Sunteți pe pagina 1din 16

Perioada : 2 săptămâni (S3 – S4) → 23.09.2019 – 04.10.

2019

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua,
1.1., 2.3., data,meteo, agenda zilei, impresii Suntem diferiţi, dar asemănători
- observarea trăsăturilor fizice (în oglindă), numirea
CLR acestora; asemănări / deosebiri dintre copii; a. manual, fişe de lucru
1.4.; 2.1.; - identificarea umbrei unor copii în funcție de b. conversaţia,
trăsăturile fizice; ,,Să mă prezint!” explicaţia, exerciţiul
3.2.; 4.3.
- citirea textului ,,Mali, fetiţa mulatră”; jocul didactic,
cadranele, ciorchinele Observarea
AVAP - exprimarea unor păreri privind comportamentul
copiilor; c.activitate frontal, sistematică
Luni 2.6.
- găsirea unor însuşiri pentru persoane indicate; individuală, pe grupe,
- formularea unor enunţuri cu cuvinte date; colectivă
MM ,,Asemănători, dar diferiţi, întotdeauna prieteni” –
2.1.; 3.1. colaj
- interpretarea cântecului ,,O lume minunată”, în
timp e copiii se ţin de mâni;
JOC ,,Ghemul magic”
- citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Textul. Titlul. Autorul. Alineatele
CLR tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
1.2;1.4. citire ştafetă etc.);
2.1;2.2. - citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea Text suport: a.manual, fişe de lucru,
Evaluare după
3.1;3.4. intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie ; b. conversaţia,
rezolvarea
4.1;4.2. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Luchi, după Otilia Cazimir explicaţia, observarea
sarcinilor de
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu dirijată, jocul didactic,
lucru
DP / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) ; munca independentă
2.3. - precizarea titlului, autorului, numărul de alineate ; c. frontal. individual
- formulare de răspunsuri la întrebări date ;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date ;
- exerciţii de transcriere / dictare;
- realizarea unei scenete
MEM -efectuarea de adunări și scăderi; Adunarea şi scăderea numerelor a. manual, fişe de lucru, Evaluare
1.4;1.6.; -aflarea sumei / diferenţei a două numere; naturale de la 0 la 100, fără atlas geografic, harta predictivă
3.1.;3.2.; - compararea unor sume / diferențe; trecere peste ordin României
4.2.; 5.1. - verificarea rezultatelor obţinute prin probă; b. conversaţia euristică,
- colorarea unor imagini respectând coduri date de Despre munţi exerciţiul, explicaţia,

1
sume / diferențe;
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor observarea dirijată,
CLR suporturi vizuale problematizarea,
2.3. - numirea formelor de relief; organizatorul grafic
- observarea aşezăriii munţilor din ţara noastră; c. activitate frontală,
AVAP - discuţii diverse despre mulţi; activitate în perechi,
2.2. - realizarea unui desen ,,Munţii noştri” individuală

MM - ieşim afară şi ascultăm cu atenţie sunetele din Sunetele din mediul a. observarea naturii
1.1.; 1.2. mediul înconjurător; înconjurător înconjurătoare
Observarea
2.1. - exerciţii de reproducere a sunetelor (lătratul b. conversaţia,
sistematică
EFS câinelui, zgomotul maşinilor, vâjâitul vântului, observarea dirijată,
Activitate outdoor
1.1. clopotele animalelor / bisericii, fluierat etc.) ascultarea activă

Marţi
-efectuarea de scăderi şi adunări, făcând proba prin Adunarea şi scăderea numerelor
MEM operaţia inversă; naturale de la 0 la 100, fără
1.4;1.6.; - identificarea ordinelor și claselor; trecere peste ordin
3.1.;3.2.; - compararea rezultatelor obținute la exerciții cu
Despre munţi a. auxiliar, fişe de lucru,
4.2.; 5.1. operații de același ordin sau de ordine diferite;
laptop, videoproiector
- recunoașterea în desene/imagini/machete/filme
b. conversaţia euristică,
documentare/prezentări a unor forme de relief
DP exerciţiul, explicaţia,
(munți, câmpii); Autoevaluare
2.2. observarea dirijată,
- nominalizarea plantelor şi animalelor care trăiec la controlată
problematizarea,
munte
AVAP jurnalul cu dublă intrare
- enumerarea unor regului de protecţiei a faunei şi
2.6. c. activitate frontală,
florei;
activitate în perechi,
- verbalizarea legăturii dintre adunare și scădere;
individuală
- compunerea și rezolvarea unor probleme pe baza
unui suport vizual
- exerciții de comparare a două sume /diferențe;

CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Textul. Titlul. Autorul. Alineatele a.manual, fişe de lucru, Observarea
1.2;1.4. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate laptop, videoproiector sistematică
2.1;2.2. într-un text audiat b. conversaţia,
3.1;3.4. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Text suport: explicaţia, metoda
4.1;4.2. textul studiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, ,,Schimbă perechea”,
De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Luchi, după Otilia Cazimir jocul didactic, diamantul
- completarea unor propoziţii lacunare cu informaţii c. frontal, individual, pe
din text; grupe Aprecieri
DP - reguli de prezentare corectă globale si
2.3. - ordonarea unor enunţuri, în ordinea petrecerii individuale
întâmplării;
- iniţierea / realizarea unor dialoguri;

2
- jocuri de rol: „La secretariatul școlii”; „La
AVAP librărie”, „La bibliotecă” etc.;
2.3.; 2.6. - verbalizarea unei prezentări pentru un coleg /
colegă;
MM - realizarea unor etichete, după criterii date;
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Clasa mea, o clasă
3.1.
multiculturală”;
- audierea cântecului ,,La şcoală” de Mihaela
2h Bologan https://www.youtube.com/watch?
v=ffnx98jAM9E
EFS - explicarea si demonstrarea pozitiilor stand, stand Elemente ale dezvoltării fizice
1.2. departat, pe genunchi, sezand si culcat; armonioase
2.1. - exersarea pozitiilor explicate din linie pe un rand, pe Pozitiile: stand, stand
2.2. doua randuri; departat, pe genunchi, sezand si culcat
3.1. - exercitii simple cu miscari specifice segmentelor • Miscari specifice
3.3. corpului: segmentelor corpului - observare
- duceri ale bratelor: inainte, sus, lateral; • Postura corecta in pozitii si actiuni sistematica
curtea şcolii , fluier
CLR - duceri ale mainilor pe sold, pe umeri, la ceafa; motrice variate - aprecieri
2.3. - flexii si extensii ale bratelor; • Educarea actului respirator colective
- duceri ale unui picior: inainte, inapoi, lateral; (inspirajii profunde, expiratii si individuale
DP - flexii si extensii ale picioarelor; fortate, fazele actului respirator)
1.2. - indoiri, aplecari, extensii ale trunchiului;
- rasuciri ale gatului, ale trunchiului;
- rotari ale capului si ale bratelor;
- accent pe inspiratie ampla dupa fiecare exercitiu;
- corectari ale pozitiei corpului
Miercuri - efectuarea de adunări și scăderi, cu probă; Adunarea şi scăderea numerelor a. manual, fişe de lucru, Observarea
MEM -aflarea sumei / diferenţei a două numere; naturale de la 0 la 100, cu trecere laptop, videoproiector sistematică
1.4;1.6.; - compararea unor sume / diferențe; peste ordin b. conversaţia euristică,
3.1.;3.2.; - completarea unor casete lacunare; exerciţiul, explicaţia,
4.2.; 5.1. Despre dealuri
- colorarea unor imagini respectând coduri date de observarea dirijată,
sume / diferențe; problematizarea,
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor jurnalul cu dublă intrare
CLR
suporturi vizuale; c. activitate frontală,
1.1.
- vizionarea unor scurte documentare despre activitate în perechi,
dealuri, despre flora şi fauna acestora; individuală
AVAP
2.6. - discuţii pe baza celor vizionate

AVAP - identificarea materialelor şi intrumentelor de Materiale și instrumente a. manual, acuarele, Expunere


1.1, 1.3. lucru; Oamenii comunică pensule, bloc de desen, lucrărilor
2.1, 2.2. - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin b. conversaţia, (Analiza swot)
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; explicaţia,exerciţiul,
CLR - obținerea unui covor de frunze prin amprentarea turul galeriei
2.1. frunzelor acoperite cu acuarelă – Drumul de aramă; c. activitate frontală,
MM - audiere de cântece despre toamnă activitate individuală

3
1.4.; 2.1.
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului; a. manual, jetoane
1.3.; 1.4.; - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică; Alfabetul. Literele mari şi mici b. conversaţia, explicaţia,
2.1.; 3.3. - scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii de mână exerciţiul, munca Autoevaluare
române; independentă, copacul controlată
- precizarea sunetului iniţial al cuvintelor; Grupuri de litere ideilor
- exerciţii de scriere de propoziţii în care toate c. activitate frontală,
cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă; individual
- completarea unor propoziţii cu cuvintele potrivite; activitate outdoor
AVAP - ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte;
2.3. - completarea unor cuvinte cu grupul de litere
corespunzător;
- exemplificarea unor cuvinte care conţin grupurile
de litere;
- realizarea unui colier cu literele alfabetului.
CLR - citirea textului; Cartea. Cuprinsul unei cărţi a.manual, fişe de lucru, Observare
1.2, 1.3., - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau laptop, videoproiector sistematică
2.4., 3.1, respectând un detaliu / o idee din text; Text-suport: b. conversaţia,
3.4., 4.1. - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc explicaţia, metoda
textul; Cartea de piatră, ,,Schimbă perechea”,
- explicarea cuvintelor noi şi alcătuiri de enunţuri cu după Vladimir Colin explozia stelară
MEM acestea; c. frontal, individual, pe
3.1.; 3.2. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate în grupe
text;
MM - descrierea unui munte;
1.4. - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit;
- audierea cântecului ,,Cărticica mea” (M. Bologan)
https://www.youtube.com/watch?
v=YpRNmGDel_4
MEM - rezolvarea de adunări și scăderi, mental și în Adunarea şi scăderea numerelor a.manual, fişe de lucru, Evaluare
1.4;1.6.; scris, cu și fără trecere peste ordin, respectând naturale de la 0 la 100, cu trecere b. conversaţia euristică, predictivă
3.1.;3.2.; algoritmul și așezarea corectă a unităților și zecilor peste ordin exerciţiul, explicaţia,
4.2.; 5.1. - rezolvarea de exerciții de tipul: „Află suma / învăţarea prin
diferența etc.” Despre dealuri descoperire,
- aflarea unui termen necunoscut, folosind proba problematizarea
CLR adunării/scăderii; c. activitate frontală,
2.3. - formularea și rezolvarea unor probleme pornind activitate individuală
de la o tematică data / de la numere date / de la
AVAP verbe / expresii care sugerează operații matematice
2.6. - formulare de răspunsuri la Intrebări legate de
dealuri , în urma vizionării unor documentere;
- exemplificarea faunei şi florei reprezentativă

4
dealurilor
- desenarea unor dealuri.
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor a. manual, acuarele,
AVAP
utilizate; pensule, bloc de desen,
1.1, 1.3.
- exemplificarea folosirii culorilor pentru mesaje / vizionarea unor opere de
2.1, 2.2.
obiecte etc.; artă (videoproiector,
- găsirea unor asemănări / deosebiri între semnalul laptop) Aprecieri
DP
vizual , fotografie, pictură b. conversaţia, globale și
2.3.
- exemplificarea modurilor de comunicare cu Oamenii comunică explicaţia,exerciţiul, individuale
ceilalţi (nonverbal, în scris, prin desen etc.); turul galeriei
CLR
- observarea unor lucrări plastice şi exprimarea c. activitate frontală, Expunerea
2.3.
sentimentelor care ne sunt transmise prin limbaj activitate individuală lucrărilor
cromatic;
MM
- realizarea unui desen şi verbalizarea a ceea ce a
1.4.
vrut să transmită, elevul, prin el;
- audiere de cântece despre toamnă
Vineri CLR - audierea poveştii; *Lectură a.fișă de lectură
1.2, 1.3., - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b.conversaţia,
2.4., 3.1, este vorba (în acest text)?” ; Povestea cărţii de poveşti, explicaţia, exerciţiul,
3.4., 4.1. - exprimarea unor păreri despre comportamentul lui de Emilia Căldăraru floare de lotus,
Gheorghiţă; harta lecturii,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri organizatorul grafic
DP scurte care testează înţelegerea textului audiat; c.activitate frontală, Evaluare după
2.1. - formularea unor răspunsuri la întrebări despre activitate individuală rezolvarea
conţinutul poveştii; sarcinilor de
MEM - desprinderea învăţăturii poveştii; lucru
3.2. - argumente PRO / CONTRA privind grija pentru
cărţi;
- exemplificarea modului prin care putem ocroti
natura, în special pădurea;
- ordonarea enunţurilor date pentru a obţine textul
audiat;
- verbalizarea drumului pe care îl străbate o carte.
MEM -aflarea sumei / diferenţei a două numere; Adunarea şi scăderea numerelor a. fişe de lucru, auxiliar,
1.4;1.6.; - compararea unor sume / diferențe; naturale de la 0 la 100, cu trecere laptop, videoproiector
3.1.;3.2.; - aflarea unor numere necunoscute din exerciții peste ordin b. conversaţia,
4.2.; 5.1. date; exerciţiul, explicaţia,
- completarea unor tabele cu sume / diferenţe; Despre dealuri şi munţi munca independentă, Autoevaluarea
- rezolvare de probleme; problematizarea, jocul controlată
CLR - găsirea unor sume / diferenţe, după reguli date; didactic
1.1. - rezolvarea unui rebus didactic care include c. activitate frontală,
cunoştinţe despre dealuri şi munţi; activitate în perechi,
MM - audierea cântecului ,,În pădure” activitate-joc, activitate
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=KXjOCi6aTUk în grup şi independentă

5
MM - numirea unor sunetelor auzite în mediul Sunetele din mediul
1.1.; 1.4. inconjurător; înconjurător
2.1. - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, a. manual, laptop,
copil sau un instrument); videoproiector
CLR - experimente prin producerea unor sunete cu
b. conversaţia,
1.4. ajutorul diverselor obiecte (hârtie, frunză, pahar cu Interpretarea
explicaţia, munca
apă etc.); vocală
independentă
AVAP - identificarea imaginii care prezintă mai multe
sunete / care ilustrează sunete plăcute / neplăcute; c. activitate frontală,
2.2.
- diferenţierea zgomotelor de sunete; activitate independentă
- intonarea cântecului ,,Mişcă vântul frunzele”;
- desen care să reprezinte cântecul interpretat.
EFS - ducerea bratelor intinse lateral ( se executa 3x8 Elemente ale dezvoltarii fizice
1.2.; 2.1.; timpi); armonioase
2.2.; 3.1.; - stand cu mainile pe umeri: ducerea bratului stang
3.3. sus, in prelungirea corpului, dreptul ramane pe Exercitii de prelucrare selectiva a
umar, apoi invers; segmentelor corpului
- stand departat mainile pe umar: rotarea bratelor
CLR inainte, cu pastrarea mainilor pe umeri, apoi rotarea
- teren de sport
2.3. bratelor inapoi ( se executa 3x8 timpi); Observare
- fluier
- rotarea cu bratele intinse; sistematica
- planse
AVAP - exersarea din linie pe un rand: exercitii
- diverse obiecte
2.6. - pentru picioare fara obiecte si cu obiecte;
- pentru trunchi, fara obiecte si cu obiecte;
- pentru abdomen fara obiecte si cu obiecte;
- pentru brate fara obiecte si cu obiecte;
- pentru gat;
- corectari, recomandari

Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua,


data,meteo, agenda zilei, impresii a. auxiliar, fișe de lucru
- stabilirea însuşirilor unei persoane; b. conversatia, RAI
DP - exerciţii de identificare a situaţiilor în care te explicatia, ciorchinele,
1.1.; 2.1; recunoşti; blazonul jocul didactic
c. activitate frontală Evaluare
2.2. - alcătuirea unei liste cu cuvinte care exprimă
Cum sunt eu, cum sunt ceilalţi? individuală, pe perechi predictivă
calităţi / defecte;
AVAP - exemplificarea a ceea ce ar vrea să fie dacă ar fi:
2.3. un animal, o culoare, un instrument etc.
- identificarea unor enunţuri care exprimă
diversitatea; Joc de rol ,,Salutăm diferit!”
Joc ,, Cubul calităţilor şi cubul defectelor”
- formulare de întrebări şi răsunsuri pe baza textului Cartea. Cuprinsul unei cărţi a.manual, auxiliar Observare
CLR citit; b. conversaţia, sistematică
1.2, 1.3., - enumerarea componentelor unei cărţi; Text-suport: exerciţiul, explicaţia,
2.4., 3.1, - selectarea, din text, a cuvintelor care exprimă observarea dirijată,
3.4., 4.1. componente ale cărţii; Cartea de piatră, explozia stelară

6
- analiza manualului (coperte, cotor, file, pagini,
cuprins etc.);
DP
- stabilirea unor asemănări şi deosebiri între pagini;
2.1. c. frontal, individual, în
- completarea unui rebus didactic cu termini care după Vladimir Colin
perechi
exprimă componente ale cărţii;
AVAP
- prezentarea unei cărţi de poveşti;
2.3.
- exemplificarea tipurilor de cărţi cunoscute de ei;
- realizarea unei cărţi proprii
-aflarea sumei / diferenţei a două numere;
- crearea unor probleme simple după imagini;
MEM -formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind
1.4;1.6.; de la o tematică / de la imagini; a. fişe de lucru, auxiliar
3.1.;3.2.; - identificarea semnificaţiei datelor unei problem; b. conversaţia,
Adunarea şi scăderea numerelor
4.2.; 5.1. - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii Temă de
naturale de la 0 la 100, cu trecere exerciţiul, explicaţia,
aritmetice; lucru în clasă:
peste ordin munca independentă,
- colorarea formelor de relief după un cod dat; - aflarea unor
problematizarea,
CLR - descoperirea unor plante şi animale care se sume /
Despre dealuri şi munţi organizatorul grafic
1.4. întâlnesc la munte / deal, prin ghicitori; diferenţe
- identificarea imaginilor care reprezintă munţi şi c. activitate frontală,
AVAP dealuri; individuală, în perechi
2.6. - completarea unor tabele cu date despre munţi /
dealuri

- prezentarea unor sunete joase / înalte scoase cu a. manual, laptop,


MM
ajutorul vocii; videoproiector
1.1.; 1.2.;
- ascultarea unor melodii care conţin sunete b. conversaţia, audiţia,
2.1. Sunete muzicale vocale Observare
combinate; explicaţia, exerciţiul
sistematică
- interpretarea cântecelor ,,O vioară mica” şi ,, Ce muzical
AVAP
petrecere frumoasă” c. activitate frontală,
2.6.
https://www.youtube.com/watch?v=BNHr5q2nMrc activitate independentă
Marți MEM - aflarea sumei / diferenţei a două numere; Recapitulare a. manual, fişe de lucru
1.4;1.6.; - compararea unor sume / diferenţe; b.conversaţia, explicaţia Autoevaluare
3.1.;3.2.; - compunerea şi rezolvarea unor probleme; exerciţiul, diagram controlată
4.2.; 5.1. - exerciţii de recunoaştere a numerelor pare / Venn, problematizarea
impare; c. activitate frontală,
- stabilirea unor asemănări / deosebiri dintre munte activitate individuală
DP şi deal;
2.3. - descrierea mediilor de viaţă (munte, deal) a
animalelor / plantelor illustrate;
AVAP - exerciţii de aflare a numărului necunoscut;
2.6. - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- transcrierea şi completarea unor enunţuri lacunare
cu informaţii despre munte / deal;
- desenarea unei imagini din zona de munte sau de

7
deal

- identificarea personajelor care participă la dialog; Iniţierea , menţinerea şi Observarea


- precizarea locului unde se află persoanele care încheierea unui dialog sistematică
CLR participă la dialog;
1.1;1.4.; - identificarea și corectarea greșelilor de exprimare; a. manual, auxiliar
2.1; 2.3.; - transcrierea unor dialoguri; b. conversaţia,
3.1.; 4.3. - scrierea liniei de dialog la locul corepunzător, pe explicaţia, exerciţiul,
un text dat; problematizarea,
DP - continuarea unor dialoguri; cadranele
2.2. - recunoaşterea unor personaje după replicile date; c.activitate frontală,
- realizarea unor corespondenţe între replicile care activitate individuală, în
pot forma un dialog; perechi
- alcătuirea unor dialoguri între diferite vieţuitoare (
rândunică şi barză etc.);
Joc de rol
- observarea modului de aşezare în pagină a unui Aşezarea în pagină a textului Autoevaluare
text scris; scris controlată
CLR - formulare de răspunsuri la întrebqri date; a. manual, fişe de lucru
1.1;2.1.; - copierea unui text scris cu litere de mână; b. conversaţia,
3.1.; 4.2. - selectarea unor proverb şi zicători; observarea dirijată,
- discuţii pe baza proverbului ,, Cartea este o explicaţia, exerciţiul,
DP comoară de învăţături” – realizarea unui inventor metoda semaforul
2.3. de idei; c.activitate frontală,
- transcrierea unui scurt text respectând aşezarea în activitate individuală
pagină a acestuia; verificarea transcrierii corecte
conform unor criterii date.
EFS Exercitiul 1 Elemente ale dezvoltării fizice - teren de sport Apreciere
1.2.; 2.1.; Stand departat, mainile la piept: t1-2- extensie cu armonioase - fluier globală
2.2.; 3.1.; arcuire;
3.3. t3-4 - intinderea bratelor si extensie cu arcuire. Complex de exercitii Apreciere
Exercitiul 2 libere individuală
Stand departat, un brat intins sus, un brat intins jos
CLR pe langa corp: t1-2 - extensie cu arcuire in pozitia
2.3. initiala;
t3-.4 - schimbarea pozitiei bratelor, extensie cu
AVAP arcuire.
2.6. Exercitiul 3
Stand departat, mainile pe solduri: t1-2 - rotarea
capului spre stanga; t5-8 - rotarea capului spre
dreapta.
Exerctiul 4
Stand departat, mainile pe solduri: t1 – aplecarea
trunchiului inainte, la 90°; t2 - revenire; t3 - extensie;
t4 - revenire.
Exerctiiul 5

8
Stand, bratele intinse pe langa sold: t1 ducerea
bratelor sus, in extensie, simultan cu ducerea
piciorului stang inapoi intins, prin balans; t2 -
revenire; t3 – aceeasi miscare efectuata cu piciorul
drept; t4 revenire.
Exercifiul 6
T1- stand ghemuit, sprijinit pe palme; t2 – ridicarea
sezutului sus; t3 - ghemuit; t4 - revenire in stand.
Exercifiul 7
Stand: t1 - ducerea piciorului stang inainte sus, cu
bataia palmelor sub genunchi; t2 - revenire; t3 –
ducerea piciorului drept inainte - sus, cu bataia
palmelor sub genunchi; t4 - revenire in stand.
Exercitiul
8 Stand, mainile pe solduri: t1-4 - 4 sarituri drepte cu
fata spre prfesor; t1-4 - 4 sarituri drepte cu corpul intors
spre stanga; t1-4 - 4 sarituri drepte cu spatele spre
profesor ;
t1-4 - 4 sarituri cu corpul intors 90° spre stanga;
t1-4 - revenire prin 4 sarituri in pozitia initiala;
• exersarea complexului de exercitii pe grupe de 6-8
elevi;
• corectari
Miercuri - aflarea sumei / diferențe a două numere
- scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare,
MEM a. manual, fişe de lucru,
utilizând semnele <, >, =
1.4;1.6.; culegere de exerciții și
- asocierea rezolvării unei probleme cu un desen Recapitulare
3.1.;3.2.; probleme
- crearea unor probleme simple după imagini/
4.2.; 5.1. b.conversaţia,
desene/ scheme date;
explicaţia, exerciţiul, Autoevaluarea
- modificarea unei probleme fără ca tipul de
problematizarea, munca controlată
problemă să se schimbe;
DP independentă
- aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte
2.3. c activitate frontală,
- descrierea formelor de relief studiate;
activitate în perechi,
- exemplificarea faunei şi florei specifice formelor
AVAP activitate-joc, activitate
de relief studiate;
2.6. în grup şi independentă
- găsirea sumelor/diferenţelor din desene date,
colorarea acestora respectând un cod dat
AVAP - tehnici de lucru: tăiere, decupare după contur, Litere şi cifre Apreciere
1.1., 1.2., lipire, ansamblare; a. manual, foarfece, globală
2.3. - locul literelor şi cifrelor în comunicarea scrisă; acuarele, pensula, bloc Apreciere
- identificarea literelor şi cifrelor într-un şir de litere desen, carioci, lipici etc. individuală
CLR şi cifre scrise în diferite variante; b. conversaţia,
1.3.;2.3. - scrierea unor cuvinte folosind litere de diverse observarea dirijată,
forme şi mărimi (colorate, decorate etc.) explicaţia, munca
MM - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor independentă
1.4. utilizate în realizarea unor litere şi cifre; c.act.frontală,

9
- compoziţie aplicativă – litere / cifre; individuală
- audiţie: ,,De la 1 până la 10”
https://www.youtube.com/watch?
v=GiaTGhMM5nw şi ,, Cântecul alfabetului cu
trenuleţ” 
https://www.youtube.com/watch?v=UfuROf1_Gxo
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi - audierea poveştii; a. manual, fişe de lucru
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce Recapitulare b. conversaţia,
C.L.R. este vorba (în acest text)?” ; explicaţia, exerciţiul,
1.1.; 1.4.; - exprimarea unor păreri despre comportamentul În căutarea comorii cadranele, jurnalul cu
2.1.; 2.2.; cărţii roz; dublă intrare
2.3.; 3.1.; - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri Text suport: c.activitate frontală, pe
3.2.; 4.3. scurte care testează înţelegerea textului audiat; perechi, activitate
- desprinderea învăţăturii poveştii; Povestea unei cărţi roz individuală
- exemplificarea rolului pe care îl ocupă cărţile în
viaţa oamenilor;
- verbalizarea părţilor componente ale unei cărţi;
- realizarea unor dialoguri pornind de la diverse
teme;
Observare
- ordonare în ordine alfabetică a unor cuvinte date;
directă
- exerciţii de transcriere şi completare a unor
dialoguri;
- identificarea enunţurilor care formează un text;
AVAP - transcrierea unui scurt text, respectând regulile de
2.6. aşezare în pagină;
- citirea, din manual, a textului ,,CAP! SPIC!” de
Mircea Sântimbreanu
2h - identificarea titlului, autorul şi alineatelor textului;
- continuarea unor dialoguri după imagini date;
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
despre conţinutul unei cărţi (cuprins, pagină etc.)
PROIECT: Cartea clasei

MEM Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare


1.4;1.6.; sumativă
3.1.;3.2.; b.conversaţia, Probă scrisă
4.2.; 5.1. munca independentă
c. activitate individuală

AVAP - numirea materialelor, instrumentelor de lucru; Evaluare a. videoproiector, Observare


1.1., 1.2., - tehnici de lucru: tăiere, decupare după contur, laptop,acuarele, sistematică
2.3. lipire, ansamblare; pensulă,carioca,

10
- numirea rolului literelor şi cifrelor în comunicarea
DP scrisă; foarfecă, lipici etc.
2.1. - vizionarea unor compoziţii plastice; b. conversaţia euristică,
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în exerciţiul, muncă Lucrare
MM aceste compoziţii şi a emoţiilor transmise; independentă practică
1.4. - compoziţie aplicativă c. activitate frontală,
- audiţie: ,,Toamna” din Anotimprile de A. Vivaldi activitate individuală

Vineri CLR- Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare


1.1,1.2, sumativă
2.3,2.4, b.conversaţia, Probă scrisă
3.1,3.3 munca independentă
c. activitate individuală

MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare Resurse materiale:


1.4;1.6.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – fișe de ameliorare / de  Evaluarea
3.1.;3.2.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare dezvoltare, după
4.2.; 5.1. majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după Resurse procedurale: rezolvarea
evaluarea sumativă. conversația, explicația, sarcinilor de
DP – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat exercițiul, ameliorare/
2.3. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor problematizarea dezvoltare:
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
AVAP evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
2.6. Autoevaluare

- prezentarea sunetelor scoase de diferite Sunete muzicale instrumentale a. manual, laptop,


instrumente muzicale; videoproiector
- recunoaşterea sunetelor instrumentale; b. conversaţia,
- reproducerea unor structuri ritmice din cântec, explicaţia, exerciţiul
MM însoţite de dirijat intuitiv; muzical, audiţia,
1.1; 1.4.; - ţinerea ritmului uor cântece, prin diverse bătăi (din proiectul
2.1. palme, cu pumnii în bancă, cu creioanele etc.); c. activitate frontală, Observarea
- citirea unor informaţii despre mari muzicieni: activitate independentă sistematică
CLR Joseph Hayden, Mozart şi Ciprian Porumbescu;
3.1. - audiţie ,,Balada pentru vioară şi orchestră”, de
Ciprian Porumbescu;
Proiect ,,Prezentarea unui compozitor, cu text şi
imagini”

EFS - evaluarea complexului de exercitii invatat Elemente ale dezvoltarii fizice - teren de sport Probă practică
1.2.; 2.2.; armonioase - fluier
3.1.; 3.3.

11
DP Complex de exercitii, evaluare
2.3.

POVESTEA CARTII DE POVESTI


de Emilia Caldararu

Zilele trecute Gheorghita s-a bucurat foarte - ca totdeauna cand primeste in dar o carte. E o carte de povesti... sa tot stai sa-i privesti
pozele minunat desenate, in fel si chip colorate. Cat despre citit, lui Gheorghita ii citeste mama-mare, in fiecare seara, la culcare.
Numai ca, de indata ce bunicuta a ispravit de citit, Gheorghita, de carte, s-a si plictisit. Ba chiar - sa o spunem fara ocolis - a rupt din
ea o foaie sa-si faca o jucarie.
- Ce nerozie! auzi el de indata.
Se uita imprejur pe furis... nimeni in odaie...
- Ce nerozie! repeta foaia de hartie.
- A, tu erai? se mira Gheorghita.
- Eu... sau mai bine zis o ramasita... din cartea ce-o vad pe jos aruncata. Hei, daca-ai sti povestea cartii de povesti...

12
-  Povestea... ei? se intoarse Gheorghita spre carte, cu o privire mirata. Vrei sa mi-o povestesti?
- Este, de fapt, povestea tuturor cartilor.
- Te ascult.
- A fost odata... nu prea demult, cand povesti le-acestea din carte erau toate doar niste ganduri si plasmuiri minunate, in mintea si
inima scriitorului. Zile si nopti a trudit sa le scrie, cu slove mestesugite, care sa farmece si sa imbie. Prietenul scriitorului, mesterul
iscusit al penelului, a citit povestile si a zis: "Ca sa le placa si mai mult copiilor, eu le voi zugravi in culori".
- Adevarat. Ma bucur ori de cate ori gasesc si poze intr-o carte...
Povestea cartii insa merge mai departe..., caci fiece carte se deseneaza si se scrie pe... hartie. Povestea trece, deci, si prin paduri - acolo
taietorii doboara trunchiuri vechi si, pana intra muntii-n intomnare, bustenii, curatati de uscaturi, ii mana-n vai, spre fabricile-n care
masini iscusite, de mesteri mari manuite, macina lemnul, si-l mesteca bine, si-l moaie pana devine o pasta. Iar pasta aceasta, albita,
presata, uscata, frumos netezita, frumos taiata, ajunge sa fie hartie.
Vine apoi tipograful, cel care alege-culege litere mari, litere mici, randuri, pagini intregi - priveste-ma si ai sa-ntelegi. Iar tipograful
munca isi imparte cu cel care-aduna si leaga-mpreuna, foaie cu foaie, o carte intreaga: legatorul.
- Vad eu acum prea bine de ce-ai tinut sa-mi povestesti povestea cartii de povesti. Cati oameni au muncit pentru ea!... spuse
Gheorghita, pe ganduri...
- De tot ce ai aflat, te vad bucuros. Sper sa fie si cu folos.
- Fara-ndoiala. Mai ales ca la anul ma duc la scoala.
- Felicitari! Si cand vei avea abecedar...
- il voi pastra ca pe cel mai scump dar.
- Pana atunci insa mai ai de crescut...
-Iar,deocamdata, draga mea foaie de carte, am de-ndreptat macar in parte raul ce ti l-am facut; stiu cat de mult pretuiesti, iata, te voi
lipi la locul tau in cartea cu povesti.

13
Uneori v-ati intrebat dragi copii care e cea mai interesanta carte? Cea de poezii, cea de povesti, o enciclopedie? Raspunsul,
poate, il veti afla aici:

POVESTEA UNEI CĂRŢI ROZ

La implinirea varstei de 5 ani, Maria a primit in dar o carte frumoasa cu povesti despre printese. Copertile cartii erau roz asa ca
serbetul de zmeura pe care i-l facea bunia ei vara. A indragit-o de la inceput si a numit-o  Cartea Roz si a asezat-o pe unul din rafturile
bibliotecii sale. Intre celelalte carti, Cartea Roz statea tantosa si impunatoare. Spre seara, Maria fiind obosita dupa cat petrecuse la ziua
ei, s-a dus sa se culce in camera ei.
Si in biblioteca venise seara, iar cartile erau scufundate in intuneric. Cartile isi inchisesera paginile, cascau, gata sa adoarma. Deodata,
un glas subtire si strain se auzi in biblioteca.
- Nu ma mai impinge prafuita, ca acum te arunc de pe raft! Cartea Roz era cea care vorbise. Se certa cu o alta carte cu povesti despre
zmei, spiridusi si vrajitoare.
- Ne murdaresti de praf rochitele noastre de zane, continua deranjata Cartea Roz.
Poate vreti sa va inchid pe toate intr-un turn, interveni un zmeu cu glas gros. Vocea se auzea exact din cartea care fusese numita
prafuita.
Ce credeti ca daca suntem intr-o carte mai veche nu ne indrageste si pe noi Maria?
Din raftul de enciclopedii, Enciclopeda lumii incerca sa le linisteasca:
- Va rog sa faceti liniste sa putem dormi. Eu, maine, trebuie sa-i povestesc Mariei despre cei mai inalti munti din lume, despre oceane
si despre orasele lumii.
La un moment dat, o carte de poezii, cu poezii despre animale si plante, sari pe raftul unde se afla Cartea Roz si spuse:
- Ia ascultati printese obraznice:
De nu va veţi potoli,
Pe toate va voi lovi
Pe Maria eu o-nvat
Ca lucrurile cele mai de pret

14
Sunt bunatatea, voiosia
Cinstea si omenia.

Din Cartea Roz, o zana cu o bagheta magica, spuse suspinând:


- Nesuferitelor, uratelor! Noi ii povestim Mariei despre zane, rochii, printi, printese si pe noi o sa ne indrageasca cel mai mult. De pe
raftul cu carti de colorat, s-a auzit un chicotit si apoi un ras in hohote. Era cartea de colorat a elefăntelului gri.
- Eu, pe Maria, o port prin labirinturile junglei şi o ajut sa coloreze animalele si plantele din junglă. De unde ati nascocit voi ca doar pe
voi o sa va iubeasca? Poate vreti sa il chemam pe Soricelul Chiti sa va roada rochitele.
Dintr-o carte cu ghicitori, s-a auzit:
- Ghici, ghici dragi carticele
Cine o sa le bata pe printesele?
Cand deja incepusera sa zboare cocoloase de hârtie si pagini rupte, a aparut un spiridus pe nume, Magicianul Cărtilor, care le-a spus
asa:
- Dragele mele cărti, va comportati ca niste copii alintati. Fiecare dintre voi sunteti interesante si pline de lucruri folositoare. Datorită
voua, Maria invată sa deseneze, sa memoreze poezii, afla povesti frumoase, descopera lumea inconjuratoare. Strangeti cocoloasele,
urcati-va pe rafturi si ganditi-va ca a fost doar o cearta trecatoare.
- Hai! la somn, ca mâine veti fi rasfoite si citite de Maria.
Dimineata, cand Maria s-a trezit, toate cartile erau asezate la locul lor. Era totul ordonat, incat ea nici nu a banuit de cele intamplate.
- Buna dimineata dragele mele prietene! le saluta zambitoare Maria. Cartile s-au uitat unele la celelalte si si-au zambit prietenoase.
Invatasera o lectie importanta: nu se vor mai certa niciodata. Fiecare carte are farmecul si frumusetea ei.
 

15
16