Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 25 martie 2019


Grădinița P.P. “Amicii”
Grupa: mare
Prof. înv. preșcolar :
TEMA ANUALĂ: “Când / cum și de ce se întâmplă ?”
PROIECT TEMATIC: "Sosește primăvara"
TEMA SĂPTĂMÂNII : “Păsări călătoare”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoaşterea mediului
TEMA ACTIVITĂȚII: “Barza şi rândunica”
TIPUL ACTIVITĂȚII : transmitere de cunoştinţe
MIJLOC DE REALIZARE: observare
FORMA DE REALIZARE: individual, pe grupuri, frontal
SCOPUL:
-însuşirea unor cunoştinţe referitoare la aspectul general şi caracteristicile
berzei şi ale rândunicii pe baza priceperii lor prin comparaţie;
-lărgirea orizontului cu unele date despre modul lor de viaţă, hrană, foloase,
adăpost şi felul de înmulţire;
-activizarea cunoştinţelor cu cuvintele: păsări călătoare, streaşină, cuib,
clocesc, insecte, etc.

OBIECTIVE :
- să identifice barza şi rândunica, observând imaginile prezentate;
- să descrie înfăţişarea berzei şi a rândunicii;
- să stabilească asemănări şi deosebiri între cele două păsări;
- să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
- să mânuiască materialul pus la dispoziţie;
- să realizeze sarcinile fişei.
- să-şi exprime emoţiile şi sentimentele faţă de păsările călătoare, de ocrotire
şi bunăstare a lor.

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: observarea, explicaţia, conversaţia, povestirea,
demonstraţia, problematizarea, munca independentă, brainstorming-ul,
învăţarea prin cooperare (pe grupe).
b) Mijloace didactice: album cu o ilustraţie reprezentând păsări călătoare,
barză şi rândunică împăiate, cuib de rândunică, tablou reprezentând cuibul
rândunicii şi al berzei, siluete din carton ale celor două păsări, panou;
- fişe de muncă independentă, instrumente de scris;
- imagini de rândunele şi berze decupate din reviste şi cărţi (aduse de copii de
acasă), 2 coli de carton mari (pentru realizarea afişelor), lipici.
c) Metode de evaluare: evaluare orală, evaluare scrisă (fişa de muncă
independentă), analiza produselor (învăţarea prin cooperare), apreciere
verbală.

2
Scenariul activităţii
Evenimente Conţinut științific Strategii didactice
didactice
Metode şi Mijloace Evaluare
Activitatea educatoarei Activităţile elevilor procedee didactice
I. Asigur condiţiile optime
Moment pentru desfăşurarea
organizatoric activităţii: aerisirea sălii
de grupă, aranjarea
mobilierului în semicerc.
Activitatea de învăţare se
va desfăşura la colţul
Ştiinţă.
II. Captarea atenţiei:
Introducerea - Voi prezenta copiilor Ascultă, privesc, Explicaţia Album
în activitate ilustraţia din album particip la dialog. Conversaţia Imagini
însoţită de versurile:
„A trecut iarna geroasă,
Câmpul iată a-nverzit
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a sosit.”
- Se poartă cu copiii o
mică discuţie despre
versurile poeziei şi
imagine, scoţând în
evidenţă anotimpul
primăvara şi vestitorii ei.
- Se menţionează păsările
care se întorc în ţară în
acest anotimp,
precizându-se faptul că
acestea sunt păsări
migratoare (călătoare). …rândunica şi
- „Ce păsărele sunt pe barza;
aceste imagini?” ..călătoare;
- „Ce fel de păsări sunt ..pentru că ele
barza şi rândunica?” călătoresc dintr-o
- „De ce le spunem păsări ţară în alta.
călătoare?”

Anunţarea temei şi a
obiectivelor:
Vom observa cele două
păsări care vestesc
sosirea primăverii „Barza
şi rândunica”
III. I. Observarea globală:
Desfășurarea Se lasă copiii 1-2 minute Observă global Observaţia Barză şi
activității să observe global cele 2 Conversaţia rândunică
păsări şi să spună ceea ce Problematiz împăiate

3
observă. area
Imagini
II. Observarea propriu-
zisă:
1. Înfăţişarea păsărilor:
- „Din ce este alcătuit Observă şi răspund Brainstorm
corpul rândunicii şi al la întrebări
berzei?”
- „Din ce este format
capul?”
- „Câţi ochi are barza şi
rândunica?”
- „Cum sunt ochii berzei
faţă de cei ai rândunicii?”
- „Dar ciocul berzei?”
- „Cum este ciocul
rândunicii?”
- „În continuarea capului
este gâtul. Cum este gâtul
berzei faţă de cel al
rândunicii?”
- Cum este trunchiul
celor două păsări?”
- „Cu se termină
trunchiul?”
- „Barza şi rândunica au
trunchiul acoperit cu
pene şi terminat într-o
codă cu pene lungi şi
tari.”
- La ce servesc aripile
berzei şi a rândunicii?”
- „Dar picioarele?”
- „Cum sunt picioarele
berzei faţă de cele ale
rândunicii?”
- „În ce sunt terminate
degetele lor?”
Concluzionează cele
observate.

SINTEZA PARŢIALĂ
Cele observate vor fi Orală
concluzionate de către un
copil din grupă.
2. Hrană – foloase - Răspund la Conversaţia Ilustraţii
adăpost întrebări Exerciţiul
- „Cu ce se hrăneşte Problematiz Cuib de
barza?” Brinstorm. rândunică
- „Dar rândunica cu ce se

4
hrăneşte?”
- „Unde îşi construiesc de
obicei cuibul berzele?”
- „Dar rândunelele?”
- „Din ce îşi construiesc
berzele cuibul?”
- „Dar rândunele?”
- „Ce fac berzele şi
rândunelele în cuiburi?”

SINTEZA PARŢIALĂ Orală


Cele observate vor fi
concluzionate de către un
copil din grupă.
3. Înmulţirea: Răspund la Conversaţia Ilustraţii
- „De ce fac ouă întrebări Exerciţiul
păsările?” Problematiz Ou de
- „De ce clocesc păsările Brinstorm. rândunică
ouăle?”
- „Cine are grijă de pui?”
- „Estre necesar ca
păsările să se
înmulţească?”
- „De ce?”

SINTEZA PARŢIALĂ
Cele observate vor fi Orală
concluzionate de către un
copil din grupă.
4. Trăsături comune ale Răspund la Conversaţia
celor 2 păsări: întrebări Exerciţiul
- sunt păsări călătoare, Problematiz
- vin la noi primăvara, Brinstorm.
- pleacă în ţările calde
toamna,
- au corpul acoperit cu
pene şi fulgi,
- ca toate păsările au cioc
şi 2 picioare,
- îşi construiesc cuiburi,
clocesc ouă şi îşi scot
pui,
- sunt păsări folositoare
pentru că se hrănesc cu
insecte şi unele animale
care aduc pagube omului.

SINTEZA FINALĂ
Cele observate vor fi Orală
concluzionate de către un

5
copil din grupă.

IV. 1. Munca independentă: Copiii vor lucra Explicaţia Fişe Scrisă


Realizarea Se enumără pe rând individual pe fişe Munca Instrumente
feed-back-ului sarcinile fişei şi cere de lucru rezolvând independent de scris
copiilor să le rezolve sarcinile formulate
respectând cerinţele. de educatoare.

2. Activitate pe grupe:
Se împart copiii în două Cooperează Învăţarea Imagini Analiza
grupe – una va primi împreună pentru prin decupate din produselor
imagini cu rândunele, realizarea cooperare reviste şi
cealaltă imagini cu berze. sarcinilor. cărţi (aduse
Vor realiza câte un afiş de copii de
cu imaginile primite. acasă)
lipici
creioane
V. Se fac aprecieri asupra Ascultă. Explicaţia Stimulente Apreciere
Încheierea participării copiilor la verbală
activităţii activitate.
Se oferă stimulente –
siluete de rândunele.