Sunteți pe pagina 1din 12

coNCEprE FUNDAMENTALE irq pnnacocrE

SORIN CRISTEA

CONTINUTURILE
tt SI

FORMELE GENERALE
CUPRINS
ARGUMENT

Capitolul l
Definirea con,tinuturilor generale ale educagiei
la nivel de concept pedagogic fundamenta|...,....................... 15
1.1. Identificarea gi definirea conlinuturilor
generale ale educa|iei..............,........ ...................,....Ls
1.2. Conlinuturile generale ale educafiei din
perspectiva paradigmei curricu\umu\ui.,,.,...............,..........,,..L9
Capitolul2
Caracteristicile principale ale conlinuturilor
generale ale educa|iei..................... ............................27
2.L. Evidenlierea caracteristicilor principale ale
confinuturilor generale ale educaQiei....................,.....................2L
2.2.,,Noile educafii" - confinuturi particulare
ale educaliei in secolul XXI 28
Capitolul3
Analiza conlinuturilor generale ale educaliei din
perspectiva paradigmei curriculumului..................................41
3.7. Criterii de definire a conlinuturilor generale
ale educa1iei................,.....,. ..................4L
3.2. Analiza conlinuturilor generale ale educaliei
la nivel de model-ideal 45
3.2.1. Educalia morald 46
3.2.2. Educalia intelectuali 56
3.2.3. Educalia tehnologicd 75
3.2.4. Educafia estetici 87
3.2.5. Educalia psihofi zicd 94
CONCLUZIE 103
3.3. Abordarea globali a confinuturilor generale
ale educaliei la nivel de model-ideaL........................................703
Capitolul4
Definirea formelor generale ale educaliei la nivel
de concept pedagogic fundamental 109
4.1. Definirea formelor generale ale educafiei................... 109
4.2. Clasifi carea formelor generale ale educaliei.............. 1 1 1

l<ot
SORIN CRISTEA. CONC[PTEFUNDAMTNTAT[iNPSDACOGI!

Capitolul S
Analiza formelor generale ale educafiei..........................,...115
5.7. Educalia formald ... ..............1 15
5.2. Educalia nonforma\d.............................., 1,L9
5.3. Educagia informal d......... 725
Capitolul6
Relaliile dintre formele generale ale educafiei
la nivel de model-ideaL.......................... 131
6.1. Tipul de relafie necesar intre cele trei
forme g enerale al e e du caliei -................. 131
6.2.Unmodel-ideal de analizi a relatiilor dintre
formele generale ale educafiei............,.. 734

APLICATII (Prof. dr. Mirela Mihdescu)..., t49


I. PROIECTAREA APLICATIILOR............ ...........149
I. EDUCATIA INTE1ECTUALA.............,......... 749
L1. Exemplificdri aie educaliei intelectuale
proiectirii pedagogice, in contextul
la nivelul
educafiei formale ..............,........150
I.1.1. Obiectivul pedagogic general al educafiei
intelectuale ..........150
L1.2. Obiectivele specifice ale educafiei
intelectuale ......... 150
1.1-.2.7. Exemple - La nivelul invilimAntului
primar 151
I.1.3. Obiectivele concrete ale educaliei
intelectuale ..........152
I.1.4. Valorificarea educafiei intelectuale la nivel
teoretic Ai practic..... ..................153
1.7.4.L. Valorificarea educatiei intelectuale la
nivel formal 153
L2. Valorificarea educaliei intelectuale la nivel
nonformal gi informal ...............156
L2.1. Exemple de activitili extragcolare care
vizeazd, educagia intelectualS la nivelul
invilimAntului primar,........, .156
l.2.2.Modalit5li de implicare a educaliei
informale in realizarea educaliei intelectuale
la nivelul invelemantului primar
CONTINUTURILE $l FORMELE GENEMLE ALE EDUCATIEI. volumul 4

Ir. EDUCATTA MORALA. ........................ ...............1,57


II.1. Exemplificiri ale educaliei morale la nivelul
proiectdrii pedagogice, in contextul educaliei
formale ....................I57
II.1.1. Obiectivul pedagogic general al
educafiei morale ........................I57
II.1.2. Obiectivele specifice ale educatiei morale.........158
11.1.2.7. Exemple - La nivelul invilimAntului
..158
II.1.3, Obiectivele concrete ale educaliei morale .........159
II.1.4. Valorificarea educatiei morale la nivel
teoretic gi practic 760
II.2. Valorificarea educafiei morale la nivel
nonformal gi informal ...............163
II.2.L. Exemple de activitili extragcolare care
vizeazd, formarea atitudinilo r morale la nivelul
invildmAntului primar ...........163
ll.2.2.Modalitili de implicare a educaliei informale
in formarea atitudinilor morale la nivelul
invilimAntului primar ............L64
rrr. EDUCATTA TEHNOLOGrCA........... ................165
III.L. Exemplificiri ale educaliei tehnologice Ia
nivelul proiectirii pedagogice, in contextul
educaliei formale .....................,..165
III.1.1. Obiectivul pedagogic general al educaliei
tehnologice ..........165
lll.t.2. Obiectivele specifice ale educaliei
tehnologice ...........166
111.1.2.L. Exemple - La nivelul invi;imAntului
primar.,,....... ,,,,,,,166
III.1.3, Obiectivele concrete ale educaliei
tehnologice 766
111.7.4. Valorificarea educafiei tehnologice
la nivel teoretic gi practic..... 767
IILZ. Valorificarea educaliei tehnologice la nivel
nonformal gi informal 168
111.2.7.Exemple de activitlli extragcolare care
vizeaz6, educalia tehnologici la nivelul
invilimAntului primar 168
111.2.2. Modalitifi de implicare a educaliei
informale in realizarea educaliei tehnologice
la nivelul invdlSmAntului primar... ............1,69
SORIN CRISTEA . CONC!PTE fUNDAMINTALE iN PEDACOGIN

IV. EDUCATIA ESTETICA 170


IV.1. Exemplificiri ale educaliei estetice la nivelul
proiecterii pedagogice, in contextul educaliei
formale 770
IV.1.1. Obiectivul pedagogic general al educaliei
estetice........ L70
lV.Lz. Obiectivele specifice ale educafiei
estetice 171
1V.7.2.1. Exemple - La nivelul invilimAntului
primar.......... 17L
IV.1.3. Obiectivele concrete ale educatiei
estetice L72
1V.7.4. Valorificarea educatiei estetice la nivel
teoretic gi practic L73
IV.Z. Valorificarea educatiei estetice la nivel
nonformal gi informal 775
activitifi extragcolare care
1V.2.7. Exemple de
wzeazd educafia estetici la nivelul invdlimAntului
primar 775
1V.2.2. Modalitefi de implicare a educafiei
informale in realizarea educafiei estetice la
nivelul invil5mAntului primar..,.. 776
v. EDUCATIA PSrHOFI2tCA................. 176
V1. Exemplificiri ale educaliei psihofizice la
nivelul proiectdrii pedagogice, in contextul
educafiei formale t77
V.1.1. Obiectivul pedagogic general al educafiei
psihofizice 177
V.1.2. Obiectivele specifice ale educafiei
psihofizice 778
V.7.2.L. Exemple - La nivelul invi;imAntului
primar.,..,......,...,,,.. 778
V.1.3. Obiectivele concrete ale educaliei
psihofizice ............779
V.1.4, Valorificarea educaliei psihofizice la nivel
practic.....
teoretic gi ..................180
Valorificarea educafiei psihofizice la nivel
V.2.
nonformal gi informal ................182
V.2.1. Exemple de activitili extragcolare care
vizeazl educalia psihofizici la nivelul
invilimAntului primar 182
V.2.2.Modalitili de implicare a educaliei
informale in realizarea educafiei psihofizice
la nivelul inv5limAntului primar ................L82
Capitolul 1

Definire a conlinuturilor g enerale


ale educaliei la nivel de concept
pedagogic fundamental

in cadrul acestui prim capitol ne propunem doud obiective:


a) sd stabilim criteriile epistemologice necesare pentru identifi carea
conlinuturilor generale ale educalieila nivel de concept
gi definirea
pedagogic fundamental; b) si definim conlinuturile generale ale
educafiei pe baza criteriilor epistemologice asumate din perspec-
tiva paradigmei curri culumului.

1. 1. I dentificarea gi defi nire a co n[inuturil o r


generale ale educaliei
Conlinuturile generale ale educa[iei reprezintd dimen'
siunile valorice generale promovate la nivelul activitdfii de
educafie, determinate din perspectld istoricd Si logisticd. Ambele
perspective confirmi cerinla epistemologicd fundamentald impusd
gtiinlelor socioumane, semnalati de Jean Piaget (jean Piaget 797 0),
car e wzeazdimbinarea a d ou6. cdi de cuno astere: a) g eneticd (i stori cd),
necesari, in
cazul nostru, penffu identificarea confinuturilor
generale ale educagiei consacrate sub diferite formule gi accente
de-a lungul istoriei; b) Iogisticd, necesari, in cazul nostru, pentru
fixarea cadrului axiomatic al confinuturilor generale ale educagiei,
elaboratin contextul para digmei curriculumului,ahrmatd istoric ca
paradigmi a p e dag o g i ei p o s?no derne, in so cietate a p o strno d ernd,
informafionald, bazatd pe cunoaftere (vezi Sorin Cristea, in Ion
SORIN CRISTEA . CONCIlPTE FUN!AMTNTALT iN PEI]A6OGIE

Negrel-Dobridol coordonare generall, vol. I, partea all-a,2075,


pp.10B-115).
Din perspectivd istoricd, putem identifica patru etape de
evolugie a conlinuturilor generale ale educaliei care confirmi
existenla celor cinci dimensiuni valorice ale activitdlii de educalie
consacrate, pAni in prezent, in variante specifice impuse de
paradigma curri culumului'
in etapa pedagogiei premoderne, pre;tiinfificd, tradifionald,
confinuturile generale ale educayiei sunt promovate in limitele
paradigmei magistrocentrlste. Sunt avute in vedere in mod special
educa,tia moral-religioasd [cu conlinut predominant religios) 9i
educa,tia intelectuald [abordati in mod unilateral, dirijist)'
in etapa de debut a pedagogiei moderne, ;tiinfificd,lansati
la granifa dintre secolele XIX-XX, prin migcarea,,Educafia Noud",
conlinuturile generale ale educafrei sunt promovate in contextul
valorificirii laturilor umaniste ale educaliei (educafia esteticd,
educalia fizicd) - suslinute din perspe ctiva paradigmei psihologice
- gi a unei laturi aplicative (educafia profesionald), necesard
in cadrul societd,tii industrializate, aflatd in fazd de ascensiune,
suslinuti din perspectiva p aradig mei sociolog ice'
in etapa d,e afirmare a pedagogiei moderne,;tiinfificd, dez-
voltati la mijlocul secolului XX, prin contribulia celor doud
paradigme @sihologicd - sociologicd), con,tinuturile generale ale
educafiei sunt promovate la nivelul tnui model clasic al laturilor
educafiei, care pune accent pe asigurarea articulaliilor necesare
intre educafia: intelectuald - morald - profesionald - esteticd -
corporald (vezi Ren6 Hubert, 1965).
in etapa pedagogiei postmoderne, ;tiinfificd, dezvoltati dupd
anii 1950-1960, din perspectiva paradigmei curriculumului (cate
vizeazd. rezolvarea confl ictului istoric dintre abord area p siholog icd
- sociologicd a educafiei), conlinuturile generale ale educa,tiei sunt
redefinite in funcgie de obiectivele generale proiectate pe baza
unor valori pedagogice generale, determinate psihologic;i socialla
nivel de cerinfe general-umane fmorale, intelectuale, tehnologice,

lrc
I
CONTINUTURILE $I FORMELE GENEMLE ALE EDUCATIEI ' volunulit

estetice, psihofizice), cu deschideri multiple spre ,,noile educdiii"


[educafia ecologici, educalia demograficd etc.), afirmate ca
rispunsuri Ia provocirile lumii contemporane (in calitate de
conlinuturi particulare ale educafier, subordonate conlinuturilor
generale ale educaliei raportate la confinuturile generale ale
educalie in context deschis) [vezi Sorin Cristea, 201-0, George
Vdideanu, 1988,7996).
Din perspectivd logisticd, perspective complementari cu
cea istoricd, devine posibili definirea conlinuturilor generale
ale educafiei la nivel de concept pedagogic fundamental. in acest
cadru epistemologic, este confirmat modelul pentagonal de
definire a confinuturilor generale ale educaftei, ca laturi sau ca
discipline educative,exprimate in termeni de educalie intelectuqld
- educalie morald - educalie profesionald - educafie esteticd -
educalie corporald (fizicd) [vezi Ren6 Hubert, 1965). Paradigma
curriculumulul impune: a) redefinirea confinuturilor generale
ale educalief din perspectivi globald, psihosociald, in raport de
valorile pedagogice generale, determinate social, reflectate ca
cerinle umane generale, determinate psihologic; b) reordonarea
conlinuturilor generale ale educaliei in raport de importanla
pedagogici;i de evolulia lor istoricd,
Redefinirea conlinuturilor generale ale educafiei este impusi
epistemologic prin evidengierea importanlei valorilor pedag ogice
generale - determinate social, reflectate ca cerinfe psihologice
individuale, generale - aflate la baza construcliei obiectivelor
g eneral e (;i sp e cifi c e) care vizeazdfo rmar e a - dezv oltare a con;tiin,tei

psihosociale morale, intelectuale etc.


Reordonarea con,tinuturilor generale ale educafiei este
impusd epistemologic prin: a) plasarea educaliei morale pe o
pozilie prioritard argumentatd. istoric [ca prim conlinut general,
afirmat istoric in termeni de educafre moral-religioasd) 9i logic,
ca dimensiune generald a educafrei de maximi extindere 9i
profunzime; b) abordarea educa,tiei aplicate fprofesionale) 9i a
educaliei fizice (corporale) dintr-o perspective mai largd, adaptatd
SORIN CRISTEA. CONCEPTI FUNDAMENTALE iN PTDAGOGIE

la evolulia valorilor pedagogice aflate la baza proiectirii lor in


societatea p o stmodernd: b-7) utilitatea odevdrului gtiinlific aplicat
- care soliciti tratarea educaliei aplicate Qrofesionald) ca educafre
tehnologicd (educafie intelectuald aplicatd); b-2) sdndtatea psihicd
-
;i fizicd care soliciti tratarea educaliei fizice (corporale) ca
educa.tie psihofizicd.
Corelarea celor doui perspective, istoricd gi logisticd, per-
mite definirea conginufitrilor generale ale educaliei la nivel
de concept pedagogic fundamentnl, stabilizat epistemologic
gi deschis, din punct de vedere psihologic gi social, ca expresie
pedagogicd a unor cerinfe individuale;ivalori sociale - generale.
Avem in vedere valorile pedagogice generale - determinate social
gi psihologic (reflectate ;i ca cerinle individuale):
a) Binele moral, aflatlabaza construqiei obiectivului general
-
al educafiei morale care vizeazd formarea-dezvoltarea
c on;tiinfei p e d ag og i ce mo ral e;

b) Adevdrul ;tiin,tific, aflat la baza construcliei obiectivului


general al educaliei intelectuale - care vizeazl formarea-
dezv oltarea con;tiin,tei pedag og ice intelectuale;
c) Utilitatea adevdrului Stiinfific aplicat, aflatA la baza
construcliei obiectivului general al educaliei tehnologice -
care vizeazd, formarea-dezvoltarea con;tiin,tei pedagogice
tehnologice;
d) Frumosul (din artd, naturi, societate), aflat la baza
construcliei obiectivului general al educafiei estetice - care
vizeazd formarea- dezvoltarea congtiinfei pedag og ice estetice;
e) Sdndtatea psihicd ;i fizicd, aflatd la baza construcfiei
obiectivului general al educaliei psihofizice - care vizeazd
formarea- dezvoltarea con;tiinfei p edag ogice psihofizice.
Confinuturile generale ale educaliei, definite la nivel
de concept pedagogic fundamental, reprezintd dimensiunile
generale ale activitdlii de educalie, fixate conformvalorilor peda-
gogice generale, determin ate social,refl ectate psihologic, ca cerinle
individuale, general-umane, aflate la baza construcliei obiectivelor
generale car e vizeazdformarea-dezvoltarea con;tiin,tei pedag ogice:
moTale, intelectuale, tehnolog ice, estetice, psihofizice.

18
CONTINUTURILE $l FORMELE GENEMLE ALE EDUCATIEI, volumul 1

L,2, Con,tinuturile g enerale ale e duca[iei din


perspectiva paradigm ei curciculumului
Din perspectiva paradig mei carriculumului, conlinuturile
generale ale educa[ief trebuie definite in funcfie de obiectivele
generale promovate la scara sistemului gi a procesului de
invifimAnt, construite pe baza valorilor pedagogice generale
determinate social gi psihologic, angajate la nivel de cerinfe
general-umane.
in contextul istoric gi epistemologic al paradigmei curricu-
Iumului, confinuturile generale ale educafiei: a) definesc valorile
pedagogice generale, determinate social, reflectate psihologic
ca cerinfe individuale, general-umane, angajate teleologic prin
intermediul unor obiective generale, proiectate la nivel de
educagie: morald, intelectuald, tehnologicS, estetici, psihofizicS;
b) indeplinesc o funcgie centrald - fundamentarea dimensiunii
axiologice a activitilii de educalie - cireia ii corespunde o struc-
turdbazatd pe corela,tia necesari intre cele doui laturi ale valorii
pedagogice: sociald (exprimati ca cerinld sociald generald) -
psihologicd fexprimati ca cerinfd individuald - general-umand);
c) sus$n o componenti a unei axiome a educaliei - ,,axioma
valorificirii tuturor conginuturilor ;i formelor generale ale
educaliei (morale, intelectuale, tehnologice, estetice, psihoftzice;
formale, nonformale, informale),la nivelul oricirei activitili de
educafie, in perspectiva educaliei permanente" (Sorin Cristea,
20I6b,p.24).
DefiniSile celor cinci confinuturi generale ale educagiei,
realizate din perspectiva istoricd a paradigmei curriculumului,
hxeazd cadrul epistemologl'c, conturat anterio[ la nivelul valorilor
pedagogice generale, determinate social gi psihologic, aflate la
baza obiectivelor generale, proiectate pe termen lung.
Educa,tia morald definegte un conlinut general al educa,tiei
proiectat in funclie de vqloarea binelui moral, determinati
social gi psihologic,la nivel de cerinld general-umand, aflatA la
SORIN CRISTEA . CONCIPTE FUNDAMENTALE iN PEDAGO6IE

baza construcliei obiectivului general care vizeazd formarea-


dezvoltarea congtiinlei morale a personal itilii educatului felevului,
studentului etc.).
Educolia intelectuald definegte un conlinut general al
educafiei proiectat in funclie de valoarea adevdrului ;tiin,ttfic,
determinati social;i psihologic,la nivel de cerinld general-umand,
aflati la baza construcf,iei obiectivului general care vtzeazd
formarea-dezvoltarea con;tiinlei intelectuale a personalitifii
educatului [elevului, studentului etc.J.
Educalia tchnologicd define;te un conlinut general aI
educaliei proiectat in funclie de valoarea utilitdtii adevdrului
;tiinfific, determinati social gi psihologic, la nivel de cerin.td
general-umand, aflatA la baza construcfiei obiectivului general
care vizeazd formarea-dezvoltarea con;tiin,tei tehnologice a perso-
nalitifii educatului [elevului, studentului etc.).
Educa,tia esteticd definegte un conlinut general al educaliei
proiectat in funclie de valoarea frumosului, determinati
social ;i psihologic,la nivel de ceringd general-umand, aflatA la
baza construc,tiei obiectivului general care vizeazd formarea-
dezvoltarea con;tiin,tei estefice a person alitdgii educatulul (elevului,
studentului etc.).
Educalia psihofizicd definegte un conlinut general al
educaliei proiectat in funclie d.e valoarea sdndtd,tii psihice ;i
fizice, determinati social gi psihologic,la nivel de cerinld general-
umand, aflati la baza construcliei obiectivului general carevizeazd
formarea-demoltarea con;tiinei psihofizice a personalitilii
educatului [elevului, studentului etc.).
in cadrul fiecirui conlinut general al educa,tiei,in funcfie de
obiectivele specifice proiectate, sunt promovate mai multe confi-
nuturi particulare ale educafier, condifionate de evolulia dome-
niului [educafiei morale, intelectuale etc,) ;i de dinamica afirmdrii
,,noilor educ afii", de la educa,tia e cologicd la educalia interculturald,
de la e du calia d emo g rafic d la e du calia e co no mi cd / a ntrepren ori al d,
dela educafia sanitard moderndla educalia nutrifionald modernd
etc.

S-ar putea să vă placă și