Sunteți pe pagina 1din 7

Bibliografie generală

1. ”Abecedar”, clasa I Editura Aramis. Ministerul Educației Naționale, Marcela


Peneș și Vasile Molan
2. „Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare”, 2007, Ghidul Elevului –
Educația viitorilor părinți, UNICEF, București
3. Abeli, H., - Didactica psihologică, „Editura didactică și pedagogică”,
București, 1973
4. Aebli, H., „Didactica psihologică, Editura didactică și pedagogică”,
București, 1973
5. Anghel, E., „Psihologia educației pe tot parcursul vieții”, Editura For You,
București, 2011
6. Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare, 2007, ”Ghidul Elevului-
Educația viitorilor părinți”, UNICEF, București.
7. Băban A., „Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de
dirigenție și consiliere”, Ed. PSINET, Cluj-Napoca, 2003
8. Bachus, Anne(1998), „Copiulul de la 3 la 6 ani”, Editura Teora, Bucureșt
9. Băran – Pescaru A., „- Familia azi. O perspectivă sociopedagogică”, Ed.
Aramis, 2004
10.Băran Pescaru Adina, 2004, „Familia azi. O perspectivă sociopedagogică”,
Editura Aramis, București
11.Băran- Pescaru, A., „Parteneriat în educație”, București, Editura Aramis
Print, 2004.
12.Barbu Ion D., „- Climatul educațional ți managementul școlii”, Ed. didactică
și pedagogică, 2009
13.Bejat M. (1981), „Creativitate, în artă, știință, tehnică și învățământ”,
Editura Academiei Române, București
14.Bejat, M. (1971), „Talent, inteligență, creativitate”, Editura Științifică,
Colecția Psyche
15.Bezede, R., Parteneriatul școală-familie: abordări creative în contextul școlii
prietenoase copilului, În: DIDACTICA PRO…, „revistă de teorie și practică
educațională”, nr.1, 2009.
16.Bezede, R., Parteneriatul școală-familie: calitate și fiabilitate, În:
DIDACTICA PRO..., revistă de teorie și practică educațională, nr.5-6, 2009.
17.Bonchiș, Elena (2004), „Psihologia copilului”, Editura Universitară din
Oradea
18.Clegg, B., Brich P. (2003), „Creativitatea”, Editura Polirom, București
19.Cosmovici A., Iacob L., „- Psigologie școlară” . Ed. Polirom. 1998
20.Crețu Elvira, „Psihologia școlară pentru învățământul primar”, Aramis
21.Cretu Tinca, 2009, „Psihologia Varstelor”, Editura Polirom, Iasi
22.Crețu, T., „ Psihologia educației” Ed. Credis,București, 2004
23.Cristea S., Dicționar de pedagogie, Chișinău- București, 2000.
24.Cucoș Constantin, „Educația. Dimensiuni culturale și interculturale”,
Polirom, Iași, 2000
25.Cucos Constantin, 2002, „Pedagogie – Ediția a II-a revizuită și adăugită”,
Editura Polirom, București
26.Daniel, D., „ Psihologie clinică și psihoterapie”. Ed. Polirom, Iași, 2006
27. Declan Donnelan, 2006, „Actorul și ținta, trad S. Stanescu și I. Ieronim”,
Editura Unitext, București
28. Dicționar Explicativ al Limbii Române, 2003, Editura Academiei, București
29.Doloto, F., „Când apare copilul”. Ed. Humanitas, București,1994.
30.Doloto, F., „Psihanaliza copilului”. Ed. Trei, București, 2005.
31.Dumitrana, M., „Copilul instituționalizat”. Ed. Didactica si Pedagogică,
București 1998
32.Dumitru, I., Al., „ Consiliere psihopedagocică. Baze teoretice și sugestii
practice, Ediția a II-a revăzută și adăugită”. Ed. Polirom, București, 2008
33.Duță, V., „Psihoterapie”. Ed. Ștefan, București, 2006
34.Enăchescu, C., „Tratat de psihanaliză și psihoterapie” Ed. Polirom, Iași,
2003
35. Ferland Francine, 2011, „Copilul nostru de zi cu zi”, Editura Aramis,
București
36.Florescu L., Frățiman, L., „Ontogeneza dezvoltării în situații de abandon”.
Ed. Fundației „Andrei Șaguna”, Constanța, 2000
37.Fumurel Steliana, Grunberg Laura, 2007, „Ghidul Elevului – Educația
Viitorilor Părinți”, Editura Marlink, UNICEF, București
38.Gardner Howard, 2006, „Inteligente Multiple – Noi Orizonturi”, Editura
Sigma, București
39.Gherguț, A. (2006), „Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale” . Ed.
4. Polirom Maria Andruszkiewicz, Keith Prenton-„Educația incluzivă.
Concepte, politici și practici în activitatea școlară”.
40.Goleman, D., 2002, „Prefata la lucrarea ”Inteligența emoțională în educația
copiilor”, Elias, M., Tobias, S., Friedlander, B., Editura Curtea Veche,
București
41.Golu Florinda, 2009, „Joc și învățare la copilul preșcolar, Ghid pentru
Educatori, Părinți și Psihologi”, Editura Didactică și Pedagogică, București
42. http://www.didactic.ro/materiale/portofoliu-activitati-extracurriculare
43. http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2005/Document-politici-
curriculum_final_23decembrie.pdf
44. Interviu Ana Muntean- http://www.școalaparinților.ro/interviu/interviu-
pentru-școala-parinților.html
45. Interviu Carmen Lica- http://www.școalaparinților.ro/interviu/educația-
timpurie-interviu-cu-doamna-carmen-lica-189.html
46. Interviu Oana Matei- http://www.agerpres.ro/social/2013/12/14/interviu-
oana-matei-multi-parinți-nu-sunt-conștienți-de-ce-pot-face-copiii-lor-11-10-
58
47.Iucu B. Romiță – „Managementul clasei de elevi”, Ed. Polirom 2006
48.Iucu B. Romiță „– Instruirea școlară – Perspective teoretice și aplicative”,
Ed. Polirom, 2009
49.Iucu, R.B., Managementul și gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iași,
2000
50.Kulcsar, T, Factorii psihologici ai reușitei școlare, EDP, București, 1978
51.Low Nolte Dorothy, Harris Rachel, 2012, „Copiii învață ceea ce trăiesc”,
Editura Humanitas, București
52.Macavei, E., „Familia și casa de copii”, Ed. Literă, București,1989
53.Manolescu Marin, Curriculum – „Teorie și practică” – Universitatea
București
54.Manolescu Marin, Potolea Dan, 2006, „Teoria și metodologia
curriculumului – Ministerul Educației și Cercetării, Proiect pentru
Învățământul Rural”, București
55. Marinela Marc „Relația Școală- Familie- Comunitate în contextul
schimbărilorlegislative”
http://www.ccdcluj.ro/Preuniversitaria/V52012/Plen/Relația%20școala
%20familie%20-%20Marinela%20Marc.pdf
56.Mencinicopschi Gheorghe, 2013, „Cartea Părinților altfel”, Editura Coreus,
București.
57.Mezei, S., „Dicționar de sociologie” Ed. Babel, 1993
58.Miclea M., „- Psihologie cognitivă”, editura Polirom, Iași, 1999
59.Mihăilescu, I., „Familia în societățile europene”. Ed. Universității din
București 1999.
60.Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, 2008, „Curriculum pentru
educația timpurie de la 3 la 6/7 ani”, București
61.Mitrofan, L., „Elemente de psihologie socială”. Ed. SPER, București, 2004
62.Mitu Florica, Antonovici Ștefania, 2005, „Metodica Activităților de Educare
a Limbajului în Învățământul Preșcolar„-Ediția a II-a revizuită, Ed.
Humanitas, București
63.Neacșu, I., „Empatia și modelarea competențelor pentru profesia didactică,
în Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative”. Ed. Polirom,
Iași, 2002
64.Neacșu, I., „Pedagogie socială. Valori, comportamente, experimente,
strategii”. Ed. Universitară, București, 2010
65.Neamțu, G., „Tratat de asistență socială”. Ed. Polirom, Iași, 2004
66.Negreț D.I și Pânișoară I.O, „- Știința învățării”, editura Polirom, 2005
67.Neveanu, P.P. (2013), „Psihologia generală”, Editura Trei, București
68.Nicola „Tratat de pedagogie școlară”, Aramis, București, 2000
69.Osterrieth, P. (1973), „Copilul și familia”, Editura Didactică și Pedagogică,
București
70.Osterrieth, P.A. (1976), „Introducere în psihologia copilului”, Editura
Didactică și Pedagogică, București
71.Pânișoară Georgeta, Pânișoară Ion- Ovidiu, 2016, „Managementul
Resurselor Umane”, Ed. Polirom, Iași.
72.Papalia, E., Diana, „Wendkoss, Olds, Sally” (1986), Human Development,
Third Edition, United States of America
73.Păun Emil, „Școala- abordare sociopedagogică”, Polirom, Iași, 1999
74.Petrovici Constantin, 2014, „Didactica Activitaților Matematice în
Grădiniță”, Ed. Polirm, Iași.
75.Pop, O., „Copilul abandonat”. Ed. Ando Tours, Timișoara, 1998
76.Popescu, M.(2000). „Implicarea comunității în procesul de educație”. Ed.
Corint .
77.Preda, M., „Politica socială românească între sărăcie și globalizare”. Ed.
Polirom, Iași, 2002
78.Radu, I.(coord.), Druțu, I., Mare, V., Miclea, M., Podar, T., Preda, V.,
„Introducere în psihologia contemporană”. Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 1991
79.Rafăila Elena, 2007, „Pedagogie preșcolară”. Ed. Printech, București.
80.Roco, M. (2001), „Creativitate și inteligență emoțională”, Editura Polirom,
Iași
81.Roco, Mihaela „Creativitatea și inteligența emoțională”. Ed. Polirom, Iași,
Sas, 2001
82.Romita Iucu „ Managementul clasei- gestionarea situațiilor de criză”,
Polirom, 2006
83.Roșca, A. (1981), „Creativitatea generală și specifică”, Editura Academia
Republicii Socialiste Romînia, București
84.Rotter Sylvia, Dr. Sindelar Brigitte, 2014, „Sus cortina... pentru viață! –
Pedagogie teatrală – Jocuri și exerciții”, UNATC Press, București.
85.Sălăvăstru D., „- Psihologia învățării”, editura Polirom, 2009
86.Sărărescu Maria Emilia, Berilă Ion, 2005, „Asistență socială- Sistem de
profesie”. Ed. Universitară, Craiova.
87.Șchiopu, U., „Repere psihodiagnostice- Stadiile dezvoltării psihice în
psihologia educației și dezvoltării”. Ed. A. București, 1983
88.Șchiopu, Ursula (1967), „Psihologia copilului”, Editura Didactică și
Pedagogică, Bucurețti4
89.Șchiopu, Ursula, Verza, E. (1981), „Psihologia vârstelor”, Editura Didactică
și Pedagogică, București
90. Segal, Jeanne, „Dezvoltarea inteligenței emoționale”. Ed. Teora, 2000
91.Sima, I. (1997), „Creativitatea la vârsta preșcolară și școlară mică”, Editura
didactică și pedagogică R.A., București
92.Stan, Liliana (2014, ”Pedagogia preșcolarității și școlarității mici”, Editura
Polirom, București
93.Stoica, Ana (1983), „Creativitatea elevilor: posibilitatea de cunoaștere și
educare”, Editura Didactică și Pedagogică, București
94.Străchinaru, I., „Psihopedagogie specială”. Vol. I , Ed. Trinitas, Iași, 1994
95.Tomșa, Gh., „În educația integrată a copiilor cu handicap”. Ed. RENINCO,
București, 1998
96.Turliuc, M. N., „Psihologia cuplului și a familiei„. Ed. Performantica,Iași,
2004
97.Vrăjmaș Ecaterina, 1999, „Educația copilului preșcolar- Elemente de
pedagogie de la vârsta timpurie”. Ed. Prohumanitate, București.
98.Vrăjmaș Ecaterina, 2014, „Educatia Timpurie”. Ed. Arlequin, București.
99.Vrășmaș, E., A., „Consilierea și educația părinților”, București, Ed. Aramis,
2002
100. Wallon, H. (1975), „Evoluția psihologică a copilului”, Editura Didactică
și Pedagogică, București
101. Weston, A. (2008), „Creativitatea în gândirea critică”, tradusă de Diana
Costache, Editura All, București
102. www.didactic.ro
103. Zamfir Cătălin, Vlasceanu Lazăr, 1979, „Dicționar de Filosofie”, Ed.
Politică, București.
104. Zamfir, C.(coord), „Pentru o societate centrată pe copil”. Ed.
Alternative, București, 1997
105. Zlate, M. (2009), „Fundamentele psihologiei”, Editura Polirom, Iași