinia auditorului trebuie, cu excepția
cazului în care legislația sau reglementările prevăd altfel, să utilizeze una dintre următoarele
expresii, care sunt considerate a fi echivalente:
- „situațiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative , … în
conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil”;

3
- „situațiile financiare oferă o imagine corectă şi fidelă a … în conformitate cu cadrul
general de raportare financiară aplicabil”.
Când se exprimă o opinie nemodificată cu privire la situațiile financiare întocmite în
conformitate cu un cadru general de conformitate, opinia auditorului trebuie să fie că situațiile
financiare sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul
general de raportare financiară aplicabil.
 Paragraf asupra raportului administratorilor
Raportul administratorilor nu face parte din setul de situații financiare, dar se depune la
instituțiile din subordinea Ministerului Finanțelor Publice împreună cu situațiile financiare.
Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea raportului administratorilor în
conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile
financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate. Auditorul raporteaza
daca a identificat informatii in raportul administratorilor care să nu fie consecvente, în toate
aspectele semnificative, cu informatiile prezentate în situatiile financiare individuale anexate,
daca raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informatiile cerute de
OMFP nr. 1802/2014 ,,Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si
situatiile financiare anuale consolidate” și dacă a identificat informatii incluse în raportul
administratorilor care să fie eronate semnificativ.
 Responsabilități de raportare/utilizare raport
În cazul în care auditorul abordează alte responsabilități de raportare în raportul
auditorului cu privire la situațiile financiare care sunt suplimentare responsabilității auditorului
standardelor internaținale de audit, de a raporta cu privire la situațiile financiare, aceste alte
responsabilități de raportare trebuie să fie abordate într-o secțiune distinctă din raportul
auditorului al cărei subtitlu va fi “Raport cu privire la alte cerințe legale şi de reglementare,” sau
un alt subtitlu adecvat conținutului secțiunii.
 Semnătura auditorului
Raportul auditorului trebuie să fie semnat. Semnătura reprezintă numele firmei de audit,
numele personal al auditorului, sau ambele, după cum este cerut de jurisdicția respectivă.

4
 Data raportului
Raportul auditorului trebuie să fie datat nu mai devreme de data la care auditorul a
obținut suficiente probe de audit adecvate pe care să îşi bazeze opinia auditorului cu privire la
situațiile financiare, inclusiv probe potrivit cărora:
- au fost întocmite toate situațiile incluse în situațiile financiare, inclusive notele
aferente;
- persoanele cu autoritatea recunoscută au declarat că şi-au asumat responsabilitatea
pentru acele situații financiare.
 Adresa auditorului
Raportul auditorului trebuie să specifice locația din jurisdicția în care auditorul îşi
desfăşoară activitatea3.

Structura raportului de audit public intern


Raportul de audit public intern are următoarea structură:
 scopul si obiectivele misiunii de audit public intern;
 date de identificare a misiunii de audit public intern (baza legala, ordinul de serviciu,
echipa de auditare, unitatea/structura organizatorica auditata, durata actiunii de auditare,
perioada auditata);
 modul de desfasurare a actiunii de audit intern (sondaj/exhaustiv, documentare;
proceduri, metode si tehnici utilizate; documente/materiale examinate; materiale
intocmite in cursul actiunii de audit public intern);
 constatari efectuate;
 concluzii si recomandari;
 documentatia-anexa (notele explicative; note de relatii; situatii, acte, documente si orice
alt material probant sau justificativ)4;

3
https://lege5.ro/Gratuit/geztsmjqgu/raportul-de-audit-financiar-regulament?dp=gq2tamjtheztq
4
https://www.infoinstitutii.ro/articole/contabilitate-fiscalitate-3/structura-raportului-de-audit-public-
intern-802.html

5
Concluzie
Astfel, putem concluziona că în ceea ce privește raportul de audit, acesta conține, potrivit
Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014, următoarele:

 introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare care fac obiectul auditului
statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea
acestora;
 descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifică cel puţin
standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
 opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă clar punctul
de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:
- dacă situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant
de raportare financiară;
- după caz, dacă situaţiile financiare anuale sunt conforme cerinţelor legale aplicabile.
 menţiune privind aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia prin evidenţiere,
fără ca opinia de audit să fie cu rezerve5.

Așadar, raportul de audit trebuie semnat și datat de către auditorul statutar. În cazul în
care auditul statutar este efectuat de o firmă de audit, raportul de audit poartă semnătura cel puţin
a auditorului statutar care a efectuat auditul în numele firmei de audit.

Practic, raportul de audit trebuie să respecte toate cerințele prezentate anterior. Atunci
când situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu
situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două
rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.

5
https://www.avocatnet.ro/articol_48146/Auditarea-situa%C8%9Biilor-financiare-pentru-2017-Ce-con
%C8%9Bine-raportul-de-audit.html

6
Bibliografie
Marin Toma – Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2005
Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/norme_generale.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/geztsmjqgu/raportul-de-audit-financiar-regulament?dp=gq2tamjtheztq
https://www.infoinstitutii.ro/articole/contabilitate-fiscalitate-3/structura-raportului-de-audit-
public-intern-802.html
https://www.avocatnet.ro/articol_48146/Auditarea-situa%C8%9Biilor-financiare-pentru-2017-
Ce-con%C8%9Bine-raportul-de-audit.html

S-ar putea să vă placă și