Sunteți pe pagina 1din 15

Analiza programei scolare la nivel secvential , prin selectarea unei competente

generale pentru o anumita clasa si marcarea prin colorare distincta a


elementelor de progres reflectate la nivelul fiecarei competente specifice

Competențele generale sunt finalităţi urmărite pe întreg parcursul


învățământului primar, definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi
şi atitudini vizȃnd receptarea și producerea de mesaje.

Competenţele specifice sunt finalităţi derivate din competenţele generale,


definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate
prin învăţare, care pot fi moblizate pentru rezolvarea unor probleme specifice
domeniului, în diverse contexte particulare. Acestea se formează pe durata unui
an şcolar, indicȃnd progresul şcolar anual.

C. G. 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

C.S.1.1

Clasa pregătitoare:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar
şi rar

Clasa I:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu


claritate

Clasa a II-a:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
CS1.1.vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj oral la nivelul
înţelegerii globale; progresul, la nivelul competenţei, priveşte caracterul mesajului: scurt, pe
teme familiare, rostit clar şi rar (P), pe teme accesibile, rostit cu claritate, din texte accesibile.
Pentru clasa a III-a si clasa a IV-a avem competenta generala diferita:

C.G.1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare

Clasa a III-a:

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar
accesibil

Clasa a IV-a:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau
informativ accesibil
CS1.1. vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj oral la nivelul
prelucrării primare, prin extragerea de informaţii de detaliu dintr-un text şi realizarea de
deducţii simple pe baza unui text informativ sau literar accesibil.

C.S.1.2

Clasa pregătitoare:

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar

Clasa I:

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate

Clasa a II-a:

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat


CS1.2.vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj oral la nivelul
identificării unor informaţii variate; progresul, la nivelul competenţei, priveşte, de asemenea,
caracterul mesajului: scurt, rostit clar şi rar (P), rostit cu claritate, dintr-un text audiat.

Clasa a III-a:

1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte
de comunicare familiare
Clasa a IV-a:

1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte
de comunicare previzibile
CS1.2.vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj oral la nivelul
prelucrării secundare, prin deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în
contexte de comunicare familiare sau previzible.

C.S.1.3

Clasa pregătitoare:

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintrun cuvânt, a silabelor şi a
cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar

Clasa I:

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate

Clasa a II-a:

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri


rostite cu claritate
CS1.3.vizează dezvoltarea competenţei de receptare a elementelor de construcţie a unui mesaj
oral prin identificarea sunetelor în cuvinte, a silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri;
progresul, la nivelul competenţei, priveşte numărul de sunete identificat: sunetul iniţial şi/sau
final (P), unele sunete (I), toate sunetele (II) şi tipul de mesaj oral: propoziţii rostite clar şi rar
(P) şi enunţuri rostite cu claritate (I, II)

Clasa a III-a:

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate

Clasa a IV-a:

1.3Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora


CS1.3.vizează dezvoltarea competenţei de receptare a elementelor de construcţie a unui mesaj
oral prin sesizarea unor regularităţi (III) şi abateri (IV) (la nivel fonetic, lexical, gramatical,
stilistic) prin raportare la mesaje audiate.
C.S.1.4.

Clasa pregătitoare:

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de


comunicare cunoscute

Clasa I:

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de


comunicare cunoscute

Clasa a II-a:

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de


comunicare cunoscute
CS1.4. privilegiază componenta atitudinală a competenţei prin exprimarea interesului pentru
receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute, fapt care susţine energetic
eforturile elevului de receptare

Clasa a III-a:

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje, în contexte


familiare

Clasa a IV-a:

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje, în contexte previzibile


CS1.4. privilegiază aceeaşi componentă, de această dată, reflectată prin manifestarea
curiozităţii/atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje, în contexte familiare/previzibile.

C.S.1.5.

Clasa a III-a:

1.5. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare, în condiţiile


neînţelegerii mesajului audiat

Clasa a IV-a:

1.5 Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral, indiferent de


perturbările de canal
CS1.5. privilegiază o componentă atitudinală, prin manifestarea unei atitudini deschise faţă de
comunicare, în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat sau a perturbărilor de canal.
C.G.2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

C.S.2.1

Clasa pregătitoare:

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple

Clasa I:

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare

Clasa a II-a:

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare


CS2.1. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare orală la nivelul pronunţării şi formulării
de enunţuri; progresul la nivelul competenţei priveşte accentul pus pe pronunţare (P) sau
formulare (I, II), în condiţiile unei diversificări şi concretizări progresive a situaţiilor de
comunicare.

Clasa a III-a:

2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan
simplu

Clasa a IV-a:

2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj
imaginar urmărind un set de repere
CS2.1. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare orală prin realizarea unui discurs care
presupune descrierea unui obiect/fiinţe din universul apropiat, pe baza unui plan simplu (III)
şi descrierea unui personaj după un set de repere (IV).

C.S.2.2

Clasa pregătitoare:

2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin


mesaje scurte

Clasa I:

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple


Clasa a II-a:

2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic


CS2.2. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare orală la nivelul transmiterii de
informaţii prin mesaje scurte; progresul priveşte accentul pus pe informaţii despre sine şi
universul apropiat (P), pe informaţii generale formulate prin mesaje simple (I), pe informaţii
transmise printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic (II).

Clasa a III-a:

2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea
profesorului

Clasa a IV-a:

2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin


CS2.2. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare orală la nivelului povestirii; progresul
priveşte tipul de întȃmplare povestită, cunoscută (III) şi imaginată (IV).

C.S.2.3

Clasa pregătitoare:

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală

Clasa I:

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de


comunicare

Clasa a II-a:

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare


CS2.3. privilegiază componenta atitudinală a competenţei de exprimare orală prin participarea
cu interes la dialoguri; progresul de la o clasă la alta se concretizează prin trecerea de la
dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală, la dialoguri în diferite contexte de
comunicare

Clasa a III-a:

2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup


Clasa a IV-a:

2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a unui proiect/ a unei activităţi


derulate în şcoală sau extraşcolar
CS2.3. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare orală prin prezentarea unei activităţi
realizate individual sau în grup; progresul se exprimă prin creşterea coerenţei şi complexităţii
prezentării.

C.S.2.4

Clasa pregătitoare:

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes


pentru comunicare

Clasa I:

2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând


interes şi încredere în sine

Clasa a II-a:

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare, manifestând interes şi


încredere în sine
CS2.4. privilegiază componenta atitudinală a competenţei de exprimare orală prin exprimarea
propriilor idei în contexte cunoscute/familiare, manifestând interes şi încredere în sine;
progresul se exprimă prin varierea contextului de exprimare şi creşterea încrederii în sine.

Clasa a III-a:

2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme

Clasa a IV-a:

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme


individuale sau de grup
CS2.4. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare orală prin participarea la interacţiuni
pentru găsirea de soluţii la probleme; progresul se exprimă prin creşterea interesului pentru
iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni.
C.S.2.5

Clasa a III-a:

2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul


de dialog

Clasa a IV-a:

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale


CS2.5. privilegiază componenta atitudinală a competenţei de exprimare orală prin adaptarea
vorbirii la diferite situaţii de comunicare pentru care se manifestă interes.

C.G.3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare


cunoscute

C.S.3.1

Clasa pregătitoare:

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere
mari şi mici de tipar

Clasa I:

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de
mână

Clasa a II-a:

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut


CS3.1. vizează dezvoltarea competenţei de receptare a unui mesaj scris prin citire; progresul
priveşte trecerea de la recunoaşterea unor cuvinte uzuale scrise cu litere de tipar (P), la citirea
unor propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână (I), către citire de mesaje scrise
familiare (II)

Clasa a III-a:

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
Clasa a IV-a:

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau


literare
CS3.1. vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj scris la
nivelul prelucrării primare, prin extragerea de informaţii de detaliu dintr-un text şi formularea
de concluzii simple pe baza lecturii textelor.

C.S.3.2

Clasa pregătitoare:

3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări,


fenomene, evenimente familiare

Clasa I:

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare

Clasa a II-a:

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene


din universul cunoscut
CS3.2. vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj scris la
nivelul înţelegerii globale; progresul la nivelul competenţei priveşte caracterul mesajului:
imagini care prezintă fapte familiare (P), text care prezintă elemente familiare (I), text în care
se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut (II).

Clasa a III-a:

3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit

Clasa a IV-a:
3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii

CS3.2. vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj scris la


nivelul asumării, prin formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit (III) şi
asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii (IV).
C.S.3.3

Clasa pregătitoare:

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de


necesitate imediată, din universul familiar

Clasa I:

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care


transmit mesaje simple

Clasa a II-a:

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în contexte cunoscute


CS3.3. vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj scris la
nivelul decriptării simbolurilor; progresul la nivelul competenţei priveşte caracterul
simbolurilor: care transmit mesaje de necesitate imediată, din universul familiar (P), care
transmit mesaje simple (I), care sunt din contexte cunoscute (II).

Clasa a III-a:

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/ personajele acesteia

Clasa a IV-a:

3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o


opinie referitoare la mesajul citit
CS3.3. vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj scris la
nivelul argumentării, prin formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia (III)
şi extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie (IV).

C.S.3.4

Clasa pregătitoare:

3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau


auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu cartea.

Clasa I:

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport
imagistic
Clasa a II-a:

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei


CS3.4. privilegiază componenta atitudinală a receptării semnificaţiei unui mesaj scris prin
exprimarea interesului pentru descifrarea mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv (P),
lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic (I), lectura unor cărţi adecvate vârstei
(II).

Clasa a III-a:

3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvintecheie şi alte


aspecte importante ale acestuia

Clasa a IV-a:

3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în


cadrul lecturii
CS3.4. vizează dezvoltarea competenţei de receptare a semnificaţiei unui mesaj scris la
nivelul receptării critice, prin evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia aspecte
importante ale acestuia (III) şi evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de
profunzime în cadrul lecturii (IV).

C.S.3.5

Clasa a III-a:

3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit

Clasa a IV-a:

3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora


CS3.5.vizează dezvoltarea competenţei de receptare a elementelor de construcţie a unui mesaj
scris, prin sesizarea unor regularităţi (III) şi abateri (IV) (la nivel fonetic, lexical, gramatical,
stilistic) prin raportare la mesaje audiate

C.S.3.6

Clasa a III-a:

3.6. Aprecierea valorii cărţilor


Clasa a IV-a:

3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare


CS3.6. privilegiază o componentă atitudinală, prin manifestarea unei atitudini deschise faţă de
comunicare, în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat sau a perturbărilor de canal

C.G.4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

C.S.4.1

Clasa pregătitoare:

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse


variate

Clasa I:

4.1. Scrierea literelor de mână

Clasa a II-a:

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare


CS4.1. vizează dezvoltarea competenţei de redactare de mesaje prin intermediul scrisului;
progresul priveşte trecerea de la trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor,
folosind resurse variate (P), la scrierea literelor de mână (I), către scrierea unor mesaje, în
diverse contexte de comunicare (II).

Clasa a III-a:

4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi


de punctuaţie în redactarea de text

Clasa a IV-a:

4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în


redactarea de text
CS4.1. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă la nivelul redactării corecte prin
aplicarea regulilor de scriere corectă (III), recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie
şi de punctuaţie în redactarea de text (IV).
C.S.4.2

Clasa pregătitoare:

4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare

Clasa I:

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână,
folosind materiale diverse

Clasa a II-a:

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază


CS4.2. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă la nivelul redactării; progresul
priveşte trecerea de la redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare (P), la
mesaje scurte, scrise cu litere de mână (I), către mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de
bază (II).

Clasa a III-a:

4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal

Clasa a IV-a:

4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte pe suport de hârtie sau digital
CS4.2. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă la nivelul redactării unor texte
funcţionale simple cu limbaj vizual şi verbal (III) şi scurte pe suport de hârtie sau digital (IV).

C.S.4.3

Clasa pregătitoare:

4.3. Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul


limbajelor neconvenţionale

Clasa I:

4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor


convenţionale şi neconvenţionale
Clasa a II-a:

4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor


convenţion ale
CS4.3. privilegiază componenta atitudinală a competenţei de redactare de mesaje, prin
exprimarea interesului pentru exprimarea unor idei, sentimente şi informaţii prin intermediul
limbajelor neconvenţionale (P), a limbajelor convenţionale şi neconvenţionale (I) şi a
limbajelor convenţionale (II).

Clasa a III-a:

4.3. Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat
pornind de la întrebări de sprijin

Clasa a IV-a:

4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan simplu
CS4.3. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă la nivelul redactării unei descrieri
simple despre mediul apropiat, pornind de la întrebări de sprijin (III) şi de tip portret, pe baza
unui plan simplu (IV).

C.S.4.4

Clasa a III-a:

4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite

Clasa a IV-a:

4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen
animat/ a unei activităţi/ a unei întâmplări imaginate/trăite
CS4.4. vizează dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă prin povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/ trăite (III) sau a unor secvenţe diverse (IV).

C.S.4.5

Clasa a III-a:

4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei

Clasa a IV-a:
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de
texte informative şi funcţionale
CS4.5. privilegiază componenta atitudinală a competenţei de redactare de mesaje prin
exprimarea interesului pentru transmiterea în scris a unor idei (III), pentru scrierea creativă şi
pentru redactarea de texte informative şi funcţionale (IV).