Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA: 23.05. 2019


CLASA: a III-a
Şcoala Gimnazială „Teodor Medeleanu”, sat Ciocani
PROPUNĂTOR: Ignat Larisa Georgiana
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Vara și bucuriile ei
SUBIECTUL LECȚIEI: Pinocchio, după Carlo Collodi
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe
SCOPUL LECŢIEI: Dezvoltarea capacității de muncă intelectuală cu textul literar
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să citească în mod conştient, corect, fluent şi expresiv un text dat;
O2- să explice cuvintele/expresiile necunoscute din text;
O3- să utilizeze achiziţiile lexicale noi în enunţuri proprii;
O4- să precizeze elementele de bază ale organizării textului literar narativ completând harta textului (titlul, autorul, locul, timpul şi personajele);
O5- să răspundă la întrebări pe baza textului.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: lectura explicativă, conversația, explicația, harta textului, exercițiul, Explozia stelară
 Forme de organizare: frontală, individuală
 Mijloace didactice: fişe de lucru cu exerciţii, manualul, imagini, planșă cu portretul autorului, foi, flipchart
 Forme de evaluare: aprecieri verbale, evaluare scrisă, observare sistematică.
RESURSE UMANE: 11 elevi
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
DEMERSUL DIDACTIC
Etapele lecției Conținutul instructiv-educativ Metoda Mijloace Forma de Forma de
didactică didactice organizare evaluare
1. Moment Se pregătesc materialele necesare lecţiei, se conversația frontală
organizatoric asigură disciplina si ordinea în clasă, se notează
absenţii, dacă sunt.
2. Captarea Se prezintă elevilor o imagine și au loc discuții: conversația
atenției  Ce vedeți în imagine?(Anexa 1) aprecieri
 Cu ce seamănă? imagine frontală verbale
 Ce are special acest omuleț? explicația
 Cunoașteți un personaj care să aibă nasul
mare?
3. Anunțarea Se anuntă elevii că astăzi la ora de limba și conversația
temei și a literatura română vor face cunoștință cu o păpușă
obiectivelor cu suflet pe nume Pinocchio, pe care o vor frontală
îndrăgi. cxplicația caiete
Se anunță titlul lecției și se prezintă obiectivele
într-o manieră accesibilă elevilor.
4. Dirijarea Se scrie data și titlul la tablă. conversația portretul frontală
învățării Se scrie autorul și se oferă câteva date despre autorului
acesta. (Anexa 2)
Se citește model lecția de către învățătoare. explicația
Se citeste pe fragmente, se explică și se scriu la
tablă și pe caiete cuvintele necunoscute. manual
gologani = monede de aramă;
doctorie = medicament; individuală aprecieri
să spele putina = să fugă; verbale
lesne = ușor; lectura
nărav = obicei; explicativă
bocet = plâns zbuciumat, bocet. observare
Se introduc în enunțuri cuvintele/expresiile noi. caiete sistematică
Se citește textul în lanț, selectiv, pe roluri. frontală
Se adresează întrebări pe baza textului citit.
Se realizează metoda ”Explozia stelară”. exercițiul frontală
5. Obținerea Elevii scriu în caiete și la tablă întrebările și conversația aprecieri
performanței răspunsurile formulate. (Anexa 3) explicația individuală verbale
planșă
Explozia
stelară

Se va realiza cu ajutorul hărții textului. Fiecare exercițiul individuală observarea


6. Asigurarea elev va primi câte o fișă cu Harta textului pe fișă de lucru sistematică
retenției și a care o vor rezolva individual.(Anexa 4) conversația
transferului Se explică modul de completare al hărții. Harta frontală aprecieri