Sunteți pe pagina 1din 4

Descrie o situație de învățare din cadrul disciplinei Limba și literatura română

prin care se formează una dintre competențele descrise în profilul de formare al


elevului care finalizează ciclul primar

Profilul de formare al absolventului învățământului primar este structurat pe baza a opt


competențe-cheie recomandate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

Competențele cheie sunt prezentate ca fiind rezultate ale învățării, fiind ansambluri de
cunoștințe, abilități și atitudini care urmează să fie formate elevilor, ca instrumente culturale
pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. Competenţele cheie ( în număr de opt) sunt:

1. Comunicare în limba maternă;

2. Comunicare în limbi străine;

3. Competențe matematice;

4. Competențe digitale;

5. A învăța să înveți;

6. Competențe sociale și civice;

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat;


8. Sensibilizare și exprimare culturală

Odată cu intrarea în clasa pregătitoare, elevii pășesc pe o nouă treaptă a educaţiei. Pe


parcursul celor cinci ani de școală, ei vor dobândi anumite competențe. Acestea nu se dezvoltă
izolat, ci prin intermediul tuturor disciplinelor pe care le vor studia. Astfel, la finalul clasei a IV-
a, elevii vor dovedi că ştiu şi pot următoarele:
•pentru competenţa Comunicare în limba maternă :

- să identifice fapte, opinii, emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte familiare de
comunicare

- să-şi exprime gândurile, părerile, emoţiile în cadrul unor mesaje simple în contexte
familiare de comunicare
- să participe la interacţiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea unor probleme
de şcoală sau de viaţă

Până la finalul clasei a IV-a, se urmăreşte atingerea unui nivel de performanţă elementar în
formarea următoarelor competenţe, prezentate în Metodologie, și anume :
1. Utilizarea modalităţilor de comunicare, în limba română, în limba maternă şi în cel
puţin o limbă străină, într-o varietate de situaţii
2. Utilizarea conceptelor, a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a
instrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare,
extraşcolare şi profesionale
3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială
4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii
5. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele
6. Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator
7. Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră

Limba şi literatura romȃnă reprezintă o diciplină esenţială în formarea personalităţii


elevului, dat fiind fapul că ea asigură dezvoltarea competenţei de comunicare în limba în care se
realizează instrucţia, participȃnd indirect la dezvoltarea tuturor competenţelor-cheie care stau la
baza profilului de formare al elevului la nivelul primar.

JOCUL DE ROL
 
Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu
şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de
destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii.

              Exemplu de joc de rol

Pe baza lecției Întâlnire în lumea cărților, la clasa a II-a, (text preluat din Dana Mihai în
revista Poveștile copilăriei) elevii au următorul joc de rol :
- Să exerseze, în perechi, dialoguri după un spectacol de teatru ;
- Să solicite și să ofere informații despre piesa urmărită ;
- Să evidențieze norme de comportament din timpul spectacolului.

Competența cheia dezvoltată este comunicare în limba română,


Competența generală este receptarea de mesaje orale în diverse context de comunicare,
Competența specifică este exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în
contexte de comunicare diferite.

Lectura explicativă

Text suport Cheile după Tudor Arghezi (clasa a II-a)

Are mai mute etape:


1) Citirea integrală a textului de către cadrul didactic, care adresează apoi întrebări elevilor
în legătură cu conţinutul textului: ce v-a plăcut mai mult? / Pe care personaj îl
simpatizaţi? / Care nu vă place?/ De ce?
2) Citirea textului în șoaptă, apoi cu voce tare.
3) Citirea fragmentului în care este prezentată hotărârea familiei.
4) Citirea textului pe roluri.
5) Discutarea textului, enunț cu enunț, pentru a evidenția numele personajelor și faptele
acestora.
Competența cheia dezvoltată este comunicare în limba română.
Competențele generale sunt: - receptarea de mesaje orale în diverse contexte de
comunicare,
- receptarea unei varietăți de mesaje scrise în contexte de
comunicare cunoscute și exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare.
Competențele specifice sunt: - formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de
comunicare
- citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut și
exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite.