Sunteți pe pagina 1din 25

RAPORT DE AUDIT LA SC S.

C
PANIFCOM S.R.L

Coordonator ştiinţific,
Conf. dr. Gabriela IGNAT

Studenți:
Filofteia BEJENARU
Marian BUTACU

2019
CUPRINS

1.PREZENTAREA SOCIETĂȚII

2.EVALUAREA

3.AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE LA S.C.


MOLDAGRI S.R.L
1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII
S.C. Panifcom S.R.L. și-a început activitatea în anul 1994 în momentul în care cei doi
parteneri Ștefan Holicov și Liviu Bălănici au preluat mai multe mori din județul Iași. Aceste
mori au devenit în timp, prin susținerea financiară și managerială a celor doi, Grupul de Firme
Panifcom.
Domeniul de activitate incipient în anul 2000 a fost cultivarea plantelor leguminoase,
cerealelor și plante ce aveau ca scop proucerea de semințe oleaginoase. În anul 2007 firma își
extinde domeniul de activitate și în sectorul zootehnic înființând la Broșteni o fermă
zootehnică. Această fermă se naște din pasiunea pentru creșterea animalelor a unuia din cei
doi capi ai întreprinderii, Liviu Bălănici. La început ferma zootehnică avea aproximativ 50 de
capete de vaci din rase de lapte și de carne. La sfatul unor specialiști s-a ales specializarea pe
creșterea vacilor de lapte pentru creșterea performanței. Astfel, în 2008 sunt aduse 68 de vaci
din rasa Holstein Friza iar în 2010 încă 160 de vaci din aceeași rasă. Vacile au fost aduse din
Germania, Olanda și Austria. În timp, ferma și-a dezvoltat propria sursă de vaci prin
ameliorare, renunțând astfel la importuri și devenind un concurent abil în industria zootehnică
din România și din afară.
S.C. Panifcom S.R.L. deține terenuri cu drept deplin sau în arendă însumând 4130 ha ce se
întind în comunele Vlădeni, Erbiceni, Movileni, Șipote și Gropnița. Suprafața cea mai mare
utilizată este în comuna Vlădeni, unde sunt exploatate 200ha. În sectorul vegetal firma
exploatează loturi de producere de sămânță pentru porumb sau floarea-soarelui. Colaboratorii
principali ai întreprinderii sunt : Dupont Pioneer România, Quality Crops România, Syngenta
România și SemConsult Grup.
Asolamentul culturilor în cadrul fermei este compus din :
-600 ha grâu
-200 ha soia
-700 ha rapiță
-900 ha porumb consum, siloz și umed
-174 ha floarea-soarelui
-100 ha borceag de toamnă
-200 ha lucernă
-365 ha iarbă
-120 ha lot semincer de porumb
-480 ha lot semincer floarea-soarelui
-11 ha mazăre
S.C. Panifcom S.R.L. dispune de un parc tehnologic modern și util atât pentru ferma
zootehnică cât și pentru ferma vegetală. Utilajele folosite pentru ferma zootehnică sunt :
-2 remorci furajere din gama Faresin și Khun
-2 tocătoare de paie Teagle-Tomahawk
-1 tractor marca Kubota
-2 perii furajere
-1 încărcător telescopic
Ferma dispune de asemenea și de un sistem de gestionare al dejecțiilor automat ce se
încadrează în bunele practici de utilizare agricolă a apelor uzate zootehnice. Pentru muls
ferma are amenajate săli moderne marca BouMatic. Sala mare dispune de 24 de posturi ce
permit animalelor o dispunere „side-by-side”. Sala mică dispune de jumătate din posturile
celei mari iar așezarea este de tip brăduleț. Sălile de muls sunt completate cu un sistem
AfiFarm ce analizează specificațiile laptelui în timp real.
Director
general

Director
operațional

Departament Departament Departament Departament Departament


Consilier juridic Bază recepție
resurse umane Fonduri Europene financiar zootehnic agricol
Figura 1.1 Organigrama societății comerciale PANIFCOM
Această întreprindere se individualizează printr-un înalt grad de centralizare a
autorității, autoritate concentrată la nivelurile superioare ale conducerii ( nivelurile
inferioare având puteri limitate în luare deciziilor importante). Avantajele unei astfel
de structuri organizatorice sunt reprezentate de:
 Existența unei comunicări directe între manageri și nivelurile inferioare;
 Obținerea informațiilor corecte provine direct de la sursă;
 Prin reducerea timpului de transfer a informațiilor și deciziilor se creează
operativitatea decizională;
 Posibilitatea învățării și experienței asociate cu specializarea funcțională;
Ca obiectiv principal, departamentul financiar-contabil se ocupă cu încredințarea
informațiilor în interiorul societății cât și în relațiile firmei cu furnizorii, clienții,
unitățile bancare, persoanele fizice și persoanele juridice. De asemenea, acest
compartiment oferă informații referitoare la costuri, la stabilirea rentabilității
produselor, la realizarea bugetului de venituri și cheltuieli. În ceea ce privește
departamentul tehnic, acesta se ocupă cu elaborarea unor proiecte de modernizare
tehnologică, acordă consiliere tehnică de specialitate și consultanță și analizează și
propune o abordare adecvată a sistemului tehnologic. Departamentul comercial are ca
principale responsabilități verificarea și controlul asupra contractelor cu furnizorii
( sau a actelor adiționale), stabilește strategii optime pentru fiecare punct de lucru sau
vânzare și analizează piața și condițiile de vânzare sau achiziționare la prețuri optime.
2. EVALUARE

Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale anului 2017 este făcută conform
următoarelor principii contabile:
a) Principiul continuităţii activităţii - societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea
într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără
reducerea semnificativă a acesteia.
b) Principiul permanenţei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind
evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale,
asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
c) Principiul prudenţei - s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor
de valoare a activelor, precum şi de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale
care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu
anterior.
d) Principiul independentei exerciţiului - au fost luate în considerare toate veniturile şi
cheltuielile exerciţiului, fără a se ţine seama de data încasării sau efectuării plaţii.
e) Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv - în vederea stabilirii valorii
totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui
element individual de activ sau de pasiv.
f) Principiul intangibilităţii exerciţiului - bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde
cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.
g) Principiul referitor la necompensări - valorile elementelor ce reprezintă active nu au
fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu
cheltuielile, cu excepţia compensărilor între active şi pasive admise de Ordinul
Ministerului de Finanţe nr. 1802/2015.
h) Principiul referitor la prevalenţa economicului asupra juridicului - informaţiile
prezentate în situaţiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor şi
tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.
i) Principiul referitor la pragul de semnificaţie - orice element care are o valoare
semnificativă este prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare.
Situaţiile financiare sunt întocmite în ipoteza că Societatea îşi va continua în mod normal
funcţionarea într-un viitor previzibil. Situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate în lei.
Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 şi cu prevederile
cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
3055/2009.
Tranzacţiile în monedă străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacţiei.
Creanţele şi datoriile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb de la data
bilanţului, publicat de Banca Naţională a României şi diferenţele de curs sunt înregistrate în
contul de profit şi pierdere.
Imobilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea cumulată şi
pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor,
manopera directă şi un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcţiei de
active corporale. În cazul în care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de
viaţă diferite, acestea sunt contabilizate individual.
Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a
menţine valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării
lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performantelor tehnice sunt capitalizate şi
amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.
Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puţin valoarea reziduală, cu rate
egale pe toată durata de funcţionare a mijloacelor fixe şi a componentelor lor care sunt
contabilizate separat. Metoda de amortizare este cea liniară, iar durata normată este cea
prevăzută în H.G. 2139/2004. Terenurile şi imobilizările în curs nu se amortizează. Investiţiile în
curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcţiune. Mijloacele fixe sunt amortizate
începând cu luna următoare datei punerii în funcţiune.
Alte imobilizări necorporale achiziţionate de Societate sunt prezentate la cost, mai puţin
amortizarea cumulată şi deprecierile de valoare.
Cheltuielile ulterioare privind imobilizările necorporale sunt capitalizate numai atunci
când sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se referă. Cheltuielile ce
nu îndeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca şi cheltuială în momentul realizării lor.
Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Valoarea
netă realizabilă reprezintă preţul de vânzare estimat în condiţiile desfăşurării normale a activităţii
mai puţin costurile aferente vânzării.
Costul stocurilor se bazează pe principiul „Primul intrat - primul ieşit” şi include
cheltuielile ocazionate de achiziţia acestora şi aducerea în locaţia curenta. În cazul stocurilor
produse de Societate şi în cazul producţiei în curs, costul include o proporţie corespunzătoare din
cheltuielile indirecte în funcţie de capacitatea normală de funcţionare.
Nu s-au inclus în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de
administraţie, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.
netă.
Con clienţi şi alte creanţe sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea lor recuperabilă
turil
e de
Disponibilităţile băneşti includ conturile curente în lei şi în valută, şi disponibilul din
casă. Descoperitul de cont, care este plătibil la cerere şi este parte integrantă din politica de
gestiune a numerarului, este inclus în cadrul numerarului şi echivalentelor de numerar la
întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar.
Valoarea netă a activelor societăţii, altele decât stocurile şi impozitele amânate, este
analizată la data fiecărui bilanţ pentru a determina posibilele scăderi de valoare.
Dividendele sunt recunoscute ca şi datorie în perioada în care sunt aprobate. Societatea a
creat rezerve de capital în limita de 5 % din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale.
Conturile de furnizori şi alte datorii sunt evidenţiate la cost.
S-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte în suma de 958.430 lei. Nu
s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.
Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere când
riscurile şi beneficiile asociate proprietăţii sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplică
principiul separării exerciţiilor financiare pentru recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor.
Impozitul pe profit se recunoaşte în contul de profit şi pierdere cu excepţia elementelor
care ţin de capitalul social şi care sunt prezentate în Situaţia Modificărilor în Capitalurile Proprii.
Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit
în vigoare la data bilanţului.
Părţile se considera afiliate în cazul în care una din părţi, fie prin proprietate, drepturi
contractuale, relaţii familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau
de a influenţa în mod semnificativ cealaltă parte.
Pentru întocmirea situaţiilor financiare, conducerea Societăţii face anumite estimări şi
presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor la data bilanţului, precum
şi veniturile şi cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.
În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj
de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de
profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai
planului de pensii al statului român.
Societatea este societate pe acţiuni, având un capital subscris de. Capitalul social este
divizat în acţiuni cu o valoare nominală lei/acţiune. Evidenţa acţiunilor este ţinută de S.C.
Regisco S.A. Bucureşti. Societatea este închisă netranzacţionată la Bursă.
Cifra de afacere reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de T.V.A., precum şi
rabaturile comerciale, pentru bunurile livrate sau serviciile prestate de terţi.
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă. Pentru a da o
imagine reală a patrimoniului, a situaţiilor financiare şi a rezultatelor obţinute, conducerea
unităţii nu a făcut abateri de la regulile privind evaluarea patrimoniului şi de la celelalte principii
contabile:
B.2.1.3.1
DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ ȘI CALIFICARE
NUMELE UNITĂȚII AUDITATE: S.C. PANIFCOM S.R.L
NUMELE MEMBRULUI ECHIPEI: BEJENARU FILOFTEIA
CONFLICTE DE INTERESE: NU

In ceea ce privește structura entitatea ce trebuie auditată: Da Nu


1. Ați avut/aveți vreo relație oficială, financiară sau personală cu X
cineva din cadrul companiei auditate, care ar putea să vă limiteze
obiectivitatea și imparțialitatea în desfașurarea misiunii de audit?

2. Ați avut/aveți funcții sau ați fost/sunteți implicat(ă) în ultimii 3 ani în X


vreun fel în activitatea entității/structurii ce va fi auditată?
3. Ați avut implicare/responsabilitate în implementarea de programe/ X
proiecte finanțate de UE pentru entitatea auditată?
4. Ați fost implicat în dezvoltarea și/sau implementarea de sisteme de X
control pentru entitatea auditată?
5. Sunteți soțul/soția sau rude până la al patrulea grad ale managerului X
sau ale altui membru din conducerea entității auditate?

6. Ați tinut vreodată contabilitatea entității ce este auditată? X


7. Aveți un interes direct sau indirect în entitatea auditată? X
8. Aveți idei preconcepute despre persoane, grupuri, organizații sau X
obiective ale unui program specific ce ar putea influența misiunea
de audit?
9. Veți înstiința imediat partenerul responsabil de misiune referitor la X
orice conflict de interese personal, extern sau organizațional ce poate
apărea în desfașurarea acestei misiuni de audit ce poate afecta
capacitatea întocmirii unor rapoarte de audit sau independența?

Prin prezenta confirm ca, daca pe durata acestei misiuni de audit se iveste vreun conflict de
interese personal, extern sau organizational, ce mi-ar putea afecta abilitatea de a desfasura
activitatea si de a raporta constatarile într-o maniera impartiala, voi înstiinta prompt partenerul
responsabil de misiune.
Semnatura membrului echipei: Data: 02.12.2019
Semnatura partenerului: Data: 02.12.2019

PLANIFICAREA MISIUNII DE AUDIT- elaborarea planului de audit în urma


determinării pragului de audit în urma determinării pragului de semnificație

Conform prevederilor ISA 300 “Planificarea unui audit al situaţiilor financiare”,


planificarea misiunii de audit presupune construirea strategiei generale de audit, precum şi a unei
abordări detaliate în ceea ce privește natura, durata și întinderea preconizate a unei misiuni .
Strategia generală de audit defineşte domeniul de aplicare, plasarea în timp şi amploarea
resurselor necesare, direcţia auditului şi furnizează îndrumări privind elaborarea planului de
audit.
Planul de audit stabilește natura, plasarea în timp şi amploarea procedurilor de audit ce urmează
a fi aplicate. În scopul elaborarării planului de audit trebuie luate în considerare aspecte precum:
cunoaşterea activităţii clientului, înţelegerea sistemului contabil şi de control intern, riscul şi
pragul de semnificaţie, natura, durata şi întinderea procedurilor, coordonarea şi revizuirea
activităţii de audit.
Evaluarea riscurilor şi stabilirea pragului de semnificaţie reprezintă activităţi importante de
planificare a auditului. Materialitatea se determină în scopul stabilirii nivelului acceptabil al
denaturărilor situaţiilor financiare care, considerate individual sau agregat, să nu influenţeze
deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare.
Calculul pragului de semnificaţie implică utilizarea raţionamentului profesional al auditorului.
Pentru stabilirea bazei de calcul în determinarea materialităţii pentru situaţiile financiare în cazul
clientului Exemplu SRL sunt analizaţi indicatorii prezentaţi în tabelul 1 de mai jos din punct de
vedere al interesului utilizatorilor pentru un anumit element al situaţiilor financiare (în cazul de
faţă cifra de afaceri), dar şi a evoluţiei indicatorului respectiv.
S.C MOLDAGRI S.R.L are ca obiect principal de activitate productia de cereale și plante tehnice.
Natura misiunii o reprezintă auditarea situațiilor financiare ale societatii în baza Standardelor de
Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, care se bazează pe Standardele
Internaţionale de Audit. Aceste norme cer respectarea cerinţelor etice, planificarea şi efectuarea
auditului în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu conţin anomalii
semnificative.
Societatea nu este listată la bursă și este deținută de un asociat unic. Acesta este la curent
cu activitatea societății. Societatea nu deruleaza tranzacții complexe. Societatea nu dispune de
proceduri de control intern bine definite și implementate. Societatea este auditată primul an de
către firma noastră de audit.
Evaluarea riscului de audit pe baza componentelor sale (riscul inerent, riscul de control şi
riscul de nedectare) este absolut necesară pentru determinarea tipurilor de proceduri ce vor fi
utilizate, perioada alocată şi amploarea acestora. Având în vedere că entitatea nu dispune de
controale interne definite şi implementate, auditorul va recurge, pe lângă procedurile analitice, şi
la aplicarea testelor de detaliu pentru componențele auditate. Planul de eşantionare bazat pe
materialitate şi evaluarea riscurilor este prezentat in capitolul III al acestei lucrări pentru secţiunile
de audit selectate.
Pentru conturile de terţi, precum și pentru părțile afiliate, se vor obţine confirmări de sold la
31.12.2017.
Studiul de caz a fost făcut la S.C. PANIFCOM S.R.L Au fost analizate situaţiile
financiare din perioada 2018, 2017, formate din Bilanţ, Contul de Profit şi Pierderi precum şi
Anexe.
Conducerea societăţii răspunde de fapt de întocmirea şi prezentarea clară a unei imagini
fidele a situaţiilor financiare în conformitate cu legea contabilităţii.
S-a încercat realizarea unui audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale
de Audit ce prevăd conformitatea cu cerinţe etice, planificarea şi desfăşurarea auditului în
vederea obţinerii asigurării rezonabile cu privire la modalitatea în care situaţiile financiare sunt
lipsite de mari erori. Auditul a implicat desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe
de audit cu privire la valorile şi prezentările din Bilanţ şi Contul de Profit şi Pierderi. Probele
puse la dispoziţie de către conducerea societăţii au fost suficiente şi adecvate pentru a putea
furniza baza de plecare.
Tabelul 3.1
Dinamica activului patrimonial la S.C. PANIFCOM S.R.L – lei

Perioada Dinamica
Nr. crt. Specificaţie 2016 2017 %
1 Imobilizări corporale 19.914.177 20.829.845 104,59
2 Active imobilizate 19.958.199 20.864.938 105,06
3 Stocuri 11.361.220 15.916.807 140,09
4 Creanţe 4.787.471 3.648.568 76.21
Investiţii financiare pe termen
5 7000 7000 1
Scurt
6 Casa şi conturi 154.481 2.828.351 1830,87
7 Active circulante 16.310.172 22.400.726 137,34
8 Conturi de regularizare 236.724 245.633 103,76
Total activ 36.505.095 43.511.297 119,19

În cadrul tabelului 3.1 ”Dinamica activului patrimonial” al întreprinderii S.C.


PANIFCOM S.R.L, s-au analizat imobilizările corporate, activele imobilizate, stocurile,
creanțele, investițiile financiare pe termen scurt, disponibilitățile bănești, activele circulante și
cheltuielile înregistrate în avans, obținându-se următoarele concluzii:
 Imobilizările corporale au înregistrat o creștere de circa 5% în perioada analizată, ca urmare
a achiziționării de terenuri
 Activele imobilizate au înregistrat creșteri de 5%, ca urmare a creșterii tipurilor de
imobilizări( corporale, necorporale și financiare)
 Stocurile dețin o creștere semnificativă în perioada 2016-2017 ( circa 40%), acest lucru
atragând după sine și o serie de aspecte negative, ele fiind considerate mai greu de
valorificat și cu o valoare incertă.
 Pe de altă parte, creanțele au înregistrat scăderi de aproximativ 24% în această perioadă,
fapt ce arată că întreprinderea și-a bazat activitatea pe plăți imediate;
 În perioada analizată investițiile financiare pe termen scurt au rămas constante;
 În ceea ce privește disponibilitățile bănești, aceastea au crescut de la 154.481 lei în anul
2016 la 2.828.351 lei în anul 2017;
 Activele circulante au înregistrat creșteri de 37,34% în perioada analizată, ca urmare a
creșterii semnficative a disponibilităților bănești în anul 2017, comparativ cu anul 2016.
 Conturile de regularizare au crescut cu doar 3,76% și sunt reprezentate de acele cheltuieli ce
se vor realiza în cursul exercițiului curent ( chirii, locații de gestiune, prime de asigurare,
etc.).
 În final, activul total a înregistrat creșteri de de 19% ca urmare a creșterii atât a activelor
imobilizate, cât și a celor circulante.
2000
1830.87 Column2
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200 104.59 105.06 140.09 137.37 103.76


76.21
0
e i e ri te i... v
ale at ur nț tu an ar cti
por iliz toc r ea on ul ul la a
or ob S C ic irc eg t
ic im ș c r To
ăr e sa e de
liz tiv Ca tiv ri
i
Ac Ac nt
u
ob
Im Co
Figura 3.1 Dinamica activul patrimonial

Tabelul 4.2
Active imobilizate în anul 2018 la S.C. PANIFCOM S.R.L - lei
Valoare bruta **)
Denumirea elementului de Sold la începutul Cedări, Sold la sfârşitul
imobilizare *) exerciţiului Creşteri ****) transferuri si exerciţiului
financiar alte reduceri financiar
0 1 2 3 4 = 1+2-3
Imobilizări necorporale 80.417 17.030 0 97.447
Terenuri 2.559.815 170.042 395.000 2.334.857
Construcţii 3.840.757 222.291 0 4.063.048
Instalaţii tehnice şi maşini 23.329.483 2.753.069 1.736.597 24.345.955
Alte instalaţii, utilaje şi
993.820 6.151 1.507 998.464
Mobilier
Investiţii imobiliare 0 0 0 0
Active biologice
1.871.784 1.210.727 605.466 2.477.045
Productive
Imobilizări financiare 4.401 77.038 77.888 3.551
Avansuri şi imobilizări
490.194 11.566 389.334 112.426
corporale în curs
Total 33.170.671 4.467.914 3.205.792 34.432.793

Ajustări de valoare***)
(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)
Denumirea elementului de Ajustări
imobilizare *) Sold la începutul înregistrate Sold la sfârşitul
Reduceri sau
exerciţiului în cursul exerciţiului
reluări
financiar exerciţiului financiar
financiar
0 5 6 7 8 = 5+6-7
Imobilizări necorporale 40.796 25.109 0 65.905
Terenuri 0 589 0 589
Construcţii 165.275 150.151 0 315.426
Instalaţii tehnice şi maşini 12.792.646 2.831.189 1.435.918 14.187.917
Alte instalaţii, utilaje şi
593.947 98.889 0 692.836
mobilier
Investiţii imobiliare 0 0 0 0
Active biologice 582.826 354.865 389.721 547.970
Total 14.175.490 3.460.792 1.825.639 15.810.643
Tabelul 4.3
Dinamica pasivului patrimonial la S.C. PANIFCOM S.R.L - lei
Perioada Dinamica
Nr. crt. Specificaţie
2016 2017 %
1 Datorii mai mici de un an 6.622.423 8.282.951 125,07
2 Datorii mai mari de un an 12.507.201 15.368.304 122,87
3 Venituri înregistrate în avans 617.567 126.283 20,44
4 Capital propriu 16.757.904 19.733.759 117,75
Total pasiv 36.505.095 43.511.297 119,19

Pasivele reprezintă suma datoriilor pe care firma analizată le are către alte entități la care se
adaugă și capitalul propriu. Pasivul total trebuie sa aibă aceeași valoarea precum activul total.
Astfel observăm aceeași creștere a elementelor de pasiv în perioada analizată.

140
125.07 122.87
117.75 119.19
120

100

80

60 Column2

40
20.44
20

0
Datorii mai Datorii mai Venituri Capital Total pasiv
mici de un an mari de un an înregistrate în propriu
avans

Figura 3.2 –Dinamica pasivul patrimonial


În perioada analizată atât datoriile pe termen scurt, cât și cele pe termen lung au înregistrat
creșteri de 25,17%, respectiv 22,87% ( în cazul datoriilor pe termen lung). În ceea ce privește
capitalul propriu, acesta fiind format din capitalul social, rezerve din reevaluare, rezerve,
profitul reportat, profitul exercițiului financiar și repartizarea profitului); a înregistrat o
creștere de aproximativ 18% , datorată sporirii profitului obținut de întreprindere.
Tabelul 4.4
Analiza principalilor indicatori la S.C. PANIFCOM S.R.L. - lei
Perioada Dinamica
Nr. crt. Specificaţie 2016 2017 %
1 Venituri totale 29.703.740 31.129.208 104,79
2 Cheltuieli totale 27.799.379 28.014.275 102,27
3 Rezultat brut 1.904.361 2.971.813 156,05
4 Impozit 29.202 53.291 182,49
5 Rezultat net 1.875.159 2.918.522 155,64

În cadrul tabelului 4.4, s-au prezentat veniturile și cheltuielile totale ale întreprinderii,
rezultatul brut, cel net și impozitul. Veniturile totale au înregistrat o creștere de aproximativ
5% în timp ce cheltuielile totale au înregistrat o creștere mai mică, respectiv 2%. Întrucât
veniturile totale au înregistrat o evoluție mai semnificativă comparativ cheltuielilor totale,
rezultatul brut, respectiv cel net, s-au sporit cu cel puțin 50% față de anul 2016.

200
180 182.49
160 156.05
140 155.64

120 104.79
102.27
100
80
60 Column2
40
20
0
Venituri
totale Cheltuieli
totale Rezultat brut
Impozit
Rezultat net

Figura 3.3 –Dinamica principalilor indicatori


Veniturile totale ale unei întreprinderi sunt împărțite în venituri provenite din activitatea de
exploatare și venituri financiare ( tabelul 3.5)
Tabelul 3.5
Analiza veniturilor totale la S.C. PANIFCOM S.R.L. - lei
Perioada Dinamica
Nr. crt. Specificaţie 2017 2018 %
1 Venituri din exploatare 29.596.292 31.084.533 105,02
2 Venituri financiare 107.448 44.675 41,578
Total venituri 29.703.740 31.129.208 104,79
În cadrul activității de exploatare, întreprinderea a înregistrat o creștere de 5% în perioada
analizată, în schimb veniturile financiare s-au diminuat cu aproximativ 60% datorită scăderii
veniturile provenite din dobânzi.

120
105.03
104.79
100

80

60
41.58 Column2
40

20

0
Venituri din
exploatare Venituri financiare
Total venituri

Figura 3.4 – Dinamica veniturilor totale


Veniturile din exploatare cuprind:
a) venituri din vânzarea de produse si mărfuri, precum si prestări de servicii. În această
categorie se includ si veniturile realizate din vânzarea de locuinte de către entitătile ce
au ca activitate principală obtinerea si vânzarea de locuinte.
b) venituri aferente costului productiei, reprezentând variatia în plus (crestere) sau în
minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si
servicii în curs de executie de la sfârúitul perioadei úi valoarea stocurilor initiale ale
produselor si serviciilor în curs de executie, neluând în calcul ajustările pentru
depreciere reflectate;
c) venituri din productia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate
de entitate pentru ea însăsi, care se înregistrează ca imobilizări corporale si
necorporale;
d) venituri din subventii de exploatare, reprezentând subventiile pentru acoperirea
diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii de care
beneficiază entitatea;
e) alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creante recuperate,
penalităti contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum si
alte venituri din exploatare.
Pe de altă parte, veniturile financiare cuprind:
a) venituri din imobilizări financiare;
b) venituri din investitii pe termen scurt;
c) venituri din creante imobilizate;
d) venituri din investitii financiare cedate;
e) venituri din diferente de curs valutar;
f) venituri din dobânzi;
g) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;
h) alte venituri financiare.

Tabelul 4.6
Analiza veniturilor din exploatare la S.C. PANIFCOM S.R.L. - lei
Nr. Perioada Dinamica
Specificaţie
crt. %
1 Producţia vândută 14.995.944 17.061.807 113,77
2 Venituri din vânzarea mărfurilor 5.465.610 3.657.294 66,91
3 Reduceri comerciale 0 0 -
4 Venituri din subvenţii 3.124.460 3.746.628 119,91
Venituri aferente costului de
5 4.190.279 3.989.685 95,21
producţie în curs de execuţie
6 Alte venituri 1.400.315 1.568.162 111,98
Total 29.596.292 31.084.533 105,02

Cea mai semnificativă parte a veniturilor din exploatare este deținută de veniturile obținute
din producția vândută, aceasta înregistrând și o creștere de circa 14% în perioada analizată. O
evoluție ascendentă este deținută și de veniturile din subvenții ( aproximativ 20%) și alte
venituri din exploatare ( creștere de circa 12%). În același timp, veniturile din vânzarea
mărfurilor și veniturile aferente producției în curs de execuție au înregistrat o evoluție
descendentă. Întreprinderea nu a înregistrat în perioada analizată reduceri comerciale.
120
100
80
Column2
60
40
20
0

Figura 3.5. – Dinamica veniturile din exploatare

În continuare se va analiza cifra de afaceri a întreprinderii, aceasta reprezentând valoarea


totală a vânzărilor de bunuri și servicii pe care o întreprindere o realizează în decursul unui
exercițiu financiar și este compusă din:
 Venituri din producția vândută;
 Venituri din vânzarea mărfurilor;
 Reducerile comerciale;
 Veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri

Tabelul 3.7
Dinamica cifrei de afaceri la S.C. PANIFCOM S.R.L. - lei
Perioada
Nr. Specificaţie Dinamica
crt. %
2016 2017
23.585.944 24.465.729 103,73
1 Cifra de afaceri, total, din care:
14.995.944 17.061.807 113,77
- Producţia vândută
5.465.610 3.657.294 66,91
- Venituri din vânzarea mărfurilor
0 0 -
- Reduceri comerciale
3.124.460 3.746.628 119,91
- Venituri din subvenţii
În anul 2016, întreprinderea a înregistrat o cifră de afaceri de circa 24 milioane de lei,
urmând ca în cursul anului 2017 această să crească cu aproximativ 4%. În cadrul acesteia,
cea mai importantă pondere este deținută de producția vândută, această sporindu-se cu
aproximativ 14% în perioada 2016-2017.

103.73 113.77
120 119.91
100
80 66.91
60
40
20
0 0
Cifra de
- Producţia
afaceri, - Venituri Column2
vândută - Reduceri
total, din din - Venituri
care: comerciale
vânzarea din
mărfurilor subvenţii

Figura 3.6 – Dinamica cifrei de afaceri

Cheltuielile totale reprezintă un consum de resurse umane,materiale şi financiare cu


scopul de a obţine profit. În cadrul tabelului 3.8, cheltuielile totale au fost împărțite în
cheltuieli de exploatare și cheltuieli financiare.

Tabelul 3.8
Analiza cheltuielilor totale la S.C. PANIFCOM S.R.L– lei
Perioada
Nr. crt. Specificaţie Dinamica
2016 2017 %
1 Cheltuieli de exploatare 26.989.222 27.603.001 102,27

2 Cheltuieli financiare 810.157 411.274 50,764

3 Cheltuieli totale 27.799.379 28.014.275 100,77

Cheltuielile de exploatare au înregistrat o creștere de circa 2% în timp ce cheltuielile


financiare au scăzut cu aproximativ 51%.
120 102.27 100.77

100

80

50.76
60 Column2

40

20

0
Cheltuieli de Cheltuieli financiare Cheltuieli totale
exploatare

Figura 3.7 – Dinamica cheltuielilor totale

Cheltuielile de exploatare cuprind:


 cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, combustibili,
ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale
consumabile, costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate, costul de
achizitie al materialelor nestocate , trecute direct asupra cheltuielilor, costul de
achizitie al energiei si apei consumate, costul de achizitie al animalelor si pasarilor si
costul marfurilor vandute;
 cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti: intretinere si reparatii, redevente,
locatii de gestiune si chirii, studii si cercetari, inclusiv sumele platite pentru
contractele de cercetare, cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori,
comisioane , onorarii, cheltuieli de protocol, reclama, publicitate, transportul de bunuri
si persoane, deplasari, detasari si transferari, posta si taxe de telecomunicatii, servicii
bancare si altele);
 cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de unitatea
patrimoniala ca: impozitul pe cladiri, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (taxa
pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport si altele);
 cheltuieli cu personalul ca: salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si protectia
sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj, cheltuieli
cu pregatirea si perfectionarea profesionala si alte cheltuieli cu personalul suportate de
unitatea patrimoniala;
 alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi pierderile din creante si alte cheltuieli de
exploatare.
Cheltuielile financiare se refera la acele cheltuieli suportate de o companie in legatura cu
deciziile de finantare, de investire, expunerea la fluctuatiile cursului valutar sau provizioane.

Tabelul 4.9
Analiza cheltuielilor de exploatare la S.C. PANIFCOM S.R.L. - lei
Perioada Dinamica
Nr. crt. Specificaţie
2016 2017 %
1 Cheltuielile cu materiile prime 11.250.004 13.203.653 117,83
2 Alte cheltuieli materiale 401.664 120.445 29,98
3 Alte cheltuieli externe 647.788 472.762 72,98
4 Cheltuieli privind mărfurile 5.120.046 3.557.975 69,49
5 Reduceri comerciale 658.645 712.233 108,13
6 Cheltuieli cu personalul 1.857.745 2.669.450 143,69
Ajustări de valoare privind
7 2.883.496 3.091.445 107,21
imobilizările
Ajustări privind activele
8 0 0 -
circulante
9 Alte cheltuieli de exploatare 5.487.124 5.199.504 94,75
Total cheltuieli de exploatare 26.989.222 27.603.001 102,27

În cadrul cheltuielilor de exploatare, cea mai importantă pondere este deținută de


cheltuielile cu materii prime, acestea fiind acele sortimente destinate consumul productiv
și care constituie substanța produselor finite. Acestea sunt reprezentate de:
-        pretul de inregistrare al materiilor prime date in consum ;
-        pretul de inregistrare al materiilor prime constatate lipsa la inventariere;
-        diferentele de pret aferente materiilor prime date in consum sau constatate lipsa la
inventariere.
Societatea a înregistrat o creștere a acestor tipuri de cheltuieli, în timp ce alte cheltuieli
materiale, cele externe și cele privind mărfurile au înregistrat scăderi cuprinde între 30-70%.
Pe de altă parte, cheltuielile cu personalul au înregistrat creșteri de aproximativ 50% în
perioada analizată, acest lucru putând fi explicat prin diversificarea domeniilor de activitate
alte întreprinderii, aceastea necesitând o forță de muncă suplimentară.
Cheltuielile cu ajutările de valoarea privind imobilizările au înregistrat o creștere mică de 7%,
în timp ce cheltuielile cu ajustările de valoarea privind activele circulante au scăzut cu
aproximativ 5%.
160
143.69
140

120 117.83
108.13 107.21
102.27
100 94.75
Column2
80 72.98 69.49

60

40
29.98

20
0
0
le l
im
e
ia rn
e il e al
e lu i l e an t e ta
re
ta
re
p r e r t e
rfu r
rc i n a z ăr l o a o a
t x ă e so il i u l l
le a
li
e
o m p er rc xp xp
erii l i m
i e d
m
c ob e ci e e
at ie ltu rivi
n ri cu im el de de
m l t u ch e u ce e li i n d t iv e li e li
u e p d i c i i
e c e ch l t e u i el
i
Re el
tu pr
iv d
a
el
tu
el
tu
e l il l t A t h e i n h h
i A
he
l C ar iv c lc
e ltu C a lo a pr lt e ota
v A
Ch de ar
e T
l e a lo
i
ut
ăr d ev
j e
A ril
stă
u
Aj
Figura 3.8 – Dinamica cheltuielilor de exploatare